Historia

Stara siedziba Wydziału przy placu Litewskim 3
(fot. Bartosz Proll)
Nowa siedziba Wydziału przy ul. Głębokiej 45
(fot. materiały Centrum Promocji UMCS)

TRADYCJE LUBELSKIEJ POLITOLOGII

Instytut Nauk o Polityce i Administracji UMCS jest sukcesorem tradycji lubelskiej szkoły nauk politycznych związanej z Wydziałem Politologii UMCS. Zinstytucjonalizowane początki badań politologicznych w Lublinie sięgają 1964 roku, kiedy na Uniwersytecie utworzono Studium Nauk Politycznych UMCS. W 1975 roku Studium zostało przekształcone w Międzyuczelniany Instytut Nauk Politycznych UMCS. W latach 1980-1990 Instytut uzyskał uprawnienia do prowadzenia 5 letnich studiów magisterskich w formie dziennej i zaocznej na kierunku politologia. Miarą rozwoju instytucjonalnego i naukowego międzyuczelnianej jednostki było powstanie w 1991 roku Instytutu Nauk Politycznych UMCS, który w roku następnym uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce. Podniesieniem prestiżu lubelskiej politologii było przekształcenie w 1993 roku Instytutu w Wydział Politologii UMCS, który w 2001 roku uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce. Poszerzenie obszaru naukowego i dydaktycznego w jednostce zaowocowało rozpoczęciem w 2000 roku 5 letnich studiów magisterskich na specjalności Stosunki Międzynarodowe.

W czasie rozwoju Wydziału zmieniała się jego struktura organizacyjna. Na początku lat 80 -tych funkcjonowało w nim 5 zespołów naukowo-badawczych: Współczesnych Stosunków Międzynarodowych, Teorii Polityki i Organizacji Politycznych, Współczesnych Ruchów Politycznych i Myśli Politycznej, Polityki Społeczno-Gospodarczej i Badań Polonijnych. Potem Zespoły przekształcały się w Zakłady. Pod koniec lat 80 -tych funkcjonowało ich 6: Stosunków Międzynarodowych, Myśli Politycznej XIX i XX w., Ruchów i Doktryn Politycznych, Systemów Politycznych, Badań Etnicznych i Socjologii Polityki. W latach dziewięćdziesiątych powstały kolejne: Zakład Dziennikarstwa, Zakład Praw Człowieka oraz Zakład Samorządów i Polityki Lokalnej, natomiast w roku 2003 powstał Zakład Filozofii Polityki i Komunikacji Społecznej, a w roku 2010 powstał Zakład Teorii Polityki i Metodologii Politologii.

Rozwój naukowo-badawczy lubelskiej politologii przyniósł jej uznanie w kraju i za granicą, ponieważ był ugruntowany w ilościowym i jakościowym wzroście potencjału kadrowego. W latach 1990 -tych siedmiu pracowników uzyskało tytuły profesora, kilku awansowano na stanowisko profesora nadzwyczajnego, kilkunastu uzyskało stopnie naukowe doktora habilitowanego, wielu zaś pomyślnie sfinalizowało przewody doktorskie. Od 1992 roku w zakresie nauk o polityce wypromowanych zostało 257 doktorów oraz 60 doktorów habilitowanych.

W latach 1980-1990 liczba pracowników wzrosła z 45 osób i 5 pracowników samodzielnych do odpowiednio 48 i 12 pracowników. Po pierwszej dekadzie XXI wieku na Wydziale Politologii UMCS było zatrudnionych 76 pracowników naukowo - dydaktycznych, w tym 21 doktorów habilitowanych (w tym 7 profesorów tytularnych), 35 doktorów oraz 20 magistrów.

Pracownicy utrzymywali kontakty naukowe z około 200 ośrodkami naukowymi w kraju i zagranicą, organizując rocznie kilka konferencji naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Lubelska politologia osiągnęła wysoki poziom umiędzynarodowienia badań naukowych i procesu dydaktycznego w obszarach dyscypliny nauki o polityce i administracji (teorii polityki, systemów politycznych, myśli politycznej, marketingu i komunikowania politycznego, ruchów politycznych, praw człowieka i badań etnicznych, stosunków międzynarodowych, bezpieczeństwa narodowego i administracji publicznej).

W związku z reformą szkolnictwa wyższego w Polsce na UMCS wprowadzono podział na instytuty specjalizujące się w ramach określonych dyscyplin naukowych. Wynikiem powyższych zmian było powstanie na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa Instytutu Nauk o Polityce i Administracji.