Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Małgorzata Samujło

dr Małgorzata Samujło
Stanowisko
adiunkt dydaktyczny
Jednostki
KATEDRA PEDEUTOLOGII I EDUKACJI ZDROWOTNEJ
Telefon
81 5376321
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje


rok akademicki  2019/2020


 


 


Terminy konsultacji


 semestr zimowy


 


wtorek   godz. 11.00-13.00


 


  Zapraszam w tym tygodniu 27.01.2020, godz. 12.30-15.00 oraz 28.01.2020, godz. 11-12.


 


 


 


 


 


 


 

Adres

Lublin
ul. Narutowicza 12, pokój 69c
20-004 Lublin

O sobie

Zainteresowania naukowe:

- teoria i praktyka pedagogicznego kształcenia nauczycieli,

- techniki uczenia się,

- praca wychowawcza w szkole,

- emisja głosu,

- komunikacja społeczna,

- zarządzanie sobą w czasie.


Działalność naukowa

WYKAZ PUBLIKACJI 

1997

1.M. Samujło: Mariola Chomczyńska – Miliszkiewicz, Dorota Pankowska: Polubić szkołę. Ćwiczenia grupowe do pracy wychowawczej. WSiP, Warszawa 1995, (w): „Język Polski w Szkole”, Rok szkolny 1996/1997, Rocznik XLII, Zeszyt 2,      Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP w Kielcach.

2.M. Samujło: Kierunki reform edukacyjnych w odniesieniu do osoby nauczyciela, (w): M. Ochmański (red.): Możliwości i zagrożenia reform edukacyjnych. Warszawa 1997, Wyd. WSP TWP, s. 191-195.

1998

3.M. Samujło: Wiedza o rodzinie jako istotny element  pedagogicznego przygotowania kandydatów do zawodu nauczycielskiego, (w):      M. Ochmański (red.): Uniwersyteckie kształcenie nauczycieli a psychopedagogiczne czynniki rozwoju ucznia. Lublin 1998, Wydawnictwo UMCS,  s. 289-295.

4.M. Samujło: Realizacja funkcji      opiekuńczo-wychowawczych przez współczesną szkołę, (w): Cz. Kępski (red.):      Opieka i wychowanie. Lublin 1998, Wydawnictwo UMCS,  s. 199-203.

5.M. Samujło: Uwarunkowania zachowań agresywnych  dzieci i młodzieży w środowisku szkolnym, (w): J. Kuźma, Z. Szarota     (red.): Agresja i przemoc we współczesnym świecie. Agresja i przemoc wśród   dzieci i młodzieży oraz w instytucjach społeczno-opiekuńczych. Cz. I.   Kraków 1998, Oficyna Wydawnicza TexT, s. 142-147.

1999

6.M. Samujło: Możliwości i bariery reform edukacyjnych w szkolnictwie wyższym w opinii studentów, (w): M. Ochmański      (red.): Możliwości i bariery reform edukacyjnych  na poziomie wyższym. Lublin 1999, Wydawnictwo UMCS, s. 59-63.

2000

7.M. Samujło: Zróżnicowanie sposobów pracy z uczniami  w zakresie nauczania – uczenia się, (w): R. Kucha (red.): Lubelski Rocznik Pedagogiczny, T. XX. Lublin 2000, Wydawnictwo UMCS, s. 155 – 160.

2001

8.M. Samujło: Kształcenie i doskonalenie nauczycieli  w świetle celów Unii Europejskiej – propozycje rozwiązań, (w): M.      Ochmański, T. Sokołowska – Dzioba, A. Pielecki (red.): Edukacja w perspektywie integracji Europy. Warszawa 2001, Wydawnictwo WSP TWP, s. 281 – 288.

9.M. Samujło: W poszukiwaniu koncepcji kształcenia  nauczycieli dla przyszłości, (w): P. Przybysz (red.): Edukacja wobec różnorodności. Gdynia 2001, s. 323 – 328.

2002

10.M. Samujło: Techniki pracy umysłowej ucznia, (w):  T. Sokołowska – Dzioba (red.): Kształtowanie umiejętności wychowawczych.Lublin 2002, Wydawnictwo UMCS, s. 167 – 174.

