Katedra Pedeutologii i Edukacji Zdrowotnej

Kierownik Katedry
prof. dr hab. Janusz Kirenko
ul. Narutowicza 12, 20-004 Lublin
pok. nr 37, tel. 81 537 63 36
mail: janusz.kirenko@poczta.umcs.lublin.pl

Druga osoba do kontaktu w sprawach Katedry:
dr hab. Izabella Maria Łukasik, prof. UMCS
pok.  nr 69 A , tel. 81 537 63 23
mail: izabella.lukasik@poczta.umcs.lublin.pl

Pracownicy
dr hab. Agnieszka Buczak
dr hab. Agnieszka Bochniarz
dr  Anna Bieganowska-Skóra
dr Anna Grabowiec
dr Marzena Kowaluk-Romanek
dr Urszula Olejnik
dr Małgorzata Samujło
dr Anna Witek

Pracownicy emerytowani
prof. dr hab. Marian Ochmański
dr. hab. Jerzy Doroszewski, prof. nadzw.
dr hab. Dorota Pankowska, prof. UMCS
doc. dr hab. Bohdan Komorowski (1912-1995)
dr Krystyna Bieluga
dr Władysław Dubiel (1934- 2013)
dr Barbara Kulczycka
dr Teresa Sokołowska-Dzioba


Doktoranci
mgr Marzena Dekiel, mgr Sylwia Kustosz (Promotor: dr hab. Dorota Pankowska, prof. UMCS)
mgr Anna Kopacz, mgr Aleksandra Majewska, mgr Emilia Lipińska, mgr Alicja Plewa, mgr Dorota Wyrzykowska (Promotor: prof. dr hab. Janusz Kirenko)

Historia Katedry
Katedra Pedeutologii i Edukacji Zdrowotnej kontynuuje działalność naukowo-badawczą i dydaktyczną Zakładu Pedagogiki Szkoły Wyższej utworzonego w 1980 r.,  którego profil wiązał się z psychopedagogicznym kształceniem kandydatów na nauczycieli w ramach całego uniwersytetu. W wyniku procedury konkursowej MEN zrealizowano 4 granty związane z kształtowaniem umiejętności wychowawczych nauczycieli oraz prawie 30 edycji podyplomowych studiów kwalifikacyjnych. Funkcje kierownicze pełnili kolejno: doc.dr hab. Bohdan Komorowski, prof. dr hab. Marian Ochmański, a od 2005 r. prof. dr hab. Janusz Kirenko.
Na przestrzeni lat tematyka badań naukowych Zakładu (od 2019 r. - Katedry) obejmowała zagadnienia teoretyczno-praktyczne dotyczące pedeutologii, edukacji nauczycieli i uczniów oraz jej szeroko pojętych uwarunkowań, a także edukacji zdrowotnej i pedagogiki zdrowia. Tych kwestii dotyczyły publikacje i prace naukowe pracowników, organizowane konferencje i współpraca z ośrodkami uniwersyteckimi na Ukrainie, w Holandii i Niemczech. W Zakładzie sfinalizowano 40 przewodów doktorskich i 7 habilitacyjnych.
Aktualna tematyka badawcza   

Praca zespołowa
    Samopoczucie młodzieży w szkole w kontekście uwarunkowań podmiotowych oraz higieny otoczenia
    Teoretyczne podstawy budowania pedagogiki zdrowia jako subdyscypliny                             w perspektywie interdyscyplinarnej
    Postawy młodych dorosłych wobec stosowania reklamowanych środków przeciwbólowych a samoskuteczność i odczuwanie bólu.  

Szczegółowe zagadnienia odnoszą się do:
    pedagogiki zdrowia (m.in. świadomość zdrowotna, postawy i zachowania żywieniowe, postawy wobec stosowania reklamowanych środków przeciwbólowych) i wzmacniania potencjału rozwojowego (np. poczucie własnej skuteczności, zarządzaniem sobą w czasie);
    problemów rozwojowych i edukacyjnych dzieci i młodzieży (m.in. związanych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, niepełnosprawnością, agresją, wulgaryzacją języka) i ich uwarunkowań (zdrowotnych, rodzinnych, szkolnych, związanych z oddziaływaniem mediów);
    psychospołecznego funkcjonowania nauczycieli-wychowawców w kontekście uwarunkowań roli zawodowej oraz rozwijania profesjonalizmu poprzez edukację i samodoskonalenie.
    funkcjonowania osób z niepełnosprawnością w różnych rolach i sytuacjach życiowych w odniesieniu do ich zasobów osobistych i społecznych oraz jakości życia;

