Logopedia - studia czterosemestralne

Kierunek
Logopedia - studia czterosemestralne
Stopień studiów
studia podyplomowe
Forma studiów
studia niestacjonarne (zaoczne)
Profil kształcenia
nie dotyczy
Wydział
Wydział Filologiczny
Obszar kształcenia
Nauki humanistyczne
Zasady kwalifikacji na kierunek

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest rejestracja w Systemie Obsługi Rekrutacji, złożenie w wyznaczonym terminie kompletu dokumentów oraz uzyskanie pozytywnej oceny podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Wymagane dokumenty:
1) kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu Systemu obsługi rekrutacji, uzupełniony i podpisany;
2) odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów magisterskich; w przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą kandydat składa oryginał dyplomu oraz tłumaczenie na język polski potwierdzone przez upoważnione instytucje, a także dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego.

Nie będą rejestrowane niekompletne dokumenty!

Osoby, które zarejestrują się w systemie, proszone są o niezwłoczne dostarczenie kompletu dokumentów w formie papierowej lub ich przesłanie na adres:

Wydział Filologiczny UMCS
PL. Marii Curie-Skłodowskiej 4a
20-031 Lublin
p. 036.

Rozmowa kwalifikacyjna:

Celem rozmowy kwalifikacyjnej jest ocena wymowy i sprawności komunikacyjnej kandydata. Termin rozmowy kwalifikacyjnej zostanie ustalony i podany w późniejszym terminie.

Opłata za studia:

-        I semestr: 2200 zł 
-        II semestr: 2200 zł
-        III semestr: 2200 zł
-        IV semestr: 2200 zł
-        Całkowity koszt studiów: 8800 zł

Opłata za studia z uwzględnieniem karty absolwenta - 10 %:

-        I semestr: 1980 zł
-        II semestr: 1980 zł
-        III semestr: 1980 zł
-        IV semestr: 1980 zł
-        Całkowity koszt studiów: 7920 zł

Opłata za studia z uwzględnieniem karty absolwenta - 5 %:

-        I semestr: 2090 zł
-        II semestr: 2090 zł
-        III semestr: 2090 zł
-        IV semestr: 2090 zł
-        Całkowity koszt studiów: 8360 zł


Numer konta bankowego na wpłaty czesnego (edycja od semestru zimowego 2021/2022):

03 1030 1999 2405 0670 0015 2401

Numer konta bankowego na wpłaty czesnego (edycja od semestru zimowego 2022/2023):

zostanie podany w późniejszym terminie

Termin i miejsce przyjmowania dokumentów:

Rejestracji w Systemie obsługi rekrutacji dokonać można do 2 października 2022 roku.

Dokumenty należy przesłać do 5 października 2022 roku na adres:

Dziekanat Wydziału Filologiczny
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4a
20-031 Lublin
pok. 036

Planowany termin uruchomienia studiów:
 październik 2022 r.

Informacji udziela:

mgr inż. Tomasz Kosa
Dziekanat Wydziału Filologicznego, pok. 036
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4a
20-031 Lublin 
tel.: 81 537 27 59
e-mail: tomasz.kosa@poczta.umcs.lublin.pl

Kierownik studiów podyplomowych: 

dr Monika Łuszczuk
e-mail: monika.luszczuk@mail.umcs.pl

Opis
  • liczba godzin dydaktycznych: 600
    • w tym praktyki: 60
    • liczba semestrów: 4

Grupa docelowa: Studia przeznaczone są dla osób, które ukończyły studia wyższe magisterskie.

Absolwenci studiów otrzymują kwalifikacje do wykonywania zawodu logopedy w placówkach oświatowych (w przypadku posiadania kwalifikacji pedagogicznych), w placówkach ochrony zdrowia oraz innych placówkach, w których zatrudniani są logopedzi.

Przedmioty prowadzone w ramach studiów:

1. Przedmioty medyczne: anatomia i fizjologia człowieka, foniatria, neurologia i psychiatria.

2. Przedmioty lingwistyczne: nauka o języku, fonologia, fonetyka (artykulacyjna, akustyczna, wizualna i audytywna), zasady kultury żywego słowa, rozwój mowy dziecka.

3. Przedmioty psychologiczne: psychologia rozwojowa, neuropsychologia.

4. Przedmioty dotyczące zaburzeń mowy: teoria zaburzeń mowy, audiofonologia, surdologopedia, dyslalia, jąkanie, oligofazja, trudności w czytaniu i pisaniu, afazja, alalia, dyzartria, zaburzenia mowy w demencji.

5. Zajęcia z terapii logopedycznej i praktyki logopedyczne (słuchacze indywidualnie dokonują wyboru miejsca praktyk, uzyskując zgodę logopedy na nieodpłatne ich odbycie).

Ocena końcowa: Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń z przedmiotów objętych programem nauczania, pozytywna ocena pracy dyplomowej oraz pozytywny wynik egzaminu dyplomowego.

Załączniki