Archiwistyka

Kierunek
Archiwistyka
Stopień studiów
studia podyplomowe
Forma studiów
studia niestacjonarne (zaoczne)
Profil kształcenia
nie dotyczy
Wydział
Wydział Historii i Archeologii
Obszar kształcenia
Nauki humanistyczne
Zasady kwalifikacji na kierunek


Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów, złożenie kompletu dokumentów oraz uiszczenie opłaty wpisowej w wysokości 150 złotych.

Wymagane dokumenty:

 1. kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRK, uzupełniony i podpisany;
 2. odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych. W przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą, kandydat składa oryginał dyplomu oraz tłumaczenie na język polski potwierdzone przez upoważnione instytucje, a także dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego.


W przypadku większej liczby zakwalifikowanych zgłoszeń niż liczba miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń.

UWAGA! W okresie trwania zagrożenia epidemiologicznego prosimy o korespondencyjne przesłanie dokumentów na adres: 
Biuro ds. Kształcenia Ustawicznego
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin
pok. 1001

Informacje dotyczące formy prowadzenia zajęć w roku akademickim 2020/2021 i 2021/2022

W roku akademickim 2020/2021 (semestr letni) kształcenie będzie prowadzone w formule zdalnej (online) z możliwością realizacji studiów w formule stacjonarnej po ustaniu obostrzeń związanych z sytuacją epidemiczną. Organizator studiów zastrzega, że forma prowadzenia zajęć w semestrze zimowym 2021/2022 będzie uzależniona od aktualnej sytuacji epidemicznej oraz dopuszcza możliwość realizacji zajęć w formule stacjonarnej.

Opłata za studia:

-        I semestr: 1550 zł + 150 zł (opłata wpisowa)

-        II semestr: 1700 zł

-        Całkowity koszt studiów: 3400 zł

Opłata za studia z uwzględnieniem karty absolwenta - 10 %:

-        I semestr: 1380 zł + 150 zł (opłata wpisowa)

-        II semestr: 1530 zł

-        Całkowity koszt studiów: 3060 zł

Opłata za studia z uwzględnieniem karty absolwenta - 5 %:

-        I semestr: 1465 zł + 150 zł (opłata wpisowa)

-        II semestr: 1615 zł

-        Całkowity koszt studiów: 3230 zł

Nr konta:

23 1030 1999 2405 1470 0015 3201

Termin i miejsce przyjmowania dokumentów:

Rejestracji w IRK dokonać można do 8 marca 2021 roku.

Dokumenty należy przesłać na podany adres:

CKiOS Biuro ds. Kształcenia Ustawicznego, Rektorat X piętro, pokój nr 1001
pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin
tel. 81 537 58 45
e-mail: studia.podyplomowe@poczta.umcs.lublin.pl.

Planowany termin uruchomienia studiów:

marzec 2021 r. 

Informacji udziela:

dr hab. Marek Konstankiewicz, prof. UMCS
e-mail: mkonstan@hektor.umcs.lublin.pl

Kierownik studiów podyplomowych:

dr hab. Marek Konstankiewicz, prof. UMCS

Opis
 • liczba godzin dydaktycznych: 210
  • w tym praktyki: brak
 • liczba semestrów: 2

Grupa docelowa:

Studia przeznaczone dla absolwentów wszystkich kierunków studiów wyższych służą nabyciu lub poszerzeniu kwalifikacji przydatnych do pracy we wszystkich rodzajach archiwów (państwowych, zakładowych, prywatnych, depozytowych, społecznych), w tym w archiwach gromadzących nowoczesne formy dokumentacji elektronicznej. 

Dodatkowe wymagania:

Do uczestnictwa w zajęciach prowadzonych w formule online wymagany jest dostęp do internetu zapewniający stały kontakt z prowadzącym. Zajęcia będą prowadzone poprzez platformę Microsoft Teams. Każdy słuchacz otrzyma dostęp do platformy e-learningowej. Niektóre zajęcia o charakterze warsztatowym związane mogą być z pracą na komputerze przy wykorzystaniu edytora tekstu lub innych narzędzi informatycznych lub platform e-learningowych.

Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje przydatne do:

 • pracy w charakterze archiwisty we wszystkich rodzajach archiwów (państwowych, zakładowych, prywatnych, depozytowych, społecznych), w tym w archiwach gromadzących nowoczesne formy dokumentacji elektronicznej;
 • pełnienia funkcji koordynatora czynności kancelaryjnych, przewidzianej w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. nr 14, poz. 67);
 • pracy na stanowisku biurowym, związanej z tworzeniem i postępowaniem z dokumentacją w całym jej cyklu życia, także z zastosowaniem narzędzi elektronicznego zarządzania dokumentacją;
 • wykorzystywania materiałów archiwalnych do celów badawczych, publicystycznych, urzędowych, administracyjnych, obsługi prawnej, edukacyjnych,  genealogicznych, kulturalnych.

Przedmioty prowadzone w ramach studiów: 

 • Seminarium dyplomowe
 • Wprowadzenie do zarządzania informacją i wiedzą
 • Historia ustroju administracyjnego w Polsce w XX w.
 • Systemy kancelaryjne
 • Podstawy prawne postępowania z informacją i dokumentacją
 • Historia i teoria archiwistyki
 • Podstawy prawne działalności archiwalnej
 • Metodyka archiwalna
 • Problemy oceny i selekcji dokumentacji współczesnej
 • Organizacja i zarządzanie działalnością archiwalną
 • Archiwum zakładowe
 • Systemy elektronicznego zarządzania dokumentacją
 • Komputerowe systemy informacyjne w archiwach

Ocena końcowa:

Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie wszystkich przedmiotów wymaganych programem studiów, złożenie pracy dyplomowej, uzyskanie jej pozytywnej oceny od promotora i recenzenta oraz pomyślne zdanie egzaminu dyplomowego.