Malarstwo

Kierunek
Malarstwo
Stopień studiów
studia podyplomowe
Forma studiów
studia niestacjonarne (zaoczne)
Profil kształcenia
praktyczny
Wydział
Wydział Artystyczny
Obszar kształcenia
Sztuka
Zasady kwalifikacji na kierunek

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów, złożenie kompletu dokumentów oraz uiszczenie opłaty wpisowej w wysokości 150 złotych.

Wymagane dokumenty:

  1. kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRK, uzupełniony i podpisany;
  2. odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych. W przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą, kandydat składa oryginał dyplomu oraz tłumaczenie na język polski potwierdzone przez upoważnione instytucje, a także dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego;
  3. dwie aktualne fotografie kandydata, spełniające wymagania obowiązujące przy wydawaniu dokumentów tożsamości;
  4. kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata;
  5. portfolio z dotychczasowymi dokonaniami twórczymi;
  6. pokwitowanie wpisowego wniesionego na właściwe konto. Wpisowe zostanie zaliczone na poczet czesnego za pierwszy semestr studiów. Na blankiecie przelewu należy wpisać kierunek studiów podyplomowych. W przypadku większej liczby zakwalifikowanych zgłoszeń niż liczba miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń.

Opłata za semestr:

1 500 zł

Opłata za świadectwo:

30 zł

Numer konta:

91 1030 1999 2410 8270 0014 8201

Termin i miejsce przyjmowania dokumentów:

Dokumenty można składać od 11 czerwca 2018 r. do 19 października 2018 r.

Sekretariat Instytutu Sztuk Pięknych WA UMCS
al. Kraśnicka 2b, pokój nr 9. Lublin
(od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.30)

Opis

Kierownik Studiów podyplomowych:

dr hab Krzysztof Bartnik, prof. nadzw.
tel. 795-108-370
mail: kkbbkk@wp.pl

Czas trwania:

2 semestry, łączna liczba godzin - 160

Opis Studiów:

W swoim programie studia  podyplomowe  Malarstwo uwzględniają taki dobór przedmiotów oraz ich zawartość programową,  który ma za zadanie poszerzyć i rozwinąć wiedzę oraz umiejętności słuchaczy w dziedzinie malarstwa i rysunku. Problematyka zajęć realizowanych w grupach do 15 osób dostosowana jest do zaawansowania i możliwości studentów. Słuchacze w trakcie edukacji poznają techniki i technologie malarstwa sztalugowego, zgłębiają problematykę formy plastycznej oraz zapoznają się z aktualnymi tendencjami i zjawiskami w sztuce współczesnej.

Studia skierowane są do:

absolwentów studiów I i II stopnia, magisterskich,  niezależnie od kierunku ukończonych studiów. Nie obowiązuje limit wieku oraz nie jest wymagane wykształcenia plastyczne. 

Sylwetka absolwenta:

Absolwent studiów podyplomowych  posiada umiejętności i wiedzę z zakresu malarstwa, rysunku, problemów formy plastycznej. Orientuje się we współczesnych tendencjach w sztuce będąc świadomym sytuacji malarstwa na ich tle. Zdobyta podczas studiów wiedza i doświadczenie może być dobrym wdrożeniem do indywidualnej twórczości artystycznej, ożywieniem i wzbogaceniem takowej,  znaleźć swoje praktyczne zastosowanie w zawodach pokrewnych jak np. grafika, fotografia, dekoratorstwo, projektowanie różnego typu.

Data rozpoczęcia zajęć:

listopad 2018 r.

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele.

Informacji udziela:

Instytut Sztuk Pięknych WA UMCS – sekretariat
tel. 81 537 69 24, 81 537 69 40
e-mail: plastyka@poczta.umcs.lublin.pl

Kierownik studiów:
dr hab Krzysztof Bartnik, prof. nadzw.
tel. 795-108-370
mail: kkbbkk@wp.pl