Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Agnieszka Buczak

Stanowisko
adiunkt ze stopniem naukowym dr hab.
Jednostki
KATEDRA PEDEUTOLOGII I EDUKACJI ZDROWOTNEJ
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

 w semestrze letnim 2023/2024 


 Instytut Pedagogiki 


ul Głęboka 43, pok.109 (stacjonarnie) - środa 15-16


 Konsultacje on-line na Wirtualnym Kampusie (BigBlueButton) czwartek 9-10


https://kampus.umcs.pl/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=160854#


Istnieje możliwość konsultacji w aplikacji MS Teams - kod zespołu: 5ju7a3a.


Proszę o wcześniejsze zgłoszenie udziału w konsultacjach zdalnych drogą mailową.

O sobie

Interesuje mnie problematyka związana z pedagogiką zdrowia i edukacją zdrowotną, a w szczególności edukacją żywieniową

Habilitacja (2019) Postawy żywieniowe studentów kierunków nauczycielskich. Struktura i uwarunkowania

 


Działalność naukowa

Aktualna tematyka badawcza/ projekty badawcze

1. Analiza psychometrycznych właściwości Skróconej Skali Postaw Żywieniowych

2. Pedagogika zdrowia jako subdyscyplina nauk o wychowaniu w perspektywie interdyscyplinarnych badań w Polsce i na świecie

3. Standaryzacja i walidacja "Kwestionariusza do badania ustosunkowania młodzieży do reklamowanych środków przeciwbólowych z grupy OTC" (wspólnie z I.M.Łukasik i A. Witek)

4. Szkolne samopoczucie uczniów i nauczycieli w kontekście zadań przyszłościowych - projekt zespołowy Katedry Pedeutologii i Edukacji Zdrowotnej (kierownik projektu dr. hab. Izabella Łukasik); aktualnie: badanie samopoczucia uczniów w e-szkole

 

Monografie:

Łukasik I.M., Witek A., Buczak A. (2009), Stosowanie środków przeciwbólowych przez młodzież licealną – uwarunkowania, Wydawnictwo UMCS, Lublin

Witek A., Buczak A., Łukasik I.M. (2010) (red.), Zasoby osobiste i społeczne. Zdrowa Szkoła – Zdrowy Uczeń. Między teorią a praktyką. Wydawnictwo Neurocentrum, Lublin

Buczak A., Łukasik I.M., Witek A. (2010) (red.), Edukacja wobec zagrożeń zdrowia. Zdrowa Szkoła – Zdrowy Uczeń. Między teorią a praktyką. Wydawnictwo Neurocentrum, Lublin

Buczak A. (2014), Zachowania żywieniowe młodzieży w perspektywie edukacji zdrowotnej Wydawnictwo UMCS,  Lublin

Buczak A. (2018), Postawy żywieniowe studentów kierunków nauczycielskich. Struktura i uwarunkowania. Wydawnictwo UMCS, Lublin

Artykuły naukowe:

Buczak A., Łukasik I.M.,  Witek A. (2010) Die Einnahme von schmerzstillenden Mitteln durch polnische Oberstufenschüler und der Einfluss der Werbung (Use of Painkillers by Polish Secondary School Students and the Influence of TV Commercials), Das Gesundheitswesen  72 (11): 808-812;  DOI/10.1055/s-0029-1242788

Buczak A.  (2005). Współpraca rodziny i szkoły szansą przeciwdziałania patologiom  i zagrożeniom młodzieży (w:) ACTA ELBINGENNSIA, T.III, Elbląg 2005, S.79-88

Buczak A, Łukasik I.M., Witek A. (2009) , The use of painkillers in the context of dealing with school problems by young people, (w:) M. Plopa (red.) Polish Journal of Social Science 2009 (4)1: 215-230

Samujło M., Samujło B., Buczak A. (2013), Use of modern information technologies in education, (w): Bicнік ЛНУ iмені Тараса Шевченка № 13 (272), Ч. II: 16 -24

