Relacja z debaty studenckiej „Prezentacja wyników ćwiczeń terenowych z maja 2013 r.”

W poniedziałek 25 listopada 2013 r. na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS odbyła się kolejna debata studencka z cyklu „Gospodarka przestrzenna w teorii i praktyce”, zorganizowana przez dr Dagmarę Kociubę z Zakładu Polityki Przestrzennej i Planowania wraz ze studentami II roku gospodarki przestrzennej oraz Studenckim Kołem Naukowym Planistów.

Fot. Monika Marczuk

Jako goście honorowi na spotkaniu, które odbyło się pod hasłem „Prezentacja wyników ćwiczeń terenowych z maja 2013 r.”, pojawiły się Pani Małgorzata Żurkowska, główny Urbanista Lublina, oraz Pani Grażyna Dziedzic-Wiejak, Pani dr Hanna Bieniaszkiewicz i Pani Jadwiga Wojciechowska-Bartnik z Wydziału Planowania Urzędu Miasta Lublin. Moderatorem spotkania była członkini SKNP - Ewelina Habza.

Poniedziałkowe spotkanie zgromadziło przede wszystkim studentów pierwszego i drugiego roku kierunku gospodarka przestrzenna UMCS w związku ze specyfiką tematu oraz nieco odmiennym niż dotychczas charakterem debaty.

Celem spotkania było zaprezentowanie opracowanych wyników badań terenowych, wykonanych przez studentów drugiego roku kierunku gospodarka przestrzenna UMCS w dolinie rzeki Bystrzycy oraz w wybranym obszarze Śródmieścia. Badania terenowe polegały na inwentaryzacji wymienionych wyżej miejsc, czyli diagnozie ich stanu obecnego. W przypadku Śródmieścia inwentaryzacja urbanistyczna polegała na odwzorowaniu fasad budynków znajdujących się na terenie zawartym pomiędzy ulicami: Gabriela Narutowicza, Kapucyńską, Krakowskim Przedmieściem, Tadeusza Kościuszki i Peowiaków oraz spisaniu funkcji dominujących w nich ulokowanych. Analizie stanu obecnego została poddana część doliny Bystrzycy, znajdująca się pomiędzy ul. Żeglarską na południu a wiaduktem kolejowym przy ul. Janowskiej na północy. W tym przypadku studenci badali naturalnie i antropogeniczne elementy krajobrazu, zarówno te, które widnieją na mapie zasadniczej, jak i te, które na mapę należało nanieść. Kolejnym etapem spotkania była dyskusja na temat koncepcji zagospodarowania badanych obszarów oraz poprawy ich jakości estetycznej i użytkowej.

Spotkanie z pracownikami Wydziału Planowania Urzędu Miasta Lublin miało na celu przekazanie opracowanych przez studentów materiałów w postaci map, widoków ortogonalnych pierzei oraz dokumentacji fotograficznej na ręce planistów miejskich. Kolejna studencka debata z udziałem pracowników UML pokazała, że chęć obopólnej współpracy samorządu i środowiska naukowego jest coraz bardziej zaawansowana i kreuje nowe możliwości dla obu stron.

Debata odbyła się pod patronatem: JM Rektora UMCS dr. hab. Stanisława Michałowskiego, prof. nadzw., oraz Dziekana Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS dr. hab. Radosława Dobrowolskiego, prof. nadzw.

Patronem medialnym Studenckiej Debaty jest Akademickie Radio Centrum.

    Aktualności