Lublin Studies in Modern Languages and Literature to założone w 1972 roku pismo naukowe poświęcone badaniom nad literaturą, językiem, tłumaczeniami i nauczaniem języków obcych w nowożytnych językach europejskich. Celem kwartalnika jest stworzenie platformy wymiany myśli między doświadczonymi, jak i początkującymi naukowcami, którzy prowadzą badania we wszystkich wymienionych obszarach. Jest indeksowane w SCOPUS, Erih Plus, ICI Journals Master List, CEEOL, BazHum i CEJSH. W skład Rady Naukowej wchodzi 14 uznanych naukowców z USA, Francji, Niemiec, Hiszpanii, Łotwy, Węgier, Turcji, Jordanii, Malezji i Polski. (100 pkt.)

Strona internetowa: https://journals.umcs.pl/lsmll/index

 

New Horizons in English Studies, założone w 2016 roku, publikuje badania z zakresu literatur anglojęzycznych, językoznawstwa i kulturoznawstwa. Przyjmuje zgłoszenia od studentów, absolwentów i doktorantów, a także doświadczonych badaczy. Jest indeksowane w ERIH+, MLA International Bibliography, DOAJ, CEEOL, CEJSH, MIAR (Hiszpania) BazHum, ICI World of Journals. (40 ptk.)

Strona internetowa: https://journals.umcs.pl/nh

 

Studia Białorutenistyczne są rocznikiem poświęconym Białorusi oraz polsko-białoruskim związkom kulturowym, literackim i językowym na przestrzeni dziejów. Podejmują problematykę z zakresu literaturoznawstwa, językoznawstwa, historii, socjologii, nauk o kulturze. Stanowią multidyscyplinarną platformę wymiany myśli i integracji badaczy z Polski i z zagranicy zainteresowanych naukami humanistycznymi. (70 ptk.)

Strona internetowa: https://journals.umcs.pl/sb

 

Zeszyty Cyrylo-Metodiańskie to rocznik założony w 2012 roku. Jego celem jest publikowanie oryginalnych prac naukowych, dotyczących dziedzictwa cyrylo-metodiańskiego we współczesnym świecie. (40 ptk.)

Strona internetowa: https://journals.umcs.pl/zcm

 

Rocznik „Etnolingwistyka. Problemy Języka i Kultury” (wydawany nieprzerwanie od 1988 roku) stanowi platformę wymiany myśli i integracji badaczy z Polski i z zagranicy zainteresowanych badaniem języka w jego relacji do kultury. Zakres tematyczny rocznika zakreślono szeroko: jest nim język we wszystkich jego odmianach (także ogólnej, w jego relacji do kultury, człowieka i społeczeństwa). Na łamach pisma, zgodnie z przyjętym szerokim rozumieniem etnolingwistyki jako lingwistyki antropologiczno–kulturowej o nachyleniu kognitywnym, publikowane są rozprawy o charakterze teoretycznym, studia szczegółowe, osadzone w ramach jednego języka (i jednej kultury), a także analizy porównawcze w skali słowiańskiej, europejskiej i pozaeuropejskiej. Oprócz oryginalnych prac prezentujących wyniki najnowszych badań naukowych, drukowane są też recenzje i omówienia, noty i informacje bibliograficzne na temat nowo wydanych prac z zakresu etnolingwistyki oraz sprawozdania z konferencji naukowych o tematyce zgodnej z profilem czasopisma.

Punkty MEiN: 100

Strona internetowa: www.etnolingwistyka.umcs.pl https://journals.umcs.pl/et

Annales UMCS Sectio FF jest półrocznikiem wydawanym na Wydziale Filologicznym UMCS. Misją czasopisma naukowego jest publikowanie artykułów tematycznie i metodologicznie zróżnicowanych, lecz znajdujących się w obrębie badań z obszaru nauk humanistycznych głównie w zakresie literaturoznawstwa i językoznawstwa (tak polonistycznego, jak i neofilologicznego), a także nauk o kulturze. Półrocznik stanowi multidyscyplinarną platformę wymiany myśli i integracji badaczy z Polski i z zagranicy zainteresowanych naukami humanistycznymi w różnych aspektach. Nasz półrocznik jest otwarty zarówno dla doświadczonych naukowców, jak i dla autorów młodych będących na początku kariery naukowej, dzięki czemu możliwe jest prowadzenie dialogu międzypokoleniowego oraz zapewnienie różnych punków widzenia na dyskutowane tematy. Istotną kwestią jest także dążenie do umiędzynarodowienia wyników prowadzonych w Polsce badań przez zapraszanie do współpracy z pismem autorów, recenzentów oraz członków rady naukowej z istotnych ośrodków zagranicznych prowadzących badania w zakresie nauk humanistycznych. Od 2018 roku czasopismo publikuje numery tematyczne, które przedstawiają wybrane zjawiska literackie, językowe, kulturowe.

Punkty MEiN: 100

Strona internetowa: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio FF – Philologiae

Misją rocznika Annales UMCS sectio N Educatio Nova jest publikowanie artykułów prezentujących wyniki badań, które mogą znaleźć zastosowanie w działaniach podejmowanych na każdym etapie edukacyjnym. Pragniemy skupić wokół pisma autorów przede wszystkim z obszaru nauk humanistycznych (głównie literaturoznawstwa i językoznawstwa) oraz społecznych (zwłaszcza pedagogiki i psychologii). Rocznik stanowi multidyscyplinarną platformę wymiany myśli i integracji badaczy z Polski i z zagranicy zainteresowanych edukacją w różnych jej aspektach. Zapraszamy do współpracy nie tylko doświadczonych naukowców, ale i osoby dopiero rozpoczynające karierę naukową.

Punkty MEiN: 100

Strona internetowa: Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, sectio N – Educatio Nova