Prorektor ds. Kształcenia, prof. dr hab. Barbara Hlibowicka-Węglarz

Film Twarze UMCS vol.11

Barbara Hlibowicka-Węglarz jest profesorem nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa romańskiego w Instytucie Filologii Romańskiej UMCS (Zakład Studiów Portugalistycznych).

Ukończyła studia na kierunku Filologia Romańska w Uniwersytecie Wrocławskim we Wrocławiu. Wykorzystując znajomość języka francuskiego i języka portugalskiego, przygotowała pod kierunkiem prof. dr hab. Stanisława Karolaka rozprawę doktorską pt: Les équivalents français et portugais de l´instrumental polonais en fonction d´argument propositionnel, którą obroniła w 1986 roku w Krakowie.

W 1999 roku uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa romańskiego na podstawie rozprawy habilitacyjnej pt: Processos de expressão do aspecto na língua portuguesa, za którą otrzymała indywidualną Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej. Była to pierwsza w historii badań romanistycznych w Polsce rozprawa habilitacyjna poświęcona językowi portugalskiemu, napisana w języku portugalskim.

W pracy naukowej interesuje się modelami semantyczno-syntaktycznymi języków naturalnych, środkami reprezentacji kategorii aspektu w języku portugalskim, obecnością języka portugalskiego w świecie oraz problematyką języków kreolskich uformowanych na bazie leksykalnej języka portugalskiego. Niektóre z publikacji mają charakter analizy porównawczej (język portugalski, francuski vs polski). Spośród licznych prac naukowych, część ukazała się w kraju, część za granicą (Portugalia, Brazylia, Czechy, Niemcy, Chiny, Bułgaria).

Brała udział w wielu konferencjach krajowych i zagranicznych, jest członkiem kilku rad redakcyjnych czasopism krajowych i zagranicznych, członkiem pięciu towarzystw i stowarzyszeń naukowych o charakterze międzynarodowym. Odbyła liczne staże za granicą, szczególnie w uniwersytetach w Portugalii, w Brazylii oraz we Francji.

Za osiągnięcia w pracy naukowej, dydaktycznej i administracyjnej otrzymała wiele nagród i odznaczeń (m. in. Złoty Krzyż Zasługi - 1999, Medal Komisji Edukacji Narodowej - 2004, Indywidualną Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej - 2000, Medal Comendador de Ordem de Mérito przyznany przez Prezydenta Republiki Portugalskiej - 2009).

Pełniła różne funkcje administracyjne w UMCS: od 2004 r. - kierownika Zakładu Języka i Kultury Portugalskiej w IFR UMCS, w latach 2004-2007 - dyrektora Instytutu Filologii Romańskiej UMCS, w latach 2008-2012 - prodziekana Wydziału Humanistycznego UMCS, od 2012 – prorektora ds. Kształcenia.

Ma duże zasługi w dziedzinie współpracy międzynarodowej. Nawiązała liczne kontakty z uniwersytetami zagranicznymi, doprowadzając do podpisania umów z uniwersytetami brazylijskimi (Universidade de Salvador 1995, Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul UNIJUI 2007, Universidade de Brasilia 2013, Universidade de Passo Fundo 2014) oraz uniwersytetami portugalskimi (współpraca Lublin-Viseu 1995, Universidade Católica de Viseu 1996, Universidade Aberta de Lisboa 2004, Universidade do Algarve 2007, Uniwersytet de Tras-os-Montes e Alto Douro, Vila Real 2008, Escola Superior de Educação de Lisboa 2009, Escola Superior de Educaao de Coimbra 2014).

Prowadzi niezwykle ożywioną działalność naukowo-dydaktyczną propagującą język portugalski i kultury krajów luzofońskich. Od 2005 roku jest dyrektorem jedynego w Polsce Centrum Języka Portugalskiego Instytutu Camõesa przy UMCS, gdzie zorganizowała ponad 120 różnego rodzaju imprez kulturalnych (konferencje, wykłady, prelekcje, spotkania, wystawy, koncerty, promocje książek). Stworzyła w UMCS ośrodek studiów luzytanistycznych i uczyniła go ośrodkiem liczącym się wśród ośrodków studiów iberystycznych w Polsce i poza jej granicami.

Od 2007 r. pełni funkcję Konsula Honorowego Federacyjnej Republiki Brazylii w Lublinie.