Kompetencje wychowawcze

Kierunek
Kompetencje wychowawcze
Stopień studiów
studia podyplomowe
Forma studiów
studia niestacjonarne (zaoczne)
Profil kształcenia
ogólnouniwersytecki
Wydział
Wydział Pedagogiki i Psychologii
Obszar kształcenia
Nauki społeczne
Zasady kwalifikacji na kierunek

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów oraz złożenie kompletu dokumentów. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Wymagane dokumenty:

  1. kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRK, uzupełniony i podpisany;
  2. odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych. W przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą, kandydat składa oryginał dyplomu oraz tłumaczenie na język polski potwierdzone przez upoważnione instytucje, a także dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego;
  3. dwie aktualne fotografie kandydata, spełniające wymagania obowiązujące przy wydawaniu dokumentów tożsamości;
  4. Zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie i staż pracy na stanowisku nauczyciela, wychowawcy lub innego pracownika pedagogicznego zatrudnionego w szkole ponadpodstawowej lub innej placówce oświatowej dla młodzieży. W pierwszej kolejności na studia zostaną zakwalifikowani nauczyciele branżowych szkół I stopnia, których staż pracy nie przekracza 5 lat.

Studia finansowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach rządowego programu wspomagania w latach 2015–2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+”

W ramach zadania: „Przeprowadzenie dwusemestralnych studiów podyplomowych, których celem będzie doskonalenie kompetencji wychowawczych oraz umiejętności rozpoznawania i przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym, dla nauczycieli i wychowawców w szczególności szkół ponadgimnazjalnych/ ponadpodstawowych, w tym branżowych szkół I stopnia.”

Miejsce i termin przyjmowania dokumentów:

Uwaga!
Termin rejestracji w systemie IRK przedłużony do dnia 3 września br. (włącznie). Szczegóły dotyczące składania dokumentów u kierownika studiów:

dr Andrzej Chudnicki
tel. 600 496 845 
e-mail: a.chudnicki@umcs.lublin.pl

Wydział Pedagogiki i Psychologii
Instytut Pedagogiki
ul. Narutowicza 12
20-004 Lublin
pok. 18a

Przewidywana liczba miejsc: 100

Opis

Kierownik studiów podyplomowych:

dr Andrzej Chudnicki
pok. 18a (konsultacje: wtorki 15.00-17.00 i czwartki 13.00-15.00)
tel. 600 496 845 
e-mail: a.chudnicki@umcs.lublin.pl

Czas trwania: 2 semestry

Studia zostaną zrealizowane w formie 12 weekendowych zjazdów (czerwiec-grudzień 2017). Warunkiem ukończenia studiów będzie uzyskanie przez słuchacza 30 punktów ECTS na podstawie pozytywnych wyników zaliczeń  i egzaminów przewidzianych planem studiów oraz napisanie i obrona pracy końcowej. Uczestnicy studiów otrzymają na zakończenie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych.

Słuchacze studiów podyplomowych mają zapewnione materiały piśmiennicze oraz wyżywanie w trakcie zjazdu (serwis kawowy i obiad). Uczelnia nie zwraca kosztów dojazdu i zakwaterowania.

Punkty ECTS: 30

Program studiów:

Celem głównym zadania jest doskonalenie kompetencji wychowawczych nauczycieli, w tym umiejętności rozpoznawania i przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym. Realizacja projektu zakłada zwiększenie poziomu zasobów i potencjału nauczycieli poprzez wyposażenie odbiorców w kompetencje pozwalające na efektywną pracę wychowawczą z uczniem, zespołem klasowym i rodzicami ucznia. Uczestnicy studiów zdobędą wiedzę i nowe umiejętności w zakresie kierowania klasą szkolną i grupą wychowawczą, właściwego reagowania w sytuacjach kryzysowych, utrzymania dyscypliny w klasie i budowania właściwej atmosfery wychowawczej, diagnozy, profilaktyki i terapii zachowań ryzykownych. Uczestniczyć będą w ćwiczeniach i warsztatach metodycznych z zakresu mediacji, socjoterapii, arteterapii, komunikacji bez przemocy oraz treningach asertywności i rozwiązywania konfliktów z wykorzystaniem dynamiki grupowej. Udział w studiach przygotuje nauczycieli i wychowawców do doboru skutecznych metod oddziaływania na uczniów i wychowanków.

W trakcie studiów wychowawcy i nauczyciele uzyskają wiedzę i umiejętności z zakresu budowania prawidłowych relacji i wspierana rozwoju osobistego swoich podopiecznych. Uczestnicy studiów otrzymają także wiedzę i umiejętności w zakresie planowania rozwoju indywidualnego ucznia w oparciu w oparciu o diagnozę zasobów, a nie deficytów oraz poznają nowe - innowacyjne metody pracy  m.in. tutoring szkolny i wychowawczy. Podczas realizacji studiów uwzględnione zostaną zindywidualizowane i długofalowe działania mające na celu doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli i wychowawców. Uczestnicy studiów opanują również techniki radzenia sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym.

Program studiów podyplomowych na kierunku Kompetencje wychowawcze obejmuje  zajęcia w łącznym wymiarze 280 godzin dydaktycznych, w tym 120 godzin wykładów i ćwiczeń, 140 godzin warsztatów i treningów oraz 20 godzin seminarium dyplomowego. W ramach programu studiów co najmniej 50% godzin zaplanowanych zajęć będą stanowiły zajęcia praktyczne. Udział w zajęciach umożliwi uzyskanie 30 pkt ECTS.

Studia nie dają kwalifikacji pedagogicznych.