Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Małgorzata Samujło

dr Małgorzata Samujło
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA PEDEUTOLOGII I EDUKACJI ZDROWOTNEJ
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
https://orcid.org/0000-0003-1029-6020
Konsultacje


rok akademicki  2022/2023


semestr letni


 


 


Konsultacje w semestrze letnim odbywają się:


-w trybie zdalnym (video-konferencja) po wcześniejszym zgłoszeniu drogą mailową 


malgorzata.samujlo@mail.umcs.pl


Link:


https://kampus.umcs.pl/course/view.php?id=23171


 


 


- stacjonarnie (p. 1.07, Instytut Pedagogiki) 


poniedziałek 14.30-15.00


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Adres

ul. Głęboka 43, p.1.07
20-612 Lublin

O sobie

Aktualna tematyka badawcza:

- zarządzanie sobą w czasie,

- teoria i praktyka pedagogicznego kształcenia nauczycieli,

- techniki uczenia się,

- praca dydaktyczna i wychowawcza w szkole,

- emisja głosu,

- komunikacja społeczna.

 

Udział w wielu grantach i projektach, m.in.:

- prowadzenie szkolenia „Aktywizacja pracowników oświaty i samorządu do realizacji zadań profilaktycznych w projekcie w ramach ZPORR, Priorytet 2, Działanie 2.1. (2.03.2007-17.03.2007)

-.„Szkoła Równych Szans”. Programy rozwojowe dla szkół z zakątków Lubelszczyzny. Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 – 2006, projekt przygotowywany od 2006 roku, realizowany od 1.01.2007 roku, zakończony 30.06.2008 roku. Numer konkursu 8/2.1.A/2006. Opracowanie i odpowiedzialność za poszczególne aspekty merytoryczne projektu, współpraca z Przewodniczącym Rady Programowej, wspieranie działań merytorycznych podejmowanych w projekcie, prowadzenie szkoleń, warsztatów, konsultacji i porad. Realizacja zadań na stanowisku zastępcy koordynatora ds. dydaktycznych.

 - „Pedagogiczne Kwalifikacyjne Studia Podyplomowe – Przygotowanie do roli nauczyciela przedmiotów zawodowych”. Projekt realizowany od 1.01.2009 r. do 31.08.2010 r., współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytet III, Poddziałanie 3.3.2 „Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli”. W ramach projektu prowadzenie zajęć dydaktycznych.

- „Praktyki Pedagogiczne drogą do innowacyjnego szkolnictwa”, projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytet III, Poddziałanie 3.3.2 „Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli”. Realizacja zadań na stanowiskach: Kierownika prac badawczych w projekcie, Analityka Desk – Research Programów Praktyk Pedagogicznych oraz  autora przygotowującego opracowanie raportu zawierającego wnioski z analizy jakości i efektywności programów praktyk pedagogicznych.

-Projekt www.praktyki.wh.umcs - „Przygotowanie i realizacja nowego programu praktyk pedagogicznych na Wydziale Humanistycznym  UMCS” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytet III, Poddziałanie 3.3.2 „Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli”. Pełnienie funkcji opiekuna śródrocznej praktyki pedagogicznej w maju 2011 r. i ciągłej praktyki pedagogicznej we wrześniu 2011 r. oraz kierownika merytorycznego.

Nagrody i wyróżnienia:

- nagroda Dziekana Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS w Lublinie w r. ak. 1999/2000,

- nagroda Dziekana Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS w Lublinie za wyróżniającą pracę organizacyjną i dydaktyczno-wychowawczą (2004 r.),

- Brązowy Medal za Długoletnią Służbę, nadany przez Prezydenta RP (2014 r.)

- Medal Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania, nadany przez Minister MEN (19.07.2017 r.).

 


Działalność naukowa

NAJWAŻNIEJSZE PUBLIKACJE:

 

Z. Bartkowicz, M. Kowaluk, M. Samujło (red.): Nauczyciel kompetentny. Teraźniejszość i przyszłość. Wydawnictwo UMCS,Lublin 2007, ss. 412.

J. Kirenko, M. Samujło, W. Bobrowicz (red.): Instytut Pedagogiki UMCS wczoraj i dziś. Oficyna Wydawnicza VERBA, Lublin 2010.

