Słowo Rektora UMCS na nowy rok

Drodzy pracownicy, doktoranci i studenci Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej,

panująca na całym świecie pandemia spowodowała, że niestety nie możemy spotkać się dziś na corocznej uroczystości, zwyczajowo rozpoczynającej nowy rok kalendarzowy w naszej Alma Mater. Początek roku skłania do podsumowań minionych trzystu sześćdziesięciu sześciu dni i pomimo że nie był to czas łatwy, jestem przekonany, że rok 2020 na UMCS możemy uznać za udany.

W minionym roku, wraz z wybuchem epidemii COVID-19, podjęliśmy intensywne prace nad wdrożeniem takich form nauczania i pracy, by przy jednoczesnym uwzględnieniu zdrowia i bezpieczeństwa pracowników i studentów równocześnie dbać o zapewnienie odpowiedniej jakości kształcenia. Największym wyzwaniem wówczas było sprawne dostosowanie uczelni do kontynuowania procesu dydaktycznego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Z perspektywy ostatnich miesięcy możemy stwierdzić, że udało nam się sprostać wyzwaniu, jakim była pilna organizacja zajęć online. Na naszej uczelni została także wdrożona obszerna procedura przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa Sars-CoV-2, w związku z czym stale podejmujemy czynności w celu zapewnienia bezpieczeństwa członkom naszej społeczności uniwersyteckiej. Studenci i doktoranci UMCS mogą także korzystać bezpłatnie ze wsparcia psychologicznego, a wszystkie konsultacje i porady są świadczone przez doświadczonych psychologów i psychoterapeutów.

Szczególnie napawa mnie dumą, że nasz Uniwersytet oraz członkowie jego społeczności odnieśli w roku 2020 wiele, często spektakularnych sukcesów. Pozwolę sobie w tym miejscu pochwalić kilka osiągnięć, wśród których na pierwszy plan wysuwa się lista TOP 2% zawierająca nazwiska naukowców z całego świata, których publikacje są najczęściej cytowane przez innych autorów. Aż 15 naukowców z UMCS znalazło się w tym prestiżowym rankingu najbardziej wpływowych ludzi nauki na świecie. Miło mi również poinformować, że prof. Jaco Vangronsveld, zatrudniony na UMCS w ramach programu Research in Lublin, już po raz trzeci znalazł się na liście najczęściej cytowanych naukowców świata wg bazy Web of Science – ranking Clarivate Analytics 2020, a w jednym z najbardziej prestiżowych, naukowych periodyków świata „Nature” ukazały się dwie publikacje, których współautorami byli pracownicy naszej Uczelni: dr hab. Marek Florek oraz dr Szczepan Głodzik.

W 2020 roku pracownicy i doktoranci UMCS pozyskali łącznie środki w kwocie 16 570 856 zł na finansowanie ponad 50 projektów badawczych z zakresu badań podstawowych oraz stypendiów naukowych. Dzięki świetnym pomysłom na ciekawe badania naukowcy zdobyli uznanie w konkursach Narodowego Centrum Nauki: OPUS (prof. dr hab. Adam Choma, dr hab. Ryszard Zdyb, prof. Uczelni, prof. dr hab. Krzysztof Murawski, dr hab. Iwona Wojda, prof. Uczelni, dr hab. Marta Fiołka, prof. Uczelni, dr hab. Stanisław Chmiel, prof. Uczelni, dr hab. Agata Starosta, prof. Uczelni, dr hab. Jakub Nowak, prof. Uczelni, dr hab. Zbigniew Pastuszak, prof. Uczelni, prof. dr hab. Mariusz Gagoś, prof. dr hab. Agnieszka Szuster-Ciesielska, prof. dr hab. Patryk Oleszczuk, dr hab. Irma Słomczyńska, dr hab. Agnieszka Karman, prof. Uczelni, dr hab. Paweł Mergo, prof. Uczelni i dr hab. Nicholas Sedlmayr), PRELUDIUM (mgr Dominika Fila i mgr Leszek Sadurski) SONATA (dr Milena Bieniek), MINIATURA (dr Katarzyna Zamłyńska, dr Agnieszka Stępniak-Dybala, dr Ewelina Kancik-Kołtun, dr Mateusz Zawadzki, dr Jakub Kuna, dr Piotr Demczuk, dr Karol Wiktor Kowalczyk, dr Katarzyna Mięsiak-Wójcik, dr Dawid Stefaniuk, dr Kamil Jakimowicz, dr Monika Szkarłat, dr Tomasz Knopik, dr Agnieszka Ziętek, dr Tomasz Woźniak, dr Wojciech Mojski).

