Badania naukowe

Nauka o polityce (politologia) – nauka empiryczna i społeczna, zajmująca się prawami rządzącymi rzeczywistością, badająca zjawiska i procesy polityczne. Rangę odrębnej dyscypliny naukowej na poziomie akademickim politologia zyskała na przełomie XIX i XX wieków. Korzenie nauki o polityce sięgają jednak starożytności, zawdzięczając wiele pracom Arystotelesa i Platona poświęconych teoretycznej refleksji nad państwem i polityką. Późniejszy okres intensywnego rozwoju przypada na czasy Oświecenia, kiedy powstają teorie suwerenności narodu oraz studia nad władzą, w tym nad formą sprawowania i podziału władzy. Początki polskiej politologii przypadają na początek XX wieku, kiedy we Lwowie powstała Szkoła Nauk Politycznych (1902), zaś na Uniwersytecie Jagiellońskim założono Polską Szkołę Nauk Politycznych (1912). Wraz z rozwojem szkolnictwa wyższego w Lublinie w okresie międzywojennym pojawia się także zainteresowanie naukami politycznymi, które ukonstytuowały się w Lubelską Szkołę Politologiczną na przełomie lat 60-ch i 70-ch.

Naukom o polityce towarzyszy zróżnicowanie metodologiczne. Politologia dysponuje własnym zestawem metod badawczych, ale najczęściej adaptując metody wykorzystywane w innych dyscyplinach naukowych z dziedziny nauk społecznych.

Przedmiot zainteresowań współczesnej politologii jest zróżnicowany i wielowymiarowy. Spośród dominujących współcześnie kierunków poszukiwań badawczych można nadmienić: 1) zachowania polityczne, 2) instytucje i organizacje polityczne, 3) opinia publiczna i kultura polityczna, 4) podmiotowość polityczna, 5) zmiany polityczne, 6) stosunki międzynarodowe, 7) zarządzanie państwem i polityki publiczne.

W strukturze dyscypliny można wyróżnić podstawowe nurty badawcze: 1) teorie polityki, 2) aksjologia polityczna, 3) teoria systemów politycznych i 4) teorię stosunków międzynarodowych. Ponadto w ramach nauk o polityce tradycyjnie wiele uwagi poświęcano kwestiom polityki publicznej, administracji publicznej i komunikowania politycznego. W Polsce w dziedzinie nauk społecznych począwszy od 2018 roku funkcjonuje dyscyplina nauki o polityce i administracji[1]

Instytut Nauk o Polityce i Administracji na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa UMCS kontynuuje tradycje Lubelskiej Szkoły Politologicznej prowadząc badania w zakresie teorii polityki, systemów politycznych, polskiej myśli politycznej, ruchów politycznych, marketingu i komunikowania politycznego, praw człowieka i badań etnicznych, stosunków międzynarodowych, bezpieczeństwa narodowego i administracji publicznej. Ilościowy i jakościowy dorobek naukowy Lubelskiej Szkoły Politologicznej przyniósł jej uznanie w kraju i zagranicą. Wyróżnieniem lubelskiej politologii było powierzenie UMCS w Lublinie organizacji IV Ogólnopolskiego Kongresu Politologii we wrześniu 2018 roku („Państwo w czasach zmiany”).

Aktualnie proces badaczy w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji jest skoncentrowany w ramach poszczególnych katedr. 

KATEDRA

PROFIL BADAWCZY

Administracji Publicznej

 • funkcjonowanie administracji publicznej w Polsce i na świecie;
 • e-administracja i innowacje w administracji publicznej;
 • funkcjonowanie lokalnej demokracji przedstawicielskiej;
 • koncepcje administracji publicznej;
 • kultura obywatelska;
 • przywództwo lokalne i lokalne współrządzenie (local governance);
 • marketing terytorialny; 
 • obszary funkcjonalne (metropolitalne) i obszary wiejskie;
 • finansowanie samorządu terytorialnego w Polsce i na świecie;
 • pozyskiwanie i wykorzystanie środków UE przez JST;
 • socjologii i filozofii polityki;
 • społeczeństwo obywatelskie i partycypacja.

Bezpieczeństwa
Międzynarodowego

 • teoria i metodologia bezpieczeństwa;
 • systemy bezpieczeństwa międzynarodowego;
 • wymiary bezpieczeństwa międzynarodowego;
 • współczesne zagrożenia bezpieczeństwa międzynarodowego;
 • polityka i strategia bezpieczeństwa narodowego państw;
 • konflikty i studia nad pokojem;
 • walka informacyjna;
 • kultura strategiczna;
 • bezpieczeństwo państw Europy Środkowej i Wschodniej;
 • ewolucja bezpieczeństwa międzynarodowego.

