Archiwistyka

Kierunek
Archiwistyka
Stopień studiów
studia podyplomowe
Forma studiów
studia niestacjonarne (zaoczne)
Profil kształcenia
nie dotyczy
Wydział
Wydział Historii i Archeologii
Obszar kształcenia
Nauki humanistyczne
Zasady kwalifikacji na kierunek


Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest rejestracja w Systemie Obsługi Rekrutacji oraz złożenie kompletu dokumentów.

Wymagane dokumenty:

 1. kwestionariusz osobowy wydrukowany z Systemu, uzupełniony i podpisany;
 2. odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych. W przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą, kandydat składa oryginał dyplomu oraz tłumaczenie na język polski potwierdzone przez upoważnione instytucje, a także dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego.

W przypadku większej liczby zakwalifikowanych zgłoszeń niż liczba miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń.

UWAGA! Po dokonaniu internetowej rejestracji należy niezwłocznie złożyć komplet dokumentów. Kwalifikacja na studia odbywa się po analizie dokumentów papierowych.

Dodatkowe wymagania:

Do uczestnictwa w zajęciach prowadzonych w formule online wymagany jest dostęp do Internetu zapewniający stały kontakt z prowadzącym. Zajęcia będą prowadzone poprzez platformę Microsoft Teams. Każdy słuchacz otrzyma dostęp do platformy e-learningowej. Niektóre zajęcia o charakterze warsztatowym związane mogą być z pracą na komputerze przy wykorzystaniu edytora tekstu lub innych narzędzi informatycznych lub platform e-learningowych.

Opłata za studia:

-        I semestr: 1 850 zł 

-        II semestr: 1 850 zł

-        Całkowity koszt studiów: 3 700 zł

Opłata za studia z uwzględnieniem karty absolwenta - 10 %:

-        I semestr: 1 665 zł 

-        II semestr: 1 665 zł

-        Całkowity koszt studiów: 3 330 zł 

Opłata za studia z uwzględnieniem karty absolwenta - 5 %:

-        I semestr: 1 757,50 zł 

-        II semestr: 1 757,50 zł

-        Całkowity koszt studiów: 3 515 zł

Nr konta do wpłaty czesnego: 58 1030 1999 2414 0270 0015 6201

Termin i miejsce przyjmowania dokumentów:

UWAGA! Przedłużenie terminu rekrutacji.

Rejestracji w Systemie dokonać można do dnia 10 listopada 2022 roku.

Dokumenty należy przesłać do dnia 15 listopada 2022 roku na podany adres:

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Biuro ds. Kształcenia Ustawicznego CKiOS
pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin
p. 1001

tel. 81 537 58 45
e-mail: studia.podyplomowe@mail.umcs.pl

Planowany termin uruchomienia studiów:

Pierwsze zajęcia odbędą się w dniach 19-20 listopada 2022 r. 

Informacji udziela:

dr hab. Marek Konstankiewicz, prof.UMCS
e-mail: marek.konstankiewicz@mail.umcs.pl

Kierownik studiów podyplomowych:

dr hab. Marek Konstankiewicz, prof. UMCS

Opis
 • liczba godzin dydaktycznych: 210
  • w tym do 60 godzin w formule stacjonarnej – do 4 zjazdów w całym toku studiów (o ile będą dopuszczalne w świetle obostrzeń epidemicznych)
  • w tym praktyki: brak
 • liczba semestrów: 2

Grupa docelowa:

Studia przeznaczone dla absolwentów wszystkich kierunków studiów wyższych służą nabyciu lub poszerzeniu kwalifikacji przydatnych do pracy we wszystkich rodzajach archiwów (państwowych, zakładowych, prywatnych, depozytowych, społecznych), w tym w archiwach gromadzących nowoczesne formy dokumentacji elektronicznej. 

Dodatkowe wymagania:

Do uczestnictwa w zajęciach prowadzonych w formule online wymagany jest dostęp do internetu zapewniający stały kontakt z prowadzącym. Zajęcia będą prowadzone poprzez platformę Microsoft Teams. Każdy słuchacz otrzyma dostęp do platformy e-learningowej. Niektóre zajęcia o charakterze warsztatowym związane mogą być z pracą na komputerze przy wykorzystaniu edytora tekstu lub innych narzędzi informatycznych lub platform e-learningowych.

Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje przydatne do:

 • pracy w charakterze archiwisty we wszystkich rodzajach archiwów (państwowych, zakładowych, prywatnych, depozytowych, społecznych), w tym w archiwach gromadzących nowoczesne formy dokumentacji elektronicznej;
 • pełnienia funkcji koordynatora czynności kancelaryjnych, przewidzianej w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. nr 14, poz. 67);
 • pracy na stanowisku biurowym, związanej z tworzeniem i postępowaniem z dokumentacją w całym jej cyklu życia, także z zastosowaniem narzędzi elektronicznego zarządzania dokumentacją;
 • wykorzystywania materiałów archiwalnych do celów badawczych, publicystycznych, urzędowych, administracyjnych, obsługi prawnej, edukacyjnych,  genealogicznych, kulturalnych.

Przedmioty prowadzone w ramach studiów: 

 • Seminarium dyplomowe
 • Wprowadzenie do zarządzania informacją i wiedzą
 • Historia ustroju administracyjnego w Polsce w XX w.
 • Systemy kancelaryjne
 • Podstawy prawne postępowania z informacją i dokumentacją
 • Historia i teoria archiwistyki
 • Podstawy prawne działalności archiwalnej
 • Metodyka archiwalna
 • Problemy oceny i selekcji dokumentacji współczesnej
 • Organizacja i zarządzanie działalnością archiwalną
 • Archiwum zakładowe
 • Systemy elektronicznego zarządzania dokumentacją
 • Komputerowe systemy informacyjne w archiwach

Ocena końcowa:

Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie wszystkich przedmiotów wymaganych programem studiów, złożenie pracy dyplomowej, uzyskanie jej pozytywnej oceny od promotora i recenzenta oraz pomyślne zdanie egzaminu dyplomowego.