Malarstwo

Kierunek
Malarstwo
Stopień studiów
studia podyplomowe
Forma studiów
studia niestacjonarne (zaoczne)
Profil kształcenia
nie dotyczy
Wydział
Wydział Artystyczny
Obszar kształcenia
Sztuka
Zasady kwalifikacji na kierunek

UWAGA! Przedłużenie rekrutacji do dnia 17 stycznia 2020 r.

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów, złożenie kompletu dokumentów oraz uiszczenie opłaty wpisowej w wysokości 150 złotych.

Wymagane dokumenty:

  1. kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRK, uzupełniony i podpisany;
  2. odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych. W przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą, kandydat składa oryginał dyplomu oraz tłumaczenie na język polski potwierdzone przez upoważnione instytucje, a także dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego;
  3. dwie aktualne fotografie kandydata, spełniające wymagania obowiązujące przy wydawaniu dokumentów tożsamości;
  4. pokwitowanie wpisowego wniesionego na właściwe konto. Wpisowe zostanie zaliczone na poczet czesnego za pierwszy semestr studiów. Na blankiecie przelewu należy wpisać kierunek studiów podyplomowych.

W przypadku większej liczby zakwalifikowanych zgłoszeń niż liczba miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń.

Opłata za studia:

-        I semestr: 1400 zł + 150 zł (opłata wpisowa)

-        II semestr: 1550 zł

-        Całkowity koszt studiów: 3100 zł

Opłata za studia z uwzględnieniem karty absolwenta - 10 %:

-        I semestr: 1240 zł + 150 zł (opłata wpisowa)

-        II semestr: 1400 zł

-        Całkowity koszt studiów: 2790 zł

Opłata za studia z uwzględnieniem karty absolwenta - 5 %:

-        I semestr: 1322,50 zł + 150 zł (opłata wpisowa)

-        II semestr: 1472,50 zł

-        Całkowity koszt studiów: 2945 zł

Numer konta:

23 1030 1999 2410 8270 0015 0201

Termin i miejsce przyjmowania dokumentów:

Rejestracji w IRK dokonać można do 17 stycznia 2020 r. 

Dokumenty można składać do 17 stycznia 2020 r.

Dokumenty można składać osobiście lub przesłać na podany adres:

Sekretariat Instytutu Sztuk Pięknych WA UMCS
al. Kraśnicka 2b, pokój nr 9. Lublin
(od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.30)

Planowany termin uruchomienia studiów:

luty 2020 r.

Informacji udziela:

Instytut Sztuk Pięknych WA UMCS – sekretariat
tel. 81 537-69-24, -81 537-69-40
e-mail: plastyka@poczta.umcs.lublin.pl

Kierownik studiów podyplomowych:

Kierownik studiów:
dr hab. Krzysztof Bartnik, prof. nadzw.
tel. 795-108-370
mail: kkbbkk@wp.pl

Opis
  • liczba godzin dydaktycznych: 160
    • w tym praktyki:  brak
  • liczba semestrów:  2

Grupa docelowa:

Studia przeznaczone są dla wszystkich absolwentów niezależnie od kierunku ukończonych studiów (I,II stopień, magisterskie) pragnących pogłębić swoje poszukiwania twórcze, poszerzyć wachlarz  swoich umiejętności malarskich, warsztatowych oraz kreacyjnych. Nie obowiązuje limit wieku oraz nie jest wymagane wykształcenia plastyczne. 

Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje przydatne do:

Indywidualnej twórczości artystycznej. Orientują się we współczesnych tendencjach w sztuce. Zdobyta podczas studiów wiedza  i doświadczenie może być dobrym wdrożeniem do indywidualnej twórczości artystycznej,  może przyczynić się do ożywieniem i wzbogaceniem już nabytej wiedzy jak również noże znaleźć swoje praktyczne zastosowanie w zawodach pokrewnych jak np.: grafika, fotografia, dekoratorstwo czy różnego typu projektowanie.

Przedmioty prowadzone w ramach studiów: 

1. Malarstwo studyjne
2. Rysunek studyjny
3. Technologia malarstwa sztalugowego i rysunku
4. Zagadnienia sztuki współczesnej
5. Laboratorium obrazu

Ocena końcowa:

Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie na ocenę wszystkich przedmiotów wymaganych programem studiów.

Załączniki