Ramowy plan Studium - kluczowe informacje

Jednostka prowadząca Podyplomowe Studium Prawa Podatkowego: Katedra Prawa Finansowego UMCS

Kierownik Studium: prof. dr hab. Antoni Hanusz

Czas trwania studiów: dwa semestry


Liczba godzin dydaktycznych: 185 godzin

Forma zaliczenia studiów: sporządzenie pracy dyplomowej oraz złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu dyplomowego obejmującego zagadnienia poruszane w pracy dyplomowej

Studia podyplomowe trwają dwa semestry obejmując około 14 zjazdów, które będą odbywały się w soboty i niedziele w trybie hybrydowym.


Ramowy plan Podyplomowego Studium Prawa Podatkowego: