Diagnoza i terapia neuropsychologiczna

Kierunek
Diagnoza i terapia neuropsychologiczna
Stopień studiów
studia podyplomowe
Forma studiów
studia niestacjonarne (zaoczne)
Profil kształcenia
praktyczny
Wydział
Wydział Pedagogiki i Psychologii
Obszar kształcenia
Nauki społeczne
Zasady kwalifikacji na kierunek

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów złożenie kompletu dokumentów oraz uiszczenie opłaty wpisowej w wysokości 150 złotych.

Wymagane dokumenty:

 1. kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRK, uzupełniony i podpisany;
 2. odpis lub poświadczona przez Uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych. W przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą, kandydat składa oryginał dyplomu oraz tłumaczenie na język polski potwierdzone przez upoważnione instytucje, a także dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego;
 3. dwie aktualne fotografie kandydata, spełniające wymagania obowiązujące przy wydawaniu dokumentów tożsamości;
 4. kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata;
 5. pokwitowanie wpisowego wniesionego na właściwe konto. Wpisowe zostanie zaliczone na poczet czesnego za pierwszy semestr studiów. Na blankiecie przelewu należy wpisać kierunek studiów podyplomowych.
 6. dołączenie poświadczonych informacji o odbytych stażach, szkoleniach z zakresu psychologii klinicznej i neuropsychologii (kserokopie) – dokumenty dodatkowe nie są obowiązkowe.

Po uzyskaniu pozytywnej decyzji o przyjęciu na studia słuchacz, najpóźniej 7 dni przed pierwszym zjazdem, powinien uiścić opłatę czesnego za pierwszy semestr, co jest warunkiem uczestnictwa w studiach. Potwierdzenie wpłaty należy dostarczyć przed pierwszym zjazdem do sekretariatu Studiów (pocztą lub w formie elektronicznej).

W przypadku większej liczby zakwalifikowanych zgłoszeń niż liczba miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń.

Przewidywana liczba miejsc: 30 (minimum 25)

Uwaga! W roku akademickim 2018/2019 rekrutacja prowadzona będzie na semestr zimowy kolejnego roku akademickiego (zajęcia odbywać się będą od października 2019 r.) 

Nr konta edycji 2017/18:

90 1030 1999 2407 8470 0014 7301

Nr konta edycji 2019/20:

22 1030 1999 2407 8470 0014 9301

Termin i miejsce przyjmowania dokumentów:

 • rejestracja w systemie IRK: 1 lipca 2018 - 10 września 2019 r.
 • dokumenty można składać w terminie: od 15 października 2018 r. do 10 września 2019 r. roku

Dokumenty przyjmuje mgr inż. Izabela Przebierowska

Dziekanat Wydziału Pedagogiki i Psychologii (pok. 59)

ul. Narutowicza 12

20-004 Lublin

Opłata za semestr:

1 700 zł

Data rozpoczęcia zajęć:

październik 2019 roku

Opis

Organizator:

Wydział Pedagogiki i Psychologii, Instytut Psychologii
Adres: Plac Litewski 5, 20-080 Lublin
Telefon: (81) 537-60-57
Faks: (81) 537-60-57

Kierownik studiów podyplomowych:

dr Beata Daniluk

Czas trwania:

3 semestry

Opis studiów:

Studia adresowane są do absolwentów 5. letnich studiów magisterskich z zakresu psychologii (między innymi pracowników placówek oświatowych, służby zdrowia, poradni psychologiczno-pedagogicznych i innych placówek diagnostyczno-terapeutycznych, a także absolwentów, którzy dopiero odbywają staż zawodowy).

Celem studiów jest rozwój kompetencji w zakresie czynności diagnostyczno-terapeutycznych niezbędnych w pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi z dysfunkcjami układu nerwowego, przejawiającymi zaburzenia w funkcjonowaniu poznawczym, emocjonalnym, społecznym i zawodowym.

Studia zapewniają teoretyczne i praktyczne przygotowanie do pracy diagnostycznej i terapeutycznej z osobami z deficytami neuropsychologicznymi oraz wyposażenie w wiedzę pomocną przy uzyskaniu stopnia specjalizacji w zakresie psychologii klinicznej (program studiów obejmuje treści specjalistycznego bloku z neuropsychologii).

