Czasopisma

„Annales UMCS, sectio K – Politologia”

https://journals.umcs.pl/k

Recenzowane czasopismo naukowe, wydawane od 1994 r. (punkty MNiSW
2019: 20). Publikuje artykuły z zakresu szeroko pojętych nauk politycznych,
stosunków międzynarodowych, teorii mediów i komunikowania, a także
bezpieczeństwa. Redakcja jest zainteresowana artykułami z dziedzin: teoria
polityki, myśl polityczna, współczesne ruchy i doktryny polityczne, systemy
polityczne, partie i systemy partyjne, problematyka narodowościowa, stosunki
międzynarodowe, socjologia polityki, prawa człowieka, samorząd i polityka
lokalna, media i komunikowanie społeczne, integracja europejska.

„TEKA of Political Science and International Relations”

https://journals.umcs.pl/teka

Recenzowane czasopismo naukowe, wydawane od 2006 roku (punkty MNiSW
2019: 20). Tematyka czasopisma obejmuje politologiczną analizę procesów
społecznych, gospodarczych, kulturowych i politycznych na poziomie państwa
i na poziomie środowiska międzynarodowego. Priorytetem czasopisma jest
wysoki poziom naukowy, innowacyjność podejmowanej tematyki i
umiędzynaradawianie. Do potencjalnych odbiorców czasopisma należą przede
wszystkim środowiska akademickie, ale także praktycy polityki oraz wszyscy
zainteresowani procesami zmiany współczesnego życia społecznego i
politycznego.

„Anuario Latinoamericano – Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales”

https://journals.umcs.pl/al

Recenzowany hiszpańskojęzyczny rocznik naukowy, wydawany od 2014 r.
(punkty MNiSW 2019: 20). Profil naukowy czasopisma stanowią studia
latynoamerykańskie o profili politologicznym. Na łamach periodyku są
publikowane oryginalne artykuły naukowe, eseje, recenzje książek i
sprawozdania naukowe w języku hiszpański, portugalskim i angielskim. Celem
czasopisma jest zapewnienie czytelnikom stałego kontaktu z aktualnymi
tematami debaty z zakresu nauk politycznych i stosunków międzynarodowych
w obszarze badań latynoamerykańskich.

 

„Wschód Europy. Studia humanistyczno-społeczne”

https://journals.umcs.pl/we

Recenzowane czasopismo naukowe z dziedziny nauk humanistycznych i
społecznych, założone w 2015 r. (punkty MNiSW 2019: 20). Integruje
międzynarodowe środowisko badaczy zajmujących się problematyką studiów
wschodnioeuropejskich. Celem czasopisma jest prowadzenie dyskursu
naukowego i popularyzowanie wiedzy na temat państw i społeczeństw Europy
Wschodniej, zachodzących na tym obszarze procesów historycznych,
politycznych, społecznych i kulturowych. Czasopismo publikuje artykuły
naukowe z zakresu studiów wschodnioeuropejskich w językach polskim,
angielskim i  wschodniosłowiańskich.

„Annales UMCS, sec. M - Balcaniensis et Carpathiensis”

www.carbal.annales.umcs.pl

Recenzowane czasopismo naukowe, które powstało w 2015 r. (punkty MNiSW
2019: 20). Czasopismo jest skierowane do badaczy Europy Środkowej i
Wschodniej, specjalistów z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Na
łamach czasopisma są publikowane artykuły oraz recenzje w językach:
polskim, rosyjskim, angielskim, francuskim i niemieckim.