Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Izabella Maria Łukasik

dr hab. Izabella Maria Łukasik
Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA PEDEUTOLOGII I EDUKACJI ZDROWOTNEJ
Telefon
(81) 537 63 23
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
www
Konsultacje

   


  Konsultacje on-line na Kampusie UMCS we wtorki 9.00-11.00 po wcześniejszym zgłoszeniu drogą emailową izabella.lukasik@poczta.umcs.lublin.pl

Adres

Narutowicza 12
20-004 Lublin

O sobie

Aktualna tematyka badań:

 • świadomość zdrowotna jako istotne pojęcie pedagogiki zdrowia
 • samopoczucie ucznia i nauczyciela predyktorem zadań przyszłościowych
 • poczucie własnej skuteczności a wyzwania życia codziennego
 • standaryzacja i walidacja "Kwestionariusza do badania ustosunkowań młodzieży do reklamowanych środków przeciwbólowych z grupy OTC" (współpraca z Agnieszką Buczak i Anną Witek)

Projekty badawcze:

 • 2019 kierownik zespołowego projektu badawczego Katedry Pedutologii i Edukacji Zdrowotnej "Szkolne samopoczucie uczniów i nauczycieli w kontekście zadań przyszłościowych" z modułem uzupełniającym: "Samopoczucie uczniów w e-szkole"
 • 2008 rok - kierownik projektu grantu zespołowego Prorektora ds. Nauki UMCS BW-07-1000-48-08 ZFTN00000060 „Środowiskowe i osobiste uwarunkowania stosowania przez młodzież licealną dostępnych bez recepty środków przeciwbólowych”. 

Projekty dydaktyczne:

 • 2009-2010 Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie Wydział Zamiejscowy w ramach Projektu „Przedsiębiorcza Uczelnia” współfinansowanym przez Europejski Fundusz Społeczny, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu IV –Szkolnictwo Wyższe i Nauka Działania 4.1 – Wzmocnienie  potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenia liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałania 4.1.1- Wzmocnienie potencjału dydaktycznego  uczelni w Lublinie  zajęcia na Podyplomowych Studiach Kwalifikacyjnych: Praca z rodziną  i w placówkach socjalizacyjnych oraz  Opieka nad małym dzieckiem  w rodzinie  przedmiot: Podstawy oddziaływań wychowawczych
 • 2009 udział w realizacji projekt „Pedagogiczne Kwalifikacyjne Studia Podyplomowe –Przygotowanie do roli nauczyciela przedmiotów zawodowych” UMCS współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet III „Wysoka  jakość systemu oświaty”, Działanie 3.3.”Poprawa jakości kształcenia”, Poddziałanie 3.3.2. „Efektywny system kształcenia idoskonalenia nauczycieli”- przedmiot:Koncepcje i praktyki nauczania.
 • 2009  Zajęcia dydaktyczne w ramach projektu „Pedagogiczne Kwalifikacyjne Studia Podyplomowe – Przygotowanie do roli nauczyciela przedmiotów zawodowych” WPiP  1.01.2009-31.08.2010 współfinansowany przez Unię Europejską      w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet III „Wysoka jakość systemu oświaty”, Działanie 3.3.”Poprawa jakości  kształcenia”, Poddziałanie 3.3.2. „Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli”.
 •  2010 udział w realizacji projektu w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu „Praktyki Pedagogiczne drogą do innowacyjnego szkolnictwa” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego  Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet III „Wysoka jakość systemu oświaty”, Działanie 3.3.”Poprawa jakości kształcenia”, Poddziałanie 3.3.2. „Efektywny system kształcenia                    i doskonalenia nauczycieli – projekty konkursowe”- 2010  - Analityk Desk-Research Programów,  - Wprowadzanie Danych
 • 2011  Przeprowadzenie zajęć na szkoleniu dla nauczycieli opiekunów praktyk  pedagogicznych na Wydziale Humanistycznym UMCS: przedmiot : Kompetencje komunikacyjne. Projekt współfinansowany przez UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Nagrody i wyróżnienia: 

 • 2010 roku Nagroda zespołową III stopnia za wyróżniającą się pracę w minionym roku akademickim przyznana przez JM Rektora UMCS PK – 1440 -614/2010 (z Agnieszką Buczak i Anną Witek).
 • 2016 Medal Złoty za Długoletnią Służbę I stopnia
 • 2018 Medal Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania

Działalność naukowa

W 2014 habilitacja w dziedzinie nauk społecznych w zakresie pedagogiki - monografia "Poczucie własnej skuteczności we współpracy z grupą. Eksperyment pedagogiczny w przestrzeni akademickiej" Wyd. UMCS, Lublin 2013.

