Program Studium - szczegółowy opis przedmiotów

Program obejmuje 185 godzin zajęć dydaktycznych, w ramach których realizowane są następujące przedmioty:

NAZWA PRZEDMIOTU LICZBA GODZIN SEMESTR PROWADZĄCY
Ochrona interesu publicznego w stanowieniu i stosowaniu prawa podatkowego 3 I prof. dr hab. Antoni Hanusz
(UMCS, sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego)
Zasady techniki legislacyjnej aktów prawa podatkowego 8 I Renata Łućko
(Zastępca Dyrektora Departamentu Prawnego w Ministerstwie Finansów)
Zasady odpowiedzialności podatkowej 3 I dr Paweł Szczęśniak
(Katedra Prawa Finansowego UMCS) 
Zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych 2 I dr Krzysztof Cień
(Katedra Prawa Finansowego UMCS) 
Uznanie administracyjne w prawie podatkowym 3 I  prof. dr hab. Antoni Hanusz
(UMCS, sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego)
Urzędowe interpretacje przepisów prawa podatkowego 4 I

Grzegorz Taborski
(Ministerstwo Finansów)

Tworzenie wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego 2 I  Grzegorz Taborski
(Ministerstwo Finansów)
Powszechne opodatkowanie obrotu towarami i usługami na terytorium kraju 8 I dr Roman Wiatrowski
(sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego) 
Opodatkowanie obrotu towarami i usługami między państwami Unii Europejskiej i państwami trzecimi 4 I dr Tomasz Tratkiewicz
(UŁ, doradca podatkowy, starszy ekonomista Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych)
Uprawnienie do odliczenia podatku od wartości dodanej w orzecznictwie TSUE 4 I dr Tomasz Tratkiewicz
(UŁ, doradca podatkowy, starszy ekonomista Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych)
Selektywne opodatkowanie obrotu towarami i usługami 6 I  Maria Rutka
(Dyrektor Departamentu Podatku Akcyzowego i Podatku od Gier w Ministerstwie Finansów)
Opodatkowanie dochodów z działalności gospodarczej uzyskiwanych przez osoby fizyczne 8 I dr Krzysztof Cień
(Katedra Prawa Finansowego UMCS)
Opodatkowanie dochodów z działalności gospodarczej uzyskiwanych przez osoby prawne 8 I dr Tomasz Woźniak
(Katedra Prawa Finansowego UMCS) 
Opodatkowanie przychodu i majątku 8 I dr Paweł Szczęśniak
(Katedra Prawa Finansowego UMCS) 
Międzynarodowe oraz unijne prawo podatkowe w działalności gospodarczej 6 I  dr Tomasz Woźniak
(Katedra Prawa Finansowego UMCS) 
Środki przeciwdziałania unikaniu i uchylaniu w międzynarodowym prawie podatkowym 2 I dr Tomasz Woźniak
(Katedra Prawa Finansowego UMCS)  
Unikanie opodatkowania a planowanie podatkowe 3 I  dr Krzysztof Cień
(Katedra Prawa Finansowego UMCS)
Tworzenie, transformacja oraz likwidacja spółek prawa handlowego 8 II prof. dr hab. Katarzyna Kopaczyńska-Pieczniak
(kierownik Katedry Prawa Gospodarczego i Handlowego UMCS)
Skutki podatkowe tworzenia, transformacji oraz likwidacji spółek prawa handlowego 8 II Maciej Jaśniewicz
(sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego) 
Zasady wyceny bilansowej i podatkowej w przedsiębiorstwie 2 II  dr hab. Józef Pfaff, prof. uczelni
(profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach – kierownik Katedry Rachunkowości)
Ceny transferowe i porozumienia w sprawach ustalenia cen transferowych 6 II dr hab. Marcin Jamroży, prof. uczelni
(dyrektor Departamentu Cen Transferowych i Wycen w Ministerstwie Finansów, kierownik Zakładu Podatków SGH)
Rachunkowość przedsiębiorstw 6 II dr hab. Józef Pfaff, prof. uczelni
(profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach – kierownik Katedry Rachunkowości)
 
Zasady ewidencji i dokumentacji operacji gospodarczych 4 II dr hab. Józef Pfaff, prof. uczelni
(profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach – kierownik Katedry Rachunkowości)
Zasady postępowania podatkowego 4 II prof. dr hab. Antoni Hanusz 
(UMCS, sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego)
Postępowanie dowodowe w postępowaniu podatkowym 4 II prof. dr hab. Antoni Hanusz
(UMCS, sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego)
 

Wszczęcie, prowadzenie i przerwanie postępowania podatkowego

3 II dr Paweł Szczęśniak
(Katedra Prawa Finansowego UMCS) 

Współpraca międzynarodowa w sprawach podatkowych

2 II dr Tomasz Woźniak
(Katedra Prawa Finansowego UMCS)  

Czynności procesowe w postępowaniu podatkowym

4 II dr Tomasz Woźniak
(Katedra Prawa Finansowego UMCS)  
Postępowanie podatkowe w zakresie klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania 2 II dr Krzysztof Cień
(Katedra Prawa Finansowego UMCS) 
Akty kończące postępowanie podatkowe 4 II   prof. dr hab. Antoni Hanusz 
(UMCS, sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego)
Środki zaskarżenia w postępowaniu podatkowym 4 II  dr Krzysztof Cień
(Katedra Prawa Finansowego UMCS)
Pisma procesowe w postępowaniu podatkowym i sądowoadministracyjnym 4 II  prof. dr hab. Antoni Hanusz 
(UMCS, sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego)
Postępowanie sądowoadministracyjne w sprawach podatkowych 8 II  dr hab. Andrzej Niezgoda
(UMCS, sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie)
Kontrola podatkowa i czynności sprawdzające 2 II   dr hab. Andrzej Niezgoda
(UMCS, sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie)
Przestępstwa i wykroczenia skarbowe 4 II prof. dr hab. Marek Kulik
(Katedra Prawa Karnego i Kryminologii UMCS)
Wpływ postępowania cywilnego na postępowanie podatkowe 3 II prof. dr hab. Andrzej Jakubecki
(kierownik Katedry Postępowania Cywilnego i Międzynarodowego Prawa Handlowego UMCS)
Wpływ postępowania karnego i postępowania karnoskarbowego na postępowanie podatkowe 3 II dr hab. Ireneusz Nowikowski, prof. uczelni (Katedra Postępowania Karnego UMCS)
Egzekucja należności publicznoprawnych 8 II  Joanna Rodziewicz
(Naczelnik Wydziału w Departamencie Systemu Podatkowego w Ministerstwie Finansów)
Seminarium dyplomowe 10 I i II dr Paweł Szczęśniak, dr Krzysztof Cień
(Katedra Prawa Finansowego UMCS)