Język zawodowy polskich dziennikarzy prasowych (XIX–XXI w.)

O projekcie

Projekt „Język zawodowy polskich dziennikarzy prasowych (XIX–XXI w.)” jest realizowany w ramach programu „Doskonała nauka – Wsparcie monografii naukowych” (III edycja) (nr umowy DNM/SP/548855/2022) finansowanego z funduszy Ministerstwa Edukacji i Nauki. Celem projektu jest opublikowanie rozprawy pod identycznym tytułem oraz jej rozpowszechnienie w formie tradycyjnej i elektronicznej.

Wartość projektu: 25 340 zł

Wysokość dofinansowania: 21 3400 zł

Czas realizacji projektu: październik 2022 – grudzień 2023

Kierownik projektuDr Beata Jarosz

Cele projektu

Głównym celem projektu jest wydanie pionierskiej monografii będącej pierwszym opracowaniem zawierającym analizę języka zawodowego polskich dziennikarzy prasowych, począwszy od wieku XVIII, a skończywszy na czasach współczesnych. Książka autorstwa dr Beaty Jarosz jest zdaniem recenzenta wydawniczego Prof. dr. hab. Jacka Warchali „wybitnym osiągnięciem badawczym i stanowi istotny krok w rozwoju wiedzy na temat profesjolektu dziennikarskiego; to kopalnia wiedzy nie tylko na temat słownictwa, ale i historii prasy w Polsce od XVIII w. do czasów najnowszych, a także wybitny wkład w rozwój nowoczesnej leksykografii” i badań prasoznawczych. Szczególnie istotne dla rozwoju językoznawstwa jest uporządkowanie metajęzyka i niejednolicie rozumianych zagadnień z zakresu socjolingwistyki, w tym zaproponowanie nowoczesnej koncepcji prowadzenia badań empirycznych z tego zakresu, stąd zdaniem recenzenta „trudno będzie, pisząc o językach zawodowych, ale też szerzej, konstruując typologie odmian polszczyzny, zarówno z perspektywy synchronicznej, jak i diachronicznej, pominąć ustalenia zawarte w książce”.

Opublikowanie monografii w formie papierowej, dostarczenie egzemplarzy do różnych ośrodków naukowych (w tym zagranicznych) i udostępnienie wersji elektronicznej na e-platformach pozwoli wprowadzić do obiegu naukowego nowy zasób wiedzy na temat wspomnianego języka zawodowego oraz rozwoju dziennikarstwa, rozpowszechnić nowatorską koncepcję realizacji badań socjolingwistycznych i umożliwić przedstawicielom różnych dyscyplin prowadzenie pogłębionych badań skorelowanych z tematyką książki. Monografia będzie przydatna dla różnych grup odbiorczych (językoznawców, medioznawców, historyków mediów, dziennikarzy, studentów), pozwoli zainteresować polszczyzną i kulturą polską zagraniczne środowiska akademickie i dziennikarskie oraz Polonię osiedloną w różnych częściach świata.