Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Marzena Kowaluk-Romanek

dr Marzena Kowaluk-Romanek
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA PEDEUTOLOGII I EDUKACJI ZDROWOTNEJ
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
https://orcid.org/0000-0002-5579-6240
Konsultacje

SEMESTR LETNI 2022/2023


URLOP WYPOCZYNKOWY do 15 września


STACJONARNIE:                                                                                                                                                                                                                                       Instytut Pedagogiki ul. Głęboka 43, pokój 1.11.


Zgłoszenia studentów na konsultacje przyjmuję drogą mailową.


Link do konsultacji zadalnych: https://kampus.umcs.pl/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=540527


 


 


 


 


 


 

Adres

Instytut Pedagogiki, ul. Głęboka 43, pokój 1.11
Lublin

O sobie

Terapeuta pedagogiczny, pedagog specjalny, logopeda.

Aktualna tematyka badawcza:

 • wczesne wspomaganie dziecka w rozwoju,
 • diagnoza i terapia pedagogiczna uczniów ze specyficznymi zaburzeniami uczenia,
 • wsparcie i indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 • funkcjonowanie psychospołeczne osób niepełnosprawnych,
 • teoria i praktyka pedagogicznego kształcenia nauczycieli.
 • praca dydaktyczna i wychowawcza w przedszkolu i szkole.
 • radzenie sobie w sytuacjach trudnych.
 • poczucie własnej skuteczności.

 Projekty:

 • Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli AWANS w Lublinie, 2005-2006: Projekt Diagnoza i orzecznictwo psychologiczno-pedagogiczne dzieci niewidomych, słabo widzących, dzieci niesłyszących i słabo słyszących oraz dzieci z autyzmem - kierownik merytoryczny, prowadzenie zajęć szkoleniowych z pracownikami poradni psychologiczno-pedagogicznych województwa lubelskiego.
 • UMCS Lublin, 2009-2010: Pedagogiczne kwalifikacyjne studia podyplomowe – przygotowanie do roli nauczyciela przedmiotów zawodowych projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS - prowadzenie zajęć szkoleniowych.
 • Wydział Humanistyczny UMCS Lublin, 2010-2012: Przygotowanie i realizacja nowego programu praktyk pedagogicznych na Wydziale Humanistycznym UMCS projekt współfinansowany ze środków EFS - prowadzenie zajęć szkoleniowych dla nauczycieli, przygotowanie nauczycieli do pełnienia roli opiekuna praktyk w szkole, uczelniany opiekun praktyk dla studentów Wydziału Humanistycznego.
 • Lubelska Agencja Ochrony Środowiska S.A., 2011-2012: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Projekt unijny Wyjaśnianie świata przyrody - konsultant merytoryczny.
 • Euro - Forum Lublin, 2017-2018: Projekt Stworzenie innowacyjnej platformy interaktywnej Quizer w wyniku realizacji prac B+R współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 - członek zespołu badawczego.
 • Euro - Forum Lublin, 2017-2019, współpraca konsultacyjna do końca 2020: Projekt Portal internetowy w obszarze edukacji online służący podniesieniu efektywności przyswajania wiedzy przez dzieci z trudnościami w uczeniu się o różnym podłożu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 - analiza wyników badań pod kątem możliwości wykorzystania ich na potrzeby portalu edukacyjnego wspomagającego przyswajanie wiedzy przez dzieci z trudnościami w nauce (zwykłe i specyficzne trudności w uczeniu się), opracowanie wskazówek merytorycznych, dotyczących zasad konstruowania programu edukacyjnego oraz ćwiczeń interaktywnych dla optymalizowania wyników nauczania uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, opracowanie 20 artykułów na platformę interaktywną, przybliżających rodzicom i nauczycielom zagadnienie specyficznych trudności w uczeniu się.
 • Gmina Niedrzwica, 2018: Projekt: Nowoczesne Szkoły w gminie Niedrzwica Duża finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, Oś Priorytetowa 12. Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.2 - prowadzenie zajęć szkoleniowych dla nauczycieli.
 • Gmina Strzyżewice, 2019: Projekt: Program Kompetencji Kluczowych Uczniów i Nauczycieli Szkół Podstawowych w Gminie Strzyżewice. Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowych 9 – 12 RPO WL 2014-2020 – Edukacja, kwalifikacje i kompetencje - prowadzenie zajęć szkoleniowych dla nauczycieli.
 • Euro - Forum Lublin, 2019: Projekt: IC-English realizowany w ramach programu ERASMUS+ Akcja 2 Partnerstwo strategiczne na rzecz edukacji dorosłych - udział w pracach zespołu ekspertów tworzącego rezultaty pracy intelektualnej projektu.
 • Katedra Pedeutologii i Edukacji Zdrowotnej, Instytut Pedagogiki UMCS, 2020/2021: Projekt: Szkolne samopoczucie uczniów i nauczycieli w kontekście zadań przyszłościowych - udział w pracach zespołu badawczego.

