Rekrutacja zimowa na UMCS

24 stycznia rozpocznie się zimowa rekrutacja na studia w UMCS. W tym roku podczas zimowego naboru oferujemy kandydatom studia dzienne II stopnia z gospodarki przestrzennej.

Gospodarka przestrzenna to studia poszerzające wiedzę dotyczącą planowania i kształtowania przestrzeni. Kształcenie na tym kierunku ukierunkowane jest na analizę zjawisk społecznych i ekonomicznych w przestrzeni geograficznej oraz na rozszerzanie i doskonalenie warsztatu planistycznego. W programie studiów znajdują się takie przedmioty jak m.in.: struktury przestrzenne gospodarki, podstawy przedsiębiorczości, rewitalizacja urbanistyczna, zarządzanie środowiskiem, kształtowanie i zarządzanie obszarami metropolitarnymi czy polityka miejska.

Studenci 3-semestralnych studiów dziennych II stopnia z gospodarki przestrzennej będą mogli wybierać spośród takich specjalności jak: polityka przestrzenna i urbanistyka oraz gospodarka regionalna.

Absolwent gospodarki przestrzennej będzie posiadał wiedzę na temat prawnych i administracyjnych instrumentów planowania oraz zarządzania przestrzenią, rozumiał społeczne, ekonomiczne, prawne i techniczne uwarunkowania polityki przestrzennej, znał europejskie systemy i narzędzia planowania i wspomagania rozwoju regionalnego, prognozował i modelował procesy przestrzenne, przygotowywał ekspertyzy i opinie z zakresu gospodarki przestrzennej, a także stosował technologie i systemy informatyczne wykorzystywane w zarządzaniu przestrzenią.

Internetowa rejestracja na tym kierunku potrwa do 14 lutego br., a na kandydatów czeka 40 miejsc!

Rekrutacja na studia II stopnia z gospodarki przestrzennej jest skierowana przede wszystkim do absolwentów studiów inżynierskich I stopnia takich kierunków jak: gospodarka przestrzenna, geodezja i kartografia, budownictwo, architektura czy urbanistyka. Postępowanie kwalifikacyjne będzie prowadzone na podstawie konkursu ocen na dyplomie ukończenia studiów wyższych (w przypadku identycznych ocen o miejscu na liście rankingowej zadecyduje średnia z ocen ze studiów).

Szczegółowy harmonogram rekrutacji znajduje się na stronie: www.rekrutacja.umcs.pl  

Jednocześnie informuję, że aktualnie w UMCS trwa nabór na niektóre kierunki studiów podyplomowych. Studia podyplomowe zajmują bardzo ważne miejsce w ofercie edukacyjnej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, która została przygotowana w oparciu o wymagania współczesnego rynku pracy oraz potrzeby społeczne i oczekiwania kandydatów, którym coraz częściej zależy na poszerzaniu swojej wiedzy, doskonaleniu umiejętności zawodowych, zyskaniu nowych kwalifikacji czy rozwijaniu własnych zainteresowań.

W tym roku proponujemy w tym obszarze kształcenia łącznie 78 kierunków, na niektóre z nich trwa aktualnie rekrutacja:

• Neurologopedia - studia poszerzające wiedzę teoretyczną i praktyczną logopedów w przypadku zaburzeń mowy pochodzenia neurologicznego,

• Surdologopedia - studia poszerzające wiedzę w zakresie usprawniania dzieci ze znacznymi i głębokimi zaburzeniami słuchu oraz z centralnymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego,

• Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną. Celem studiów jest rozwój kompetencji w zakresie wyzwalania potencjału rozwojowego osób z niepełnosprawnością intelektualną na każdym etapie edukacyjnym: od wczesnego wspomagania rozwoju po przygotowanie do aktywności zawodowej,

• Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną,

• Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową - celem studiów jest rozwój kompetencji w zakresie wyzwalania potencjału rozwojowego osób z niepełnosprawnością wzrokową na każdym etapie edukacyjnym: od wczesnego wspomagania rozwoju po przygotowanie do aktywności zawodowej,

• Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową,

• Edukacja włączająca z projektowaniem uniwersalnym w pracy nauczyciela - przygotowująca do efektywnej pracy z uczniami posiadającymi specjalne potrzeby edukacyjne,

• Pedagogika Marii Montessori - studia przygotowujące do pracy w oddziałach przedszkolnych i klasach szkolnych funkcjonujących według założeń pedagogiki Marii Montessori,

• Praktyka edukacji medialnej dla nauczycieli i bibliotekarzy - studia dające interdyscyplinarne przygotowanie teoretyczne i praktyczne, łączące nauki społeczne z edukacyjnym zastosowaniem nowych mediów i technologii informacyjno-komunikacyjnych,

• Ochrona i zarządzanie środowiskiem - studia dające możliwość nabycia gruntownej wiedzy z obszaru kilku dziedzin naukowych i dyscyplin związanych z ochroną i zarządzaniem środowiskiem, a mianowicie z nauk prawnych, nauk chemicznych oraz nauk o środowisku,

• Psychologia edukacyjna z przygotowaniem pedagogicznym – studia kwalifikacyjne, nadające kompetencje do realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych, dydaktycznych  i terapeutycznych w przedszkolach, szkołach oraz placówkach systemu oświaty,

• Zarządzanie Transportem-Spedycją-Logistyką - studia dające możliwość podniesienia kwalifikacji zawodowych oraz stwarzają możliwość uzyskania zwolnienia z Certyfikatu Kompetencji Zawodowej,

• Archiwistyka – studia służące nabyciu lub poszerzeniu kwalifikacji przydatnych do pracy we wszystkich rodzajach archiwów), a także korzystania z materiałów archiwalnych,

• Muzykoterapia - program studiów opracowany został według wytycznych Komisji Edukacji i Szkolenia Muzykoterapeutów Światowej Federacji Muzykoterapii. Studia przygotowują również do uzyskania Certyfikatu Muzykoterapeuty Polskiego Stowarzyszenia Muzykoterapeutów,

• Metodyka i metodologia pracy socjalnej – nowy kierunek w ofercie studiów podyplomowych UMCS, umożliwiający nabycie kwalifikacji do wykonywania zawodu pracownika socjalnego i umiejętności niezbędnych dla prawidłowego wykonywania zadań pracownika socjalnego.

Na większości z ww. kierunków nabór trwa do końca stycznia br. 

Szczegółowe informacje dot. oferty studiów podyplomowych, terminarz rekrutacji, cennik znajdują się na stronie: www.umcs.pl w zakładce „studia podyplomowe”.

    Informacje prasowe