Logopedia - studia czterosemestralne

Kierunek
Logopedia - studia czterosemestralne
Stopień studiów
studia podyplomowe
Forma studiów
studia niestacjonarne (zaoczne)
Profil kształcenia
nie dotyczy
Wydział
Wydział Filologiczny
Obszar kształcenia
Nauki humanistyczne
Zasady kwalifikacji na kierunek


UWAGA! Zmiana terminu rekrutacji!
20 listopada 2022 r. – zakończenie rejestracji;
do 22 listopada 2022 r. – przyjmowanie dokumentów od kandydatów.
W przypadku wyczerpania limitu miejsc, możliwe jest wcześniejsze zamknięcie rekrutacji. 

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest rejestracja w Systemie Obsługi Rekrutacji, złożenie w wyznaczonym terminie kompletu dokumentów oraz uzyskanie pozytywnej oceny podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Wymagane dokumenty:
1) kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu Systemu obsługi rekrutacji, uzupełniony i podpisany;
2) odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów magisterskich; w przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą kandydat składa oryginał dyplomu oraz tłumaczenie na język polski potwierdzone przez upoważnione instytucje, a także dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego.

Nie będą rejestrowane niekompletne dokumenty!

Osoby, które zarejestrują się w systemie, proszone są o niezwłoczne dostarczenie kompletu dokumentów w formie papierowej lub ich przesłanie na adres:

Wydział Filologiczny UMCS
PL. Marii Curie-Skłodowskiej 4a
20-031 Lublin
p. 036.

Rozmowa kwalifikacyjna:

Celem rozmowy kwalifikacyjnej jest ocena wymowy i sprawności komunikacyjnej kandydata. 

Termin rozmowy kwalifikacyjnej zostanie podany po zakończeniu rekrutacji. 

Opłata za studia:

-        I semestr: 2200 zł 
-        II semestr: 2200 zł
-        III semestr: 2200 zł
-        IV semestr: 2200 zł
-        Całkowity koszt studiów: 8800 zł

Opłata za studia z uwzględnieniem karty absolwenta - 10 %:

-        I semestr: 1980 zł
-        II semestr: 1980 zł
-        III semestr: 1980 zł
-        IV semestr: 1980 zł
-        Całkowity koszt studiów: 7920 zł

Opłata za studia z uwzględnieniem karty absolwenta - 5 %:

-        I semestr: 2090 zł
-        II semestr: 2090 zł
-        III semestr: 2090 zł
-        IV semestr: 2090 zł
-        Całkowity koszt studiów: 8360 zł


Numer konta bankowego na wpłaty czesnego (edycja od semestru zimowego 2021/2022):

03 1030 1999 2405 0670 0015 2401

Numer konta bankowego na wpłaty czesnego (edycja od semestru zimowego 2022/2023):

zostanie podany w późniejszym terminie

Termin i miejsce przyjmowania dokumentów:

Rejestracji w Systemie obsługi rekrutacji dokonać można do 20 listopada 2022 roku.

Dokumenty należy przesłać do 22 listopada 2022 roku na adres:

Dziekanat Wydziału Filologiczny
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4a
20-031 Lublin
pok. 036

Planowany termin uruchomienia studiów:
 październik 2022 r.

Informacji udziela:

mgr inż. Tomasz Kosa
Dziekanat Wydziału Filologicznego, pok. 036
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4a
20-031 Lublin 
tel.: 81 537 27 59
e-mail: tomasz.kosa@poczta.umcs.lublin.pl

Kierownik studiów podyplomowych: 

dr Monika Łuszczuk
e-mail: monika.luszczuk@mail.umcs.pl

Opis
  • liczba godzin dydaktycznych: 600
    • w tym praktyki: 60
    • liczba semestrów: 4

Grupa docelowa: Studia przeznaczone są dla osób, które ukończyły studia wyższe magisterskie.

Absolwenci studiów otrzymują kwalifikacje do wykonywania zawodu logopedy w placówkach oświatowych (w przypadku posiadania kwalifikacji pedagogicznych), w placówkach ochrony zdrowia oraz innych placówkach, w których zatrudniani są logopedzi.

Przedmioty prowadzone w ramach studiów:

1. Przedmioty medyczne: anatomia i fizjologia człowieka, foniatria, neurologia i psychiatria.

2. Przedmioty lingwistyczne: nauka o języku, fonologia, fonetyka (artykulacyjna, akustyczna, wizualna i audytywna), zasady kultury żywego słowa, rozwój mowy dziecka.

3. Przedmioty psychologiczne: psychologia rozwojowa, neuropsychologia.

4. Przedmioty dotyczące zaburzeń mowy: teoria zaburzeń mowy, audiofonologia, surdologopedia, dyslalia, jąkanie, oligofazja, trudności w czytaniu i pisaniu, afazja, alalia, dyzartria, zaburzenia mowy w demencji.

5. Zajęcia z terapii logopedycznej i praktyki logopedyczne (słuchacze indywidualnie dokonują wyboru miejsca praktyk, uzyskując zgodę logopedy na nieodpłatne ich odbycie).

Ocena końcowa: Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń z przedmiotów objętych programem nauczania, pozytywna ocena pracy dyplomowej oraz pozytywny wynik egzaminu dyplomowego.

Załączniki