Ruszyła internetowa rejestracja kandydatów na studia w UMCS

Dzisiaj, tj. 1 kwietnia 2021 roku rozpoczęła się internetowa rejestracja kandydatów na studia na rok akademicki 2021/2022 w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Na większości oferowanych kierunków I stopnia i jednolitych magisterskich rejestracja potrwa do 9 lipca br.

Nieco wcześniej – do 30 czerwca br. będą mogli rejestrować się kandydaci przystępujący do egzaminu wstępnego lub rozmowy kwalifikacyjnej (wybrane kierunki na wydziałach: Artystycznym, Humanistycznym oraz Politologii i Dziennikarstwa).

19 lipca br. nastąpi ogłoszenie list rankingowych i list osób zakwalifikowanych na studia. Odbędzie się to poprzez umieszczenie wyników postępowania na osobistych kontach kandydatów w Systemie Obsługi Rekrutacji oraz pisemne ogłoszenie w obiektach wydziałów.

W kolejnych dniach będziemy przyjmować od osób zakwalifikowanych na studia dokumenty. Kandydaci składają dokumenty osobiście, przez osobę upoważnioną lub nadsyłają je za pośrednictwem publicznego operatora pocztowego.

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie posiada szeroką i różnorodną ofertę kształcenia – kandydaci mogą wybierać spośród blisko 80 kierunków oraz 250 specjalności. W rekrutacji na rok akademicki 2021/2022 znajdą się następujące nowości: pedagogika resocjalizacyjna, italianistyka, geografia wojskowa i zarządzanie kryzysowe oraz nauczanie fizyki i informatyki. Pod warunkiem uzyskania pozwolenia ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego utworzone zostaną również kierunki biobezpieczeństwo oraz techniki kryminalistyczne.

Liczymy, że zaproponowane przez nas nowe kierunki spotkają się z zainteresowaniem porównywalnym do zeszłorocznego sukcesu kryminologii, gdzie na jedno miejsce przypadło niemal 40 kandydatów.

 

Pedagogika resocjalizacyjna – studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia o profilu ogólnoakademickim prowadzone na Wydziale Pedagogiki i Psychologii.
Studia na tym kierunku wyposażą studentów w kompetencje pozwalające na efektywną pracę wychowawczą i resocjalizacyjną z uczniem/wychowankiem, grupą wychowawczą i rodzicami ucznia. Zapewnią wiedzę i umiejętności w zakresie kierowania grupą wychowawczą, właściwego reagowania w sytuacjach kryzysowych, zapewnienia bezpieczeństwa i budowania właściwej atmosfery wychowawczej, diagnozy resocjalizacyjnej, profilaktyki i terapii zachowań ryzykownych, terapii zaburzeń w zachowaniu i oddziaływań profilaktycznych, socjoterapii, arteterapii, komunikacji interpersonalnej, metodyki pracy opiekuńczo-wychowawczej, resocjalizacyjnej i profilaktycznej.
Absolwenci będą mogli podjąć pracę: w instytucjach pozarządowych udzielających pomocy dzieciom i młodzieży z zaburzeniami w funkcjonowaniu społecznym oraz ich rodzinom, a także w instytucjach wymiaru sprawiedliwości jako sądowy kurator społeczny, pracownik ośrodka kuratorskiego czy funkcjonariusz w jednostkach penitencjarnych, w aresztach śledczych i zakładach karnych.

Italianistyka – studia stacjonarne I stopnia o profilu ogólnoakademickim prowadzone na Wydziale Humanistycznym.
Na nowym kierunku italianistyka studenci będą mogli nauczyć się od podstaw dwóch języków obcych –  włoskiego oraz francuskiego. Znajomość tych języków obcych daje szerokie perspektywy zawodowe w kraju i poza jego granicami. Studenci nabędą praktyczne umiejętności w zakresie sporządzania korespondencji w języku włoskim i francuskim, analizy i tłumaczenia dokumentów oraz tekstów dotyczących handlu i marketingu, polityki, mediów, turystyki, a także medycyny. Dzięki temu będą mogli podejmować pracę w firmach polskich współpracujących z partnerami zagranicznymi, w firmach zagranicznych i ich przedstawicielstwach w Polsce, w podmiotach świadczących usługi turystyczne, w administracji, przedstawicielstwach dyplomatycznych, a także w mediach oraz instytucjach i organizacjach związanych z kulturą i sztuką.