W minionym roku Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało środki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki prof. dr. hab. Markowi Hetmańskiemu oraz programów „Doskonała Nauka” dla: mgr Joanny Kukier, dr. hab. Marcina Turka, dr. hab. Grzegorza Janickiego prof. Uczelni, dr hab. Małgorzaty Stefaniuk, prof. Uczelni, prof. Stanisławy Niebrzegowskiej-Bartmińskiej i „Społeczna odpowiedzialność nauki” dla mgr Urszuli Poślady, dr Moniki Baczewskiej-Ciupak, mgr Izabeli Pastuszko i dr Anny Gąsior. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przekazało dofinansowanie na realizację dwóch projektów badawczych – dr hab. Barbary Niezabitowskiej-Wiśniewskiej i dr hab. Anny Zalewskiej, a Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wsparł realizację czterech projektów badawczych, o które wnioskowali: dr hab. Aneta Ptaszyńska, prof. Uczelni, prof. dr hab. Bernard Staniec, dr hab. Jarosław Wiącek, prof. Uczelni i dr hab. Jerzy Wielbo, prof. Uczelni.

W ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 pozyskaliśmy także dofinansowanie dla projektu infrastrukturalnego pt. „Cyfrowa infrastruktura badawcza dla humanistyki i nauk o sztuce DARIAH-PL”, który będzie realizowany w konsorcjum składającym się z 16 podmiotów. Wartość całkowita projektu wynosi 129,5 mln zł, natomiast wartość dofinansowania przewidzianego dla UMCS to kwota 3 mln 390 tys. zł. Koordynatorem projektu po stronie naszej uczelni jest dr hab. Andrzej Radomski, prof. Uczelni z Instytutu Nauk o Kulturze.

Doceniono też dorobek młodych naukowców w konkursach stypendialnych MNiSW oraz Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Od początku 2020 roku pod bezpośrednim nadzorem Centrum Badań Naukowych znajdowało się ponad 170 projektów badawczych realizowanych na wydziałach UMCS oraz stypendiów naukowych uzyskanych przez młodych doktorantów lub doktorów. Do końca 2020 roku ukończono realizację ponad 30 projektów badawczych.

Uczelnia aktywnie realizuje współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym, której skutki przynoszą wymierne korzyści zarówno finansowe, jak i naukowe. Wskaźniki finansowe, pomimo trudnej sytuacji gospodarczej spowodowanej pandemią SARS-CoV-2, są wyższe niż w roku ubiegłym. Dedykowana przedsiębiorcom oferta instytutów odpowiada na zapotrzebowanie ze strony przedsiębiorców, a prowadzona polityka wewnętrzna wspiera pozyskiwanie środków zewnętrznych zarówno na prace badawczo-rozwojowe we współpracy z przemysłem, jak i na prace przedwdrożeniowe. Dane z roku 2020 stanowią potwierdzenia, że ta współpraca się rozwija i przynosi coraz większe wymierne efekty. We wrześniu 2020 r. rozpoczęto realizację kolejnej edycji programu „Inkubator Innowacyjności”. Środki pozyskane z MNiSW przez UMCS i UM w Lublinie to kwota 1,9 mln zł – jest to najwyższe dofinasowanie tego typu, jakie dotychczas uzyskaliśmy. W ramach kolejnych zadań realizowanych przez pracowników Centrum Transferu Wiedzy i Technologii, w ub.r. łącznie aplikowano także o 13 grantów na kwotę blisko 34,5 mln zł (dr hab. Paweł Mergo, prof. Uczelni, dr hab. Piotr Zagórski, prof. Uczelni, prof. dr hab. Dorota Kołodyńska, dr hab. Ilona Biernacka-Ligęza, prof. Uczelni, dr hab. Anna Wiatrowska, dr hab. Bożena Czech, prof. Uczelni, dr hab. Katarzyna Tuszczuk-Rotko, dr Magdalena Greluk). Wzrosła również wartość podpisanych umów na komercyjne prace badawczo-rozwojowe o kwotę blisko dwuipółkrotnie większą w porównaniu do roku poprzedniego, a realny przychód z tego tytułu wzrósł o blisko 200 tys. zł.

Ważnym elementem współpracy Uczelni ze środowiskiem społeczno-gospodarczym, a także rozwojem przedsiębiorczości akademickiej jest rozpoczęcie prac i zgoda Senatu UMCS na utworzenie spółki celowej, której zadaniem będzie komercjalizacja pośrednia wyników badań.