Buczak A., Samujło M., Samujło B. (2013), Cartoon heroes as health behaviour models,(w): Bicнік ЛНУ iмені Тараса Шевченка № 13 (272), Ч. II: 41- 50

Samujło M., Buczak A. (2013), Postrzeganie sytuacji szkolnej a sposoby radzenia sobie  z gniewem przez młodzież gimnazjalną (w): Zeszyty Naukowe WSSP im. Wincentego Pola w Lublinie, Tom 16, Pedagogika specjalna, Lublin, s. 215 – 225

Buczak A. (2013)  Zachowania żywieniowe gimnazjalistów i studentów w kontekście wpływu społecznego, Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu, 19(2):116-122 

Buczak A., Samujło M. (2014) Samoocena globalna i postrzeganie własnego ciała a zachowania żywieniowe studentów,  Lubelski Rocznik Pedagogiczny 32 (Wydanie specjalne), Problemy żywieniowe dzieci i młodzieży pod red. A. Wiatrowskiej, A. Bieganowskiej, A. Witek, Lublin, s. 232-242

Buczak A. (2016) Edukacja zdrowotna w kształceniu językowym w świetle analizy podstawy programowej i podręczników do nauki języków obcych, Lubelski Rocznik Pedagogiczny 35(3), s. 241-256

Hayes D., Buczak A., Davidson G., Das Ch., Carter Anand J., Hansbauer P., Koob D. (2016),  Comparing social work students’ perceptions of risk using online discussion fora: Lessons learned from a European pilot project, Social Work Education. The International Journal, Volume 35, Issue 2, 2016, pages 144-157, DOI:10.1080/02615479.2016.1141193

Łukasik I., Witek A., Buczak A. (2017), Reaching for energy  drinks  and  ability to  deal effectively  with difficult situation in the opinion of students (Sięganie po napoje energetyzujące a umiejętność skutecznego radzenia sobie z sytuacją trudną w opinii studentów), Annales Universitatis Mariae Curie Skłodowska Sectio J, Pedagogia-Psychologia 30(3): 125-136

Buczak A. (2017),  Rodzinne uwarunkowania postaw żywieniowych studentów opartych na religijności, Rozprawy Społeczne 11(4), s. 28-35

Buczak A. (2018), Postawy żywieniowe a radzenie sobie ze stresem studentów kierunków nauczycielskich, Annales Universitatis Mariae Curie Skłodowska Sectio J, Pedagogia-Psychologia 31(2): 271-284

Buczak A. (2019) Ortorektyczne postawy żywieniowe w kontekście ideologii healthizmu (w druku) Lubelski Rocznik Pedagogiczny38(3), s. 47-56, DOI : 10.17951/lrp.2019.38.3.47-56

Rozdziały w monografiach:

Buczak A., Witek A. (2005). Percepcja własnych kompetencji zawodowych nauczycieli gimnazjum, (w:) Świadomość i samoświadomość nauczyciela a jego zachowanie zawodowe, Edward Kozioł, Ewa Pasterniak-Kobyłecka (red.), Zielona Góra 2005, S.207-216

Łukasik I.M.,  Witek A., Buczak A. (2008), Kompetencje osobiste  w radzeniu sobie z problemami rodzinnymi a zażywanie środków przeciwbólowych, (w:)  Renata Domżał-Drzewicka, Amelia Ścibor, Halina Kaźmiera (red.) Uzależnienia a rodzina. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Makmed, Lublin , s.118-122

Witek A., Łukasik I.M.,  Buczak  A.(2008),  Zażywanie środków przeciwbólowych z grupy OTC przez młodzież licealną w zależności od spostrzegania trudności w sytuacji szkolnej, (w:)  Renata Domżał-Drzewicka, Amelia Ścibor, Halina  Kaźmiera (red.) Uzależnienia a   rodzina. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Makmed, Lublin, 58-64

Buczak A. (2008)  Sugestywność reklamy dla wyboru środków przeciwbólowych, (w:)  A.   Grabowiec, J. Bogucki, A. Bochniarz „Zdrowa szkoła - zdrowy uczeń. Edukacja wobec współczesnych zagrożeń zdrowia”, Lublin, s.57-64

