Projekty w realizacji

1. JĘZYK POLSKI PONAD GRANICAMI. Celem projektu jest wparcie polskiej mniejszości w regionie Ijui w Brazylii w zachowaniu tożsamości narodowej, doskonaleniu umiejętności posługiwania się językiem polskim i budowaniu poczucia więzi z polską kulturą (dawną i współczesną). Projekt jest realizowany ze środków Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej na podstawie umowy PJP/PJP/2020/1/00002/U w ramach Programu "Promocja języka polskiego". 

2. NAUCZYCIEL NA MIARĘ XXI WIEKUProjekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju. Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym. W ramach Projektu zaplanowano opracowanie i modyfikację programów kształcenia nauczycieli na studiach I i II stopnia na kierunkach ze specjalnością nauczycielską na Wydziale Humanistycznym oraz wdrożenie zmodyfikowanych programów na II stopniu specjalności nauczycielskiej m.in. na kierunku filologia polska.

3. MODELOWA SZKOŁA ĆWICZEŃ W LUBLINIE. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty. Projekt realizowany jest przez Gminę Lublin w partnerstwie z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Województwem Lubelskim reprezentowanym przez Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie oraz Wojewódzką Biblioteką Publiczną im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie. Celem głównym projektu jest zwiększenie efektywności doskonalenia obecnych i przyszłych nauczycieli w woj. lubelskim, w kontekście stosowania nowoczesnych metod i form pracy dydaktycznej przyczyniających się do rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych i uniwersalnych. Pracownicy Katedry Edukacji Polonistycznej prowadzą w ramach tego projektu wybrane szkolenia dla nauczycieli.

4. Obraz świata i człowieka w świetle polszczyzny dawnej i współczesnej. Seminarium i warsztaty (etno)lingwistyczne dla studentów i doktorantów polonistyki Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu (Czechy)

Projekt wyrasta ze zgłoszonego przez Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu zainteresowania językiem polskim w aspekcie utrwalonego w nim obrazu świata i jego związku z kulturą. Jego celem jest zaznajomienie studentów i doktorantów tamtejszej polonistyki z wypracowanym na gruncie lubelskim opisem pojęcia językowego obrazu świata oraz metodami jego rekonstrukcji. Pozwoli to pogłębić ich znajomość języka polskiego oraz ukazać zawarte w nim treści wyrastające z doświadczeń jego użytkowników oraz uwarunkowań społecznych, historycznych, kulturowych. Realizacji tego celu służyć będą seminaria, warsztaty, sesje naukowe prowadzone w Uniwersytecie Palackiego i UMCS, które pozwolą stworzyć podbudowę teoretyczno-metodologiczną dla podejmowania w przyszłości etnolingwistycznych opisów języka polskiego w ramach prac licencjackich, magisterskich i doktorskich powstających w ośrodku czeskim. Projekt wpisuje się w strategię rozwoju UMCS w obszarze dydaktyki – jest wyrazem dążenia do utrzymania poziomu aktywności dydaktycznej poprzez stałą modyfikację oferty programowej skierowanej do szerokiej grupy odbiorców w kraju i za granicą. Jest też formą promocji prowadzonych na UMCS od kilkudziesięciu lat szeroko zakrojonych badań (etnolingwistycznych) języka polskiego, wypracowanych narzędzi jego analizy i opisu, opublikowanych licznych prac naukowych prezentujących ich wyniki. Projekt jest finansowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w ramach programu „Promocja Języka Polskiego”.