11.M. Samujło: Zdobywanie kompetencji pedagogicznych      na studiach podyplomowych. Oczekiwania, uwagi i główne problemy napotykane      przez słuchaczy, (w): E. Kozioł, E. Kobyłecka (red.): Kompetencje nauczyciela. Stan, potrzeby i kierunki zmian. Zielona Góra 2002, s. 217 –  221.

12.M. Samujło: Kształcenie nauczycieli w Polsce – rys historyczny, (w):   Lubelski Rocznik Pedagogiczny, T. XXII. Lublin 2002, Wydawnictwo UMCS, s. 189 – 193.

2003

13.M. Samujło, A. Grabowiec: Ewaluacja kompetencji      komunikacyjnych nauczycieli akademickich, (w): R. Cierzniewska (red.): Ewaluacja jakości pracy nauczyciela. Bydgoszcz 2003, s. 233 – 238.

2004

14.M. Samujło, Z. Palak: Pedagogiczne kształcenie   nauczycieli w wybranych typach szkół wyższych – założenia i realizacja,     (w): K. Jankowski, B. Sitarska, C. Tkaczuk (red.): Student jako ważne      ogniwo jakości kształcenia. Siedlce 2004, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej,  s. 285 – 294.

15.B. Głodzik, M. Samujło: Rola uniwersytetu w procesie doskonalenia nauczycieli, (w): B. Baran, L. Horyń (red.):      Kształcenie nauczycieli w systemie studiów uniwersyteckich. Szczecin 2004, s. 46-51.

2005

16.M. A. Samujło: Pedagogiczne przygotowanie studentów      do pracy w szkole w ich własnej opinii (w): E. Sałata (red.): Pedagogiczno – psychologiczne kształcenie nauczycieli. Radom – Warszawa 2005, s. 175 – 178.

17.M. A. Samujło: Kompetencje nauczyciela a problem      agresji w szkole (w): Acta Elbingensia. Rocznik Naukowy Elbląskiej Uczelni      Humanistyczno – Ekonomicznej. Tom III. Elbląg 2005, s. 73 – 78.

2006

18.M. Samujło: Wiedza o specyfice kształcenia w liceach profilowanych oraz przygotowanie merytoryczne i metodyczne kadry      realizującej zajęcia  w      poszczególnych profilach (w): R. Kucha (red.): Miejsce i ranga liceum      profilowanego w polskim systemie oświatowym. Nadzieje i zagrożenia.  Wydawnictwo UMCS. Lublin 2006, s. 63 – 72.

2007

19.M. Samujło, R. Ordon: Obraz nauczyciela w percepcji      uczniów klas V i VI szkoły podstawowej , (w): Z. Bartkowicz, M. Kowaluk, M. Samujło (red.): Nauczyciel kompetentny. Teraźniejszość i przyszłość.      Wydawnictwo UMCS, Lublin 2007, s. 291 – 300.

20.Z. Bartkowicz, M. Kowaluk, M. Samujło (red.): Nauczyciel kompetentny. Teraźniejszość i przyszłość. Wydawnictwo UMCS,Lublin 2007, ss. 412.

2008

21. M. Samujło: Zdrowy głos w pracy zawodowej nauczycieli, (w): A. Grabowiec, J. Bogucki, A. Bochniarz (red.): Zdrowa szkoła – zdrowy uczeń. Edukacja wobec współczesnych zagrożeń zdrowia. Wydawnictwo NeuroCentrum, Lublin 2008, s. 217 - 221.

22. M. Samujło: Charakterystyka szkół uczestniczących w projekcie „Szkoła równych szans. Programy rozwojowe dla szkół z zakątków Lubelszczyzny”, (w): M. Ogryzko – Wiewiórowska  (red.): Szkoła równych szans. Wyrównywanie szans edukacyjnych w szkołach z zakątków Lubelszczyzny. Wydawnictwo Perfekta Info, Lublin 2008, s. 37 – 42.

23. M. Samujło: Dydaktyczne i wychowawcze aspekty programów rozwojowych szkół, (w): M. Ogryzko – Wiewiórowska  (red.): Szkoła równych szans. Wyrównywanie szans edukacyjnych w szkołach z zakątków Lubelszczyzny. Wydawnictwo Perfekta Info, Lublin 2008, s. 43 – 48.

