Czasopisma

„Annales UMCS, sectio K – Politologia”

https://journals.umcs.pl/k

”Annales Universitatis Mariae-Curie Skłodowska, sectio K – Politologia” jest recenzowanym czasopismem naukowym, wydawanym od 1994 r. przez Instytut Nauk o Polityce i Administracji Wydziału Politologii i Dziennikarstwa UMCS (wcześniej przez Wydział Politologii UMCS). Czasopismo publikuje artykuły z zakresu szeroko pojętych nauk politycznych, w tym stosunków międzynarodowych, teorii mediów i komunikowania, a także bezpieczeństwa. W szczególności redakcja jest zainteresowana artykułami z dziedzin: teoria polityki, myśl polityczna, współczesne ruchy społeczne i polityczne, doktryny polityczne, współczesne systemy polityczne, partie i systemy partyjne, mniejszości narodowe i etniczne, stosunki międzynarodowe, socjologia polityki, prawa człowieka, samorząd i polityka lokalna, integracja europejska, studia nad bezpieczeństwem, media i komunikowanie społeczne, studia nad dziennikarstwem. Czasopismo ukazuje się w wersji elektronicznej i w wersji papierowej. Wersją pierwotną jest wersja elektroniczna. Punkty MEiN: 40

„TEKA of Political Science and International Relations”

https://journals.umcs.pl/teka

Recenzowane czasopismo naukowe, wydawane od 2006 roku (punkty MNiSW 2019: 20). Tematyka czasopisma obejmuje politologiczną analizę procesów społecznych, gospodarczych, kulturowych i politycznych na poziomie państwa i na poziomie środowiska międzynarodowego. Priorytetem czasopisma jest wysoki poziom naukowy, innowacyjność podejmowanej tematyki i umiędzynaradawianie. Do potencjalnych odbiorców czasopisma należą przede wszystkim środowiska akademickie, ale także praktycy polityki oraz wszyscy zainteresowani procesami zmiany współczesnego życia społecznego i politycznego.

„Anuario Latinoamericano – Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales”

https://journals.umcs.pl/al

Recenzowany hiszpańskojęzyczny rocznik naukowy, wydawany od 2014 r. (punkty MNiSW 2019: 20). Profil naukowy czasopisma stanowią studia latynoamerykańskie o profili politologicznym. Na łamach periodyku są publikowane oryginalne artykuły naukowe, eseje, recenzje książek i sprawozdania naukowe w języku hiszpański, portugalskim i angielskim. Celem czasopisma jest zapewnienie czytelnikom stałego kontaktu z aktualnymi tematami debaty z zakresu nauk politycznych i stosunków międzynarodowych w obszarze badań latynoamerykańskich.

„Wschód Europy. Studia humanistyczno-społeczne”

https://journals.umcs.pl/we

Recenzowane czasopismo naukowe z dziedziny nauk humanistycznych i społecznych, założone w 2015 r. (punkty MNiSW 2019: 20). Integruje międzynarodowe środowisko badaczy zajmujących się problematyką studiów wschodnioeuropejskich. Celem czasopisma jest prowadzenie dyskursu naukowego i popularyzowanie wiedzy na temat państw i społeczeństw Europy Wschodniej, zachodzących na tym obszarze procesów historycznych, politycznych, społecznych i kulturowych. Czasopismo publikuje artykuły naukowe z zakresu studiów wschodnioeuropejskich w językach polskim, angielskim i  wschodniosłowiańskich.

„Annales UMCS, sec. M - Balcaniensis et Carpathiensis”

www.carbal.annales.umcs.pl

Recenzowane czasopismo naukowe, które powstało w 2015 r. (punkty MNiSW 2019: 20). Czasopismo jest skierowane do badaczy Europy Środkowej i Wschodniej, specjalistów z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Na łamach czasopisma są publikowane artykuły oraz recenzje w językach: polskim, rosyjskim, angielskim, francuskim i niemieckim.