Studium Teatralne UMCS/ CSK

Lubelskie Studium Teatralne UMCS/CSK

zaprasza na na trzysemestralny kurs otwarty dla studentów wszystkich lubelskich uczelni oraz wszystkich, którzy chcą poznać teatr i inne sztuki widowiskowe od strony praktycznej, pogłębić swoją wiedzę dotyczącą przemian współczesnych sztuk widowiskowych, a także zapoznać się z funkcjonowaniem nowoczesnej instytucji kultury.

W ramach kursu będzie można zdobyć podstawową wiedzę i umiejętności związane ze sztuką teatru. Program całości kursu obejmuje 330 godzin (90 – wykłady, 240 – zajęcia praktyczne). W programie m.in.: elementy treningu aktorskiego, historia teatru i dramatu, podstawy wiedzy o technologii scenicznej, scenografii teatralnej, elementy marketingu i zarządzania w kulturze. Program Studium obejmie również uczestnictwo w ofercie programowej Centrum Spotkania Kultur – warsztaty z artystami występującymi w CSK, wykłady otwarte, rezydencje, festiwale, wystawy.

Kurs trwa 3 semestry. Realizacja projektu twórczego w ostatnim semestrze zamyka cykl kształcenia. Zajęcia będą prowadzone przez lubelskich artystów i animatorów kultury oraz pracowników UMCS.

Zajęcia odbywają się w niedziele i poniedziałki w Pracowni Teatrologii na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej, w Centrum Spotkania Kultur oraz w lubelskich teatrach i instytucjach kultury.

Koszt kursu: 990 zł za semestr. Opłatę semestralną należy wnieść do 1 marca 2019 roku na konto UMCS nr 17 1140 1094 0000 2905 1600 1272 z dopiskiem „Studium Teatralne”

Szczegółowy plan zajęć będzie dostępny po ukształtowaniu się grupy.

Początek zajęć – 10 marca 2019.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na spotkanie informacyjne: 31 stycznia 2019, godz. 16:00, nowy budynek Wydziału Humanistycznego UMCS (pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4a), s. 226 (II p.)

Rekrutacja na Intensywny kurs Studium Teatralnego UMCS / CSK 2019/20 (3 semestry)

Warunkiem przystąpienia do procedury kwalifikacyjnej jest w pierwszej kolejności wypełnienie on-line formularza ZAPISY NA PRZESŁUCHANIA:

https://goo.gl/forms/cksfEoC3FQJkbvlH3

Harmonogram rekrutacji:

 1. Spotkanie informacyjne — 31.01.2019 o godz. 16.00 Wydział Humanistyczny UMCS, p. 226 (Nowy Humanik)
 2. Zapisy na przesłuchania — do 15.02.2019
 3. Przesłuchania kandydatów — 17 lutego 2019 r. o godz. 10.00 (Mediateka, II piętro CSK)
 4. Ogłoszenie listy osób przyjętych na kurs — 18 lutego 2019 r. (wiadomość mailowa)
 5. Spotkanie organizacyjne — 1 marca 2019 r. (kompletna i podpisana teczka musi być złożona w dziekanacie do 1 marca 2019 r.)
 6. Rozpoczęcie 1 semestru — 10 marca 2019 r.

Przesłuchania kandydatów odbędą się 17 lutego 2019 r. o godz. 10.00 (Mediateka, II piętro CSK)

Procedura kwalifikacyjna na trzysemestralny kurs doszkalający STUDIUM TEATRALNE UMCS/CSK obejmuje sprawdzian z podstawowych predyspozycji aktorskich, takich jak: głos, słuch, wymowa, interpretacja. Kandydat prezentuje trzy przygotowane wcześniej utwory (proza, wiersz i piosenka). W części rytmiczno-ruchowej punktowana jest sprawność fizyczna oraz sprawność taneczno-rytmiczna. Rozmowa kwalifikacyjna będzie dotyczyła dramatu polskiego i powszechnego oraz wybranych zagadnień bieżącego życia kulturalnego.

Lista lektur:

 • bieżące numery czasopism „Teatr”, „Dialog”, „Didaskalia” (roczniki 2018, 2019)
 • Słownik wiedzy o teatrze, pod red. Dariusza Kosińskiego i in., Bielsko-Biała 2005 (lub wydania późniejsze).
 • Patrice Pavis, Słownik terminów teatralnych, Wrocław 2002.
 • Zbigniew Raszewski, Krótka historia teatru polskiego, Warszawa 1990.

O przyjęciu na kurs dokształcający STUDIUM TEATRALNEGO UMCS/CSK decyduje ogólna liczba uzyskanych punktów (Kandydat może uzyskać max. 70 pkt.: proza 0-10 pkt., wiersz 0-10 pkt., piosenka 0-10 pkt., sprawność fizyczna 0-10 pkt., sprawność taneczno-rytmiczna 0-10 pkt., dramat polski i powszechny 0-10 pkt., życie teatralne 0-10 pkt.)

Ogłoszenie listy osób przyjętych na kurs nastąpi 18 lutego 2019 r. po posiedzeniu komisji egzaminacyjnej.

Warunkiem przystąpienia do kursu jest złożenie w Dziekanacie Wydziału Humanistycznego UMCS kompletnej teczki z dokumentami (wg spisu poniżej). Teczka musi być podpisana imieniem i nazwiskiem kandydata.

Kompletna i podpisana teczka musi być złożona w dziekanacie do 1 marca 2019 r.

WYMAGANE DOKUMENTY - W teczce kandydata na studia muszą się znajdować:

 • PODANIE 
 • DOWÓD TOŻSAMOŚCI – kserokopia dowodu osobistego lub innego dowodu tożsamości.
 • OPŁATA – dowód uiszczenia opłaty semestralnej. Opłata wynosi 990 zł, numer konta, na które należy dokonać wpłaty: 17 1140 1094 0000 2905 1600 1272 z dopiskiem „Studium Teatralne”.

Zachęcamy do odwiedzenia strony Centrum Spotkania Kultur oraz do śledzenia profilu Studium na Facebooku.