W 2020 roku skomercjalizowano 13 interaktywnych map opracowanych przez prof. Jana Pomorskiego z Instytutu Historii UMCS – licencję zakupiło Muzeum Narodowe w Lublinie. Rozpoczęto prace związane z komercjalizacją WAXO – innowacyjnego urządzenia, jak dotąd jedynego na świecie mechanizmu do badania wosku pszczelego pod kątem obecności sztucznych domieszek i oceny jego przydatności, zwłaszcza w gospodarce pasiecznej. Urządzenie zostało objęte międzynarodową ochroną patentową (3 zgłoszenia patentowe), a powstało przy współpracy pracowników z dwóch wydziałów UMCS: Wydziału Biologii i Biotechnologii – prof. dr. hab. Mariusza Gagosia oraz Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki – dr. Marka Pietrowa oraz dr. Jana Wawryszczuka.

W minionym roku Uczelnia zgłosiła także do ochrony w Urzędzie Patentowym RP: 18 wynalazków, 2 wzory użytkowe i 1 znak towarowy.

Przykładamy także dużą wagę do umiędzynarodowienia zarówno w wymiarze dydaktycznym, instytucjonalnym, jak i umiędzynarodowienia kadry akademickiej oraz badań naukowych. Tym bardziej cieszy fakt, że w minionym roku pozyskaliśmy także kilka ważnych projektów finansowanych przez zagraniczne agendy wspierające naukę i realizowane we współpracy międzynarodowej, w tym w ramach prestiżowego programu ramowego Komisji Europejskiej Horyzont 2020. W minionym roku UMCS po raz pierwszy uzyskał status lidera konsorcjum w najbardziej prestiżowym i największym programie finansowania badań i rozwoju w UE – Horyzont 2020. Projekt o akronimie „Reinitialise”, którego kierownikiem naukowym jest dr hab. Ilona Biernacka-Ligięza prof. Uczelni z Instytutu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach to nasz pierwszy „Twinning”. W tym miejscu pragnę dodać, że ogromne wsparcie w zakresie pozyskania projektów finansowanych przez Komisję Europejską włożyli także nasi profesorowie zatrudnieni na UMCS w ramach programu Research in Lublin: Jaco Vangronsveld i Stefan Poedts, którzy w minionym roku otrzymali aż dwa projekty w Programie Horyzont 2020, w których UMCS jest partnerem. W roku 2020 nasi naukowcy odnosili także sukcesy w programach Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Wspomnę tutaj m.in. wygrany konkurs w ramach Profesury Gościnnej pod opieką prof. dr. hab. Marka Pietrasia.

Inne pozyskane w 2020 roku projekty międzynarodowe to stypendium dla dr Sajjada Abbasi w ramach Programu im. Ulama pod opieką naukową prof. dr. hab. Patryka Oleszczuka, projekt BARMIG koordynowany przez dr Dominikę Polkowską dofinansowany przez Dyrekcję Generalną ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego Komisji Europejskiej, projekt dr hab. Michała Łuszczuka, prof. Uczelni pozyskany w konkursie Beethoven NCN oraz stypendium dla dr Aleny Rudenko w ramach inicjatywy "Solidarni z Naukowcami – wsparcie dla Białorusi", która będzie realizować badania pod opieką naukową prof. dr hab. Stanisławy Niebrzegowskiej-Bartmińskiej.

W całym roku 2020 wdrażaliśmy 19 projektów międzynarodowych, złożono blisko 50 nowych wniosków na badania we współpracy międzynarodowej.

Pragnę również Państwa poinformować, że w minionym roku powstał specjalny serwis internetowy dedykowany tematyce projektów badawczych międzynarodowych, stale aktualizowany w zakresie konkursów na międzynarodowe badania. Serdecznie Państwa zachęcam do korzystania z serwisu.

Obserwujemy także znaczący wzrost aktywności publikacyjnej naszych pracowników, w tym zwłaszcza zwiększenie liczby artykułów afiliowanych przy UMCS ukazujących się w prestiżowych periodykach naukowych. Dorobek naszego Uniwersytetu wzbogacił się m.in. o: 35 artykułów 200-punktowych i 120 artykułów 140-punktowych. Ich znaczenie jest szczególnie istotne z punktu widzenia nadchodzącej ewaluacji.

W skutek szeroko zakrojonych konsultacji na Uczelni została wprowadzona nowa Karta Oceny Nauczycieli Akademickich, skorelowana z oceną ewaluacyjną dyscyplin naukowych.

