Międzynarodowa Szkoła Letnia dla Doktorantów

18-20 maja 2022 roku w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej odbyła się międzynarodowa Szkoła Letnia dla Doktorantów zatytułowana „Modern Research Techniques for Physicochemical Characterization of the Potential Application Systems”.

Szkoła Letnia była organizowana przez Wydział Chemii UMCS w celu uzupełnienia wiedzy zdobytej na przedmiotach kursowych. 

Podczas jej trwania doktoranci mieli okazję uczestniczyć w wykładach zagranicznych i krajowych wykładowców, warsztatach oraz dyskusjach panelowych. Prezentowali także swoje własne osiągnięcia w formie posterów i komunikatów. 

Wśród zaproszonych wykładowców znajdowali się naukowcy i doświadczeni nauczyciele akademiccy:
prof. Carlos Bravo-Díaz (University of Vigo, Hiszpania), dr Agnieszka Brzyska (Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie), prof. Małgorzata Maciejewska (Wydział Chemii UMCS) i prof. Radosław Zaleski (Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS).

Wykłady dotyczyły nowoczesnych technik badawczych, takich jak:

 • magnetyczny rezonans jądrowy (NMR),
 • wysokosprawna chromatografia cieczowa (HPLC),
 • technika sprzężenia spektroskopii w podczerwieni techniką termograwimetrii (TG-IR),
 • skaningowa kalorymetria różnicowa (DSC),
 • modelowanie molekularne,
 • spektroskopia czasów życia pozytonów (PALS),

oraz ich zastosowania w badaniach układów o wysokim potencjale aplikacyjnym.

Warsztaty były ściśle powiązane z tematyką wykładów. Doktoranci podzieleni na kilkuosobowe grupy mieli możliwość wzięcia udziału we wszystkich zaplanowanych warsztatach.

Spotkanie doktorantów z różnych krajów i ośrodków akademickich zapewniło wymianę doświadczeń i dobrych praktyk w sferze naukowo-badawczej, co stanowi fundament budowania współpracy międzynarodowej oraz sprzyja realizacji programów i projektów o zasięgu światowym.

W skład Komitetu Organizacyjnego weszli pracownicy Wydziału Chemii UMCS:
Przewodnicząca: dr hab. Małgorzata Jurak, prof. UMCS
Wiceprzewodnicząca: dr hab. Agnieszka Ewa Wiącek, prof. UMCS
Członkowie: dr hab. Agnieszka Kierys
dr hab. Elżbieta Grządka, prof. UMCS
dr hab. Marta Worzakowska

Szkoła Letnia dla Doktorantów została objęta honorowym patronatem Prezydenta Miasta Lublin dra Krzysztofa Żuka, patronatem Rektora UMCS prof. dra hab. Radosława Dobrowolskiego oraz Lubelskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Chemicznego.

Fot. Bartosz Proll

Źródło: Wydział Chemii UMCS

e-mail: schoolchem@mail.umcs.pl
http://schoolchem.umcs.pl/

  Aktualności

  Data dodania
  24 maja 2022