Administracja

Kierunek
Administracja
Stopień studiów
studia podyplomowe
Forma studiów
studia niestacjonarne (zaoczne)
Profil kształcenia
nie dotyczy
Wydział
Wydział Zamiejscowy w Puławach
Obszar kształcenia
Nauki społeczne
Zasady kwalifikacji na kierunek

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów, złożenie kompletu dokumentów oraz uiszczenie opłaty wpisowej w wysokości 150 złotych.

Wymagane dokumenty:

  1. kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRK, uzupełniony i podpisany;
  2. odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych. W przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą, kandydat składa oryginał dyplomu oraz tłumaczenie na język polski potwierdzone przez upoważnione instytucje, a także dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego;
  3. aktualna fotografia kandydata, spełniająca wymagania obowiązujące przy wydawaniu dokumentów tożsamości.

UWAGA! W okresie trwania zagrożenia epidemiologicznego prosimy o korespondencyjne przesłanie dokumentów na adres: 
Wydział Zamiejscowy w Puławach
ul. 4-go Pułku Piechoty WP 18
24-100 Puławy

Opłata za studia:

-        I semestr: 1550 zł + 150 zł (opłata wpisowa)

-        II semestr: 1830 zł

-        Całkowity koszt studiów: 3530 zł

Opłata za studia z uwzględnieniem karty absolwenta - 10 %:

-        I semestr: 1395 zł + 150 zł (opłata wpisowa)

-        II semestr: 1647 zł

-        Całkowity koszt studiów: 3192 zł

Opłata za studia z uwzględnieniem karty absolwenta - 5 %:

-        I semestr: 1472,50 zł + 150 zł (opłata wpisowa)

-        II semestr: 1738,50 zł

-        Całkowity koszt studiów: 3361 zł

Nr konta do wpłaty czesnego zostanie podany w późniejszym terminie.

Termin i miejsce przyjmowania dokumentów:

Rejestracji w IRK dokonać można do 30 września 2021 roku
Dokumenty zgłoszeniowe należy składać do 4 października 2021 roku 

Dokumenty należy przesłać na podany adres:

Wydział Zamiejscowy w Puławach
ul. 4-go Pułku Piechoty WP 18
24-100 Puławy

Planowany termin uruchomienia studiów:

październik/listopad 2021 r.

Informacji udziela:

mgr Anna Stolarek
e-mail: anna.stolarek@poczta.umcs.lublin.pl
tel. 81 888 22 55 lub 81 887 42 80 wewn. 210

Kierownik studiów podyplomowych:

dr hab. Kamil Sikora, prof. UMCS
e-mail: kamil.sikora@poczta.umcs.lublin.pl

Opis
  • liczba godzin dydaktycznych: 215
  • liczba semestrów: 2

Grupa docelowa:

Studia są adresowane do absolwentów studiów magisterskich i licencjackich wszystkich kierunków, ze szczególnym uwzględnieniem osób, które ukończyły studia z zakresu administracji, politologii, bezpieczeństwa, przedsiębiorczości.

Oferta przeznaczona jest również dla pracowników organów władzy i administracji publicznej rządowej (ogólnej i specjalnej) oraz samorządowej a także samorządowych jednostek organizacyjnych, w tym pracowników urzędów stanu cywilnego, którym ta forma kształcenia daje możliwość podniesienia kwalifikacji zawodowych i uzyskania kwalifikacji wymaganych prawem obowiązującym. Studia adresowane są także do pracowników administracji instytucji prywatnych, w tym organizacji pozarządowych, zainteresowanych standardami działania administracji współczesnej. 

Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje przydatne do:

pracy w szeroko pojętej sferze administracji publicznej, gdyż celem kształcenia w ramach Podyplomowych Studiów Administracji jest:

  • Kształcenie nowoczesnej kadry pracowników administracji różnych szczebli centralnych, terenowych i samorządowych w sposób odpowiedni do wyzwań, jakie współcześnie stają przed podmiotami z sektora administracji publicznej.
  • Nabywanie oraz poszerzanie przez słuchaczy fachowej wiedzy zawodowej niezbędnej i potrzebnej w codziennej pracy i działalności urzędników, działaczy i funkcjonariuszy administracji publicznej.
  • Umożliwienie słuchaczom zdobycia zarówno szerokiej wiedzy teoretycznej, jak i rozbudowanych umiejętności w zakresie rozwiązywania problemów praktycznych związanych z funkcjonowaniem w ramach struktur administracji publicznej.
  • Uzyskanie potrzebnej (niezbędnej) wiedzy i umiejętności praktycznych przez osoby mające dopiero zamiar podjąć pracę w administracji publicznej.

Absolwent Podyplomowych Studiów Administracji będzie posiadał poszerzoną wiedzę o możliwościach prawnych działania administracji publicznej na szczeblu centralnym i terenowym, funkcjonowania struktur administracji rządowej oraz możliwościach współdziałania z samorządem terytorialnym w celu realizacji różnorodnych zadań z zakresu administracji publicznej.

Przedmioty prowadzone w ramach studiów: 

Semestr I

Instytucje prawa administracyjnego
Ustrój administracji publicznej RP
Elementy postępowania administracyjnego
Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej
Status pracowników administracji publicznej
Prawo cywilne w funkcjonowaniu administracji publicznej
Samorząd terytorialny w RP
Egzekucja administracyjna

Semestr II
Finanse publiczne, audyt i kontrola zarządcza
Legislacja administracyjna
Kontrola i nadzór w administracji publicznej
Ochrona danych osobowych
IT w administracji publicznej
Administracyjnoprawy status jednostki w państwie
Formy działania administracji publicznej
Stosowanie procedur zamówień publicznych w działaniu administracji publicznej

Ocena końcowa:

Warunkiem ukończenia studiów i otrzymania świadectwa jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich egzaminów i zaliczeń przewidzianych programem studiów, oraz uzyskanie pozytywnej oceny z końcowego egzaminu dyplomowego. Brak konieczności pisania pracy zaliczeniowej.

Załączniki