Coaching i mentoring

Kierunek
Coaching i mentoring
Stopień studiów
studia podyplomowe
Forma studiów
studia niestacjonarne (zaoczne)
Profil kształcenia
praktyczny
Wydział
Wydział Filozofii i Socjologii
Obszar kształcenia
Nauki społeczne
Zasady kwalifikacji na kierunek

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów, złożenie kompletu dokumentów oraz uiszczenie opłaty wpisowej w wysokości 150 zł oraz rozmowa rekrutacyjna. 

Wymagane dokumenty:

 1. kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRK, uzupełniony i podpisany;
 2. odpis lub poświadczoną przez uczelnię kopię dyplomu ukończenia studiów uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych. W przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą, kandydat składa oryginał dyplomu oraz tłumaczenie na język polski potwierdzone przez upoważnione instytucje, a także dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego;
 3. dwie aktualne fotografie kandydata, spełniające wymagania obowiązujące przy wydawaniu dokumentów tożsamości;
 4. kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamości kandydata;
 5. pokwitowanie wpisowego wniesionego na właściwe konto. Wpisowe zostanie zaliczone na poczet czesnego za pierwszy semestr studiów. Na blankiecie przelewu należy wpisać kierunek studiów podyplomowych.

Warunkiem przyjęcia na studia jest uzyskanie pozytywnego wyniku z rozmowy rekrutacyjnej. 

Limit miejsc: 16

Opłata za studia dla edycji III:

 • semestr I - 3 500 zł ( w tym opłata wpisowa 150 zł)
 • semestr II - 3 000 zł
 • semestr III - 3 500 zł (w tym opłata za świadectwo 30 zł)

Łącznie - 10 000 zł

Nr konta dla edycji II:

96 1030 1999 2408 2270 0014 6301

Nr konta dla edycji III:

28 1030 1999 2408 2270 0014 8301

Termin i miejsce przyjmowania dokumentów:

• rejestracja w systemie IRK: do 15 października 2018 r.
• dokumenty można składać w terminie: do 15 października 2018 r.

mgr Magdalena Białkowska
Instytut Filozofii UMCS
pl. M. Curie-Skłodowskiej 4, p. 32
20-031 Lublin
tel.: 81 537 28 23
e-mail: magdalena.bialkowska@poczta.umcs.lublin.pl

Opis

Kierownik studiów podyplomowych:

dr Justyna Rynkiewicz
Instytut Filozofii UMCS, Zakład Antropologii Kultury i Filozofii Społecznej
pl. M. Curie-Skłodowskiej 4 p. 210
20-031 Lublin
e-mail: justyna.rynkiewicz@poczta.umcs.lublin.pl

Kierownik merytoryczny studiów podyplomowych:

mgr Karolina Żmudzka
tel.: 883 030 356
e-mail: karolina.zmudzka@gmail.com

Czas trwania:

3 semestry, łącznie 410 godzin

Opis studiów:

Studia podyplomowe Coaching i Mentoring to propozycja rzetelnego rozwijania i pogłębiania kompetencji coachingowych, mająca na celu kształtowanie postawy coacha i przygotowanie do pełnienia zawodu. Studia przygotowują do pracy z różnym typem klienta, z wykorzystaniem life coachingu, business coachingu, coachingu edukacyjnego oraz mentoringu.

To jedyny w województwie lubelskim program kształcenia coachów akredytowany przez Izbę Coachingu.

Dlaczego warto studiować na studiach podyplomowych Coaching i mentoring?

 • kształcenie trwa 3 semestry - studia dają możliwość dokładnego poznania zagadnień oraz czas na utrwalenie wiedzy i doskonalenie umiejętności,
 • stawiamy na kształcenie praktyczne: 70% praktyki, 30% teorii podczas 410 godzin nauki,
 • poznasz narzędzia do pracy z różnymi klientami - 4 moduły tematyczne: life coaching, business coaching, coaching edukacyjny, mentoring,
 • będziesz pracować w małej grupie maksymalnie 16 uczestników,
 • poznasz naukowe podstawy coachingu i mentoringu zakorzenione w filozofii, psychologii, neurobiologii, kognitywistyce i socjologii - zobaczysz sens stosowania narzędzi i technik oraz merytoryczne uzasadnienie tego, co dzieje się w pracy z klientem,
 • poznasz zawód "od kuchni" uczestnicząc w panelach dyskusyjnych z zaproszonymi gośćmi - czerpiąc wiedzę z doświadczenia praktykujących coachów,
 • już w trakcie studiów zaczniesz swoją praktykę i pracę z klientem,
 • przeprowadzisz sesje coachingowe pod okiem superwizora,
 • praktycznie przygotujesz się do wyjścia na rynek i oferowania swoich usług,
 • kadrę dydaktyczną stanowią akredytowani coachowie i superwizorzy Izby Coachingu, trenerzy, mentorzy oraz pracownicy naukowi UMCS,
 • poznasz ważne zagadnienia work-life balance i profilaktyki wypalenia zawodowego
 • zyskasz wymaganą liczbę godzin kształcenia praktycznego potrzebną do ubiegania się o akredytację w Izbie Coachingu.

