Podpisanie porozumienia pomiędzy UMCS a UNHCR

Do grona partnerów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej dołączyła kolejna instytucja. 23 marca br. w gabinecie rektora UMCS zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy uczelnią a Biurem Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR). List intencyjny dotyczy kooperacji w zakresie rozwiązań i pomocy dla uchodźców ze szczególnym uwzględnieniem ludności przebywającej na terenie województwa lubelskiego.

W spotkaniu udział wzięli rektor UMCS prof. Radosław Dobrowolski, pełnomocnik rektora ds. pomocy Ukrainie dr Alina Czarnacka, dyrektor biura UNHCR w Lublinie Marco Proccacini oraz koordynator lubelskiego oddziału Kamil Raczyński. Podczas wizyty omówione zostały różne formy działań oraz inicjatyw podjętych przez uczelnię w celu zapewnienia wsparcia studentom, doktorantom i pracownikom UMCS pochodzącym z Ukrainy.

Zawarte porozumienie określa obszary współpracy pomiędzy Uniwersytetem a UNHCR, do których należą m.in.: opracowywanie nowych treści akademickich związanych z ochroną i rozwiązaniami na rzecz uchodźców czy bezpaństwowców w ramach istniejących lub nowo tworzonych kursów, programów studiów magisterskich, szkół letnich i innych form zajęć akademickich, a także wspieranie badań i działań w zakresie dialogu publicznego na rzecz uchodźców.

UNHCR (UN Refugee Agency) – to organizacja działająca na rzecz ochrony praw i dobrobytu osób, które musiały uciekać z powodu wojen i prześladowań na całym świecie. W Polsce UNHCR zajmuje się promowaniem i wsparciem w skutecznym dostępie do: terytorium i ochrony międzynarodowej, sprawiedliwych i skutecznych procedur azylowych, dokumentacji dla osób ubiegających się o status uchodźcy, uchodźców, bezpaństwowców oraz osób zagrożonych bezpaństwowością, we współpracy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych, Strażą Graniczną, Urzędem ds. cudzoziemców oraz innymi właściwymi organami i społeczeństwem obywatelskim. Organizacja ma swoje przedstawicielstwo (biuro krajowe) w Warszawie oraz biura terenowe w Lublinie (od czerwca 2022 r.), Rzeszowie, Krakowie i Warszawie. Wszelkie wsparcie UNHCR jest bezpłatne.

Fot. Bartosz Proll

    Aktualności

    Data dodania
    24 marca 2023