Pozyskiwanie grantów

nazwa programu strona www najbliższy termin składania wniosków
Granty NCN
OPUS – konkurs na projekty badawcze otwarty dla wszystkich naukowców https://ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/typy 16.03.2021 r.
PRELUDIUM – konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby nieposiadające stopnia naukowego doktora https://ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/typy 16.03.2021 r.
PRELUDIUM BIS – konkurs na projekty badawcze realizowane przez doktorantów w szkołach doktorskich https://ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/typy 15.12.2020 r.
SONATINA – na projekty badawcze realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora, uzyskany w okresie do 3 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem https://ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/typy 15.03.2021 r.
SONATA – konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora  https://ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/typy Nabór zakończył się w 2019 r.  Kolejny nie został jeszcze ogłoszony
SONATA BIS – konkurs na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem https://ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/typy 15.09.2020 r.
HARMONIA – konkurs na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej https://ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/typy Nabór zakończył się w 2019 r.  Kolejny nie został jeszcze ogłoszony
MAESTRO – konkurs dla doświadczonych naukowców na projekty badawcze mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, których efektem mogą być odkrycia naukowe https://ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/typy 15.09.2020 r. 
MINIATURA – konkurs na działanie naukowe https://ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/typy 30.09.2020 r
CEUS-UNISONO – konkurs na w oparciu o procedurę agencji wiodącej (Lead Agency Procedure, „LAP”) na dwustronne lub trójstronne projekty badawcze dla zespołów z Austrii, Czech, Słowenii i Polski w ramach programu wielostronnego CEUS https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/ceus-unisono-2020 do 31 grudnia 2020 r.
Fundacja Nauki Polskiej

Monografie FNP

finansowanie wydania wyłanianych w konkursie, oryginalnych i wcześniej niepublikowanych prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych

http://monografie.fnp.org.pl/ 07.09.2020 r.

MONOGRAFIE – Adiustacje

finansowanie korekty językowej dla autorów monografii naukowych z zakresu nauk humanistycznych i społecznych przygotowanych do wydania w jednym z języków kongresowych.

