Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Agnieszka Bochniarz

dr Agnieszka Bochniarz
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII, ZAKŁAD PEDEUTOLOGII I EDUKACJI ZDROWOTNEJ
Funkcje
Prodziekan
Telefon
+48 81 537 63 22 lub 537 63 12 - czynny w godzinach konsultacji
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
www.umcs.pl
Konsultacje

 


 


KONSULTACJE W SEMESTRZE LETNIM 2018/2019


ŚRODA: 12.00. - 14.00.


CZWARTEK: 10.00.-12.00.


 


KONSULTACJE DZIEKAŃSKIE W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019


ŚRODA:10.00. - 12.00.


 


                                                                     Zapraszam Uśmiech


 


 


 


 


 


 


 


                                                                


 


 


 


 


 


                            


                              


 


 


 


 
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Adres

ul. Narutowicza 12, pokój 69 b lub 46
20-004 Lublin

O sobie

Zajmuję się problemami z zakresu pedagogiki rodziny, pedeutologii oraz komunikacji interpersonalnej.


Pozycje zwarte:

1.  A. Grabowiec, J. Bogucki, A. Bochniarz (red.) (2008): Edukacja wobec współczesnych zagrożeń zdrowia. Lublin, Wydawnictwo NeuroCentrum.

2.  A. Bochniarz, J. Bogucki, A. Grabowiec (red. ) (2008): Teoria i praktyka edukacji zdrowotnej. Wybrane zagadnienia. Lublin, Wydawnictwo NeuroCentrum.

3. A. Bochniarz (2010): Postawy rodzicielskie a funkcjonowanie społeczne jedynaków. Wydawnictwo UMCS.

Pozostałe publikacje naukowe:

