Archiwistyka

Kierunek
Archiwistyka
Stopień studiów
studia podyplomowe
Forma studiów
studia niestacjonarne (zaoczne)
Profil kształcenia
nie dotyczy
Wydział
Wydział Historii i Archeologii
Obszar kształcenia
Nauki humanistyczne
Zasady kwalifikacji na kierunek


Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest rejestracja w Systemie Obsługi Rekrutacji, złożenie kompletu dokumentów oraz uiszczenie opłaty wpisowej w wysokości 150 złotych.

Wymagane dokumenty:

 1. kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRK, uzupełniony i podpisany;
 2. odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych. W przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą, kandydat składa oryginał dyplomu oraz tłumaczenie na język polski potwierdzone przez upoważnione instytucje, a także dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego.


W przypadku większej liczby zakwalifikowanych zgłoszeń niż liczba miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń.

UWAGA! W okresie trwania zagrożenia epidemiologicznego prosimy o korespondencyjne przesłanie dokumentów na adres: 
Biuro ds. Kształcenia Ustawicznego
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin
pok. 1001

Dodatkowe wymagania:

Do uczestnictwa w zajęciach prowadzonych w formule online wymagany jest dostęp do Internetu zapewniający stały kontakt z prowadzącym. Zajęcia będą prowadzone poprzez platformę Microsoft Teams. Każdy słuchacz otrzyma dostęp do platformy e-learningowej. Niektóre zajęcia o charakterze warsztatowym związane mogą być z pracą na komputerze przy wykorzystaniu edytora tekstu lub innych narzędzi informatycznych lub platform e-learningowych.

Opłata za studia:

-        I semestr: 1600 zł + 150 zł (opłata wpisowa)

-        II semestr: 1750 zł

-        Całkowity koszt studiów: 3500 zł

Opłata za studia z uwzględnieniem karty absolwenta - 10 %:

-        I semestr: 1425 zł + 150 zł (opłata wpisowa)

-        II semestr: 1575 zł

-        Całkowity koszt studiów: 3150 zł 

Opłata za studia z uwzględnieniem karty absolwenta - 5 %:

-        I semestr: 1512,50 zł + 150 zł (opłata wpisowa)

-        II semestr: 1662,50 zł

-        Całkowity koszt studiów: 3325 zł

Nr konta do wpłaty czesnego zostanie podane w późniejszym terminie. 

Termin i miejsce przyjmowania dokumentów:

Rejestracji w IRK dokonać można do dnia 7 marca 2022 roku.

Dokumenty należy przesłać do dnia 9 marca 2022 roku.

Dokumenty należy przesłać na podany adres:

CKiOS Biuro ds. Kształcenia Ustawicznego, Rektorat X piętro, pokój nr 1001
pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin
tel. 81 537 58 45
e-mail: studia.podyplomowe@mail.umcs.pl

Planowany termin uruchomienia studiów:

Pierwsze zajęcia (w trybie zdalnym) planowane są na19-20 marca 2022 r.

Informacji udziela:

dr hab. Marek Konstankiewicz, prof.UMCS
e-mail: marek.konstankiewicz@mail.umcs.pl

mgr Katarzyna Derkacz
e-mail: katarzyna.derkacz@mail.umcs.pl
tel: 81 537 27 56

Kierownik studiów podyplomowych:

dr hab. Marek Konstankiewicz, prof. UMCS

Opis
 • liczba godzin dydaktycznych: 210
  • w tym 45 godzin w formule stacjonarnej, podczas 3 zjazdów w całym toku studiów (o ile będą dopuszczalne w świetle obostrzeń epidemicznych)
  • w tym praktyki: brak
 • liczba semestrów: 2

Grupa docelowa:

Studia przeznaczone dla absolwentów wszystkich kierunków studiów wyższych służą nabyciu lub poszerzeniu kwalifikacji przydatnych do pracy we wszystkich rodzajach archiwów (państwowych, zakładowych, prywatnych, depozytowych, społecznych), w tym w archiwach gromadzących nowoczesne formy dokumentacji elektronicznej. 

Dodatkowe wymagania:

Do uczestnictwa w zajęciach prowadzonych w formule online wymagany jest dostęp do internetu zapewniający stały kontakt z prowadzącym. Zajęcia będą prowadzone poprzez platformę Microsoft Teams. Każdy słuchacz otrzyma dostęp do platformy e-learningowej. Niektóre zajęcia o charakterze warsztatowym związane mogą być z pracą na komputerze przy wykorzystaniu edytora tekstu lub innych narzędzi informatycznych lub platform e-learningowych.

Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje przydatne do:

 • pracy w charakterze archiwisty we wszystkich rodzajach archiwów (państwowych, zakładowych, prywatnych, depozytowych, społecznych), w tym w archiwach gromadzących nowoczesne formy dokumentacji elektronicznej;
 • pełnienia funkcji koordynatora czynności kancelaryjnych, przewidzianej w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. nr 14, poz. 67);
 • pracy na stanowisku biurowym, związanej z tworzeniem i postępowaniem z dokumentacją w całym jej cyklu życia, także z zastosowaniem narzędzi elektronicznego zarządzania dokumentacją;
 • wykorzystywania materiałów archiwalnych do celów badawczych, publicystycznych, urzędowych, administracyjnych, obsługi prawnej, edukacyjnych,  genealogicznych, kulturalnych.

Przedmioty prowadzone w ramach studiów: 

 • Seminarium dyplomowe
 • Wprowadzenie do zarządzania informacją i wiedzą
 • Historia ustroju administracyjnego w Polsce w XX w.
 • Systemy kancelaryjne
 • Podstawy prawne postępowania z informacją i dokumentacją
 • Historia i teoria archiwistyki
 • Podstawy prawne działalności archiwalnej
 • Metodyka archiwalna
 • Problemy oceny i selekcji dokumentacji współczesnej
 • Organizacja i zarządzanie działalnością archiwalną
 • Archiwum zakładowe
 • Systemy elektronicznego zarządzania dokumentacją
 • Komputerowe systemy informacyjne w archiwach

Ocena końcowa:

Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie wszystkich przedmiotów wymaganych programem studiów, złożenie pracy dyplomowej, uzyskanie jej pozytywnej oceny od promotora i recenzenta oraz pomyślne zdanie egzaminu dyplomowego.