Historia i wiedza o społeczeństwie

Kierunek
Historia i wiedza o społeczeństwie
Stopień studiów
studia podyplomowe
Forma studiów
studia niestacjonarne (zaoczne)
Profil kształcenia
praktyczny
Wydział
Wydział Humanistyczny
Obszar kształcenia
Nauki humanistyczne
Zasady kwalifikacji na kierunek

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów, złożenie kompletu dokumentów oraz uiszczenie opłaty wpisowej w wysokości 150 złotych.

Wymagane dokumenty:

 1. kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRK, uzupełniony i podpisany;
 2. odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów magisterskich uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych. W przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą, kandydat składa oryginał dyplomu oraz tłumaczenie na język polski potwierdzone przez upoważnione instytucje, a także dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego;
 3. dwie aktualne fotografie kandydata, spełniające wymagania obowiązujące przy wydawaniu dokumentów tożsamości;
 4. kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata;
 5. ewentualnie zaświadczenie o posiadaniu uprawnień pedagogicznych;
 6. pokwitowanie wpisowego wniesionego na właściwe konto. Wpisowe zostanie zaliczone na poczet czesnego za pierwszy semestr studiów. Na blankiecie przelewu należy wpisać kierunek studiów podyplomowych.

W przypadku większej liczby zakwalifikowanych zgłoszeń niż liczba miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń.

Opłata za semestr:

1400 zł

Absolwenci UMCS z tytułu posiadania karty absolwenta mogą skorzystać z 10% zniżki na czesne.

Nr konta:

dla edycji 2017/2018: 97 1030 1999 2405 9270 0014 6301

dla edycji 2016/2017: 68 1030 1999 2405 9270 0014 4301

dla edycji 2018/2019: 29 1030 1999 2405 9270 0014 8301

Termin i miejsce przyjmowania dokumentów:

dokumenty będa przyjmowane do 5 października 2018 r.:
pl. M. Curie-Skłodowskiej 4a
Lublin
Sekretariat Instytutu Historii (pok. 309 w Nowym Gmachu Humanistyki)
lub u kierownika studiów (pok. 233 w Starym Gmachu Humanistyki).

Opis

Organizator

Wydział Humanistyczny, Instytut Historii
pl. M. Curie-Skłodowskiej 4a
20-031 Lublin

tel.: +48 81 537 52 82
faks: +48 81 537 52 82
www: http://www.umcs.lublin.pl/historia 

Kierownik Studiów podyplomowych: 

dr Małgorzata Kołacz-Chmiel

Czas trwania

3 semestry

Opis Studiów:

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów humanistycznych i nauk społecznych (magisterskich/II-go stopnia) z udokumentowanym przygotowaniem pedagogicznym, pragnących uzyskać kwalifikacje uprawniające do nauczania historii, wiedzy o społeczeństwie oraz przedmiotu historia i społeczeństwo w szkole podstawowej, gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej. 

Przedmioty prowadzone w ramach studiów: 

Program obejmuje: 

 1. kurs historii Polski i powszechnej oraz zajęcia z nauk pomocniczych historii i metodologii historii
 2. zajęcia przygotowujące do nauczania przedmiotu „Wiedza o Społeczeństwie”:
 • Konstytucjonalizm w edukacji historycznej i obywatelskiej,
 • Społeczeństwo obywatelskie,
 • Podstawy wiedzy o państwie i prawie,
 • Współczesne systemy polityczne,
 • System polityczno-ustrojowy RP,
 • Główne problemy współczesnego świata,
 • Wiedza o UE,
 • Samorząd terytorialny.

W programie jest także blok zajęć z zakresu Dydaktyki Historii i Dydaktyki WoS (ogółem 175 godzin wykładów; 270 godzin konwersatoriów, 60 godz. praktyk przedmiotowych). Ponadto w zakres programu wchodzi seminarium dyplomowe w wymiarze 15 godzin.

Sylwetka absolwenta: 

Absolwenci studiów będą posiadać ogólną wiedzę w zakresie historii i nauk społecznych oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej i życiu codziennym. Będą rozumieli i potrafili wyjaśnić procesy historyczne, społeczne, kulturowe i gospodarcze dokonujące się w skali globalnej, państwowej, regionalnej i lokalnej. Posiądą wiedzę, która umożliwi im pracę w szkolnictwie w charakterze nauczyciela historii, wiedzy o społeczeństwie i przedmiotu historia i społeczeństwo. Nauczą się stosować nowoczesne i kompleksowe strategie oraz metody nauczania i wychowania. W sposób kompetentny będą mogli przekazywać nabytą wiedzę oraz samodzielnie ją pogłębiać, aktualizować oraz integrować ją z innymi dziedzinami wiedzy. Absolwenci będą potrafili formułować i rozwiązywać problemy zawodowe, gromadzić, przetwarzać i przekazywać (pisemnie i ustnie) informacje z różnych źródeł. Będą przygotowani do diagnozowania i projektowania zadań z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie. Zostaną przygotowani do prowadzenia działalności dydaktycznej na wszystkich poziomach kształcenia (szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna).

Ocena końcowa:

średnia ocen z egzaminów i pracy dyplomowej 

Data rozpoczęcia zajęć: 

październik 2018 r.

Informacji udziela: 

kierownik studiów dr Dariusz Wróbel
pl. M. Curie-Skłodowskiej 4a, Lublin
e-mail: dariusz.wrobel@poczta.umcs.lublin.pl