Uczestnicy:

Zapraszamy osoby chcące zdobyć nowy zawód związany z pomaganiem i wspieraniem innych, Studia skierowane są do psychologów, menedżerów wszystkich szczebli, przedsiębiorców, właścicieli firm, pracowników działów personalnych, konsultantów, dyrektorów firm i placówek edukacyjnych, nauczycieli, pedagogów, doradców zawodowych, terapeutów, osób nastawionych na samorozwój oraz zdobycie nowej wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu realizacji celów osobistych i zawodowych.

Przedmioty prowadzone  w ramach studiów: http://coaching.umcs.pl/program/

Kadra dydaktyczna:

kadrę dydaktyczną stanowią akredytowani coachowie i superwizorzy Izby Coachingu, trenerzy, mentorzy oraz pracownicy naukowi UMCS.

 • dr hab. Mirosława Huflejt-Łukasik
 • dr hab. Andrzej Kapusta
 • dr hab. Jolanta Kociuba
 • dr Adam Aduszkiewicz
 • dr Małgorzata Sidor-Rządkowska
 • dr Barbara Smoczyńska
 • dr Monika Baczewska-Ciupak
 • dr Anita Rawa-Kochanowska
 • Monika Zubrzycka-Nowak
 • Małgorzata Fryszkiewicz
 • Lilianna Kupaj
 • Wiesława Krysa
 • Małgorzata Żukowska
 • Monika Madejska
 • Karolina Żmudzka
 • Szymon Gruszka
 • Katarzyna Skalska
 • Magdalena Bis

Sylwetka absolwenta:

Absolwent kierunku prezentuje odpowiednią postawę, wiedzę i umiejętności z zakresu coachingu i mentoringu. Stosuje w swojej pracy kodeksy etyczne Izby Coachingu i ICF, stale rozwija się zawodowo i korzysta z superwizji. Posiada wiedzę z zakresu coachingu, będącą bazą projektowania i realizowania procesu coachingu. Zna różne modele pracy z klientem. Potrafi zbudować i utrzymywać relację zaufania, zawrzeć kontrakt, określić cele i utrzymywać proces prowadzący do ich realizacji. Tworzy oraz utrzymuje z klientem relację partnerską, zadaje pytania, wspiera zmiany, buduje zaangażowanie klienta w kreowanie zmiany. Systemowo podchodzi do człowieka (człowiek jako system oraz jako element szerszego systemu). Wie jakie stoją przez nim perspektywy rozwoju i pracy w tym zawodzie, potrafi dotrzeć do klienta i oferować swoje usługi.

Ocena końcowa:

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń ze wszystkich przedmiotów.

Data rozpoczęcia zajęć - edycji III:

październik 2018 r.

Data zakończenia zajęć - edycja III:

luty 2020 r.

Więcej informacji na:

http://coaching.umcs.lublin.pl

oraz e-mailowo: kontakt@coaching.umcs.pl

Informacji udziela:

mgr Karolina Żmudzka
tel.: 883 030 356
e-mail: karolina.zmudzka@gmail.com

mgr Magdalena Białkowska
Instytut Filozofii UMCS
pl. M. Curie-Skłodowskiej 4 p. 32
tel.: 81 537 28 23
e-mail: magdalena.bialkowska@poczta.umcs.lublin.pl

dr Justyna Rynkiewicz
Instytut Filozofii UMCS, Zakład Antropologii Kultury i Filozofii Społecznej
pl. M. Curie-Skłodowskiej 4 p. 210
20-031 Lublin
e-mail: justyna.rynkiewicz@poczta.umcs.lublin.pl