24. M. Samujło: Środowisko szkolne beneficjentów projektu „Szkoła równych szans” na podstawie analizy wyników badań, (w): M. Ogryzko – Wiewiórowska  (red.): Szkoła równych szans. Wyrównywanie szans edukacyjnych w szkołach z zakątków Lubelszczyzny. Wydawnictwo Perfekta Info, Lublin 2008, s. 71 – 84.

2010

25. M. Samujło, A. Bieganowska: Zakład Pedeutologii i Edukacji Zdrowotnej (w): J. Kirenko, M. Samujło, W. Bobrowicz (red.): Instytut Pedagogiki UMCS wczoraj i dziś. Oficyna Wydawnicza VERBA, Lublin 2010, s. 145 - 175.

26. J. Kirenko, M. Samujło, W. Bobrowicz (red.): Instytut Pedagogiki UMCS wczoraj i dziś. Oficyna Wydawnicza VERBA, Lublin 2010.

27. M. Samujło: Efektywne posługiwanie się głosem w zawodzie nauczyciela (w): D. Pankowska, T. Sokołowska - Dzioba (red.): Kompetencje nauczyciela przedmiotów zawodowych. Część I. Praca dydaktyczna. Wydawnictwo UMCS, Lublin 2010, s. 77 - 98.

28. M. Samujło, R. Ordon: Wiedza o zdrowym stylu życia i poziom lęku u ucziów kończących szkołę podstawową (w): J. Kirenko (red.):Zdrowa szkoła - zdrowy uczeń. Między teorią a praktyką wybrane zagadnienia. Wydawnictwo NeuroCentrum, Lublin 2010, s. 99 - 113.

29. A. Buczak, M. Samujło, A. Witek, I. M. Łukasik: Metaforyczna percepcja środków przeciwbólowych z grupy OTC (w): J. Kocki (red.): Kazuistyka wieku rozwojowego. Symptomatologia i diagnostyka. Wydawnictwo Polihymnia, Lublin 2010, s.51 – 68.

2011

30. M. Samujło: Jakość i efektywność programów praktyk pedagogicznych w percepcji studentów specjalności nauczycielskiej i nauczycieli - opiekunów praktyk w szkołach. Raport z badań. OFFICINA SIMONDIS, Wydawnictwo PWSZ im. Szymona Szymonowica w Zamościu, Zamość 2011, ss.95.

31. A. Buczak, M. Samujło: Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej z perspektywy przyszłych nauczycieli odbywających praktykę pedagogiczną (w): A. Bogucka – Kocka, M. Feldo, J. Kocki (red.): Wybrane uwarunkowania medyczne i społeczne rozwoju dziecka niepełnosprawnego. Wydawnictwo Polihymnia, Lublin 2011, s. 15 – 31.

2012

32. A. Buczak, M. Samujło, B. Samujło: Nauczyciel między indywidualizacją a integracją. Studenci kierunków nauczycielskich wobec nowych zadań edukacyjnych (w): A. Dudak, K. Klimkowska, A. Różański (red.): Przygotowanie zawodowe młodych pedagogów. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2012, s. 45 – 60.

33. M. Samujło, A. Buczak, B. Samujło: Nauczyciel przedmiotów zawodowych a wymagania rynku pracy (w): A. Dudak, K. Klimkowska, A. Różański (red.): Przygotowanie zawodowe młodych pedagogów. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2012, s. 85 – 98.

34. M. Samujło, Przygotowanie uczniów do pracy nad sobą jako zadanie nauczyciela wychowawcy (w): J. Kirenko, T. Zubrzycka – Maciąg, D. Wosik – Kawala (red.): Wychowawcza rola szkoły. Wydawnictwo UMCS, Lublin 2012, s. 185 – 203.

2013

35.M. Samujło, T. Sokołowska – Dzioba, Znaczenie otwartości nauczycieli w relacjach z uczniami w klasach integracyjnych (w): Zeszyty Naukowe WSSP im. Wincentego Pola w Lublinie, Tom 16, Pedagogika specjalna, Lublin 2013, s. 179 – 196.

36.M. Samujło, A. Buczak, Postrzeganie sytuacji szkolnej a sposoby radzenia sobie z gniewem przez młodzież gimnazjalną (w): Zeszyty Naukowe WSSP im. Wincentego Pola w Lublinie, Tom 16, Pedagogika specjalna, Lublin 2013, s. 215 – 225.

