Odszedł śp. Profesor Waldemar Paruch

W dniu 8 maja 2022 r., wieczorem, po długiej i ciężkiej chorobie odszedł od nas Profesor Waldemar Paruch.

fot. Marcin Gaspar/Reporter

   

Profesor Waldemar Paruch urodził się w 1964 r. Ukończył szkołę podstawową w podlubelskim Miłocinie i VII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Lublinie. W latach 1983–1988 studiował historię w Instytucie Historii na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, a w latach 1985–1990 nauki polityczne w Międzyuczelnianym Instytucie Nauk Politycznych UMCS. W 1996 r. uzyskał na tej uczelni stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, broniąc rozprawę doktorską pt. Mniejszości narodowe w myśli politycznej obozu piłsudczykowskiego (1926–1939).  W 2005 r.  także na UMCS uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, pisząc monumentalną monografię pt. Myśl polityczna obozu piłsudczykowskiego (1926–1939). 30 listopada 2015 r.  prezydent RP nadał Mu tytuł profesora nauk społecznych.

Profesor Waldemar Paruch posiadał wybitne osiągnięcia naukowe oraz w zakresie aktywności społecznej i politycznej. Wyróżniał się pasją twórcza i oddaniem studentom. Był autorem około 240 prac naukowych, w tym ok. 30 publikacji zwartych łączących wiedzę politologa i historyka. Zakres tematyczny zainteresowań badawczych był niezwykle szeroki. Obejmował tematykę obecności chrześcijaństwa w Polsce, wejścia Polski do Unii Europejskiej i Sojuszu Północnoatlantyckiego, był uznanym w Polsce specjalistą z zakresu myśl politycznej, metodologii badań politologicznych, polityki zagranicznej Polski, systemów politycznych, dziejów Europy Środkowej, zarządzania strategicznego oraz jednym z prekursorów politologii stosowanej. Posiadał doświadczenie w realizacji licznych krajowych i międzynarodowych projektów badawczych. Był redaktorem albumu milenijnego na 1050 rocznicę chrztu Polski na zlecenie Kancelarii Sejmu RP. W kwietniu 2022 r. Senat UMCS rekomendował monografię Prof. Waldemara Parucha, Realizm i wartości. Prawo i Sprawiedliwość o polityce zagranicznej, Instytut Europy Środkowej, Lublin 2021, s. 473 do nagrody Prezesa Rady Ministrów.

W aktywności społecznej i politycznej Profesor Paruch znany był jako twórca Centrum Analiz Strategicznych w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, doradca Ministra Edukacji i Nauki do spraw szkolnictwa wyższego, doradca Marszałka Sejmu w zakresie polityki zagranicznej Polski i ekspert w odniesieniu do takich inicjatyw jak m.in. Europa Karpat, Szczyty Przewodniczących Parlamentów Państw Europy Środkowej i Wschodniej. Był pomysłodawcą utworzenia w Lublinie Instytutu Europy Środkowej i Muzeum Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej oraz redaktorem naczelnym wysoko punktowanego czasopisma "Przegląd Sejmowy". W kwietniu 2022 r. Prezydent RP odznaczył Profesora Parucha Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.

Panie Profesorze, pozostanie Pan w naszej wdzięcznej pamięci. Dziękujemy za zaangażowanie na rzecz UMCS. Niech Pan spoczywa w pokoju.

   

    Aktualności

    Data dodania
    8 maja 2022