Historia i wiedza o społeczeństwie

Kierunek
Historia i wiedza o społeczeństwie
Stopień studiów
studia podyplomowe
Forma studiów
studia niestacjonarne (zaoczne)
Profil kształcenia
nie dotyczy
Wydział
Wydział Humanistyczny
Obszar kształcenia
Nauki humanistyczne
Zasady kwalifikacji na kierunek

 

UWAGA! Wydłużenie rekrutacji na semestr letni 2019/2020 (od lutego 2020)

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów, złożenie kompletu dokumentów oraz uiszczenie opłaty wpisowej w wysokości 150 złotych.

Wymagane dokumenty:

  1. kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRK, uzupełniony i podpisany;
  2. odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów magisterskich uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych. W przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą, kandydat składa oryginał dyplomu oraz tłumaczenie na język polski potwierdzone przez upoważnione instytucje, a także dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego;
  3. dwie aktualne fotografie kandydata, spełniające wymagania obowiązujące przy wydawaniu dokumentów tożsamości;
  4. ewentualnie zaświadczenie o posiadaniu uprawnień pedagogicznych;
  5. pokwitowanie wpisowego wniesionego na właściwe konto. Wpisowe zostanie zaliczone na poczet czesnego za pierwszy semestr studiów. Na blankiecie przelewu należy wpisać kierunek studiów podyplomowych.

W przypadku większej liczby zakwalifikowanych zgłoszeń niż liczba miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń.

Opłata za studia:

-        I semestr: 1450 zł + 150 zł (opłata wpisowa)

-        II semestr: 1600 zł

-        III semestr: 1600 zł

-        Całkowity koszt studiów: 4800 zł

Opłata za studia z uwzględnieniem karty absolwenta - 10 %:

-        I semestr: 1300 zł + 150 zł (opłata wpisowa)

-        II semestr: 1440 zł

-        III semestr: 1440 zł

-        Całkowity koszt studiów: 4330 zł

Opłata za studia z uwzględnieniem karty absolwenta - 5 %:

-        I semestr: 1375 zł + 150 zł (opłata wpisowa)

-        II semestr: 1520 zł

-        III semestr: 1520 zł

-        Całkowity koszt studiów: 4565 zł

Nr konta:

58 1030 1999 2405 9270 0015 0301

Termin i miejsce przyjmowania dokumentów:

Rejestracji w IRK dokonać można do 31 stycznia 2020 roku.

Dokumenty można składać osobiście lub przesłać na adres:

Instytut Historii UMCS
Pl. Marii Curie Skłodowskiej 4a
20-031 Lublin
pok. 308 (z dopiskiem: Studia Podyplomowe Historia i WoS)

Planowany termin uruchomienia studiów:

luty 2020 r.

Informacji udziela:

dr Dariusz Wróbel
tel. 785 327 000

Kierownik studiów podyplomowych:

dr Dariusz Wróbel

Opis
  • liczba godzin dydaktycznych: 610
    • w tym praktyki: 120
  • liczba semestrów: 3

Uwaga! Program studiów jest w trakcie dostosowywania do nowego rozporządzenia w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Studia podyplomowe rozpoczynające się w roku akademickim 2019/2020 będą realizowane zgodnie z nowymi przepisami prawa. Opłata za studia pozostanie bez zmian.

Grupa docelowa:

nauczyciele szkolni, osoby posiadające prawo wykonywania zawodu nauczyciela (studia magisterskie)

Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje uprawniające do: nauczania przedmiotów: historia i wiedza o społeczeństwa w szkołach podstawowych i średnich

Przedmioty prowadzone w ramach studiów:

kurs historii obejmuje dzieje poszczególnych epok, nauki pomocnicze historii, metodologię historii oraz zajęcia z dydaktyki historii; kurs wiedzy o społeczeństwie obejmuje zajęcia poruszające problematykę obecną w podstawie programowej przedmiotu oraz zajęcia z dydaktyki wiedzy o społeczeństwie

Ocena końcowa:

Średnia ocen z zajęć, egzaminów końcowych i pracy dyplomowej