W minionym roku wzbogaciliśmy naszą ofertę kształcenia o nowe kierunki studiów, wśród których znalazły się: PR i zarządzanie informacją oraz Business Analytics – na studiach I stopnia, a także IT Cyber Security – anglojęzyczny i interdyscyplinarny kierunek studiów II stopnia prowadzony przez Wydział Politologii i Dziennikarstwa, na którym zajęcia będą także realizowane przez pracowników Instytutu Informatyki UMCS. Aktualnie na IT Cyber Security prowadzona jest rekrutacja, a w przygotowaniu jest także kolejny anglojęzyczny kierunek studiów II stopnia o profilu praktycznym pn. Data Science.
Pragnę także wspomnieć, że w roku 2020 do Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych dołączyła dyscyplina „geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna”, co wskazuje na stały rozwój kształcenia doktorantów naszej uczelni.
Decyzją Centralnej Komisji do Spraw Stopni i tytułów z 29 kwietnia 2020 r. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie otrzymał uprawnienia do nadawania stopnia doktora sztuki w dyscyplinie sztuki muzyczne. W grudniu ub.r. zaś Polska Komisja Akredytacyjna przyznała Certyfikat Doskonałości Kształcenia w kategorii „Partner dla rozwoju – doskonałość we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym” kierunkowi chemia prowadzonemu na Wydziale Chemii UMCS (studia I i II stopnia). Wyróżnienie otrzymało tylko 15 uczelni wyższych z całej Polski. W minionym roku przyznaliśmy także stypendium z Własnego Funduszu Stypendialnego, które otrzymało 25 studentów oraz 18 doktorantów UMCS.

Wspomniane powyżej osiągnięcia pozwalają nam z optymizmem patrzeć w przyszłość, a szczególnie w rozpoczynający się nowy rok.

Szanowni Państwo,

obszary finansów i kadr na naszej Uczelni są stabilne. W roku 2020 otrzymaliśmy subwencję podstawową na poziomie roku 2019. Aktualnie zatrudniamy łącznie 2833 pracowników, w tym 1586 nauczycieli akademickich i 1247 pracowników niebędących nauczycielami.

UMCS stara się zapewnić członkom społeczności uniwersyteckiej jak najlepsze warunki do pogłębiania wiedzy, pielęgnowania pasji, odkrywania własnych możliwości i nowych ścieżek. Dlatego tak ważna jest modernizacja oraz rozbudowa infrastruktury. Ponad cztery miesiące temu oddaliśmy do dyspozycji pracowników i studentów nowoczesne i doskonale wyposażone obiekty Wydziału Politologii i Dziennikarstwa oraz Instytutu Psychologii. We wrześniu ubiegłego roku uroczyście odebraliśmy także zmodernizowany obiekt ACK UMCS Chatka Żaka, dzięki czemu dziś możemy podziwiać nowe oblicze naszego akademickiego centrum kultury. W minionym roku Domy Studenta „Amor” i „Babilon” przeszły generalne modernizacje wraz z dostosowaniem obiektów do przepisów p.poż. Wyremontowaliśmy również pomnik Patronki naszej Alma Mater – Marii Curie-Skłodowskiej oraz rozpoczęliśmy prace remontowe i adaptacyjne budynku murowanego w Ośrodku Wypoczynkowym UMCS w Podolance. Aktualnie największym i najważniejszym zadaniem inwestycyjnym na naszej uczelni jest dokończenie realizacji budowy nowego obiektu Instytutu Pedagogiki w Kampusie Zachodnim, którego otwarcie planujemy wraz z rozpoczęciem roku akademickiego 2021/2022. Pragnę również dodać, że pod koniec 2020 roku, w ramach dodatkowych środków przyznawanych przez MNiSW, UMCS otrzymał ponad 20,5 mln na przebudowę budynku DS. Zana, dostosowywanie budynku Wydziału Prawa i Administracji do aktualnych przepisów p.poż. i sanitarnych oraz na zwiększenie dofinansowania budowy obiektu Instytutu Pedagogiki na Kampusie Zachodnim.

W minionym roku zakontraktowano łącznie kwotę ponad 86 mln zł na roboty budowlane, usługi i dostawy, których wartość przekraczała próg stosowania Ustawy prawo zamówień publicznych. Dodatkowo, w ramach usług społecznych, podpisano umowy na kwotę ponad 2 mln 300 tys. zł.

W styczniu 2020 r. na naszej uczelni oddano do użytku moduł zamówień publicznych w SAP oraz nowy portal rekrutacyjny. Czwarty kwartał 2020 r. to przygotowanie koncepcji dla informatyzacji kolejnych obszarów Uczelni, w tym m.in.: elektronicznej karty oceny nauczyciela akademickiego, procesu obsługi wydruku na UMCS czy uruchomienie mLegitymacji dla wszystkich studentów UMCS.