Projekty badawcze
    Projekt zespołowy „Szkolne samopoczucie uczniów i nauczycieli w kontekście zadań przyszłościowych” z rozszerzonym modułem Samopoczucie uczniów w e-szkole (kierownik projektu dr. hab. I.M. Łukasik, prof. UMCS).
    Pracownicy brali udział w projektach naukowych: 2013-2016 - Współpraca w roli eksperta przy realizacji projektu Gender w podręcznikach -grant realizowany w ramach Programu Obywatele dla Demokracji finansowany z Funduszy EOG przy udziale instytucji partnerskich: Interdyscyplinarnego Centrum Badań Płci Kulturowej i Tożsamości UAM, Fundacji Feminoteka – dr hab. D. Pankowska, prof. UMCS; 2012-2013 - Międzynarodowy projekt badawczy Social Work Students` Perception of Risk, realizowany ze środków własnych jednostek (Fachhochschule Muenster – Niemcy, Queen University Belfast Irlandia Północna, UMCS Lublin ) – dr hab. A. Buczak - koordynator polskiej części badań.

Współpraca naukowa
Instytut Pedagogiki (Kolegium Nauk Społecznych) Uniwersytetu Rzeszowskiego
Zespół Badawczy Edukacyjnej Analizy Transakcyjnej działający na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie
Polska Sieć Badawcza Rodzice w edukacji ERNAPE-PL, wchodząca w skład European Research Network About Parents in Education (ERNAPE)
 

Nagrody i wyróżnienia
    prof. dr hab. Janusz Kirenko (1990 - Srebrny Krzyż Zasługi;  2008 - Medal Twórcy Polskiej Rehabilitacji, przyznany przez kapitułę Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem za wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie rehabilitacji; 2011 - Złoty Krzyż Zasługi; 1996, 2009, 2012 - Nagroda indywidualna JM Rektora UMCS I stopnia; 1985, 1992, 1999, 2000, 2001, 2019 - Nagroda indywidualna JM Rektora UMCS IIstopnia; 1988, 2017, 2018 -  Nagroda zespołowa JM Rektora UMCS  II stopnia;  1988, 2017, 2018 - Nagroda indywidualna JM Rektora UMCS   III stopnia; 2012- Honorowy Członek PTWK; 2012 - Medal Prezydenta Miasta Lublin; 2013 - Medal Zasłużony dla Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej; 2014 - Medal Komisji Edukacji Narodowej; 2017 - Medal 700-lecia Miasta Lublin);
    dr hab. Dorota Pankowska, prof. UMCS (1995, 1998, 2005- Nagroda indywidualna JM Rektora UMCS II stopnia (1995, 1998, 2005);2013 - Nagroda indywidualna JM Rektora UMCS III stopnia indywidualna Rektora MCS - 1995, ogólnokrajowym publikacje o charakterze popularno-naukowym, materiały dydaktyczne i met za pracę organizacyjną; 2014 - Medal Komisji Edukacji Narodowej ; 2005 - Nominacja do Nagrody EDUKACJA XXI (20. Targi Książki Edukacyjnej – Warszawa) za książkę: Wychowanie a role płciowe. Program edukacyjny. GWP, Gdańsk 2005);
    dr hab. Izabella Maria Łukasik, prof.  UMCS (2010 - Nagroda zespołowa JM Rektora UMCS III stopnia; 2016- Medal Złoty za Długoletnią Służbę I stopnia; 2018- Medal Komisji Edukacji Narodowej);
    dr Teresa Sokołowska- Dzioba ( 1995 – Brązowy Krzyż Zasługi; 2010 - Nagroda indywidualna JM Rektora UMCS III stopnia; 2017- Nagroda zespołowa JM Rektora UMCS III stopnia; 2014 -Złoty Medal za Długoletnią Służbę  I stopnia; 2017- Medal Komisji Edukacji Narodowej);
    dr hab. Agnieszka Buczak  (2016 - Medal Komisji Edukacji Narodowej; 2018 - Medal Srebrny za Długoletnia Służbę; 2010 - Nagroda zespołowa JM Rektora UMCS III stopnia);
    dr Anna Bieganowska (2015 - Nagroda zespołowa JM Rektora UMCS III stopnia 2018 - Nagroda indywidualna JM Rektora UMCS; 2018 - Medal Komisji Edukacji Narodowej; 2019 - Medal Prezydenta Miasta Lublin));
    dr hab. Agnieszka Bochniarz (2016 - Medal Srebrny za Długoletnią Służbę; 2018 - Medal Komisji Edukacji Narodowej; 2018 - Nagroda zespołowa JM Rektora UMCS III stopnia);
    dr Anna Grabowiec (2016 - Medal Komisji Edukacji Narodowej; 2017 - Medal Srebrny za Długoletnią Służbę);
    dr Marzena Kowaluk-Romanek (2018 - Medal Komisji Edukacji Narodowej; 2018 - Medal Srebrny za Długoletnią Służbę);
    dr Urszula Olejnik (2017 - Wyróżnienie w XIV edycji ogólnopolskiego konkursu „Otwarte Drzwi” organizowanym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na najlepszą pracę doktorską; 2018 - Wyróżnienie w konkursie na Najlepszego Wykładowcę Akademickiego 2017/2018 Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS w Lublinie);
    dr Małgorzata Samujło (1999/2000 - Nagroda Dziekana Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS; 2004 -Nagroda Dziekana Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS ; 2014 - Brązowy Medal za Długoletnią Służbę; 2017- Medal Komisji Edukacji Narodowej);
    dr Anna Witek (2016 - Medal Komisji Edukacji Narodowej; 2010 - Nagroda zespołowa JM Rektora UMCS III stopnia)