M. Samujło: Efektywne posługiwanie się głosem w zawodzie nauczyciela (w): D. Pankowska, T. Sokołowska - Dzioba (red.): Kompetencje nauczyciela przedmiotów zawodowych. Część I. Praca dydaktyczna. Wydawnictwo UMCS, Lublin 2010, s. 77 - 98.

M. Samujło: Jakość i efektywność programów praktyk pedagogicznych w percepcji studentów specjalności nauczycielskiej i nauczycieli - opiekunów praktyk w szkołach. Raport z badań. OFFICINA SIMONDIS, Wydawnictwo PWSZ im. Szymona Szymonowica w Zamościu, Zamość 2011, ss.95.

M. Samujło, Przygotowanie uczniów do pracy nad sobą jako zadanie nauczyciela wychowawcy (w): J. Kirenko, T. Zubrzycka – Maciąg, D. Wosik – Kawala (red.): Wychowawcza rola szkoły. Wydawnictwo UMCS, Lublin 2012, s. 185 – 203.

M. Samujło, T. Sokołowska – Dzioba, Openness as a measure of communications competencies of the teacher (w): A. Dudak, A. Kanios, O. Karpenko (red.), Challenges of contemporary education – theoretical and empirical context, Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University, Drohobych 2014, s. 133-144.

M. Samujło, B. Samujło, Kształcenie zawodowe – oczekiwania i potrzeby (w): Edukacja - Technika – Informatyka. Wybrane problemy edukacji technicznej i zawodowej. Rocznik Naukowy nr 5/2014/Część 1, Katedra Nowoczesnych Technologii Edukacyjnych Uniwersytetu Rzeszowskiego, Wydawnictwo Oświatowe FOSZE, Rzeszów 2014, s. 180 – 185.

M. Samujło, B. Samujło, EU Support in the Field of Education - Selected Projects Financed by the ESF in the Lublin Region (w): H. Chałupczak, E. Pogorzała, P. Tosiek (red.), Poland in the European Union. Ten Years of Active Membership, Wydawnictwo Officina Simonidis, PWSZ, Zamość 2014, s. 191-198.

M. Samujło, T. Sokołowska – Dzioba, Kształcenie nauczycieli w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (w): "Przegląd Badań Edukacyjnych", nr 18 (1/2014), Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 2014, s. 259-272.

M. Samujło, O potrzebie rozwijania kompetencji nauczycieli w zakresie emisji głosu (w): "EDUKACJA ustawiczna DOROSŁYCH". Polish Journal of Continuing Education 4/2014, s. 405-414.

M. Samujło, A. Buczak,  O prawach dziecka w ujęciu Janusza Korczaka i według obowiązujących aktów prawnych (w): M. Czepil, R. Bednarz-Grzybek, M. Hajkowska (red.), Janusz Korczak - przyjaciel dzieci. W nurcie rozważań pedagogicznych, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2015, s. 173 - 182.

B. Samujło, M. Samujło, Aktywizujące metody i techniki nauczania/uczenia się przedmiotów zawodowych (w): Edukacja - Technika – Informatyka. Kwartalnik Naukowy Nr 1 (11)2015 Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2015, s. 203 – 209.

M. Samujło, T. Sokołowska - Dzioba, Język otwartości w relacjach nauczyciel - uczeń (w): H. Kwiatkowska (red.),Uczłowieczyć komunikację. Nauczyciel wobec ucznia w przestrzeni szkolnej, Wydawnictwo "Impuls", Kraków 2015, s. 440 - 460.

M. Samujło, T. Sokołowska-Dzioba, Wykorzystanie technologii informacyjnych w edukacji szkolnej (w): E. Sałata, M. Mazur, J. Bojanowicz (red.), Edukacja wczoraj - dziś - jutro. Edukacja w dialogu pokoleń i budowaniu lepszej przyszłości, Radomskie Towarzystwo Naukowe, Radom 2015, s. 539 - 549.

T. Sokołowska-Dzioba, M. Samujło: Zasady budowania relacji nauczyciela z uczniami (w): D. Pankowska, T. Sokołowska-Dzioba: Skuteczna edukacja szkolna w kontekście zadań nauczyciela - wychowawcy, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2015, s. 13-24.

