Historia i wiedza o społeczeństwie dla nauczycieli

Kierunek
Historia i wiedza o społeczeństwie dla nauczycieli
Stopień studiów
studia podyplomowe
Forma studiów
studia niestacjonarne (zaoczne)
Profil kształcenia
nie dotyczy
Wydział
Wydział Humanistyczny
Obszar kształcenia
Nauki humanistyczne
Zasady kwalifikacji na kierunek

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów, złożenie kompletu dokumentów oraz uiszczenie opłaty wpisowej w wysokości 150 złotych.

Wymagane dokumenty:

  1. kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRK, uzupełniony i podpisany;
  2. odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów magisterskich uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych. W przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą, kandydat składa oryginał dyplomu oraz tłumaczenie na język polski potwierdzone przez upoważnione instytucje, a także dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego;
  3. jedna aktualna fotografia kandydata, spełniająca wymagania obowiązujące przy wydawaniu dokumentów tożsamości;
  4. ewentualnie zaświadczenie o posiadaniu uprawnień pedagogicznych;
  5. pokwitowanie wpisowego wniesionego na właściwe konto. Wpisowe zostanie zaliczone na poczet czesnego za pierwszy semestr studiów. Na blankiecie przelewu należy wpisać kierunek studiów podyplomowych.

W przypadku większej liczby zakwalifikowanych zgłoszeń niż liczba miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń.

UWAGA! W okresie trwania zagrożenia epidemiologicznego prosimy o korespondencyjne przesłanie dokumentów na adres: 
Instytut Historii UMCS

Pl. Marii Curie Skłodowskiej 4a
20-031 Lublin
pok. 308

Opłata za studia:

-        I semestr: 1450 zł + 150 zł (opłata wpisowa)

-        II semestr: 1600 zł

-        III semestr: 1600 zł

-        Całkowity koszt studiów: 4800 zł

Opłata za studia z uwzględnieniem karty absolwenta - 10 %:

-        I semestr: 1290 zł + 150 zł (opłata wpisowa)

-        II semestr: 1440 zł

-        III semestr: 1440 zł

-        Całkowity koszt studiów: 4320 zł

Opłata za studia z uwzględnieniem karty absolwenta - 5 %:

-        I semestr: 1370 zł + 150 zł (opłata wpisowa)

-        II semestr: 1520 zł

-        III semestr: 1520 zł

-        Całkowity koszt studiów: 4560 zł

Nr konta:

33 1030 1999 2405 3670 0015 3301

Termin i miejsce przyjmowania dokumentów:

Planowany termin rozpoczęcia rekrutacji: 5 lipiec 2021 r.

Dokumenty należy przesłać na adres:

Instytut Historii UMCS
Pl. Marii Curie Skłodowskiej 4a
20-031 Lublin
pok. 308
(z dopiskiem: Studia Podyplomowe Historia i WoS)

Planowany termin uruchomienia studiów:

październik 2021 r.

Informacji udziela:

dr Dariusz Wróbel
tel. 785 327 000

Kierownik studiów podyplomowych:

dr Dariusz Wróbel

Opis
  • liczba godzin dydaktycznych: 720
    • w tym praktyki: 180
  • liczba semestrów: 3

W przypadku utrzymującego się zagrożenia epidemiologicznego studia będą realizowane online. 

Grupa docelowa:

nauczyciele szkolni, osoby posiadające prawo wykonywania zawodu nauczyciela (studia magisterskie).

Uzyskane kwalifikacje są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r.  w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. 

Absolwenci studiów

uzyskują kwalifikacje uprawniające do: nauczania przedmiotów: historia i wiedza o społeczeństwie w szkołach podstawowych i szkołach średnich.

Przedmioty prowadzone w ramach studiów:

kurs historii obejmuje dzieje poszczególnych epok, z elementami nauk pomocniczych historii i metodologii historii oraz zajęcia z dydaktyki historii; kurs wiedzy o społeczeństwie obejmuje zajęcia poruszające problematykę obecną w aktualnej podstawie programowej przedmiotu oraz zajęcia z dydaktyki wiedzy o społeczeństwie. 

Ocena końcowa:

średnia ocen z zajęć i egzaminów końcowych.