https://www.fnp.org.pl/oferta/monografie-adiustacje/ tryb ciągły
Fundusze norweskie
GRIEG: polsko-norweskie projekty badawcze https://www.ncn.gov.pl/eeanorwaygrants/calls/grieg Nabór zakończył się w 2019 r.  Kolejny nie został jeszcze ogłoszony
Narodowy Program Rozwoju Humanistyki (NPRH)
Moduł Dziedzictwo narodowe to projekty wieloletnie, trwające czasem kilkanaście i więcej lat, polegające na tworzeniu naukowych publikacji dokumentacyjnych, słownikowych, bibliograficznych, krytycznych wydań źródeł i utworów literackich oraz kompendiów wiedzy o charakterze syntetycznym i encyklopedycznym. https://www.gov.pl/web/nauka/informacje-o-nprh Nabór zakończył się w 2019 r. Kolejny nie został jeszcze ogłoszony
Moduł Uniwersalia.1 to program służący upowszechnianiu osiągnięć polskiej humanistyki naukowej w świecie. https://www.gov.pl/web/nauka/informacje-o-nprh Nabór zakończył się w 2019 r. Kolejny nie został jeszcze ogłoszony
Moduł Uniwersalia.2 ma umożliwić stabilizację wyspecjalizowanych, edytorskich zespołów badawczych oraz finansowanie projektów obejmujących naukowe wydania krytyczne (przekłady na język polski wraz z naukowym opracowaniem edytorskim najważniejszych dzieł należących do kultury światowej. https://www.gov.pl/web/nauka/informacje-o-nprh Nabór zakończył się w 2019 r. Kolejny nie został jeszcze ogłoszony
Moduł Fundamenty, w ramach którego Minister Nauki może zaproponować finansowanie projektów dotyczących tematów istotnych dla humanistyki ze względu na politykę państwa. https://www.gov.pl/web/nauka/informacje-o-nprh Nabór zakończył się w 2019 r. Kolejny nie został jeszcze ogłoszony
Marie Skłodowska-Curie European Fellowships
Standard European Fellowships (ST): aplikować mogą wszyscy doświadczeni naukowcy, którzy jednocześnie spełniają warunek mobilności warunkujący wybór instytucji, w której będzie realizowany projekt. Mówi ona o tym, że grantu nie można realizować w kraju instytucji przyjmującej, w którym przebywało się (praca, studia) dłużej niż 12 miesięcy w ciągu ostatnich trzech lat przed datą zamknięcia danego konkursu. https://www.kpk.gov.pl/granty-indywidualne-european-fellowships Nabór zakończył się w 2019 r. Kolejny nie został jeszcze ogłoszony
Career Restart Panel (CAR): adresowany jest do naukowców, którzy chcą wrócić do kariery naukowej po przynajmniej 12-miesięcznej przerwie (bezpośrednio przed zamknięciem konkursu) spowodowanej np. urlopem rodzicielskim/wychowawczym, pracą o charakterze nienaukowym. Dodatkowo naukowiec musi spełnić warunek mobilności: nie można wybrać instytucji przyjmującej znajdującej się w kraju, w którym przebywało się (praca, studia) dłużej niż 36 miesięcy w ciągu 5 lat bezpośrednio przed datą zamknięcia konkursu. https://www.kpk.gov.pl/granty-indywidualne-european-fellowships Nabór zakończył się w 2019 r. Kolejny nie został jeszcze ogłoszony
Reintegration Panel (RI): został utworzony z myślą o naukowcach – obywatelach krajów członkowskich UE i stowarzyszonych z H2020 pracujących w krajach trzecich i zainteresowanych realizacją swojej dalszej kariery naukowej w Europie. W celu realizacji grantu naukowiec musi przyjechać bezpośrednio z kraju trzeciego do kraju UE lub stowarzyszonego z H2020, spełniając jednocześnie warunek mobilności: nie można wybrać instytucji przyjmującej znajdującej się w kraju, w którym przebywało się (praca, studia) dłużej niż 36 miesięcy w ciągu 5 lat bezpośrednio przed datą zamknięcia konkursu. Naukowcy, którzy przed zamknięciem konkursu w takiej instytucji już pracują mogą także ubiegać się o grant pod warunkiem zgodności z powyższą zasadą. Grant jest także adresowany do naukowców nie mających obywatelstwa wyżej wspomnianych krajów europejskich, którzy prowadzili wcześniej co najmniej 5-letnie badania (bez przerw) w Europie. https://www.kpk.gov.pl/granty-indywidualne-european-fellowships Nabór zakończył się w 2019 r. Kolejny nie został jeszcze ogłoszony
Society and Enterprise Panel (SE): ten multidyscyplinarny został utworzony w celu wspierania międzysektorowej mobilności doświadczonych naukowców oraz stworzenia możliwości kontynuowania kariery naukowej poza sektorem akademickim. Naukowiec każdej narodowości aplikuje o grant z jednostką pochodząca z sektora nieakademickiego. Warunek mobilności w tym panelu: nie można składać wniosku z instytucją z kraju, w którym się przebywało dłużej niż 36 miesięcy w ciągu 5 lat bezpośrednio przed datą zamknięcia konkursu. https://www.kpk.gov.pl/granty-indywidualne-european-fellowships Nabór zakończył się w 2019 r. Kolejny nie został jeszcze ogłoszony
Horyzont 2020
Program Ramowy Unii Europejskiej Horyzont 2020 jest największym w historii Unii programem w zakresie badań naukowych i innowacji. Swoim zakresem obejmuje trzy dotychczas odrębne programy wspierania badań na poziomie unijnym. Są to m. in. 7. Program Ramowy UE w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji oraz   dedykowaną innowacyjności część Programu Ramowego na Rzecz Konkurencyjności i Innowacji (CIP) https://www.kpk.gov.pl/otwarte-konkursy-w-programie-horyzont-2020?status=Forthcoming&sort=default  Nabór zakończył się w 2019 r. Kolejny nie został jeszcze ogłoszony
 Program COST
Europejski Program Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych COST (European Cooperation in  Science and Technology) to europejski program wspierający międzynarodową współpracę badaczy, inżynierów oraz uczonych w Europie. https://www.cost.eu/ Konkurs  w działaniach COST otwarty jest w sposób ciągły, natomiast daty nadsyłania propozycji wyznaczane są co roku
 Fundusz Wyszehradzki
Program wspiera finansowo współpracę kulturalną, wymiany naukowe i badania, edukację, wymiany młodzieżowe i współpracę transgraniczną. Projekt powinien być związany z jednym lub dwoma obszarami tematycznymi programu:

