Grafika wydawnicza

Kierunek
Grafika wydawnicza
Stopień studiów
studia podyplomowe
Forma studiów
studia niestacjonarne (zaoczne)
Profil kształcenia
praktyczny
Wydział
Wydział Artystyczny
Obszar kształcenia
Sztuka
Zasady kwalifikacji na kierunek

 

Przyjęcie na studia odbywa się w oparciu o przegląd dostarczonych dokumentów i rozmowę kwalifikacyjną. Można przedstawić portfolio z własnymi projektami graficznymi lub zrealizowanymi wydawnictwami. 
Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów, złożenie kompletu dokumentów oraz uiszczenie opłaty wpisowej w wysokości 150 złotych.

Wymagane dokumenty:

 1. kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRK, uzupełniony i podpisany;
 2. odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych. W przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą, kandydat składa oryginał dyplomu oraz tłumaczenie na język polski potwierdzone przez upoważnione instytucje, a także dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego;
 3. dwie aktualne fotografie kandydata, spełniające wymagania obowiązujące przy wydawaniu dokumentów tożsamości;
 4. pokwitowanie wpisowego wniesionego na właściwe konto. Wpisowe zostanie zaliczone na poczet czesnego za pierwszy semestr studiów. Na blankiecie przelewu należy wpisać kierunek studiów podyplomowych. W przypadku większej liczby zakwalifikowanych zgłoszeń niż liczba miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń.


Opłata za semestr:

1 600 zł

 

Nr konta:

80 1030 1999 2410 9070 0014 8201

Termin i miejsce przyjmowania dokumentów

Uwaga! Rekrutacja prowadzona jest na semestr letni (od marca 2019 r.). 

 

 • rejestracja w systemie IRK: od 11.06.2018r. do 28.02.2019r.
 • przyjmowanie dokumentów: do 28.02.2019r.

Sekretariat Instytutu Sztuk Pięknych WA UMCS
20-718 Lublin
al. Kraśnickie 2B, pok.9. (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-14.30)

 

Opis

Organizator:

Wydział Artystyczny
Instytut Sztuk Pięknych UMCS 

20-718 Lublin
al. Kraśnickie 2B, 

fax/tel: 81 537 69 24, 537 69 40 
e-mail: janferenc@wp.pl 

Kierownik studiów podyplomowych: 

prof. nadzw. Jan Ferenc, tel: 600 441 731, e-mail: janferenc@wp.pl

Czas trwania:  

2 semestry

Liczba godzin:

168

Planowana liczba słuchaczy:

14 osób

Opis Studiów:

Podyplomowe studia w zakresie grafiki wydawniczej skierowane są do absolwentów szkół wyższych, kierunków plastyczno-pedagogicznych, architektury, kulturoznawstwa, edukacji w zakresie sztuk plastycznych i innych, posiadających dyplom studiów wyższych. 
Celem studiów jest wyposażenie absolwentów w szeroko pojętą wiedzę i umiejętności 
w zakresie grafiki wydawniczej, związanej z projektowaniem oraz edycją książki, ilustracji, plakatu, wydawnictw akcydensowych, wydawnictw prasowych i innych, oraz wielorakimi możliwościami zastosowania jej w edukacji, własnej twórczości, publikacjach wydawniczych, oraz w pracy w agencji wydawniczej. Nauka obejmuje profesjonalną naukę projektowania, oraz obsługę programów graficznych: Photoshop, Illustrator, CorelDraw, In Design. 
Zajęcia odbywają się w formie wykładów, zajęć laboratoryjnych oraz warsztatów prowadzonych przez znanych artystów grafików tworzących w tych dziedzinach sztuki. Zajęcia prowadzone są w profesjonalnych pracowniach graficznych Wydziału Artystycznego UMCS. 

I semestr

Blok programowy wstępny:
Poznanie obsługi programów graficznych pakietu ADOBE. Zagadnienia wstępne obejmują program Photoshop, In Design, Ilustrator. Poznanie obsługi programów, nauka podstawowych narzędzi i ich możliwości.
Praca nad zadanym zestawem materiałów wydawniczych. Opracowanie zdjęć, tekstu itd. ich edycją, obróbką, ustawieniem skali kolorystycznej, ustawieniem wielkości, rozdzielczości, kadrowania, połączenie tekstu z ilustracją, makietą wydawniczą, ustawień drukarskich.
Zajęcia w pracowni fotografii, określenie ekspozycji, oświetlenia, ustawienie przedmiotu, modela, wykonanie zdjęć reklamowych oraz do publikacji.

II semestr

Blok programowy zaawansowany:
Praca nad opracowaniem własnej (autorskiej) propozycji wydawniczej, na zaproponowany przez studenta temat. Stworzenie autorskiej formy graficznej (książki, plakatu, katalogu, tomiku poetyckiego, folderu, znaku graficznego, próba opracowania zestawu ilustracji po końcowy montaż drukarski.

Przedmioty prowadzone w ramach studiów:

 • Zagadnienia historii grafiki i projektowania - 8 godz.- (wykład)
 • Typografia - 20 godz. – (laboratorium)
 • Edycja książki - 28 godz.( laboratorium)
 • Projektowanie graficzne - cyfrowe przetwarzanie obrazu - 28 godz.(laboratorium)
 • Plakat - 28 godz. (28 godz. – laboratoria i 2 godz. wykład)
 • Ilustracja - 30 godz.( 2 godz. –wykład, 28 godz. – laboratorium)
 • Fotografia – 8 godz.(laboratorium)
 • Warsztaty otwarte – plakat, ilustracja - 14 godz.(laboratorium)

Sylwetka absolwenta:

Absolwent studiów podyplomowych grafika wydawnicza jest gotowy do podjęcia działalności projektowej i pracy w zawodzie grafika oraz do rozwiązywania złożonych problemów z dziedziny szeroko pojętej grafiki wydawniczej.
Absolwent w czasie studiów uzyskuje wiedzę potrzebną do:

 • twórczego działania w zakresie metod projektowania
 • indywidualnego tworzenia w zakresie ilustracji, plakatu, typografii
 • realizacji komponentów druku
 • praktycznego posługiwania się oprogramowaniem graficznym: Photoshop, Illustrator, In Design.
 • kompleksowego przygotowania do druku
 • budowy systemów różnych formatów, jak: tekst, obraz, dźwięk i video

Absolwent jest przygotowany do podjęcia samodzielnej pracy projektowej, a także do pracy
w wydawnictwach, agencjach graficznych i reklamowych oraz w mediach elektronicznych. Posługując się wiedzą opartą o historię i zasady kultury wizualnej absolwent jest w stanie samodzielnie tworzyć i przygotowywać do druku projekty publikacji graficznych, a także wykorzystywać je w dalszej edycji internetowej bądź za pomocą innych nośników cyfrowych. Absolwent jest przygotowany do tworzenia plakatów, ilustracji, logotypów, identyfikacji oraz innych rozwiązań graficznych służących komunikacji wizualnej. Dzięki zdobytym umiejętnościom absolwent uzyskuje kompetencje poszukiwane na rynku pracy.

Ocena końcowa:

Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie na ocenę poszczególnych przedmiotów
w oparciu o wykonane przez studenta prace kontrolne i zdane egzaminy. Efektem końcowym studiów jest wydruk wykonanych zestawów prac oraz wystawa podsumowująca całość zajęć.

Data rozpoczęcia zajęć:

marca 2019 r.
Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele.

Informacji udziela oraz prowadzi zapisy:

Instytut Sztuk Pięknych WA UMCS – sekretariat, tel. 81-537 69 24/ 81- 537-69 40