Projekty w realizacji

1. JĘZYK POLSKI PONAD GRANICAMI. Celem projektu jest wparcie polskiej mniejszości w regionie Ijui w Brazylii w zachowaniu tożsamości narodowej, doskonaleniu umiejętności posługiwania się językiem polskim i budowaniu poczucia więzi z polską kulturą (dawną i współczesną). Projekt jest realizowany ze środków Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej na podstawie umowy PJP/PJP/2020/1/00002/U w ramach Programu "Promocja języka polskiego". 

2. NAUCZYCIEL NA MIARĘ XXI WIEKUProjekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju. Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym. W ramach Projektu zaplanowano opracowanie i modyfikację programów kształcenia nauczycieli na studiach I i II stopnia na kierunkach ze specjalnością nauczycielską na Wydziale Humanistycznym oraz wdrożenie zmodyfikowanych programów na II stopniu specjalności nauczycielskiej m.in. na kierunku filologia polska.

3. MODELOWA SZKOŁA ĆWICZEŃ W LUBLINIE. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty. Projekt realizowany jest przez Gminę Lublin w partnerstwie z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Województwem Lubelskim reprezentowanym przez Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie oraz Wojewódzką Biblioteką Publiczną im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie. Celem głównym projektu jest zwiększenie efektywności doskonalenia obecnych i przyszłych nauczycieli w woj. lubelskim, w kontekście stosowania nowoczesnych metod i form pracy dydaktycznej przyczyniających się do rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych i uniwersalnych. Pracownicy Katedry Edukacji Polonistycznej prowadzą w ramach tego projektu wybrane szkolenia dla nauczycieli.