Monografie

I.M. Łukasik : O stresie inaczej. Wykorzystanie modelu synektycznego w edukacji zdrowotnej. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2005.

I.M.Łukasik, A. Witek, A. Buczak: Stosowanie środków przeciwbólowych przez młodzież licealną. Wyd. UMCS, Lublin 2009.

I.M. Łukasik: Świadome ciało w podróży bez granic. Wyd. Kaprint, Lublin 2011.

I.M. Łukasik: Poczucie własnej skuteczności we współpracy z grupą. Eksperyment pedagogiczny w przestrzeni akademickiej. Wyd. UMCS, Lublin 2013.

I.M. Łukasik, A. Witek: Budowanie efektywnego zespołu poprzez gry i zabawy. Wyd. UMCS, Lublin 2015

A. Buczak, A., I.M. Łukasik, A. Witek (red.): (2010). Zasoby osobiste i społeczne. Zdrowa szkoła – Zdrowy uczeń. Między teorią z praktyką. Wyd. NeuroCentrum, Lublin 2010.

A. Buczak, I.M. Łukasik, A. Witek (red.): Edukacja wobec zagrożeń zdrowia. Zdrowa szkoła - Zdrowy uczeń. Między teorią a praktyką. Wyd. NeuroCentrum, Lublin 2010.

              Artykuły i rozdziały powstałe po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego                        

I.M.Łukasik, A.Witek, Samorządność - idea myśli korczakowskiej czy realna potrzeba wychowania młodego pokolenia globalnych tubylców, s. 257-272 [W:] M. Korczyński,M.Okrasa, B. Wierzchowska-Konera (red.) Pochylmy się nad dzieckiem. Idea i dzieło Janusza Korczaka, Wyd. UMCS, Lublin 2014.


 I.M.Łukasik, Praktyka pedagogiczna przyczynkiem budowania poczucia własnej skuteczności zawodowej s. 121-130. J.Bogucki, A. Bochniarz, A.Grabowiec (red.) przez praktyki do praktyki. W stronę innowacyjności w kształceniu nauczycieli, część III, Pedagogika, UMCS, Lublin 2014. 


 I.M.Łukasik: Odpowiedzialność a skuteczność działania w przestrzeni edukacyjnej. Wymiar etyczny  i prakseologiczny [W:] Majchrzak (red.): Podmioty, środowiska i obszary edukacyjne. Wyzwania i zagrożenia połowy XXI wieku, tom I, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu, Poznań 2014, s. 79-86.


 A.Witek, I.M. Łukasik, Potrzeba rozwijania wybranych kompetencji uczniów ze specyficznymi trudnościami  w uczeniu się [W:] Żłobicki (red.): Transgresje w edukacji, tom I, Oficyna Wydawnicza „Impuls”Kraków 2014, s. 231-241I.


 I.M. Łukasik, A healthy and safe pupil in terms of the teacher’s responsibility, s. 231-240. [W:] Karpenko, Parczewska (red.): Around the care and upbringing of pedagogical reflection, Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University, Drohobych 2015.


 I.M.Łukasik, Żywieniowe uwarunkowania aktywności seksualnej. Z przymrużeniem oka, s. 171-180. [W:] H.Marek, A.Zduniak (red.) Bezpieczeństwo zdrowotne - ujęcie interdyscyplinarne. Bezpieczeństwo żywności i w żywieniu -szanse                i zagrożenia, t.2, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu, Poznań 2015.


I.M.Łukasik, A.Witek, Wróżenie z fusów czy realizowanie skutecznego planu - myśląc o karierze, s. 225-240. [W:] Z. Gaś (red.) Kłopoty z dorosłością. Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji, Lublin 2015.