Myśli Politycznej

 • podmioty myśli politycznej: instytucjonalne i personalne;
 • kategorie myśli politycznej;
 • teorie myśli politycznej;
 • komunikowanie polityczne w starych i nowych mediach;
 • prasa polityczna dawniej i współczesnej.

Ruchów Politycznych i Badań Etnicznych

 • myśl społeczna i ruchy polityczne;
 • systemy religijne we współczesnym świecie;
 • demokracja bezpośrednia i elektroniczna;
 • problemy i stosunki narodowościowe;
 • polityka etniczna państw.

Stosunków Międzynarodowych

A) poziom sytemu międzynarodowego:

 • globalny i regionalne systemy międzynarodowe;
 • uwarunkowania procesu globalizacji;
 • zmiany struktury i funkcjonowania globalnego systemu;
 • globalne zarządzanie, zarządzanie ryzykiem w stosunkach międzynarodowych, reżimy i instytucje międzynarodowe;
 • regionalne studia nad obszarem poradzieckim, Europą Środkowo-Wschodnią, integracją europejską, Regionu Pacyfiku, Bliskiego Wschodu, Ameryki Łacińskiej i Afryki.
B) poziom państwa:
 • polityka zagraniczna państw;
 • ewolucja dyplomacji;
 • powstawanie i upadek państw;
 • kultura strategiczna państw.

C) poziom transnarodowy:

 • transnarodowa przestrzeń społeczna i jej instytucjonalizacja;
 • transnarodowe społeczeństwo obywatelskie;
 • socjologiczna perspektywa stosunków międzynarodowych;
 • współpraca subpaństwowych jednostek terytorialnych.

Systemów Politycznych i Praw Człowieka

 • systemy polityczne państw współczesnych:
 • teoria i praktyka zmian zachodzących w systemach politycznych państw współczesnych (m.in. Europy Zachodniej, Europy Środkowo-Wschodniej);
 • struktura i funkcjonowanie demokratycznych, hybrydowych i autorytarnych reżimów politycznych;
 • funkcjonowanie partii politycznych i systemów partyjnych;
 • instytucje polityczne i decydowanie polityczne;
 • rywalizacja polityczna, systemy i proces wyborczy;
 • marketing polityczny;
 • struktury i funkcjonowanie instytucji ochrony prawnej;
 • ochrona praw człowieka i mniejszości narodowych w Europie;
 • prawa człowieka w społeczeństwie informacyjnym;
 • społeczeństwo informacyjne;
 • prawo i system instytucjonalny Unii Europejskiej;
 • humanitarny wymiar konfliktów zbrojnych. 

Teorii Polityki i Metodologii Nauk o Polityce i Administracji

 • metodologia badania myśli politycznej;
 • metodologia analizy problemów międzynarodowych i transnarodowych;
 • metodologia badań integracji europejskiej;
 • metodologia analizy systemów politycznych;
 • orientacje teoretyczne, subdyscypliny i dziedziny naukowe w politologii;
 • polityka zagraniczna i wewnętrzna jako przedmiot badań politologicznych;
 • polityka zagraniczna Rzeczypospolitej Polskiej;
 • polityka zagraniczna i wewnętrzna państw Europy Środkowej;
 • integracja europejska – fazy, poziomy, analiza;
 • procesy decyzyjne w środowisku wewnątrzpaństwowym i w stosunkach międzynarodowych;
 • zmiany w administracji publicznej.

 Badania prowadzone w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji wyróżnia kilka cech. Po pierwsze, jest to specyfika potencjału kadrowego, który na przestrzeni lat zmieniał się od dominacji osób z różnym wykształceniem, adaptujących się do myślenia politologicznego, do obecnej dominacji osób z wykształcenie politologicznym. Umożliwia to podejmowanie wielodyscyplinarnych badań z dążeniem do zachowania tożsamości dyscypliny. Po drugie, jest to podejmowanie unikalnych w badaniach politologicznych w Polsce tematów badawczych jak Polonia, Arktyka w stosunkach międzynarodowych, późnowestfalski ład międzynarodowy, ewolucja dyplomacji, marketing polityczny, religia i polityka, performatyzacja codzienności, bezpieczeństwo międzynarodowe w Europie Środkowej i Wschodniej, oddziaływania propagandy i dezinformacji, polityka rozwoju lokalnego i inne. Po trzecie, obok troski o oryginalność i innowacyjność przedmiotu badań,  ich istotnym wyróżnikiem jest troska o poprawność teoretyczną i metodologiczną włącznie z poziomem filozofii nauki, o zgodność z tożsamością dyscyplin, w których badania są prowadzone.