Buczak A., Łukasik I.M., Witek A. (2009),  Personal resources and strategies of coping with the pain experienced by young people in High School, (w:) G. Olchowik (red.)Wellness and prosperity in different phases of life, NeuroCentrum, Lublin 2009, s. 69-80

Buczak A.,  Łukasik I.M.,  Witek A. (2009),  Anger and mental well-being versus strategies of coping with pain as applied by young people, (w:) J Daniluk (red.) Education vs. wellness, NeuroCentrum, Lublin 2009, s. 91-106

Buczak A. (2010), Nauczyciel między teorią a praktyką. Opinie studentów pedagogiki   o przydatności teoretycznej wiedzy pedagogicznej w praktyce dydaktyczno-wychowawczej (w:) A. Witek, I. Łukasik, A. Buczak, Zasoby osobiste i społeczne. Zdrowa Szkoła – Zdrowy Uczeń. Między teorią a praktyką, Lublin, s. 143-157

Buczak A., Samujło M. (2011), Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej  z perspektywy studentów odbywających praktykę ogólnopedagogiczną, A. Bogucka- Kocka, M. Selda, J. Kocki (red.) Wybrane uwarunkowania medyczne i społeczne rozwoju dziecka niepełnosprawnego, Wyd. Polihymnia, Lublin, s. 15-31

Buczak A. (2011) Socjokulturowe uwarunkowania zachowań żywieniowych -  wyzwanie dla edukacji zdrowotnej" (w:) J. Kirenko, D. Wosik-Kawala, T. Zubrzycka-Maciąg (red.) "Wychowanie wobec wyzwań współczesności", Lublin  , s. 221-238

Buczak A.,  Samujło M,  Samujło B. (2012), Nauczyciel między indywidualizacja a integracją. Studenci kierunków nauczycielskich wobec nowych zadań edukacyjnych  (w:) A. Dudak, K. Klimkowska, A. Różański (red.)Przygotowanie zawodowe młodych pedagogów, Impuls, Kraków, s. 45-60

Samujło M., Buczak A.,  Samujło B. (2012), Nauczyciel przedmiotów zawodowych  a wymagania rynku pracy (w:) A. Dudak, K. Klimkowska, A. Różański (red.), Przygotowanie zawodowe młodych pedagogów, Impuls, Kraków, s.85-98

Samujło M., Buczak A. (2015), O prawach dziecka w ujęciu Janusza Korczaka i według obowiązujących aktów prawnych (w:) M. Czepil, R. Anna Bednarz-Grzybek , M. Hajkowska (red.) Janusz Korczak - przyjaciel dzieci. W nurcie rozważań pedagogicznych , Wydawnictwo UMCS Lublin: 173-182

Buczak A. (2016), Szacunek jako element postawy wobec odżywiania – w poszukiwaniu sprawności moralnych w edukacji żywieniowej (w:) I. Jazukiewicz, E. Rojewska (red.), Sprawności moralne a przestrzenie pedagogiczne, Szczecin, s. 269-283

Samujło M., Buczak A. (2017), Zachowania związane z jedzeniem w kontekście zarządzania czasem studentów, (w:) V. Tanaś, W. Welskop, Człowiek wobec zagrożeń współczesności,  Wydawnictwo Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Łódź, s. 197-206

Buczak A. (2017), Postawy żywieniowe przyszłych nauczycieli – zagrożenia i wyzwania dla edukacji żywieniowej, (w:) V. Tanaś, W. Welskop, Człowiek wobec zagrożeń współczesności,  Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Łódź, s. 187-196

Buczak A. (2018), Rodzinne uwarunkowania konsumpcyjnych postaw żywieniowych, (w:) V. Tanaś, W. Welskop, Rodzina w społeczeństwie konsumpcyjnym Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Łódź, s. 231-240

Buczak A. (2019) , Udział mediów w kształtowaniu postaw wobec odżywiania – z perspektywy edukacji zdrowotnej, (w:) Tanaś V., Welskop W. (red.), Mass media we współczesnym świecie , Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Łódź, s. 155-167