Rocznik „Etnolingwistyka. Problemy Języka i Kultury” (wydawany nieprzerwanie od 1988 roku) stanowi platformę wymiany myśli i integracji badaczy z Polski i z zagranicy zainteresowanych badaniem języka w jego relacji do kultury. Zakres tematyczny rocznika zakreślono szeroko: jest nim język we wszystkich jego odmianach (także ogólnej, w jego relacji do kultury, człowieka i społeczeństwa). Na łamach pisma, zgodnie z przyjętym szerokim rozumieniem etnolingwistyki jako lingwistyki antropologiczno–kulturowej o nachyleniu kognitywnym, publikowane są rozprawy o charakterze teoretycznym, studia szczegółowe, osadzone w ramach jednego języka (i jednej kultury), a także analizy porównawcze w skali słowiańskiej, europejskiej i pozaeuropejskiej. Oprócz oryginalnych prac prezentujących wyniki najnowszych badań naukowych, drukowane są też recenzje i omówienia, noty i informacje bibliograficzne na temat nowo wydanych prac z zakresu etnolingwistyki oraz sprawozdania z konferencji naukowych o tematyce zgodnej z profilem czasopisma.
Punkty MNiSW 2015: 13

Strona internetowa: www.etnolingwistyka.umcs.pl https://journals.umcs.pl/et

„Annales UMCS Sectio FF - Philologiae” to sekcja filologiczna najstarszego czasopisma wydawawanego przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Jest publikowana nieprzerwanie od 1983 roku i zawiera materiały naukowe z zakresu filologii oraz neofilologii.

Strona internetowa: www.annales.umcs.lublin.pl https://journals.umcs.pl/ff

„Annales UMCS Sectio N - Educatio Nova” to sekcja poświęcona dydaktyce kształcenia polonistycznego i filologicznego. Jest wydawana od roku 2016. 

Strona internetowa: https://journals.umcs.pl/en/index

„Artes Humanae” jest czasopismem humanistycznym, wydawanym przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej od 2016 roku.  Czasopismo ma za zadanie intergację rozproszonych badań z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Każdy numer czasopisma jest poświęcony innemu inter- i transdyscyplinarnemu problemowi badawczemu.

Strona internetowa: http://journals.umcs.pl/arte/index