Najważniejsze publikacje    
Bieganowska-Skóra A. (2017). „And the winner is…”Model niepełnosprawnościw oscarowych produkcjach, Wydawnictwo UMCS, ss.182.
Bieganowska-Skóra A. (2018). Funkcje mediów lokalnych na przykładzie ogólnopolskiej akcji charytatywnej „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę”, Zarządzanie mediami, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, nr 4, s. 273-287, http://www.ejournals.eu/ZM/2018/4-2018/art/14494/
Bochniarz A. (2018). Samoocena osób niepełnosprawnych ruchowo pracujących zawodowo, W: A. Wiatrowska (red.), Problemy edukacji zdrowotnej. Historia i współczesność, Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, sectio J – Paedagogia-Psychologia, Vol. 31, No. 2, s. 207-221.
Bochniarz A. (2019). Psychospołeczne uwarunkowania potrzeb młodzieży z rodzin niepełnych.Wydawnictwo UMCS, Lublin, ss. 350.
Bochniarz A., Grabowiec A. (2019). Uczeń zdolny w rzeczywistości polskiej szkoły, Lubelski Rocznik Pedagogiczny, Vol. 38, Nr 3, s. 255-269.
Buczak A. (2018). Postawy żywieniowe studentów kierunków nauczycielskich. Struktura i uwarunkowania. Wydawnictwo UMCS, Lublin, ss. 276.
Grabowiec A. (2018).Samoocena młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym, Wychowanie w rodzinie, Tom XVIII, nr 2, s. 325-337.
Hayes D., Buczak A., Davidson G., Das Ch., Carter Anand J., Hansbauer P., Koob D. (2016).  Comparing social work students’ perceptions of risk using online discussion fora: Lessons learned from a European pilot project, Social Work Education. The International Journal, Volume 35, Issue 2, pp. 144-157.
Kirenko J., Bochniarz A. (2017).  Zasoby osobiste młodzieży z rodzin niepełnych. Wychowanie w Rodzinie, t. XVI , 2, s. 155–174.
Kirenko J., Boczkowska M. (2017). Bezrobocie - Zachowania zdrowotne - Uwarunkowania. Wydawnictwo UMCS, Lublin, ss. 392.
Kirenko J., Zubrzycka-Maciąg T. (2017). Zachowania zdrowotne nauczycieli. Badania empiryczne. Wydawnictwo UMCS, Lublin, ss. 249.
Kirenko J., Duda M. (2018). Bezrobocie - Jakość życia - Uwarunkowania. Wydawnictwo UMCS, Lublin, ss. 429.
Kirenko J., Łaba-Hornecka A. (2018). Niepełnosprawność intelektualna - Wyuczona bezradność - Uwarunkowania. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, ss. 280.
Kowaluk-Romanek M. (2018). Poczucie własnej skuteczności a stanowienie o sobie uczniów z dysleksją. Lubelski Rocznik Pedagogiczny, Vol. 37, nr 4, s. 67-78.
Kowaluk-Romanek M. (2019). Ryzyko dysleksji a strategie radzenia sobie w sytuacjach trudnych społecznie przez dzieci w młodszym wieku szkolnym. Lubelski Rocznik Pedagogiczny, Vol. 38, nr 3, s. 271-283.
