Stypendia z Własnego Funduszu Stypendialnego rozdane

10 grudnia 2020 r. w formie online odbyło się spotkanie JM Rektora prof. Radosława Dobrowolskiego oraz prorektorów – prof. Doroty Kołodyńskiej i prof. Wiesława Gruszeckiego z najzdolniejszymi studentami i doktorantami, którzy otrzymali stypendium z Własnego Funduszu Stypendialnego. Wśród laureatów tegorocznej edycji znalazło się 25 studentów oraz 18 doktorantów UMCS.

W tym roku o stypendium w wysokości 4400 zł (wypłacane w dwóch transzach) starało się 65 studentów oraz 60 doktorantów. Ich osiągniecia oceniały dwie komisje powołane przez Rektora UMCS.
W skład pierwszej Komisji, zajmującej się oceną wniosków złożonych przez studentów, weszli:

 • prof. dr hab. Dorota Kołodyńska – Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia, przewodnicząca,
 • mgr Justyna Rokita-Kasprzyk – Pełnomocnik Rektora UMCS ds. studenckich,
 • mgr Alicja Borzęcka-Szajner – Dyrektor Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów,
 • mgr Robert Englot – przedstawiciel Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów,
 • mgr Karina Kasperek – przedstawiciel Centrum Badań Naukowych,
 • Natalia Tukiendorf – przedstawiciel Samorządu Studentów.

Komisję Własnego Funduszu Stypendialnego dla doktorantów tworzyli:

 • prof. dr hab. Dorota Kołodyńska – Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia, przewodnicząca,
 • dr Olga Pliszczyńska – Dyrektor Centrum Współpracy Międzynarodowej,
 • mgr Anna Polaczek-Skiba – przedstawiciel Centrum Badań Naukowych,
 • mgr Alicja Borzęcka-Szajner – Dyrektor Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów,
 • mgr Robert Englot – przedstawiciel Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów,
 • mgr Katarzyna Hanas – przedstawiciel Samorządu Doktorantów,
 • z udziałem: prof. dr. hab. Wiesława I. Gruszeckiego – Prorektora ds. nauki i współpracy międzynarodowej.

Własny Fundusz Stypendialny to rodzaj finansowego wsparcia funkcjonującego na UMCS od roku akademickiego 2016/12017 – jest on skierowany do studentów i doktorantów. Aplikować o stypendium mogli żacy, którzy osiągnęli bardzo dobre wyniki w nauce (średnią ocen nie niższą niż 4,4), uzyskali indywidualne osiągnięcia naukowe (rozpoczęli lub zrealizowali projekt badawczo-naukowy powiązany z prowadzonym w UMCS kierunkiem studiów), brali udział w badaniach nad priorytetowym dla UMCS obszarem nauki, stanowiącym podstawę ich pracy licencjackiej/inżynierskiej lub magisterskiej, który w znaczący sposób przyczyni/przyczynił się do zwiększenia dorobku badawczego UMCS lub współpracy UMCS o charakterze naukowym z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz biznesem.

O stypendium mogli ubiegać się również studenci pierwszego roku studiów pierwszego stopnia i jednolitych magisterskich – brana pod uwagę była wysoka średnia ocen z ostatniej klasy szkoły ponadpodstawowej na poziomie co najmniej 5.0, wyniki maturalne oraz uzyskany tytuł laureata bądź finalisty olimpiady międzynarodowej lub olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim.

Stypendium dla doktorantów I roku kształcenia skierowane było do osób, które w roku akademickim 2019/2020 wyróżniły się w pracy naukowej, w tym: publikowały w czasopismach naukowych lub czynnie uczestniczyły w konferencjach naukowych lub brały udział w projektach badawczych realizowanych przez UMCS. O stypendium dla doktorantów pozostałych lat mogli starać się doktoranci, którzy w ubiegłym roku akademickim 2019/2020: rozpoczęli lub zrealizowali badania finansowane z grantów zewnętrznych (w szczególności z MNiSW, NCN, NCBIR, itp. lub z grantów wydziałowych), wyróżniali się w pracy naukowej (posiadają recenzowane publikacje w renomowanych wydawnictwach i czasopismach naukowych lub uczestniczyli w konferencjach naukowych o zasięgu co najmniej ogólnopolskim/międzynarodowym, podczas których wygłosili referaty/zaprezentowali postery).

Serdecznie gratulujemy tegorocznym stypendystom Własnego Funduszu Stypendialnego. Mamy nadzieję, że uzyskane wsparcie finansowe ułatwi dalszy rozwój, a trwający rok akademicki przyniesie jeszcze więcej sukcesów na polu naukowym.

Fot. Bartosz Proll

  Aktualności

  Data dodania
  14 grudnia 2020