Własny Fundusz Stypendialny

Na Uniwersytecie działa Własny Fundusz Stypendialny – jest to forma dodatkowego wynagrodzenia dla najlepszych absolwentów wyróżniających się wynikami w nauce oraz szczególnymi osiągnięciami.

Fundusz skierowany jest przede wszystkim do absolwentów szkół ponadgimnazjalnych rozpoczynających kształcenie na I roku studiów w naszej Uczelni (studia I stopnia i studia jednolite magisterskie) i jednocześnie posiadających osiągnięcia zdobyte jeszcze w szkole ponadgimnazjalnej.

O stypendium mogą ubiegać się osoby, które spełniły co najmniej jedno kryterium:

 • uzyskały bardzo dobre wyniki z egzaminu maturalnego, w tym co najmniej 85% na poziomie rozszerzonym z jednego z przedmiotów z grupy obowiązkowych egzaminów w części pisemnej matury lub co najmniej 85% na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym z co najmniej jednego z przedmiotów maturalnych, takich jak: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język obcy nowożytny, wiedza o społeczeństwie w części pisemnej matury, oraz osiągnęli średnią ocen z ostatniej klasy szkoły ponadgimnazjalnej na poziomie co najmniej 5.0;

 • zostały laureatami bądź finalistami olimpiady międzynarodowej lub olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, lub zostały laureatami konkursu o zasięgu ogólnopolskim, w tym konkursów organizowanych przez UMCS.

Stypednium przeznaczone jest również dla grupy najzdolniejszych studentów i doktorantów, w tym cudzoziemców realizujących kształcenie na zasadach pełnej odpłatności za studia. Będą mogły się one ubiegać o dodatkowe wsparcie. Stypendium można otrzymać w jednej z czterech kategorii:

 • za osiągnięcia naukowe,
 • za osiągnięcia artystyczne,
 • za osiągnięcia sportowe,
 • za osiągnięcia społeczne/działalność społeczną.

Student dokona wyboru jednej kategorii osiągnięć, w której będzie ubiegał się o przyznanie stypendium.

Idea WFS wiąże się m.in. z realizacją głównych założeń polityki MNiSW dotyczących podnoszenia jakości kształcenia w uczelniach wyższych, która ma być realizowana m.in. poprzez pozyskiwanie najlepszych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych. Fundusz pomoże pozyskać kandydatów z najlepszymi wynikami, wyróżni najlepszych studentów i doktorantów UMCS, podniesie jakość kształcenia na kierunkach prowadzonych w naszej Uczelni, zwiększy aktywność naukową, artystyczną i sportową młodzieży oraz zapewni wsparcie studentom cudzoziemcom, realizującym kształcenie na zasadach pełnej odpłatności za studia.

Nabór wniosków rozpocznie się pod koniec bieżącego roku kalendarzowego.

  Aktualności

  Data dodania
  2 lipca 2018