Sukces UMCS w procesie odwoławczym dot. ewaluacji działalności naukowej za lata 2017-2021

Miło nam poinformować, że sukcesem dla naszej Uczelni zakończył się proces odwoławczy od wyników ewaluacji działalności naukowej za lata 2017-2021. W jego wyniku Minister Edukacji i Nauki pozytywnie rozpatrzył i tym samym uwzględnił aż pięć (z sześciu) wniosków złożonych przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, podnosząc tym samym kategorię naukową następującym dyscyplinom:

 • nauki o polityce i administracji - z B+ na A,
 • nauki o Ziemi i środowisku - z B+ na A,
 • językoznawstwo - z B+ na A,
 • informatyka techniczna i telekomunikacja - z B na B+,
 • filozofia - z B na B+.

Po zakończonym procesie ewaluacji, spośród 23 ocenianych dyscyplin naukowych, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie ostatecznie uzyskał:

 • najwyższą kategorię A+ w dyscyplinie archeologia,
 • jedenaście kategorii naukowych A: historia, literaturoznawstwo, nauki fizyczne, nauki o komunikacji społecznej i mediach, nauki o kulturze i religii, nauki prawne, sztuki muzyczne, sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki, nauki o polityce i administracji, nauki o Ziemi i środowisku, językoznawstwo,
 • dziesięć kategorii B+: ekonomia i finanse, geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, nauki biologiczne, nauki chemiczne, nauki o zarządzaniu i jakości, nauki socjologiczne, pedagogika, psychologia, informatyka techniczna i telekomunikacja, filozofia,
 • jedną kategorię B: matematyka.

W opinii Rektora UMCS prof. dr. hab. Radosława Dobrowolskiego, ostateczne wyniki ewaluacji działalności naukowej są satysfakcjonujące i stawiają nas na równi z czołowymi uczelniami z grupy uniwersytetów badawczych. Jak dodaje Rektor: „Do tego procesu przygotowywaliśmy się przez długi czas niezwykle skrupulatnie i metodycznie. Opublikowane wyniki oceny jakości działalności jednostek naukowych odzwierciedlają rangę naukową Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej i są dużym sukcesem wszystkich pracowników zaangażowanych w działalność badawczo-rozwojową Uczelni. To zasługa całego grona ludzi, którzy mieli świadomość wagi i znaczenia tego procesu, w związku z czym pragnę podziękować zarówno władzom instytutów, przewodniczącym rad dyscyplin naukowych, jak i wszystkim pracownikom, którzy bardzo poważnie i rzeczowo do tego wyzwania podeszli, ze świadomością, że wyniki te przełożą się zarówno na większy prestiż Uczelni, jej pozycję w systemie polskiego szkolnictwa wyższego oraz prawa do nadawania stopni naukowych, jak i lepszy poziom finansowania. Wyniki ewaluacji jednostek naukowych za lata 2017-2021 to także pokłosie całego systemu motywacyjnego, który został wdrożony i będzie kontynuowany na naszym Uniwersytecie, aby efekty związane z pracą naukową doceniać również w wymiarze finansowym”.  

Jednym z celów przyświecających naszej Alma Mater jest stałe dążenie do doskonałości naukowej, dydaktycznej oraz w każdym innym wymiarze funkcjonowania Uniwersytetu dlatego, mimo niedawno opublikowanego zestawienia, Uniwersytet kontynuuje wysoką aktywność naukowo badawczą, która będzie podlegała ocenie w procesie ewaluacji za lata 2022–2025 i odbędzie się w 2026 roku.

Fot. Freepic

  Aktualności

  Data dodania
  24 stycznia 2023