Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Anna Grabowiec

dr Anna Grabowiec
Stanowisko
adiunkt dydaktyczny
Jednostki
KATEDRA PEDEUTOLOGII I EDUKACJI ZDROWOTNEJ
Telefon
81 5376322 (czynny w czasie konsultacji)
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

 


KONSULTACJE W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021


Konsultacje  w semestrze letnim będą odbywały się w formie zdalnej (video - konferencja), z wykorzystaniem Wirtualnego Kampusu UMCS: https://kampus.umcs.pl/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=160604


Termin: środa w godzinach 11.00-13.00.   


Proszę o wcześniejsze zgłoszenie udziału w konsultacjach drogą mailową Uśmiech


 


 


 


 


 

Adres

ul. Narutowicza 12, pokój 69 b
Lublin

O sobie

Aktualna tematyka badawcza

  • zasoby osobiste młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym
  • teoria i praktyka pedagogicznego kształcenia nauczycieli
  • szkolne samopoczucie uczniów i nauczycieli

Projekty badawcze/dydaktyczne

  • Aktualnie – zespołowy projekt badawczy Katedry Pedeutologii i Edukacji Zdrowotnej Szkolne samopoczucie uczniów i nauczycieli w kontekście zadań przyszłościowych, pod kierownictwem dr hab. Izabelli Łukasik, prof. uczelni.
  • 2019-2022 - projekt dydaktyczny Nauczyciel na miarę XXI wieku realizowany na Wydziale Humanistycznym UMCS. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju. Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym – współautor programu i opiekun praktyk psychologiczno-pedagogicznych śródrocznych.
  • 2013 – 2015 – projekt dydaktyczny Od studenta do eksperta – ochrona środowiska w praktyce realizowany na Wydziale Chemii UMCS, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IV, Poddziałanie 4.1.2. Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy – prowadzenie zajęć dydaktycznych: Trening pracy umysłowej i metod uczenia się.
  • 2010-2014 - projekt www.praktyki.wh.umcs - „Przygotowanie i realizacja nowego programu praktyk pedagogicznych na Wydziale Humanistycznym  UMCS” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytet III, Poddziałanie 3.3.2 „Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli” – prowadzenie szkoleń dla nauczycieli, opiekun praktyk pedagogicznych

Nagrody i wyróżnienia: 

  • Medal Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania, nadany przez Minister MEN – 2016.
  • Medal Srebrny za Długoletnią Służbę, nadany przez Prezydenta RP – 2017.

Działalność naukowa

Najważniejsze publikacje:

Bochniarz A., Bogucki J., Grabowiec A. (red.) (2008), Zdrowa szkoła – zdrowy uczeń. Teoria i praktyka edukacji zdrowotnej. Wybrane zagadnienia, Wyd. Neurocentrum, Lublin.

Grabowiec A., Bogucki J., Bochniarz A. (red.) (2009), Zdrowa szkoła – zdrowy uczeń. Edukacja wobec współczesnych zagrożeń zdrowia, Wyd. Neurocentrum, Lublin.

Grabowiec A. (2011), Samoocena dzieci krzywdzonych w rodzinie, Wydawnictwo UMCS, Lublin.

Grabowiec A., Kryza J., Zielińska K. (red.) (2013), Teoria i praktyka działań komunikacyjnych w poradnictwie i terapii. Perspektywa interwencji kryzysowej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.

 

Grabowiec A. (2010), Kształtowanie adekwatnej samooceny uczniów przez nauczycieli, 
[w:] D. Pankowska, T. Sokołowska-Dzioba (red.) Kompetencje nauczyciela przedmiotów zawodowych. Część 2. Praca wychowawcza, Wydawnictwo UMCS, Lublin, s. 171 – 188.

Grabowiec A. (2011), Diagnoza i praca z uczniem – ofiarą przemocy domowej, [w:] D. Wosik-Kawala, T. Zubrzycka-Maciąg (red.) Kompetencje diagnostyczne i terapeutyczne nauczyciela, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków, s. 99 – 116. 

Wosik-Kawala D., Grabowiec A. (2012), Szkoła miejscem kształtowania kompetencji społecznych – postulaty a rzeczywistość, [w:] K. Czerwiński, A. Knocińska, M. Okrasa (red.) Szkoła, komunikacja i edukacja. Komunikowanie w różnorodnych relacjach interpersonalnych, Wyd. Adam Marszałek, Toruń, s. 38 – 62.

Grabowiec A.,   Bochniarz A. , Bogucki J. (2013), Poczucie koherencji jedynaków i młodzieży posiadającej rodzeństwo,  [w:]  Z. Frączek, B. Lulek (red.), Dylematy współczesnej rodziny - praktyczne rozwiązania, Towarzystwo Naukowe w Rzeszowie, Rzeszów, s. 117-133. 

Grabowiec A. (2014), Samoocena dzieci- ofiar przemocy w rodzinie, "Niebieska Linia", nr 4, s. 8-10.

Grabowiec A. (2016),  (Nie) bezpieczeństwo w rodzinie,  "Wychowanie w rodzinie", Tom XIII, 
nr 1, s. 457-467.

Grabowiec A., Bochniarz A. (2016), O potrzebie/konieczności rozwijania kompetencji komunikacyjnych przyszłych nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, "Lubelski Rocznik Pedagogiczny", Vol. 35, Nr 3, s. 271-284.

Grabowiec A. (2017), Stosunek studentów pedagogiki do problemu przemocy wobec dziecka w rodzinie, [w:] A. Lewicka-Zelent, K. Maciąg (red.): Osoba doświadczająca przemocy w świecie milczenia czy wsparcia? Refleksje interpersonalne, Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o.o, Lublin, s. 29-39.

Grabowiec A(2018), Samoocena młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym, "Wychowanie w rodzinie", Tom XVIII, nr 2, s. 325-337.

Grabowiec A. (2018), Nauczyciel w obliczu krzywdy dziecka, "Lubelski Rocznik Pedagogiczny", Vol. 37, Nr 4, s. 25-33.

Bochniarz A., Grabowiec A. (2019), Uczeń zdolny w rzeczywistości polskiej szkoły, "Lubelski Rocznik Pedagogiczny", Vol. 38, Nr 3, s. 255-269.