Logopedia - studia czterosemestralne

Kierunek
Logopedia - studia czterosemestralne
Stopień studiów
studia podyplomowe
Forma studiów
studia niestacjonarne (zaoczne)
Profil kształcenia
praktyczny
Wydział
Wydział Humanistyczny
Obszar kształcenia
Nauki humanistyczne
Zasady kwalifikacji na kierunek

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest rejestracja (od 12 marca 2018 r.) w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów, złożenie w wyznaczonym terminie kompletu dokumentów oraz uzyskanie pozytywnej oceny w rozmowie kwalifikacyjnej.

Wymagane dokumenty:
1) kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRK, uzupełniony i podpisany;
2) odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów magisterskich; w przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą kandydat składa oryginał dyplomu oraz tłumaczenie na język polski potwierdzone przez upoważnione instytucje, a także dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego;
3) dwie aktualne fotografie kandydata, spełniające wymagania obowiązujące przy wydawaniu dokumentów tożsamości;
4) kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata;

Osoby zakwalifikowane na studia dołączają pokwitowanie wpisowego w wysokości 150 zł. Na blankiecie przelewu należy wpisać kierunek studiów podyplomowych.

Nie będą rejestrowane niekompletne dokumenty!

Osoby, które zarejestrują się w systemie IRK, proszone są o niezwłoczne dostarczenie kompletu dokumentów w formie papierowej. 

UWAGA! Od dnia 3 września 2018 r. dokumenty są przyjmowane: Zakład Logopedii i językoznawstwa stosowanego, Dom Studenta "Kronos", pok. 232 ul. Sowińskiego 17 20-040 Lublin

Zniżki:

Zniżkę w opłacie czesnego mogą uzyskać:

  • absolwenci UMCS (10% zniżki);
  • dzieci i małżonkowie absolwentów UMCS (5% zniżki).

Warunkiem otrzymania zniżki jest posiadanie Karty Absolwenta UMCS i dołączenie jej kserokopii do dokumentów rekrutacyjnych. Zniżki obowiązują od dnia utworzenia Karty Absolwenta UMCS W Systemie Karty Absolwenta UMCS i podania jej numeru. Szczegółowe warunki otrzymania Karty Absolwenta UMCS określa Regulamin Programu Absolwent UMCS.

Oświadczenie słuchacza studiów podyplomowych o posiadaniu Karty Absolwenta UMCS - dostępne w załączniku poniżej.  

Rozmowa kwalifikacyjna
Celem rozmowy kwalifikacyjnej jest ocena wymowy i sprawności komunikacyjnej kandydata.

Opłata za semestr studiów: 2100 zł

Numer konta bankowego:

42 1030 1999 2405 0670 0014 8401

Termin i miejsce przyjmowania dokumentów:
Dokumenty przyjmowane są do wyczerpania limitu miejsc. Komplet dokumentów można złożyć osobiście bądź przesłać pocztą na adres: UWAGA! Od dnia 3 września 2018 r. dokumenty są przyjmowane: Zakład Logopedii i językoznawstwa stosowanego, Dom Studenta "Kronos", pok. 232 ul. Sowińskiego 17 20-040 Lublin

Termin i miejsce rozmowy kwalifikacyjnej:
29.09.2018 r. godz. 9.30-12.30, Dom Studencki Kronos, ul. Sowińskiego 17, sala nr 231

Opis

Nazwa studiów:  Podyplomowe Studia Logopedyczne 

Rodzaj studiów:  studia kwalifikacyjne 

Cel studiów:
Celem studiów jest przygotowanie absolwentów do podjęcia pracy na stanowisku logopedy. Uzyskane kwalifikacje dają uprawnienia do wykonywania zawodu logopedy.
Studia przeznaczone są dla osób, które ukończyły studia wyższe magisterskie.

Czas trwania: 4 semestry

Studia będą realizowane w ciągu dwóch lat, przypadających na  rok akademicki: 2018/2019 i 2019/2020. Zajęcia rozpoczynają się w październiku 2018, kończą w czerwcu 2020.

W roku akademickim planuje się 11 zjazdów weekendowych (piątek od godz. 15.00 do 20.00; sobota od godz. 8.00 do godz. 19.00, niedziela od godz. 8.00 do godz. 14.00) i 1 zjazd tygodniowy (od poniedziałku do piątku).

Zakład prowadzący studia:

Zajęcia odbywają się w Lublinie w Zakładzie Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego UMCS, przy ul. Sowińskiego 17. Zakład Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego, który prowadzi Podyplomowe Studia Logopedyczne, jest  wiodącym ośrodkiem kształcącym logopedów w Polsce, zarówno w trybie studiów podyplomowych, jak i dziennych. Pierwsze studia logopedyczne powstały w Lublinie na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej. Tutaj także znajduje się siedziba Polskiego Towarzystwa Logopedycznego (PTL). Zajęcia na studiach podyplomowych są prowadzone przez wysoko wykwalifikowaną kadrę naukowców i praktyków. 

Program studiów: 
Program obejmuje ogółem 600 godzin. W jego skład wchodzą następujące bloki przedmiotowe: 
1. Przedmioty medyczne: anatomia i fizjologia człowieka, foniatria, neurologia i psychiatria. 
2. Przedmioty lingwistyczne: nauka o języku, fonologia, fonetyka (artykulacyjna, akustyczna, wizualna i audytywna), zasady kultury żywego słowa, rozwój mowy dziecka. 
3. Przedmioty psychologiczne: psychologia rozwojowa, neuropsychologia. 
4. Przedmioty dotyczące zaburzeń mowy: teoria zaburzeń mowy, audiofonologia, surdologopedia, dyslalia, jąkanie, oligofazja, trudności w czytaniu i pisaniu, afazja, alalia, dyzartria, zaburzenia mowy w demencji. 
5. Zajęcia z terapii logopedycznej i praktyki logopedyczne (słuchacze indywidualnie dokonują wyboru miejsca praktyk, uzyskując zgodę logopedy na nieodpłatne ich odbycie).

Ukończenie studiów:
Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń z przedmiotów objętych programem nauczania, pozytywna ocena pracy dyplomowej oraz pozytywny wynik egzaminu dyplomowego.

Kierownik studiów podyplomowych: 
prof. dr hab. Urszula Mirecka

Informacji udzielają:
Jolanta Frąk

Adres: Zakład Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego UMCS,
20-040 Lublin, ul. J. Sowińskiego 17.

UWAGA! Od dnia 3 września 2018 r. dokumenty są przyjmowane: Zakład Logopedii i językoznawstwa stosowanego, Dom Studenta "Kronos", pok. 232 ul. Sowińskiego 17 20-040 Lublin

Telefon/Faks: 81 537 54 15
E-mail: zlumcs@poczta.umcs.lublin.pl 

W sprawach technicznych, związanych z Internetową Rejestracją Kandydatów prosimy o kontakt z Biurem ds. Kształcenia Ustawicznego - tel. 81 537 58 45

Załączniki