M. Samujło: Samowychowanie uczniów a oddziaływania wychowawcze nauczycieli (w): D. Pankowska, T. Sokołowska-Dzioba: Skuteczna edukacja szkolna w kontekście zadań nauczyciela - wychowawcy, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2015, s. 261-270.

 M.Samujło: Zarządzanie czasem przez nauczycieli (w): Lubelski Rocznik Pedagogiczny, vol.35, nr 3 (2016), Wydawnictwo UMCS, Lublin 2016, s. 295-303.

M. A. Samujło, Zarządzanie czasem a wartości (w): I. Jazukiewicz, E. Rojewska (red.), Sprawności moralne a wartości, Uniwersytet Szczeciński, Rozprawy i Studia T. (MXXVII) 953, Szczecin 2017, s. 55 - 69.

 B.A.Samujło, M.A.Samujło: Percepcja czasu przez nauczycieli przedmiotów zawodowych w świecie nowych technologii (w): Edukacja - Technika – Informatyka. Kwartalnik Naukowy Nr 3/21/2017, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2017, s. 163 – 169.

A. Buczak, M.A. Samujło: Zachowania związane z jedzeniem w kontekście zarządzania czasem studentów (w): V. Tanaś, W. Welskop (red.), Człowiek wobec zagrożeń współczesności, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Łódź 2017, s. 197-206.

M. A. Samujło, T. Sokołowska - Dzioba: Nauczyciel wobec otwartości uczniów w przestrzeni edukacyjnej (w):Studia Paedagogica Ignatiana, Edukacja domowa. Stan i perspektywy, vol. 20, No 3 (2017), s. 119 - 137.

M. A. Samujło, Profilaktyka i terapia wypalenia zawodowego przez sztukę w kontekście zarządzania czasem nauczycieli (w): W. Bobrowicz, A. Żukowska (red.), Edukacja estetyczna a kształcenie postawy twórczej, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2017, s. 133-141.

M. A. Samujło: Zarządzanie czasem przez rodziny w społeczeństwie konsumpcyjnym (w): V. Tanaś, W. Welskop (red.), Rodzina w społeczeństwie konsumpcyjnym, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Łódź 2018, s. 115-122.

M. A. Samujło: Szacunek do siebie i innych jako predyktor alokacji czasu (w): I. Jazukiewicz, E. Rojewska (red.), Szacunek jako sprawność moralna w wychowaniu, Uniwersytet Szczeciński, Rozprawy i Studia T. (MXCII) 1018, Szczecin 2018, s. 111 - 124.

M. A. Samujło, T. Sokołowska - Dzioba: Postawy rodziców a otwartość w zachowaniach uczniów (w): Lubelski Rocznik Pedagogiczny, Edukacja wobec wyzwań współczesności, A. Bochniarz, A. Grabowiec (red.), vol. 37, nr 4 (2018), Wydawnictwo UMCS, Lublin 2018, s. 79-91.

M. A. Samujło, T. Sokołowska - Dzioba: Zagospodarowanie czasu młodzieży w kontekście środowiska rodzinnego i szkolnego (w):Studia Paedagogica Ignatiana, Współczesna polska rodzina wobec niektórych dylematów pedagogicznych, vol. 22, No 2 (2019), s. 145 - 160.

B.A.Samujło, M.A.Samujło: Zarządzanie czasem a wymiary profesjonalizmu nauczyciela (w): Edukacja - Technika – Informatyka. Kwartalnik Naukowy Nr 1/27/2019, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2019, s. 23 – 28.

M. A. Samujło, T. Sokołowska - Dzioba: Otwartość uczniów w relacjach z rodzicami i nauczycielami (w): Wychowanie w Rodzinie, Family Upbringing. S. Walasek, E. Jurczyk – Romanowska (red.), Wrocław 2019, Tom XX, 1/2019, s. 195 - 206.

M. Kowaluk-Romanek, M. Samujło, T. Sokołowska-Dzioba: Budowanie relacji w przestrzeni edukacyjnej, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2022, ss. 195.

M. A. Samujło, A. A. Samujło: Wychowawcze aspekty edukacji przez szachy (w): D. Wosik-Kawala (red.), Quo vadis wychowanie. Wybrane problemy, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2022, s. 145-155.