Administracja

Kierunek
Administracja
Stopień studiów
studia podyplomowe
Forma studiów
studia niestacjonarne (zaoczne)
Profil kształcenia
nie dotyczy
Wydział
Wydział Zamiejscowy w Puławach
Obszar kształcenia
Nauki społeczne
Zasady kwalifikacji na kierunek


Aktualizacja 16.10.2020 r.
Informujemy, że zajęcia na studiach podyplomowych będą prowadzone w formie zdalnej do odwołania. 

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów, złożenie kompletu dokumentów oraz uiszczenie opłaty wpisowej w wysokości 150 złotych.

Wymagane dokumenty:

 1. kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRK, uzupełniony i podpisany;
 2. odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych. W przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą, kandydat składa oryginał dyplomu oraz tłumaczenie na język polski potwierdzone przez upoważnione instytucje, a także dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego;
 3. aktualna fotografia kandydata, spełniająca wymagania obowiązujące przy wydawaniu dokumentów tożsamości;
 4. pokwitowanie wpisowego wniesionego na właściwe konto. Wpisowe zostanie zaliczone na poczet czesnego za pierwszy semestr studiów. Na blankiecie przelewu należy wpisać kierunek studiów podyplomowych.

UWAGA! W okresie trwania zagrożenia epidemiologicznego prosimy o korespondencyjne przesłanie dokumentów na adres: 
Wydział Zamiejscowy UMCS
ul. 4-go Pułku Piechoty WP 18
24-100 Puławy

Osoby, które z różnych przyczyn nie będą mogły przesłać dokumentów, będą miały możliwość złożenia ich po ustaniu okresu zagrożenia.

Opłata za studia:

-        I semestr: 1550 zł + 150 zł (opłata wpisowa)

-        II semestr: 1830 zł

-        Całkowity koszt studiów: 3530 zł

Opłata za studia z uwzględnieniem karty absolwenta - 10 %:

-        I semestr: 1395 zł + 150 zł (opłata wpisowa)

-        II semestr: 1647 zł

-        Całkowity koszt studiów: 3192 zł

Opłata za studia z uwzględnieniem karty absolwenta - 5 %:

-        I semestr: 1472,50 zł + 150 zł (opłata wpisowa)

-        II semestr: 1738,50 zł

-        Całkowity koszt studiów: 3361 zł

Nr konta: 

56 1030 1999 2413 2670 0015 2201

Termin i miejsce przyjmowania dokumentów:

Rejestracji w IRK dokonać można do 30 września 2020 roku

Uwaga! Przedłużenie rekrutacji do 30 października 2020 roku

Dokumenty należy przesłać na podany adres:

mgr Anna Stolarek

e-mail: anna.stolarek@poczta.umcs.lublin.pl

Wydział Zamiejscowy UMCS

ul. 4-go Pułku Piechoty WP 18 p. 012 lub 04 (parter)

24-100 Puławy

tel. 81 888 22 55, 887 42 80 w 210

Planowany termin uruchomienia studiów:

listopad 2020 r.

Informacji udziela:

Wydział Zamiejscowy UMCS

ul. 4-go Pułku Piechoty WP 18 p. 012 lub 04 (parter)

24-100 Puławy

tel. 81 888 22 55, 887 42 80 w 210

Kierownik studiów podyplomowych:

dr hab. Kamil Sikora, prof. UMCS

Opis
 • liczba godzin dydaktycznych: 215 godzin zajęć dydaktycznych
  • w tym praktyki: brak
 • liczba semestrów: 2

Grupa docelowa:

Studia są adresowane do absolwentów studiów magisterskich i licencjackich wszystkich kierunków, ze szczególnym uwzględnieniem osób, które ukończyły studia z zakresu administracji, politologii, bezpieczeństwa, przedsiębiorczości.

Oferta przeznaczona jest również dla pracowników organów władzy i administracji publicznej rządowej (ogólnej i specjalnej) oraz samorządowej a także samorządowych jednostek organizacyjnych, w tym pracowników urzędów stanu cywilnego, którym ta forma kształcenia daje możliwość podniesienia kwalifikacji zawodowych i uzyskania kwalifikacji wymaganych prawem obowiązującym. Studia adresowane są także do pracowników administracji instytucji prywatnych, w tym organizacji pozarządowych, zainteresowanych standardami działania administracji współczesnej. 

Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje przydatne do:

pracy w szeroko pojętej sferze administracji publicznej, gdyż celem kształcenia w ramach Podyplomowych Studiów Administracji jest:

 • Kształcenie nowoczesnej kadry pracowników administracji różnych szczebli centralnych, terenowych i samorządowych w sposób odpowiedni do wyzwań, jakie współcześnie stają przed podmiotami z sektora administracji publicznej.
 • Nabywanie oraz poszerzanie przez słuchaczy fachowej wiedzy zawodowej niezbędnej i potrzebnej w codziennej pracy i działalności urzędników, działaczy i funkcjonariuszy administracji publicznej.
 • Umożliwienie słuchaczom zdobycia zarówno szerokiej wiedzy teoretycznej, jak i rozbudowanych umiejętności w zakresie rozwiązywania problemów praktycznych związanych z funkcjonowaniem w ramach struktur administracji publicznej.
 • Uzyskanie potrzebnej (niezbędnej) wiedzy i umiejętności praktycznych przez osoby mające dopiero zamiar podjąć pracę w administracji publicznej.

Absolwent Podyplomowych Studiów Administracji będzie posiadał poszerzoną wiedzę o możliwościach prawnych działania administracji publicznej na szczeblu centralnym i terenowym, funkcjonowania struktur administracji rządowej oraz możliwościach współdziałania z samorządem terytorialnym w celu realizacji różnorodnych zadań z zakresu administracji publicznej.

Przedmioty prowadzone w ramach studiów: 

Semestr I

Instytucje prawa administracyjnego
Ustrój administracji publicznej RP
Elementy postępowania administracyjnego
Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej
Status pracowników administracji publicznej
Prawo cywilne w funkcjonowaniu administracji publicznej
Samorząd terytorialny w RP
Egzekucja administracyjna

Semestr II
Finanse publiczne, audyt i kontrola zarządcza
Legislacja administracyjna
Kontrola i nadzór w administracji publicznej
Ochrona danych osobowych
IT w administracji publicznej
Administracyjnoprawy status jednostki w państwie
Formy działania administracji publicznej
Stosowanie procedur zamówień publicznych w działaniu administracji publicznej

Ocena końcowa:

Warunkiem ukończenia studiów i otrzymania świadectwa jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich egzaminów i zaliczeń przewidzianych programem studiów, oraz uzyskanie pozytywnej oceny z końcowego egzaminu dyplomowego. Brak konieczności pisania pracy zaliczeniowej.

Załączniki