Podpisanie porozumienia w ramach Związku Uczelni Lubelskich

23 czerwca br. w Sali Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, w obecności mediów, odbyło się podpisanie listu intencyjnego o współpracy pomiędzy Związkiem Uczelni Lubelskich reprezentowanym przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Uniwersytet Przyrodniczy oraz Politechnikę Lubelską — a Uniwersytetem Medycznym w Lublinie.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele władz rektorskich i kanclerskich wszystkich lubelskich uczelni publicznych, w tym: prof. Radosław Dobrowolski – rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, dr hab. inż. Dariusz Czerwiński – prorektor ds. ogólnych i rozwoju Politechniki Lubelskiej, prof. Krzysztof Kowalczyk – rektor Uniwersytetu Przyrodniczego, prof. Wojciech Załuska – rektor Uniwersytetu Medycznego oraz ks. prof. Mirosław Kalinowski – rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Ponadto UMCS reprezentowali: prorektor ds. rozwoju i współpracy z gospodarką – prof. Zbigniew Pastuszak, prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej – prof. Wiesław I. Gruszecki, prorektor. ds. studenckich i jakości kształcenia – prof. Dorota Kołodyńska, kanclerz – mgr Grażyna Elżbieta Fiok, dyrektor Centrum ECOTECH-COMPLEX – prof. Ryszard Naskręcki.

Jak zaznaczył rektor UM partnerstwo lubelskich szkół wyższych jest niezwykle istotne i zacieśniane już od dawna. – Nasza uczelnia od lat współpracuje z innymi uczelniami lubelskimi – w obszarze nauki prowadzimy zróżnicowane i interesujące projekty. Nadszedł moment sformalizowania tych relacji. Jako uczelnia stawiamy sobie konkretne zadania i mamy wiele nowych pomysłów dotyczących naszej współpracy – podkreślił. 

Rektor UMCS podkreślił z kolei wagę tej synergii. – Celem ZUL jest m. in. podnoszenie poziomu lubelskich uczelni zarówno na polu naukowo-badawczym, dydaktycznym, organizacyjnym czy kulturalno-sportowym. Nasza współpraca rozwija się właśnie w tych obszarach. W najbliższym czasie planowane jest m.in. uruchomienie międzyuczelnianych kierunków studiów. Warto więc działać pod wspólnym szyldem – powiedział.

Głos zabrali również rektor KUL oraz prorektor PL, którzy zgodnie przyznali, że środowisko lubelskie jest na etapie rozwoju służącemu wszystkim uczelniom, a kluczowe jest wykorzystanie skrywanych potencjałów każdej z jednostek. Dzięki temu możliwe będzie skuteczne zdobycie środków zewnętrznych na realizację wspólnych projektów. W podsumowaniu rektor UP zaznaczył, że – budowa silnego lubelskiego ośrodka badawczego jest celem podejmowanej kooperacji, dzięki której działania te podniosą podniosą prestiż i pozycję naukową poszczególnych uczelni.  

Związek Uczelni Lubelskich powstał 18 grudnia 2017 r. na mocy porozumienia trzech uczelni: Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej i Politechniki Lubelskiej. Celem działalności Związku jest optymalizacja wykorzystania zasobów Uczelni tworzących Związek poprzez wspieranie realizacji wspólnych zadań. ZUL daje lepsze możliwości do realizacji badań naukowych i prac rozwojowych poprzez tworzenie konsorcjów, wspólnych centrów badawczych, laboratoriów, wspierania komercjalizacji wyników badań, upowszechniania i pomnażania osiągnięć w zakresie nauki, kultury narodowej i techniki w tym poprzez gromadzenie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych i informacyjnych, współpracy w zakresie wydawniczej Uczelni oraz działania na rzecz społeczności lokalnej i regionalnej.

 Fot. Bartosz Proll

    Aktualności