Wzmacnianiu pozycji naukowej Instytutu Nauk o Polityce i Administracji Wydziału Politologii i Dziennikarstwa UMCS służą wydawane czasopisma: „Annales”, sectio K, Politologia (od 1994 r.), „Teka  Politologii i Stosunków Międzynarodowych” (od 2006 r.),  „Anuario Latinoamericano” (od 2014 r.),  „Annales” sectio M, Sectio M: Balcaniensis et Carpathiensis (od 2015 r.) oraz „Wschód Europy. Studia humanistyczno-społeczne” (od 2015 r.).

Wyniki badań prezentowane są w licznych monografiach autorskich i czasopismach. W 2019 roku pracownicy Instytutu opublikowali łącznie 151 publikacji, w tym: 61 artykułów w czasopismach, 74 rozdziały w monografiach redagowanych oraz 16 monografii: 11 monografii autorskich i 5 monografii redagowanych.

Potwierdzeniem wysokiej pozycji naukowej pracowników Instytutu Nauk o Polityce i Administracji Wydziału Politologii i Dziennikarstwa UMCS i prowadzonych w Instytucie badań jest członkostwo w krajowych i zagranicznych organizacjach i towarzystwach naukowych m.in.: International Political Science Association (IPSA), Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych (PTNP), Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych (PTSM).

Umiędzynarodowianie badań naukowych w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji polega m. in. na zwiększaniu liczby partnerów zagranicznych, zwiększaniu liczby publikacji w językach obcych w tym także tych publikowanych poza granicami Polski, organizowaniu i uczestnictwie w międzynarodowych konferencjach i projektach badawczych, pozyskiwaniu stypendiów zagranicznych fundacji, wydawaniu czasopism, w których zamieszczane są artykuły w językach obcych i autorów zagranicznych, członkostwie w międzynarodowych towarzystwach naukowych oraz pełnieniu funkcji eksperta w instytucjach międzynarodowych czy zagranicznych uczelniach jak Kijowski Uniwersytet Narodowy im. Tarasa Szewczenki, Czerniowiecki Uniwersytet Narodowy im. Jurija Fed’kowycza. Pracownicy Instytutu realizują międzynarodowe projekty badawczych m. in. finansowane ze środków Ministerstwa Nauki Republiki Słowacji, Polskiego Instytutu w Kijowie, współpracują z Uniwersytetem im. Jana Gutenberga w Moguncji, z Tbiliskim Uniwersytetem Państwowym, Instytutem Stosunków Międzynarodowych Kijowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Tarasa Szewczenki oraz Woroneskim Uniwersytetem Państwowym.

Instytut systematycznie powiększa liczbę zagranicznych partnerów i działa na rzecz budowy sieci takich partnerów. Ze względu na położenie geopolityczne „tradycyjnym” obszarem współpracy z uczelniami partnerskimi jest obszar poradziecki. Tu w największej liczbie partnerami są uczelnie ukraińskie, a następnie rosyjskie i białoruskie. Systematycznie zwiększana jest liczba partnerów w Kazachstanie i Gruzji. Rozwijane są kontakty z uczelniami w Europie Zachodniej. Intensywnie rozwijana jest współpraca z uczelniami w Ameryce Południowej. Jednym z priorytetów staje się pozyskiwanie partnerów w państwach Grupy Wyszehradzkiej, państwach Dalekiego Wschodu w tym na  Tajwanie.

Umiędzynarodowieniu ulega także aktywność publikacyjna pracowników Instytutu. W 2019 roku kadra naukowa Instytutu opublikowała 54 publikacje w językach obcych (przede wszystkim w języku angielskim, ale także w języku ukraińskim, rosyjskim, słowackim, niemieckim i hiszpańskim). Kilka prac ukazało się w czasopismach (Journal of the Belarusian State University History, Bratislava Law Review) i wydawnictwach zagranicznych, np. (Routledge, Palgrave Macmillan, Vandenhoeck & Ruprecht Verlag, Nika-Centr z Kijowa).

Pracownicy Instytutu w 2019 roku wzięli udział w 63 konferencjach międzynarodowych, w tym w 36 zagranicznych, min. na Ukrainie, Węgrzech, Słowacji, Łotwie, w Niemczech, Czechach, Finlandii, Meksyku, Gruzji i Rosji.


[1] Zob. na temat nauk o polityce: W. Sokół, M. Żmigrodzki (red.), Encyklopedia politologii. Pojęcia, teorie i metoda, Warszawa 2016; A. Antoszewski, R. Herbut (red.), Leksykon politologii, Wrocław 2000.