Projekty zrealizowane

1. LOGI.KOM. Od sztuki logicznego myślenia do sztuki skutecznego komunikowania się. Projekt był realizowany w ramach Programu Operacyjnego  Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. OŚ PRIORYTETOWA III. Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym. Celem głównym projektu było podniesienie kompetencji ogólnorozwojowych, związanych z logiką i heurystyką, poprawnym argumentowaniem, krytycznym i samodzielnym myśleniem poprzez udział uczniów szkół ponadgimnazjalnych z województwa lubelskiego w fakultatywnych zajęciach z zakresu edukacji filozoficznej realizowanych w formie kursów edukacyjnych. Pracownicy Instytutu Filologii Polskiej byli jednym z głównych pomysłodawców i wykonawców projektu.

2. Przygotowanie i realizacji nowego programu praktyk pedagogicznych na Wydziale Humanistycznym UMCS. Projekt był realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet III, Poddziałanie 3.3.2. „ Efektywny System Kształcenia Nauczycieli”. Celem projektu było opracowanie i wdrożenie nowoczesnego programu praktyk pedagogicznych. Pracownicy Katedry Edukacji Polonistycznej byli jednym z głównych  pomysłodawców i wykonawców projektu.

3. UMCS dla rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy. Projekt był realizowany  ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Priorytet IV Poddziałanie 4.1.1. „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni”. Celem projektu było wzmocnienie potencjału dydaktycznego UMCS poprzez poprawę  jakości oferty edukacyjnej i dostosowanie jej do potrzeb rynku pracy. Pracownicy Instytutu Filologii Polskiej byli jednym z  głównych pomysłodawców i wykonawców projektu.