I.M.Łukasik, D. Pankowska, Ład i dyscyplina na lekcji, s. 25-63. [W:] D. Pankowska, T.Sokołowska-Dzioba (red.) Skuteczna edukacja szkolna w kontekście zadań nauczyciela-wychowawcy, Wyd. UMCS. Lublin 2015.


I.M.Łukasik, Antycypacja lęków związanych z odpowiedzialnością za bezpieczeństwo dziecka u przyszłych pedagogów, s.46-59. [W:] A.Pawluk-Skrzypek, M.Jurewicz (red.) Nauczyciel.Uczeń.Rodzic.W teorii i praktyce edukacyjnej,Wyd. Polihymnia,Lublin 2016.


 I.M.Łukasik, Szanse życiowe młodych Polaków -problem sprawstwa. Lubelski Rocznik Pedagogiczny, 35(3), 2016, s. 211-221.


 I.M.Łukasik, A. Witek, Poczucie własnej skuteczności we współpracy z grupą gimnazjalistów o różnym poziomie lęku sytuacyjnego, s. 127-140.  Irena Babets,Helena Marek (red.) Bezpieczeństwo zdrowotne - ujęcie interdyscyplinarne. Bezpieczeństwo w perspektywie następnych pokoleń - zdrowe życie, dorastanie i starzenie się. Wyd. Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, Poznań 2016.


 I.M.Łukasik, Epidemia samotności w przeludnionym świecie, s. 99-108. [W:] V.Tanaś, W.Welskop (red.) Człowiek wobec zagrożeń współczesności,Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Łódź 2017/wersja elektroniczna/. http://www.medyk.edu.pl/wgrane-pliki/sklad-ksiazka-czlowiek-wobec-zagrozen-wspolczesnosci-15.05.3017-gotowa.pdf 


 A.Witek, I.M. Łukasik, A.Buczak. Reaching for Energy Drinks and Ability to Deal Effectively with Difficult Situations in the Opinion of Students (Sięganie po napoje energetyzujące a umiejętność skutecznego radzenia sobie z sytuacją trudną w opinii studentów). Annales UMCS Sectio J, Vol.30, No3/2017, s. 125-136.


I.M.Łukasik, A.Witek. Experiencing anxiety about self-efficacy during teamwork. Przegląd Badań Edukacyjnych nr 24(I/2017), s. 7-20. DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBE.2017.001 


I.M.Łukasik, A. Witek. Świadomość samopoczucia zdrowotnego studentów w kontekście zagrożeń zdrowia psychicznego. Rozprawy Społeczne 11(4)/2017, s. 64-72.


 I.M.Łukasik. Zdolność do współpracy - osobiste przekonania a elastyczność poznawcza jako efekt funkcjonowania zakrętu obręczy. [W:] K. Górecka, A. Kurkiewicz (red.). Edukacja XXI wieku. Przestrzenie edukacyjnego współdziałania w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego (2). Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa. Poznań 2017.


I.M.Łukasik, A.Witek, Nastawienie na sukces w kontekście pozytywnej orientacji i poczucia własnej skuteczności. Annales UMCS Sectio J, Vol. XXXI, 2/2018, s. 301-312.  


 I.Łukasik, Budowanie świadomości zdrowotnej w orientacji na przyszłość wyzwaniem edukacji zdrowotnej. Lubelski Rocznik Pedagogiczny. T. XXXVII, z. 4 – 2018, s. 93-106.
DOI: 10.17951/lrp.2018.37.4.93-10 

 I.M. Łukasik, Poszerzanie świadomości dotyczącej znaczenia wody dla zdrowia człowieka.  Wyzwania pedagogiki zdrowia. Lubelski Rocznik Pedagogiczny T. XXXVIII, z. 3 – 2019, s. 57- 75. 

 I.M.Łukasik, Health consciousness as a real phenomenon in view of John R. Searle's considerations. Presence of the term in health pedagogy. Lubelski Rocznik Pedagogiczny T. T. XXXIX, z. 4 – 2020, DOI: 10.17951/lrp.2020.39.4.11-21

 


Ogłoszenia