Wstępne wyniki rejestracji kandydatów na studia w UMCS

Internetowa rejestracja kandydatów na większość kierunków stacjonarnych I stopnia i jednolitych magisterskich w UMCS rozpoczęła się 1 kwietnia i trwała do 9 lipca.

W systemie obsługi rekrutacji, podczas pierwszej tury rejestracji kandydatów na studia, zainteresowanie podjęciem kształcenia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia oraz jednolitych magisterskich wyraziło ponad 16 100 osób. Dane te są satysfakcjonujące dla naszej uczelni, bowiem pokazują wzrost zainteresowania kandydatów ofertą dydaktyczną UMCS (w roku ubiegłym, po zamknięciu systemu rejestracji odnotowaliśmy 15 170 chętnych). Cieszy fakt, że mimo trudnej sytuacji epidemicznej, zwiększenia ruchów migracyjnych młodzieży oraz postępującego od kilku lat niżu demograficznego, zainteresowanie naszą ofertą kształcenia wzrosło. Mamy nadzieję,
że dane te przełożą się na liczbę osób, które w najbliższych dniach dokonają finalizacji procesu rekrutacji i tym samym - złożą dokumenty na studia właśnie na naszej Uczelni.

Od kilku lat Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej aktywnie i skutecznie prowadzi rekrutację kandydatów na studia wśród maturzystów pochodzących z zagranicy. W związku z tym, podczas pierwszej tury rejestracji kandydatów na studia, odnotowaliśmy także znaczny wzrost zainteresowania obcokrajowców ofertą edukacyjną naszego Uniwersytetu. W systemie obsługi rekrutacji chęć podjęcia studiów na UMCS wyraziło 1869 kandydatów zagranicznych (z czego ponad 660 zamierza rozpocząć kształcenie na zasadach pełnej odpłatności). Są to osoby pochodzące nie tylko z Ukrainy czy Białorusi, ale również z Azji czy Afryki Środkowo-Wschodniej. Pragniemy również dodać, że aż 24 osoby rozpoczną kształcenie na UMCS w ramach Programu Stypendialnego im. Konstantego Kalinowskiego, adresowanego do obywateli Białorusi i stanowiącego istotne wsparcie dla osób, które m.in. z przyczyn związanych z aktualną sytuacją w kraju zostały pozbawione możliwości kształcenia.

Największym zainteresowaniem kandydatów (pod względem liczby rejestracji
na studiach stacjonarnych I stopnia i jednolitych magisterskich) w 2021 roku cieszą się:

1. Psychologia - stacjonarne jednolite magisterskie – 1498

2. Kryminologia - stacjonarne pierwszego stopnia - 1133

3. Prawo - stacjonarne jednolite magisterskie - 1079

4. Finanse i rachunkowość - stacjonarne pierwszego stopnia - 975

5. Anglistyka - stacjonarne pierwszego stopnia - 806

6. Zarządzanie - stacjonarne pierwszego stopnia - 767

7. Informatyka - stacjonarne pierwszego stopnia - 750

8. Ekonomia - stacjonarne pierwszego stopnia      - 707

Pod względem liczby osób przypadających na jedno miejsce, w tym roku największym zainteresowaniem cieszą się następujące kierunki studiów stacjonarnych I stopnia i jednolitych magisterskich:

1. Kryminologia - stacjonarne pierwszego stopnia - 16,19

2. Psychologia - stacjonarne jednolite magisterskie - 12,48

3. Finanse i rachunkowość - stacjonarne pierwszego stopnia - 6,96

4. Anglistyka - stacjonarne pierwszego stopnia - 6,72

5. Zarządzanie - stacjonarne pierwszego stopnia - 6,39

6. Dziennikarstwo i komunikacja społeczna – stacjonarne pierwszego stopnia - 6,26

7. Ekonomia - stacjonarne pierwszego stopnia      - 5,89

8. Logistyka - stacjonarne pierwszego stopnia       - 5,85

9. Informatyka - stacjonarne pierwszego stopnia - 5,00

10. Produkcja medialna - stacjonarne pierwszego stopnia - 4,71

Z jednej strony UMCS proponuje kandydatom na studia zarówno dobrze nam znane, od lat obecne w ofercie edukacyjnej uniwersytetu kierunki studiów (kandydaci mogą wybierać spośród 80 kierunków oraz 250 specjalności), które niezmiennie cieszą się dużym zainteresowaniem, takie jak: prawo, psychologia, anglistyka, finanse i rachunkowość, dziennikarstwo i komunikacja społeczna czy zarządzenie (są to bowiem kierunki mające już swoją renomę, a tym samym wzbudzające zaufanie i zainteresowanie kandydatów na studia). Z drugiej zaś strony uczelnia musi reagować na zmieniające się trendy i potrzeby rynku pracy, stąd w tegorocznej ofercie obecność takich nowości jak: geografia wojskowa
i zarządzanie kryzysowe, italianistyka, pedagogika resocjalizacyjna, nauczanie fizyki
i informatyki czy anglojęzyczny kierunek studiów II stopnia pn. Data Science, które wzbudziły duże zainteresowanie wśród kandydatów na studia.

Już 14 lipca zostaną ogłoszone listy rankingowe i listy osób zakwalifikowanych na studia poprzez pisemne opublikowanie w obiektach wydziałów oraz umieszczenie wyników postępowania na osobistych kontach kandydatów w systemie obsługi rekrutacji. W dniach 15-16 lipca zakwalifikowani kandydaci potwierdzają wolę studiowania na wybranym kierunku wgrywając do systemu skan kserokopii świadectwa maturalnego lub w przypadku kandydatów zagranicznych - oświadczenie woli podjęcia studiów wg określonego wzoru.

Do 28 lipca osoby przyjęte na studia powinni dostarczyć dokumenty w formie papierowej. Dokumenty można dostarczyć pocztą lub przesyłką kurierską (liczy się termin wpływu dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej), a także osobiście lub poprzez osobę upoważnioną.

Wyniki rejestracji na studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie nie są jeszcze ostateczne. Na niektórych kierunkach z pewnością będzie możliwość dokonania rejestracji. W przypadku niewypełnienia limitu miejsc w pierwszym lub kolejnych terminach, komisja rekrutacyjna ogłosi następne listy osób zakwalifikowanych na zwolnione miejsca, nastąpi to odpowiednio 19 i 22 lipca. Rekrutacja uzupełniająca standardowo zostanie przeprowadzona we wrześniu.

Szczegóły dotyczące rekrutacji na poszczególne kierunki studiów są dostępne na stronie:  www.rekrutacja.umcs.pl

    Informacje prasowe

    Data dodania
    13 lipca 2021