W grudniu ub.r. została powołana nowa Rada UMCS. W tym samym miesiącu dokonano także wyboru instytucji finansowej, z którą, w imieniu i na rzecz uczestnika PPK, została zawarta umowa o prowadzenie oraz zarządzanie PPK.

W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją epidemiczną przeformułowaniu ulec musiały również liczne inicjatywy odbywające się na naszej uczelni. W roku 2020 Uniwersytetowi Marii Curie-Skłodowskiej przypadła koordynacja XVII edycji Lubelskiego Festiwalu Nauki. Podjęliśmy szereg działań, które pozwoliły na przeprowadzenie alternatywnej formy wirtualnego wydarzenia i zainicjowanie tzw. Lubelskich Wirtualnych Dni Nauki. Na potrzeby projektu, w kooperacji z pozostałymi lubelskimi uczelniami publicznymi oraz Urzędem Miasta Lublin, przygotowanych zostało blisko 100 projektów o charakterze popularnonaukowym trwających łącznie ponad 30 godzin. Projekt LWDN spotkał się z ogromnym zainteresowaniem, jego emisję obejrzało ponad 15 tys. uczestników.

W ramach nowej formuły popularyzowania nauki i wiedzy w dobie pandemii postanowiliśmy także stworzyć szereg wartościowych działań, dzięki którym każdy zainteresowany mógł wzbogacić swoją wiedzę oraz bliżej poznać nasz Uniwersytet – bez wychodzenia z domu. Wśród nich wymienię m.in. Wirtualne Drzwi Otwarte, wirtualne spotkania z kandydatami w języku polskim, ukraińskim i rosyjskim, cykl spotkań online MeetUp with Santander Universidades, uruchomienie cyklu podcastów, cieszący się ogromną popularnością cykl wykładów online o rzetelności naukowej czy wdrożenie nowego projektu zajęć online z języka angielskiego ze studentami zagranicznymi UMCS.

W 2020 roku Akademickie Centrum Kultury UMCS Chatka Żaka obchodziło swoje 55-lecie. W trakcie pandemii jednostka przeniosła program do przestrzeni Internetu, organizując ponad 20 wydarzeń online. Jedną z ważniejszych inicjatyw była również publiczna prezentacja raportu „Diagnoza kierunków rozwoju kultury studenckiej w Polsce” w ramach Ogólnopolskiego Forum Kultury Studenckiej.

Miniony rok to także pasmo wielu sukcesów sportowych, zarówno w rywalizacji akademickiej, jak i tej wyczynowej. Studenci Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej z dorobkiem 16 złotych, 6 srebrnych oraz 7 brązowych krążków zwyciężyli w klasyfikacji medalowej Akademickich Mistrzostw Polski. To pierwsze takie osiągnięcie w dziejach uczelni!
Na uwagę zasługuje również fakt, że w ostatnich miesiącach nasza uczelnia aktywnie zaangażowała się we wsparcie różnego rodzaju akcji charytatywnych i prospołecznych, za co serdecznie Państwu dziękuję. Wymienię tutaj m.in. świąteczne posiłki i akcję „Mikołajkową” dla mieszkańców domów studenckich UMCS, akcję honorowego dawstwa krwi, dawstwa szpiku, akcję pozyskiwania osocza od ozdrowieńców z COVID-19, akcję zakupu chryzantem od lokalnych przedsiębiorców, zbiorki w ramach akcji „Szlachetna Paczka”, „Naszym seniorom na święta”, „Ludzie bezdomni – powieść a rzeczywistość”, Rodacy Bohaterom czy WOŚP.

Szanowni Państwo,

rok 2020 postawił przed nami wszystkimi ogromne wyzwanie, jakim w dalszym ciągu jest zmaganie się z pandemią koronawirusa. Musimy jednak żyć nadzieją, że ten okres niebawem się skończy i powrócimy do normalnego funkcjonowania w życiu osobistym, rodzinnym i zawodowym. W nowy rok wkraczajmy więc z nowymi planami i nadziejami. Wierzę również, że dzięki wzajemnej współpracy w nadchodzącym czasie zrealizujemy wiele ciekawych inicjatyw. Liczę na Państwa otwarte umysły, zaangażowanie i chęć działania.

Wszystkim pracownikom, studentom i doktorantom Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie życzę przede wszystkim zdrowia, wielu sukcesów, odważnych marzeń, mądrych decyzji i satysfakcji z ich realizacji oraz wszelkiej pomyślności!

Z wyrazami szacunku
Radosław Dobrowolski
Rektor UMCS

 

 

    Aktualności

    Data dodania
    19 stycznia 2021