 1. A. Bochniarz (1997): System doradztwa i doskonalenia nauczycieli w obecnej rzeczywistości (w:) M. Ochmański (red.): Możliwości i bariery reform edukacyjnych. Warszawa, Wydawnictwo WSP TWP, s. 211 – 214.
 2. A. Bochniarz (1997): System edukacyjny w Chińskiej Republice Ludowej (w:) M. Ochmański (red.): Kształcenie nauczycieli w kontekście integracji europejskiej, Lublin, Wydawnictwo UMCS, , s. 129 –
 3. A. Bochniarz (1998): Zjawisko “kotów” w szkole i internacie (w:) J. Kuźma, Z. Szarota (red.): Agresja i przemoc we współczesnym świecie. Agresja i przemoc wśród dzieci i młodzieży oraz w instytucjach społecznych i opiekuńczych. Kraków, Oficyna Wydawnicza TexT, s. 199 –205.
 4. A. Bochniarz (1998): Uzależnienie od narkotyków jako jeden z czynników zaburzających psychospołeczne funkcjonowanie ucznia w szkole. (w:) M. Ochmański (red.): Uniwersyteckie kształcenie nauczycieli a psychopedagogiczne czynniki rozwoju ucznia. Lublin,Wydawnictwo UMCS, s. 333 – 343.
 5. A. Bochniarz, K. Lachewicz (2000): Funkcjonowanie klas integracyjnych. (w: ) R. Kucha (red.): Lubelski Rocznik Pedagogiczny. T. XX, Lublin,Wydawnictwo UMCS, s. 95 – 102.
 6. A. Bochniarz, A. Grabowiec (2001): Możliwości i bariery współpracy szkoły z rodziną.(w:) M. Ochmański, T. Sokołowska – Dzioba, A. Pielecki (red.): Edukacja w perspektywie integracji Europy. Warszawa, Wydawnictwo WSP TWP, s. 577 – 581.
 7.  A. Bochniarz (2002): Podstawy komunikacji interpersonalnej. (w:) T. Sokołowska – Dzioba (red.): Kształtowanie umiejętności wychowawczych. Lublin, Wydawnictwo UMCS, s. 129 – 144.
 8. A. Bochniarz (2002): Kompetencje nauczycielskie w zakresie motywowania uczniów do nauki – opinie studentów. (w:) E. Kozioł, E. Kobyłecka (red.): Kompetencje nauczyciela – stan, potrzeby i kierunki zmian. Zielona Góra, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 81 – 87.
 9. A. Bochniarz (2006): Decyzje i losy absolwentów kończących liceum profilowane w roku 2005. (w:) R. Kucha (red.): Miejsce i ranga liceum profilowanego w polskim systemie oświatowym. Nadzieje i zagrożenia. Lublin, Wydawnictwo UMCS, s. 55-61.
 10. A. Bochniarz (2007): Nauczyciel wobec zagrożeń XXI wieku. Sekty religijne i ich wpływ na sytuację szkolną młodzieży. (w:) Z. Bartkowicz, M. Kowaluk, M. Samujło (red.): Nauczyciel kompetentny. Teraźniejszość i przyszłość. Lublin, Wydawnictwo UMCS, s. 325-333.
 11. A. Bochniarz (2008): Postawy rodzicielskie a funkcjonowanie społeczne jedynaków. (w:) S. Guz (red.): Dziecko a zagrożenia współczesnego świata. Lublin, Wydawnictwo UMCS.
 12. A. Bochniarz, A. Grabowiec (2008): Zdrowie w systemie wartości gimnazjalistów. (w:) A. Bochniarz, J. Bogucki, A. Grabowiec (red. ) Teoria i praktyka edukacji zdrowotnej. Wybrane zagadnienia. Lublin, Wydawnictwo Neurocentrum
 13. J. Bogucki, A. Bochniarz, A. Grabowiec (2009): The school situation and social functioning of only children – gymnasium pupils. (w:) J. Daniluk (red.) Education vs. wellness. Lublin, Wydawnictwo NeuroCentrum, s. 65-74.
 14. J. Bogucki, A. Grabowiec, A. Bochniarz (2009): Modification of the behaviours connected with nourishment and life style as a major way of preventing obesity in children and youth. (w:) K. Turowski (red.) Impact of a lifestyle on wellness and prosperity. Lublin, Wydawnictwo NeuroCentrum, s.13-20 .
 15.  A. Bochniarz, A. Grabowiec, J. Bogucki (2009): Rola komunikacji niewerbalnej w edukacji dzieci uchodźców. (w:) E. Sałata (red.) Problemy dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli. Radom, Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego, Uniwersytet Warszawski, Instytut Technologii Eksploatacji-Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu, s. 470-473.
 16. A. Bochniarz (2010): Efektywne porozumiewanie się w relacjach wychowawczych. (w:) D. Pankowska, T. Sokołowska-Dzioba (red.): Kompetencje nauczyciela przedmiotów zawodowych. Praca wychowawcza, Wydawnictwo UMCS, Lublin,  Część 2, s. 101-119.
 17. J. Bogucki, A. Grabowiec, A. Bochniarz (2010): FAS – Alkoholowy Zespół Płodowy w opinii kobiet ciężarnych. (w:) A. Buczak, I. Łukasik, A. Witek (red.): Edukacja wobec zagrożeń zdrowia. Zdrowa szkoła – zdrowy uczeń. Między teorią a praktyką. Wydawnictwo NeuroCentrum, Lublin, s. 83-99. 
 18. A. Grabowiec, A. Bieganowska, A. Bochniarz, J. Bogucki (2011): Zagrożenia internetowe w świadomości przyszłych nauczycieli. [w:] Podgórecki J., Dąbrowska A., Czerwiński K. (red.): Bezpieczeństwo w perspektywie komunikowania społecznego i jego edukacyjne uwarunkowania. Wyd. Adam Marszałek Toruń, ss. 153 – 172.
 19.  J. Bogucki, A. Grabowiec, A. Bochniarz (2011): Uniwersyteckie kształcenie nauczycieli w kontekście zmian w systemie pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wisza Oswita Ukrainy, Tom 1 (26), ss. 61 – 66.
 20. A. Bochniarz (2011), Postawy rodzicielskie a zachowania agresywne jedynaków,  Zeszyty Naukowe tom XI, Drukarnia i Wydawnictwo Akademickie WSSP, Lublin, s. 125-143
 21. J. Bogucki, A. Bochniarz, A. Grabowiec (2011), Preparation of teachers for teaching and educational work with chronically ill pupils. [w:] Bogucka-Kocka A., Feldo M., Kocki J. (red.) Selected problems of diagnosis, treatment and prophylaxis of a disabled child. Polihymnia, Lublin, ss. 197-207.
 22. A. Grabowiec, A. Bochniarz (2012):  Zasoby osobiste jako istotny czynnik w radzeniu sobie w sytuacjach stresowych, [w:] The Science and quality of life, Studium Vilnense A, vol. 9, ss.179-182.
 23. A. Bochniarz, A. Grabowiec (2012): Zasoby osobiste jedynaków i młodzieży z rodzin wielodzietnych, [w:] The Science and quality of life, Studium Vilnense A, vol. 9, ss. 43-47.
 24. A. Grabowiec, A. Bochniarz, J. Bogucki, A. Witek (2012): Communicative competence in educating humanities teachers, [w:] K. Czerwiński, A. Knocińska, A. Stefańska (red.) Komunikacja społeczna w perspektywie dylematów       współczesnej edukacji. Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, ss. 92-111.
 25. A. Bochniarz, A. Grabowiec, J. Bogucki, A. Witek (2012): The role of communicative competence In managing situations disturbing good order and discipline during a lesson, [w:] K. Czerwiński, A. Knocińska, A. Stefańska (red.) Komunikacja społeczna w perspektywie dylematów współczesnej edukacji. Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, ss. 135- 155.
 26. A. Grabowiec, A. Bochniarz, J. Bogucki (2013): Poczucie koherencji jedynaków i młodzieży posiadającej rodzeństwo. [w:] Z. Frączek, B. Lulek (red.) Dylematy współczesnej rodziny - praktyczne rozwiązania. Krośnieńska Oficyna Wydawnicza Sp. z o.o., Rzeszów, ss. 117-133.
 27. A. Bochniarz,A. Grabowiec (2013): Kiбepмoббiнг – виклик для cучасної освіти, „Βiсник” Луганського Національного Університету Імені Тараса Шевченка, Педагогічні Науки № 13 (272) липень 2013 Частина II, s. 6-16.
 28. J. Bogucki, A. Bochniarz, A. Grabowiec (2013): A teacher should think Polish and European. Reflections a few years after Poland joined the European Union [w:] R. Kucha, H. Cudak (red.), European ideas in Pedagogical thoughts – from national to supernational points of view. Some totalitarian aspects. Studia i monografie 43, Łódź, Wyd. Społecznej Akademii Nauk, ss. 355 - 366