37. M. A. Samujło, B. A. Samujło, A. Buczak, Use of modern information technologies in education, (w): Bicнік ЛНУ iмені Тараса Шевченка № 13 (272), Ч. II, 2013 , s. 16 -24.

38.A. Buczak, M. A. Samujło, B. A. Samujło, Cartoon heroes as health behaviour models,(w): Bicнік ЛНУ iмені Тараса Шевченка № 13 (272), Ч. II, 2013, s. 41- 50.

39. A. Buczak, M. Samujło, Samoocena globalna i postrzeganie własnego ciała a zachowania żywieniowe studentów (w): A. Wiatrowska, A. Bieganowska, A. Witek (red.), Problemy żywieniowe dzieci i młodzieży, Wydanie specjalne, Lubelski Rocznik Pedagogiczny, T.  XXXII, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2013, s.232 - 242.

2014

40.M. Samujło, Praktyki pedagogiczne – na drodze do profesjonalizmu w zawodzie nauczyciela (w): J. Bogucki, A. Bochniarz, A. Grabowiec (red.), Przez praktyki do praktyki. W stronę innowacyjności w kształceniu nauczycieli. Cz. III. Pedagogiczne przygotowanie przyszłych nauczycieli, UMCS Lublin 2014, s. 41 – 50.

41. M. Samujło, T. Sokołowska – Dzioba, Openness as a measure of communications competencies of the teacher (w): A. Dudak, A. Kanios, O. Karpenko (red.), Challenges of contemporary education – theoretical and empirical context, Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University, Drohobych 2014, s. 133-144.

42. M. Samujło, B. Samujło, Kształcenie zawodowe – oczekiwania i potrzeby (w): Edukacja - Technika – Informatyka. Wybrane problemy edukacji technicznej i zawodowej. Rocznik Naukowy nr 5/2014/Część 1, Katedra Nowoczesnych Technologii Edukacyjnych Uniwersytetu Rzeszowskiego, Wydawnictwo Oświatowe FOSZE, Rzeszów 2014, s. 180 – 185.

43.  M. Samujło, B. Samujło, EU Support in the Field of Education - Selected Projects Financed by the ESF in the Lublin Region (w): H. Chałupczak, E. Pogorzała, P. Tosiek (red.), Poland in the European Union. Ten Years of Active Membership, Wydawnictwo Officina Simonidis, PWSZ, Zamość 2014, s. 191-198.

44.  M. Samujło, T. Sokołowska – Dzioba, Kształcenie nauczycieli w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (w): "Przegląd Badań Edukacyjnych", nr 18 (1/2014), Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 2014, s. 259-272.

45. M. Samujło, O potrzebie rozwijania kompetencji nauczycieli w zakresie emisji głosu (w): "EDUKACJA ustawiczna DOROSŁYCH". Polish Journal of Continuing Education 4/2014, s. 405-414.

46. M. Samujło, A. Buczak: Plebiscyt życzliwości i niechęci we współczesnej szkole w opiniach studentów kierunków nauczycielskich (w): M. Korczyński, M. Okrasa, B. Wierzchowska-Konera (red.), Pochylmy się nad dzieckiem. Idea i dzieło Janusza Korczaka, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2014, s. 247 - 256.

2015

47. M. Samujło, A. Buczak,  O prawach dziecka w ujęciu Janusza Korczaka i według obowiązujących aktów prawnych (w): M. Czepil, R. Bednarz-Grzybek, M. Hajkowska (red.), Janusz Korczak - przyjaciel dzieci. W nurcie rozważań pedagogicznych, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2015, s. 173 - 182.

48. B. Samujło, M. Samujło, Aktywizujące metody i techniki nauczania/uczenia się przedmiotów zawodowych (w): Edukacja - Technika – Informatyka. Kwartalnik Naukowy Nr 1 (11)2015 Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2015, s. 203 – 209.

49. M. Samujło, T. Sokołowska - Dzioba, Język otwartości w relacjach nauczyciel - uczeń (w): H. Kwiatkowska (red.),Uczłowieczyć komunikację. Nauczyciel wobec ucznia w przestrzeni szkolnej, Wydawnictwo "Impuls", Kraków 2015, s. 440 - 460.

50. M. Samujło, T. Sokołowska-Dzioba, Wykorzystanie technologii informacyjnych w edukacji szkolnej (w): E. Sałata, M. Mazur, J. Bojanowicz (red.), Edukacja wczoraj - dziś - jutro. Edukacja w dialogu pokoleń i budowaniu lepszej przyszłości, Radomskie Towarzystwo Naukowe, Radom 2015, s. 539 - 549.