Lewandowska- Kidoń L., Witek A. (2018).  Funkcjonowanie ucznia  z trudnościami przystosowawczymi w środowisku szkolnym  w kontekście potrzeby rozwijania inteligencji emocjonalnej.  Lubelski Rocznik Pedagogiczny,  Vol. 37, nr.4,  s. 49-65.
Łukasik I.M. (2018). Budowanie świadomości zdrowotnej w orientacji na przyszłość wyzwaniem edukacji zdrowotnej. Lubelski Rocznik Pedagogiczny. Vol. 37, No. 4, s. 93-106.
Łukasik I.M., A. Witek (2018). Świadomość samopoczucia zdrowotnego studentów      w kontekście zagrożeń zdrowia psychicznego. Rozprawy Społeczne, 11(4), s. 64-72.
Łukasik I.M., Witek A. (2017). Experiencing anxiety about self-efficacy during teamwork. Przegląd Badań Edukacyjnych, nr 24 (I), s. 7-20.
Łukasik I., Witek A., Buczak A. (2017).  Reaching for energy  drinks  and  ability to  deal effectively  with difficult situation in the opinion of students. Annales Universitatis Mariae Curie Skłodowska Sectio J, Pedagogia-Psychologia 30 (3), s. 125-136.
Olejnik U. (2018). Postawy zdystansowania i tolerancyjności a zasoby osobiste młodzieży słabowidzącej. Wydawnictwo UMCS, Lublin, ss. 254.
Olejnik. U. (2019). Style poczucia humoru nauczycieli według modelu Roda Martina. Badania pilotażowe, Lubelski Rocznik Pedagogiczny, Vol. 38, nr 3, s. 253-267.
Pankowska D. (2017). Czego można dowiedzieć się o gender z Internetu? Analiza dyskursu w tekstach dostępnych w sieci. Przegląd Badań Edukacyjnych, 2 (25), s. 137-161.
Pankowska D. (2019). Preventing Aggression at School Using Educational Transactional Analysis. Lubelski Rocznik Pedagogiczny, Vol 38, nr 3, s. 127-143.
Pankowska D., Bieganowska-Skóra A. (2018). Wulgaryzacja języka jako kontekst socjalizacji dzieci i młodzieży. Przegląd Badań Edukacyjnych, 2 (27), s. 183-201.
Samujło M., Sokołowska – Dzioba T. (2019). Zagospodarowanie czasu młodzieży w kontekście środowiska rodzinnego i szkolnego. Studia Paedagogica Ignatiana, Współczesna polska rodzina wobec niektórych dylematów pedagogicznych,  Vol. 22, No 2 , s. 145 - 160.
Samujło M.A. (2018). Szacunek do siebie i innych jako predyktor alokacji czasu. W: I. Jazukiewicz, E. Rojewska (red.), Szacunek jako sprawność moralna w wychowaniu, Uniwersytet Szczeciński, Rozprawy i Studia T. (MXCII) 1018, Szczecin , s. 111 - 124.
Samujło M.A., Sokołowska – Dzioba T. (2018). Postawy rodziców a otwartość w zachowaniach uczniów. Lubelski Rocznik Pedagogiczny, Vol. 37,  nr 4 , s. 79-91.
Samujło M.A., Sokołowska – Dzioba T. (2019).  Zagospodarowanie czasu młodzieży w kontekście środowiska rodzinnego i szkolnego. Studia Paedagogica Ignatiana, Współczesna polska rodzina wobec niektórych dylematów pedagogicznych, vol. 22, No 2 , s. 145 - 160.