Rektor UMCS, prof. dr hab. Stanisław Michałowski

Film Twarze UMCS vol.12

 

Rektor UMCS w kadencji 2012-2016

Początkowo swoje badania naukowe prof. dr hab. S. Michałowski koncentrował wokół problematyki dziejów najnowszych Polski, zwłaszcza dziejów Lublina oraz biografistyki. Następnie swoje zainteresowania poszerzał o problematykę polskiej myśli politycznej XIX i XX wieku oraz zagadnienia samorządu terytorialnego i społeczeństwa obywatelskiego.  Jest autorem i współautorem ponad 100 różnego rodzaju rozpraw naukowych, w tym m.in.:  Władysław Kunicki 1872 - 1941. Życie - działalność - poglądy, Lublin 1990; Mieczysław Biernacki (1862 - 1942). Lekarz i społecznik. Warszawa - Łódź 1988; Myśl polityczna Polskiej Partii Socjalistycznej (1918-1939), Lublin 1994; Sto lat współczesnych wodociągów w Lublinie, Lublin 1999; Redagował i współredagował prace zbiorowe: Samorząd terytorialny III Rzeczypospolitej. Dziesięć lat doświadczeń, Lublin 2002; Samorząd lokalny w Polsce. Społeczno-polityczne aspekty funkcjonowania, Lublin 2004; Władza lokalna a media. Zarządzanie informacją – public relations – promocja jednostek samorządu terytorialnego, Lublin 2006; Przywództwo lokalne a kształtowanie demokracji partycypacyjnej, Lublin 2008.

Pełnione funkcje w Uczelni: Kierownik Zakładu Samorządów i Polityki Lokalnej Wydziału Politologii od 1998 roku; Prodziekan ds. Studenckich Wydziału Politologii w latach 1999-2005; Dziekan Wydziału Politologii w latach 2005-2008, Prorektor ds. Studenckich w latach 2008-2012. 

Senator UMCS od 2004 roku.

Członkostwo w organizacjach naukowych: Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych, Polskie Towarzystwo Historyczne, Lubelskie Towarzystwo Naukowe, Komitet Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk.