Prorektor ds. Public Relations z Kijowa gościem Instytutu Nauk o Polityce i Administracji

Dnia 13 lipca 2022 r. Instytut Nauk o Polityce i Administracji UMCS gościł Panią prof. Olenę Dobrzhanską, Prorektor Kijowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Tarasa Szewczenki ds. Public Relations. W spotkaniu z Panią Prorektor wzięli udział prof. dr hab. Marek Pietraś, Dyrektor Instytutu oraz prof. dr hab. Walenty Baluk, Z-ca Dyrektora.

Przedmiotem rozmów były sprawy podwójnego dyplomowania, wymiana akademicka na poziomie studentów i wykładowców, współpraca w zakresie pozyskiwania i realizowania grantów oraz oddziaływania na otoczenie. Obszarem zainteresowań naukowych Pani Prorektor jest komunikowanie polityczne, dlatego w trakcie rozmów nie mogło zabraknąć tematów związanych z rozwojem tego kierunku współpracy naukowo-badawczej. W Instytucie Nauk o Polityce i Administracji od ponad dwóch lat działają Zespół Badań Propagandy i Dezinformacji (kierownik dr hab. Agnieszka Demczuk) oraz Zespół Badań Rywalizacji Wyborczej i Marketingu Politycznego (kierownik prof. dr hab. Wojciech Sokół). Problematyka komunikowania politycznego, międzynarodowego i strategicznego stała się obszarem badawczym dla wielu pracowników naszego Instytutu, który od dłuższego czasu współpracuje w tym zakresie z Instytutem Stosunków Międzynarodowych KUN im. T. Szewczenki, posiadającym wyspecjalizowane katedry i zespoły badawcze. Obydwa ośrodki zorganizowały szereg webinariów poświęconych m.in. oddziaływaniu rosyjskiej propagandy na Polskę i Ukrainę oraz dezinformacji w dobie pandemii.

Współdziałanie obydwu Instytutów w zakresie badań politologicznych, bezpieczeństwa międzynarodowego, stosunków polsko-ukraińskich oraz komunikowania politycznego posiada wieloletnią tradycję. W ramach współpracy zorganizowano kilka międzynarodowych konferencji naukowych pt. Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość partnerstwa Polski i Ukrainy, wydano monografie wieloautorskie pt. Wojna hybrydowa Rosji przeciwko Ukrainie w latach 2014-2016, pod red. W. Baluka i M. Doroszko, Lublin 2017 oraz pt. Stosunki polsko-ukraińskie w warunkach hybrydowych zagrożeń bezpieczeństwa, pod red. W. Baluka i M. Doroszko, Kijów-Lublin 2019. Ponadto partnerska współpraca zaowocowała powołaniem przez obydwa Instytuty Międzynarodowego Zespołu Badań Stosunków Polski i Ukrainy (przy współudziale Instytutu Europy Środkowej). Zespół pod kierunkiem profesorów Marka Pietrasia i Hrigoriia Perepelytsi opracował na zlecenie Sejmu RP i Rady Najwyższej Ukrainy raport pt. Stan i perspektywy partnerstwa strategicznego Polski i Ukrainy. Punkt widzenia Polski i Ukrainy. Przygotowany raport oraz zawarte w nim rekomendacje zostały wysoko ocenione przez Komisję Spraw Zagranicznych Kancelarii Sejmu, Międzyparlamentarną Grupę Rady Najwyższej ds. Stosunków z Polską oraz Narodowy Instytut Studiów Strategicznych przy Prezydencie Ukrainy, Radę Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy oraz Departament Bezpieczeństwa Informacyjnego Ministerstwa Kultury i Polityki Informacyjnej Ukrainy. Ponadto strony realizują pod kierunkiem prof. dr. hab. Marka Pietrasia grant pt. Stan i perspektywy partnerstwa Polski i Ukrainy w warunkach geopolitycznych zmian. Diagnoza i rekomendacje dla praktyki politycznej.

Obydwie strony odnotowały wysoki poziom współpracy, wyrażając zarazem przekonanie o jego utrzymanie w trudnych warunkach agresji Rosji wobec Ukrainy, a zwłaszcza w okresie pokonfliktowej odbudowy państwa ukraińskiego.

    Aktualności

    Data dodania
    14 lipca 2022