Grafika komputerowa i DTP

Kierunek
Grafika komputerowa i DTP
Stopień studiów
studia podyplomowe
Forma studiów
studia niestacjonarne (zaoczne)
Profil kształcenia
nie dotyczy
Wydział
Wydział Artystyczny
Obszar kształcenia
Sztuka
Zasady kwalifikacji na kierunek

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów, złożenie kompletu dokumentów oraz uiszczenie opłaty wpisowej w wysokości 150 złotych.

Wymagane dokumenty:

 1. kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRK, uzupełniony i podpisany;
 2. odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych. W przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą, kandydat składa oryginał dyplomu oraz tłumaczenie na język polski potwierdzone przez upoważnione instytucje, a także dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego;
 3. dwie aktualne fotografie kandydata, spełniające wymagania obowiązujące przy wydawaniu dokumentów tożsamości;
 4. pokwitowanie wpisowego wniesionego na właściwe konto. Wpisowe zostanie zaliczone na poczet czesnego za pierwszy semestr studiów. Na blankiecie przelewu należy wpisać kierunek studiów podyplomowych.

W przypadku większej liczby zakwalifikowanych zgłoszeń niż liczba miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń.

Opłata za studia:

-        I semestr: 1400 zł + 150 zł (opłata wpisowa)

-        II semestr: 1550 zł

-        Całkowity koszt studiów: 3100 zł

Opłata za studia z uwzględnieniem karty absolwenta - 10 %:

-        I semestr: 1240 zł + 150 zł (opłata wpisowa)

-        II semestr: 1400 zł

-        Całkowity koszt studiów: 2790 zł

Opłata za studia z uwzględnieniem karty absolwenta - 5 %:

-        I semestr: 1322,50 zł + 150 zł (opłata wpisowa)

-        II semestr: 1472,50 zł

-        Całkowity koszt studiów: 2945 zł

Nr konta:

40 1030 1999 2410 5270 0015 0201

Termin i miejsce przyjmowania dokumentów:

Rejestracji w IRK dokonać można 08 kwietnia 2019  do 30 września 2019 r. Dokumenty można składać od 06 maja 2019 r. do 30 września 2019 r.

Dokumenty można składać osobiście lub przesłać na podany adres:

Sekretariat Instytutu Sztuk Pięknych WA UMCS
al. Kraśnicka 2b, pokój nr 9. Lublin
(od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.30)

Planowany termin uruchomienia studiów:  

listopad 2019r.

Informacji udziela:

Instytut Sztuk Pięknych WA UMCS – sekretariat
tel. -81 537-69-40, 81 537-69-24,
e-mail: plastyka@poczta.umcs.lublin.pl

Kierownik studiów podyplomowych:

prof. zw. Piotr Lech
tel. 507 102 632
e-mail: piotr_lech@interia.pl

Opis
 • liczba godzin dydaktycznych: 130
  • w tym praktyki:  brak
 • liczba semestrów:  2

Grupa docelowa:

Studia skierowane są do osób nieposiadających lub mających minimalną wiedzę w zakresie grafiki komputerowej i dtp. Studia są przeznaczone dla absolwentów szkół wyższych kierunków plastyczno-pedagogicznych, plastycznych oraz innych kierunków humanistycznych. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów i zajęć laboratoryjnych.

Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje przydatne do:

 • wykorzystania nabytej wiedzy oraz umiejętności w szeroko rozumianej grafice komputerowej i dtp z wielorakimi możliwościami stosowania jej w edukacji,
 • wykorzystania w publikacjach prasowych oraz reklamie,
 • tworzenia prezentacji multimedialnych
 • tworzenia serwisów internetowych– w aspekcie edukacji informatycznej
 • komunikacji i informacji marketingowej.

Przedmioty prowadzone w ramach studiów: 

1. wybrane zagadnienia grafiki wydawniczej
2. techniki multimedialne
3. psychofizjologia widzenia
4. wybrane zagadnienia sztuki współczesnej
5. komputerowe projektowanie graficzne
6. elementy informatyki
7. cyfrowe przetwarzanie obrazu

Ocena końcowa:

Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie na ocenę poszczególnych przedmiotów, które będą się  odbywały  w oparciu o wykonywane przez studenta prace kontrolne i zdane egzaminy.