Powołanie Studiów oraz ich program uzyskały akceptację Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Dlaczego warto wybrać studia „Diagnoza i terapia neuropsychologiczna”

 • długoletnia tradycja tzw. lubelskiej szkoły neuropsychologii,
 •  możliwość wzbogacenia wiedzy teoretycznej o najnowsze osiągnięcia z dziedziny neuronauk,
 • szansa zdobycia kompetencji diagnostycznych i terapeutycznych w ważnym i użytecznym społecznie obszarze neuropsychologii klinicznej,
 • wykwalifikowana kadra – specjaliści łączący doświadczenie kliniczne z pracą naukową, a także praktycy,
 • ponad 10 lat doświadczeń w kształceniu podyplomowym psychologów.

Przedmioty prowadzone w ramach studiów:

Zajęcia odbywają się w formie wykładów, ćwiczeń oraz zajęć praktycznych, obejmując 390 godzin/słuchacza. Plan studiów „Diagnoza i terapia neuropsychologiczna” obejmuje:

 • Podstawy neurologii i neurologii klinicznej
 • Podstawy logopedii
 • Teorie funkcjonowania człowieka w ujęciu neuropsychologii klinicznej
 • Psychologiczna i mózgowa organizacja procesów psychicznych
 • Zaburzenia w funkcjonowaniu człowieka z patologią OUN (egz.)
 • Diagnoza neuropsychologiczna osób dorosłych (egz.)
 • Neuropsychologiczna diagnoza dziecka (egz.)
 • Rehabilitacja neuropsychologiczna (egz.)
 • Elementy neuropsychologii sądowej
 • Praktyczne aspekty neuropsychologii klinicznej

Kadra:

Zajęcia w ramach studiów realizują doświadczeni specjaliści z kręgu nauczycieli akademickich oraz praktycy: dr Beata Daniluk (kierownik Studiów), dr hab. Ewa M. Szepietowska, prof. nadzw., dr hab. Aneta R. Borkowska, prof. nadzw., dr Łucja Domańska, dr Ewa Zawadzka, dr hab. Urszula Mirecka, prof. nadzw. (UMCS), dr hab. Magdalena Budyn-Kulik, prof. nadzw (Katedra Prawa Karnego i Kryminologii UMCS), dr n. med. Joanna Bielewicz (Klinika Neurologii UM Lublin), dr hab. Agnieszka Maryniak, prof. nadzw. (UW), prof. dr hab. Krzysztof Jodzio (UG), dr n. biol. Anna Oroń, dr Teresa Jadczak-Szumiło, dr Piotr Markiewicz (UWM; WSS Olsztyn) oraz mgr Marta Mańdziuk (Oddział Neurologii WSS w Lublinie).

Sylwetka absolwenta:

Absolwent studiów podyplomowych w zakresie „Diagnozy i terapii neuropsychologicznej” posiada szczegółową wiedzę z zakresu współczesnych koncepcji i szkół badawczych w dziedzinie neuropsychologii i dyscyplin pokrewnych, wyjaśniających związek mózg-zachowanie; ma usystematyzowaną wiedzę o objawach i mechanizmach zaburzeń poznawczych, emocjonalnych i zaburzeń zachowania będących konsekwencją patologii układu nerwowego; jest wyposażony w specjalistyczne umiejętności diagnostyczne i terapeutyczne niezbędne w pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi z dysfunkcjami mózgu.

Ocena końcowa:

Warunkiem ukończenia studiów jest obecność na zajęciach, uzyskanie zaliczeń i zdanie egzaminów objętych programem studiów, pozytywny wynik egzaminu końcowego oraz obrona pracy końcowej z zakresu neuropsychologii klinicznej. Uzyskanie świadectwa ukończenia Studiów Podyplomowych „Diagnoza i terapia neuropsychologiczna” poświadcza nabycie kwalifikacji podyplomowych w zakresie diagnozy i terapii neuropsychologicznej, lecz nie uprawnia do posługiwania się tytułem neuropsychologa

Informacji udziela:

mgr inż. Izabela Przebierowska, dr Beata Daniluk

Adres:

Sekretariat: mgr inż. Izabela Przebierowska ul. Narutowicza 12 (pok. 59) 20-004 Lublin; (81) 537-63-01

Kierownik Studiów: dr Beata Daniluk, Instytut Psychologii (pok. 67), Plac Litewski 5, 20-080 Lublin; (81) 537-60-64

Faks: (81) 537-60-57

E-mail: izabela.przebierowska@poczta.umcs.lublin.pl; beata.daniluk@poczta.umcs.lublin.pl