1. Kultura i wspólna tożsamość

2. Edukacja i budowanie potencjału

3. Środowisko

4. Wartości demokratyczne, media

5. Polityka publiczna i partnerstwa instytucjonalne

6. Wymiany naukowe i współpraca badawcza

7. Rozwój lokalny, przedsiębiorczość, turystyka

8. Rozwój społeczny

Preferowane są projekty, których uczestnicy pochodzą ze wszystkich krajów Grupy Wyszehradzkiej. Projekty muszą obejmować co najmniej trzy podmioty z trzech różnych krajów V4. Jeżeli o grant aplikuje organizacja z Ukrainy, partnerami projektu muszą być co najmniej trzy kraje V4.

https://www.visegradfund.org/apply/grants/ 1. 10.2020 r. 
 Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej - NAWA
Program wymiany osobowej studentów i naukowców w ramach współpracy bilateralnej https://nawa.gov.pl/wspolpraca-i-wymiana-miedzynarodowa/program-wymiany-osobowej-studentow-i-naukowcow-w-ramach-wspolpracy-bilateralnej Nabór zakończył się w 2019 r. Kolejny nie został jeszcze ogłoszony

Wspólne projekty badawcze. Wymiana bilateralna naukowców

Realizacja projektów naukowych z partnerem zagranicznym stanowi bardzo ważny element umiędzynarodowienia polskiej nauki i ma kluczowe znaczenie dla rozwoju kariery naukowej badacza. NAWA zaprasza do składania wniosków w naborach na bilateralną wymianę naukowców.

https://nawa.gov.pl/wspolpraca-i-wymiana-miedzynarodowa/wspolne-projekty-badawcze Do 23 lipca 2020 r. nabór do bilateralnej wymiany naukowców z Republiką Francuską PHC Polonium
 European Consortium for Political Research (ECPR)
 The grant is available to any Standing Group or Research Network working on developing a bid to a major funder for a significant research project and will be awarded for the first time in 2021.

Key information:

The prize is intended as seed funding to support the development of applications for collaborative research grants across national borders to be submitted to national funding councils, the European Commission or comparable funding bodies supporting research; or applications to develop innovative multinational teaching programmes (eg joint Masters degrees)

Funding could be used to support meetings, small workshops or other such activities related to the grant application process

Any SG or RN wishing to apply for a grant should submit an application to funding@ecpr.eu with the following information:

The focus, objectives and desired outcomes of the project for which they wish to develop a funding bid

The name of the funding body, amount to be applied for, details of the timeframe and application process, and any key requirements of the funder

The activities they wish to undertake in order to develop their bid, which require ECPR funding

 

https://ecpr.eu/Content.aspx?ID=81001.09.2020
01.09.2020
WEAVE-UNISONO https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/harmonogram nabór ciągły od stycznia 2021 r.
DIOSCURI 4 https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/harmonogram  23 lutego 2021
OPUS 21

PRELUDIUM 20

https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/harmonogram  15 marca 2021
MINIATURA 5* https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/harmonogram  nabór ciągły od 4 maja do 30 września 2021 r. 
SONATA BIS 11

MAESTRO 13

https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/harmonogram  15 czerwca 2021
 OPUS 22 + WEAVE

PRELUDIUM BIS 3

SONATA 17

POLONEZ BIS 1

https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/harmonogram  15 września 2021
SONATINA 6 https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/harmonogram  15 grudnia 2021