Logopedia - studia czterosemestralne

Kierunek
Logopedia - studia czterosemestralne
Stopień studiów
studia podyplomowe
Forma studiów
studia niestacjonarne (zaoczne)
Profil kształcenia
nie dotyczy
Wydział
Wydział Humanistyczny
Obszar kształcenia
Nauki humanistyczne
Zasady kwalifikacji na kierunek

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest rejestracja (od 11 marca 2019 r.) w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów, złożenie w wyznaczonym terminie kompletu dokumentów oraz uzyskanie pozytywnej oceny w rozmowie kwalifikacyjnej.

Wymagane dokumenty:
1) kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRK, uzupełniony i podpisany;
2) odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów magisterskich; w przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą kandydat składa oryginał dyplomu oraz tłumaczenie na język polski potwierdzone przez upoważnione instytucje, a także dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego;
3) dwie aktualne fotografie kandydata, spełniające wymagania obowiązujące przy wydawaniu dokumentów tożsamości.

Osoby zakwalifikowane na studia dołączają pokwitowanie wpisowego w wysokości 150 zł. Na blankiecie przelewu należy wpisać kierunek studiów podyplomowych.

Nie będą rejestrowane niekompletne dokumenty.

Osoby, które zarejestrują się w systemie IRK, proszone są o niezwłoczne dostarczenie kompletu dokumentów w formie papierowej do Dziekanatu Wydziału Humanistycznego (pok. 035). 

Rozmowa kwalifikacyjna
Celem rozmowy kwalifikacyjnej jest ocena wymowy i sprawności komunikacyjnej kandydata.

Opłata za studia:

-        I rata: 2050 zł + 150 zł (opłata wpisowa)

-        II rata: 2200 zł

-        III rata: 2200 zł

-        IV rata: 2200 zł

-        Całkowity koszt studiów: 8800 zł

Opłata za studia z uwzględnieniem karty absolwenta - 10 %:

-        I rata: 1830 zł + 150 zł (opłata wpisowa)

-        II rata: 1980 zł

-        III rata: 1980 zł

-        IV rata: 1980 zł

-        Całkowity koszt studiów: 7920 zł

Opłata za studia z uwzględnieniem karty absolwenta - 5 %:

-        I rata: 1940 zł + 150 zł (opłata wpisowa)

-        II rata: 2090 zł

-        III rata: 2090 zł

-        IV rata: 2090 zł

-        Całkowity koszt studiów: 8360 zł


Numer konta bankowego:

71 1030 1999 2405 0670 0015 0401

Termin i miejsce przyjmowania dokumentów:

Dokumenty przyjmowane są do wyczerpania limitu miejsc, w Dziekanacie Wydziału Humanistycznego.

Rejestracji w IRK dokonać można od 11 marca 2019 roku.

Dokumenty można składać osobiście lub przesłać na podany adres:

mgr inż. Tomasz Kosa
Dziekanat Wydziału Humanistycznego
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4a
20-031 Lublin
pok. 035

Termin i miejsce rozmowy kwalifikacyjnej:

15 października 2019 r. godz. 9.00-13.00, Zakład Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego, ul Sowińskiego 17 (DS Kronos, wjazd od ul. Glinianej), II piętro, pokój nr 226.

Planowany termin uruchomienia studiów: październik 2019 r.

Informacji udziela:

mgr inż. Tomasz Kosa
Dziekanat Wydziału Humanistycznego, pok. 035
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4a
20-031 Lublin 
tel.: 81 537 27 59
e-mail: tomasz.kosa@poczta.umcs.lublin.pl

W sprawach technicznych, związanych z Internetową Rejestracją Kandydatów prosimy o kontakt z Biurem ds. Kształcenia Ustawicznego - tel. 81 537 58 45

Kierownik studiów podyplomowych: dr Wojciech Lipski

Opis

 

  • liczba godzin dydaktycznych: 600
    • w tym praktyki: 60
    • liczba semestrów: 4

Grupa docelowa: Studia przeznaczone są dla osób, które ukończyły studia wyższe magisterskie

Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje przydatne do: wykonywania zawodu logopedy w placówkach oświatowych oraz w placówkach ochrony zdrowia

Przedmioty prowadzone w ramach studiów:

1. Przedmioty medyczne: anatomia i fizjologia człowieka, foniatria, neurologia i psychiatria.

2. Przedmioty lingwistyczne: nauka o języku, fonologia, fonetyka (artykulacyjna, akustyczna, wizualna i audytywna), zasady kultury żywego słowa, rozwój mowy dziecka.

3. Przedmioty psychologiczne: psychologia rozwojowa, neuropsychologia.

4. Przedmioty dotyczące zaburzeń mowy: teoria zaburzeń mowy, audiofonologia, surdologopedia, dyslalia, jąkanie, oligofazja, trudności w czytaniu i pisaniu, afazja, alalia, dyzartria, zaburzenia mowy w demencji.

5. Zajęcia z terapii logopedycznej i praktyki logopedyczne (słuchacze indywidualnie dokonują wyboru miejsca praktyk, uzyskując zgodę logopedy na nieodpłatne ich odbycie).

Ocena końcowa: Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń z przedmiotów objętych programem nauczania, pozytywna ocena pracy dyplomowej oraz pozytywny wynik egzaminu dyplomowego.