Grafika komputerowa i DTP

Kierunek
Grafika komputerowa i DTP
Stopień studiów
studia podyplomowe
Forma studiów
studia niestacjonarne (zaoczne)
Profil kształcenia
praktyczny
Wydział
Wydział Artystyczny
Obszar kształcenia
Sztuka
Zasady kwalifikacji na kierunek

 

UWAGA!!! Z powodu wyczerpania limitu miejsc - REKRUTACJA ZAMKNIĘTA!

Osoby, które do dnia 26.09.2018 r. zarejestrowały się w Internetowym Rejestrze Kandydatów, a nie dostarczyły wymaganych dokumentów w formie papierowej zostaną przeniesione na listę rezerwową. 

 

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów, złożenie kompletu dokumentów oraz uiszczenie opłaty wpisowej w wysokości 150 złotych.

Wymagane dokumenty:

 1. kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRK, uzupełniony i podpisany;
 2. odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych. W przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą, kandydat składa oryginał dyplomu oraz tłumaczenie na język polski potwierdzone przez upoważnione instytucje, a także dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego;
 3. dwie aktualne fotografie kandydata, spełniające wymagania obowiązujące przy wydawaniu dokumentów tożsamości;
 4. kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata;
 5. pokwitowanie wpisowego wniesionego na właściwe konto. Wpisowe zostanie zaliczone na poczet czesnego za pierwszy semestr studiów. Na blankiecie przelewu należy wpisać kierunek studiów podyplomowych.

UWAGA: Uiszczenie opłaty wpisowej będzie wymagane dopiero po skompletowaniu grupy.

W przypadku większej liczby zakwalifikowanych zgłoszeń niż liczba miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń.

Zasady przyjęć:

Limit miejsc;  max – 28 osób , minim. – 14 osób

w oparciu o analizę dostarczonych dokumentów lub rozmowę kwalifikacyjną z kandydatem.

Termin i miejsce przyjmowania dokumentów: 

 • rejestracja w systemie IRK: od 11.06.2018r. do wyczerpania limitu miejsc

Sekretariat Instytutu Sztuk Pięknych WA UMCS
20-718 Lublin
al. Kraśnickie 2B, pok.9.

godziny przyjęć: 8:00 - 14:30 od poniedziałku do piątku

Opłata za semestr:

1 500 zł

Opłata za świadectwo:

30 zł

Nr konta bankowego:

11 1030 1999 2410 5270 0014 8201

Opis

Organizator:

Wydział Artystyczny
Instytut Sztuk Pięknych UMCS
20-718 Lublin
al. Kraśnickie 2B, 
fax/tel: 81 537 69 24

Kierownik Studiów Podyplomowych: 

prof. Piotr Lech

Czas trwania: 

2 semestry; ok. 130 godzin

Opis Studiów: 

Studia skierowane są do osób nieposiadających lub mających minimalną wiedzę w zakresie grafiki komputerowej i DTP. Ich celem ma być wyposażenie absolwentów w wiedzę i umiejętności związane z szeroko rozumianą grafiką komputerową i wielorakimi możliwościami stosowania jej w edukacji, publikacjach prasowych, reklamie, prezentacjach multimedialnych oraz w tworzeniu serwisów Internetowych – w aspekcie edukacji informatycznej, komunikacji i informacji marketingowej. Studia są przeznaczone dla absolwentów szkół wyższych kierunków plastyczno-pedagogicznych, plastycznych oraz innych kierunków humanistycznych. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń i zajęć laboratoryjnych. Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczanie poszczególnych przedmiotów, które odbywać się będzie w oparciu o wykonywane przez studenta prace kontrolne i zdane egzaminy. 

Program Studiów:

 • wybrane zagadnienia sztuki współczesnej
 • cyfrowe przetwarzanie obrazu
 • techniki multimedialne (WWW; animacja komputerowa)
 • komputerowe projektowanie graficzne(DTP)
 • elementy informatyki
 • psychofizjologia widzenia
 • wybrane zagadnienia grafiki wydawniczej i reklamy. 

Przewidywany termin rozpoczęcia zajęć:

listopad 2018 r.

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele.

Informacji udziela: 

mgr Anna Łukasik
Instytutu Sztuk Pięknych WA UMCS
20-718 Lublin
al. Kraśnickie 2B, pok.9
tel: 81 537 69 40
fax: 81 537 69 24

Kierownik Studiów
prof. Piotr Lech
tel. 507102632