Uczestnictwo w konferencjach naukowych w latach 2005 - 2012
:  
 

 • 30 - 31 maja 2005 Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Nauczyciel kompetentny – teraźniejszość i przyszłość” Lublin
 • 13 - 14 listopada 2006 Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Dziecko a zagrożenia współczesnego świata” Lublin
 • 6 – 7 listopada 2007 Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Zdrowa szkoła-zdrowy uczeń” Lublin, organizator: Zakład Pedeutologii i Edukacji Zdrowotnej
 • 5 - 7 czerwiec 2009 Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Dobrostan i powodzenie” Lublin
 • 18 - 19 maj 2010 II Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Zdrowa szkoła - zdrowy uczeń”,  Lublin, organizator: Zakład Pedeutologii i Edukacji Zdrowotnej
 • 10 – 11 grudzień 2010 I Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. Kazuistyka Wieku Rozwojowego „Casus pro diagnosi”, Lublin, organizator: PAN O/Lublin, Klinika Endokrynologii i Neurologii Dziecięcej UM Lublin, Samodzielna Pracownia Genetyki Klinicznej UM Lublin, Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Genetycznego, Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
 • 16 – 19 maj 2011 Międzynarodowa Konferencja Naukowa Komunikowanie społeczne w edukacji – Multidyscyplinarność bezpieczeństwa podmiotowego i przedmiotowego w perspektywie komunikowania międzyludzkiego. Od komunikacji intrapersonalnej, interpersonalnej po komunikowanie globalne w perspektywie bezpieczeństwa człowieka i zbiorowości społecznych. Od komunikacji międzykulturowej do bezpieczeństwa wielu kultur Lądek Zdrój, UKW w Bydgoszczy, KPSW w Bydgoszczy, UJ Kraków, Uniwersytet Wrocławski, Univerzity Mateja.
 • 3 – 5 lipiec 2011 XV International Conference on the “Science and Quality of Life”, Vilnius, Lithuania, organizator: Universitas Studiorum Polona Vilnensis
 • 13 – 14 październik 2011 V Ogólnopolska Konferencja Naukowa. Problemy diagnostyki, rehabilitacji i rozwoju dziecka niepełnosprawnego, Lublin, organizator: PAN O/Lublin, Klinika Endokrynologii i Neurologii Dziecięcej UM Lublin, Samodzielna Pracownia Genetyki Klinicznej UM Lublin, Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Genetycznego, Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
 • 14 – 16 październik 2011 II Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. Kazuistyka Wieku Rozwojowego „Casus pro diagnosi”, Lublin, organizator: PAN O/Lublin, Klinika Endokrynologii i Neurologii Dziecięcej UM Lublin, Samodzielna Pracownia Genetyki Klinicznej UM Lublin, Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Genetycznego, Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
 • 24 – 27 wrzesień 2012 Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Komunikowanie społeczne w edukacji. Zarządzanie – Szkoła – Komunikacja społeczna, Zakopane, Gnieźnieńska Szkoła Wyższa
 • 27 – 28 wrzesień 2012  III Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Zdrowa szkoła-zdrowy uczeń”. Nawyki i postawy żywieniowe dzieci i młodzieży. Lublin, organizator: Zakład Pedeutologii i Edukacji Zdrowotnej

Ogłoszenia