Geografia wojskowa i zarządzenie kryzysowe – studia stacjonarne I stopnia (3,5-letnie inżynierskie) o profilu praktycznym prowadzone na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej.
Geografia wojskowa jest kierunkiem unikatowym, uruchomionym jako pierwszy o takim charakterze w kraju i drugim w Europie. Umożliwi on zdobycie specjalizacji, na którą zapotrzebowanie zgłaszają pracodawcy, zwłaszcza wojsko, a także organy samorządu terytorialnego.
Absolwenci będą łączyli teoretyczne rozwiązania z praktycznymi umiejętnościami zdobytymi w trakcie procesu kształcenia. W szczególności będą przygotowani do wykonywania analiz środowiskowych, oceny zjawisk społeczno-ekonomicznych istotnych dla obronności, bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego, prowadzenia monitoringu środowiskowego, pozyskiwania, przetwarzania i analizowania danych przestrzennych, zarządzania dostawami surowców strategicznych, formułowania wniosków dotyczących atmosfery i hydrosfery na podstawie uzyskanych danych i własnych obserwacji, wykorzystania w praktyce instrumentów, technik geodezyjnych i materiałów kartograficznych.
Kompetencje nabyte podczas studiów pozwolą na znalezienie zatrudnienia w służbach mundurowych i cywilnych, takich jak Wojsko Polskie, Policja, Służba Celna, Straż Graniczna, Państwowa Straż Pożarna, Straż Miejska – głównie jako specjaliści czy analitycy w strukturach kryzysowych administracji publicznej różnego szczebla, w centrach zarządzania i powiadamiania kryzysowego, w stacjach sanitarno-epidemiologicznych, w Służbie Ochrony Państwa, w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Nauczanie fizyki i informatyki – studia stacjonarne I i II stopnia o profilu praktycznym prowadzone na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki.
Nauczanie fizyki i informatyki to kierunek oparty na nowatorskim i atrakcyjnym programie dostosowanym do standardu kształcenia nauczycieli na poziomie odpowiadającym oczekiwaniom współczesnej szkoły. Stanowi odpowiedź na aktualne uregulowania prawne w zakresie kształcenia na studiach nauczycielskich, a także na współczesne tendencje w zakresie metodyki nauczania fizyki i informatyki. Wprowadza  nowoczesne koncepcje nauczania, szczególnie w obszarze fizyki doświadczalnej oraz wykorzystuje technologie informacyjne i narzędzia multimedialne w procesie dydaktycznym.
Absolwenci będą mogli podejmować pracę zarówno w szkolnictwie jako nauczyciele fizyki i/lub informatyki, jak i poza systemem oświaty, m.in. jako trenerzy kursów komputerowych, specjaliści w centrach nauki i edukacji, muzeach nauki i techniki, specjaliści w placówkach i firmach przygotowujących, analizujących i opiniujących programy zajęć kształcących w obszarze nauk ścisłych i pokrewnych, w firmach informatycznych, a także prowadzących działalność w zakresie nowych technologii.

*Techniki kryminalistyczne – studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia o profilu ogólnoakademickim prowadzone na Wydziale Zamiejscowym w Puławach.
Techniki kryminalistyczneto kierunek studiów unikatowy w skali kraju pozwalający nabyć wiedzę i umiejętności z zakresu nauk chemicznych i biologicznych, jak i prawnych.Kierunek ma na celu przygotowanie przyszłych pracowników laboratoriów wykonujących określone zadania przede wszystkim na rzecz organów ścigania, ale również innych podmiotów, np. biur detektywistycznych.
Absolwenci będą więc mogli wykonywać pracę zawodową mającą na celu wykrycie sprawcy przestępstwa lub udowodnienie innych faktów na potrzeby procedur sądowych i pozasądowych, zostaną również merytorycznie przygotowani do dalszego rozwoju w służbach dochodzeniowo-śledczych Policji bądź innych organów kontroli legalności.
Utworzenie kierunku pod warunkiem uzyskania pozwolenia ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.

*Biobezpieczeństwo – studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia o profilu ogólnoakademickim prowadzone na Wydziale Zamiejscowym w Puławach.
Na kierunku biobezpieczeństwo studenci zostaną wyposażeni w wiedzę i umiejętności z zakresu nauk biologicznych i chemicznych oraz społecznych. Poznają również zagrożenia biologiczne i chemiczne występujące w środowisku, zasady funkcjonowania służb ds. bezpieczeństwa biologicznego i zarządzania kryzysowego, a także procedury postępowania przy pojawiających się zagrożeniach powodziowych, klimatycznych, biologicznych i chemicznych. Studia mają na celu przygotowanie specjalistów z zakresu zapobiegania i usuwania zagrożeń dla środowiska naturalnego.
Absolwenci nabędą wiedzę i umiejętności identyfikowania oraz analizowania różnego rodzaju zagrożeń biologicznych. Będą mogli znaleźć zatrudnienie w różnego rodzaju organach administracji publicznej zajmujących się ochroną środowiska, zrównoważonym rozwojem, ale także zarządzaniem kryzysowym. Alternatywną ścieżką zawodową dla przyszłych absolwentów będą również podmioty prywatne – głównie przedsiębiorcy prowadzący działalność produkcyjną zakrojoną na szeroką skalę, a związaną z ryzykiem wystąpienia różnego rodzaju zagrożeń dla gleb, wód i atmosfery.
Utworzenie kierunku pod warunkiem uzyskania pozwolenia ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.

System Obsługi Rekrutacji UMCS

 

    Informacje prasowe

    Data dodania
    1 kwietnia 2021