51. T. Sokołowska-Dzioba, M. Samujło: Zasady budowania relacji nauczyciela z uczniami (w): D. Pankowska, T. Sokołowska-Dzioba: Skuteczna edukacja szkolna w kontekście zadań nauczyciela - wychowawcy, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2015, s. 13-24.

52. M. Samujło: Samowychowanie uczniów a oddziaływania wychowawcze nauczycieli (w): D. Pankowska, T. Sokołowska-Dzioba: Skuteczna edukacja szkolna w kontekście zadań nauczyciela - wychowawcy, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2015, s. 261-270.

2016

53. M. Samujło, T. Sokołowska - Dzioba, Zachowania rodziców a relacje w związku z perspektywy studentów (w): I. Przybył, A. Żurek (red.),Role rodzinne. Między przystosowaniem a kreacją, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2016, s. 153 - 162.

54. M.Samujło: Zarządzanie czasem przez nauczycieli (w): Lubelski Rocznik Pedagogiczny, vol.35, nr 3 (2016), Wydawnictwo UMCS, Lublin 2016, s. 295-303.

2017

55. M. A. Samujło, Zarządzanie czasem a wartości (w): I. Jazukiewicz, E. Rojewska (red.), Sprawności moralne a wartości, Uniwersytet Szczeciński, Rozprawy i Studia T. (MXXVII) 953, Szczecin 2017, s. 55 - 69.

56. B.A.Samujło, M.A.Samujło: Percepcja czasu przez nauczycieli przedmiotów zawodowych w świecie nowych technologii (w): Edukacja - Technika – Informatyka. Kwartalnik Naukowy Nr 3/21/2017, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2017, s. 163 – 169.

57.A. Buczak, M.A. Samujło: Zachowania związane z jedzeniem w kontekście zarządzania czasem studentów (w): V. Tanaś, W. Welskop (red.), Człowiek wobec zagrożeń współczesności, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Łódź 2017, s. 197-206.

58. M. A. Samujło, T. Sokołowska - Dzioba: Nauczyciel wobec otwartości uczniów w przestrzeni edukacyjnej (w):Studia Paedagogica Ignatiana, Edukacja domowa. Stan i perspektywy, vol. 20, No 3 (2017), s. 119 - 137.

59. M. A. Samujło, Profilaktyka i terapia wypalenia zawodowego przez sztukę w kontekście zarządzania czasem nauczycieli (w): W. Bobrowicz, A. Żukowska (red.), Edukacja estetyczna a kształcenie postawy twórczej, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2017, s. 133-141.

2018

60. M. A. Samujło: Zarządzanie czasem przez rodziny w społeczeństwie konsumpcyjnym (w): V. Tanaś, W. Welskop (red.), Rodzina w społeczeństwie konsumpcyjnym, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Łódź 2018, s. 115-122.

61. M. A. Samujło: Szacunek do siebie i innych jako predyktor alokacji czasu (w): I. Jazukiewicz, E. Rojewska (red.), Szacunek jako sprawność moralna w wychowaniu, Uniwersytet Szczeciński, Rozprawy i Studia T. (MXCII) 1018, Szczecin 2018, s. 111 - 124.

62. M. A. Samujło, T. Sokołowska - Dzioba: Postawy rodziców a otwartość w zachowaniach uczniów (w): Lubelski Rocznik Pedagogiczny, Edukacja wobec wyzwań współczesności, A. Bochniarz, A. Grabowiec (red.), vol. 37, nr 4 (2018), Wydawnictwo UMCS, Lublin 2018, s. 79-91.

2019

63. M. A. Samujło, T. Sokołowska - Dzioba: Zagospodarowanie czasu młodzieży w kontekście środowiska rodzinnego i szkolnego (w):Studia Paedagogica Ignatiana, Współczesna polska rodzina wobec niektórych dylematów pedagogicznych, vol. 22, No 2 (2019), s. 145 - 160.

64. B.A.Samujło, M.A.Samujło: Zarządzanie czasem a wymiary profesjonalizmu nauczyciela (w): Edukacja - Technika – Informatyka. Kwartalnik Naukowy Nr 1/27/2019, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2019, s. 23 – 28.