Nagrody i wyróżnienia:

 • Medal Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania, nadany przez Minister MEN - 2018.
 • Medal Srebrny za Długoletnią Służbę, nadany przez Prezydenta RP - 2018.
 • Tytuł honorowy "HOMO DIDACTICUS" za wyróżniającą się pracę dydaktyczną w semestrze zimowym 2021/2022.
 • Tytuł honorowy "HOMO DIDACTICUS" za wyróżniającą się pracę dydaktyczną w semestrze letnim 2021/2022.

 Samorozwój - przebyte kursy, szkolenia i warsztaty:

 • ZINTEGROWANY SYSTEM KWALIFIKACJI - MOŻLIWOŚCI DLA EDUKACJI - dwudniowe seminarium, zrealizowane w ramach projektu: Wsparcie rozwoju ZSK w szczególności na poziomie regionalnym poprzez wdrażanie rozwiązań i inicjatyw skierowanych do użytkowników końcowych systemu, zorganizowane przez Instytut Badań Edukacyjnych. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (styczeń 2021).
 • EDUKACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI – KOMUNIKACJA, UMIEJĘTNOŚĆ RADZENIA SOBIE Z SYTUACJAMI KRYZYSOWYMI, INTERWENCJA KRYZYSOWA – 8-godzinne szkolenie zrealizowane przez Ośrodek Profilaktyki Społecznej w ramach projektu Dostępny UMCS (luty 2021).
 • CYFRYZACJA ZAJĘĆ, WYKORZYSTANIE METOD DESIGN THINKING NA ZAJĘCIACH ONLINE – łącznie 2-godzinne (godziny zegarowe) warsztaty online w ramach cyklu Podziel się doświadczeniem – metody aktywizujące w nauczaniu zdalnym zorganizowane przez Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów UMCS w Lublinie (marzec 2021).
 • ZROZUMIEĆ AUTYZM – UCZELNIA NEURORÓŻNORODNA – 4-godzinne warsztaty w ramach projektu Dostępny UMCS współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejski Fundusz Społeczny we współpracy z Akademickim Centrum Wsparcia UMCS i Zespołem ds. Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami UMCS (kwiecień 2021).
 • KURS POLSKIEGO JĘZYKA MIGOWEGO – POZIOM A1 – 90-godzinny dla pracowników UMCS organizowany przez Zespół ds. Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami UMCS (kwiecień- czerwiec 2021).
 • JAK DOSTOSOWAĆ PROCES KSZTAŁCENIA DLA STUDENTA ZE SPEKTRUM AUTYZMU? OD REKRUTACJI PO ZALICZENIE – 3-godzinne szkolenie zorganizowane przez Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów UMCS w Lublinie (maj 2021).
 • WSPARCIE OSÓB O SZCZEGÓLNYCH POTRZEBACH – 12-godzinne warsztaty online w ramach projektu Przyjazny Uniwersytet na UMCS w Lublinie (maj 2021).
 • INNOWACYJNE METODY PRACY ZE STUDENTAMI – 16-godzinny kurs zrealizowany w ramach projektu Zintegrowany UMCS współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju (wrzesień 2021).
 • WSPARCIE W KRYZYSIE – 3,5-godzinne (godziny zegarowe) szkolenie online w ramach projektu Przyjazny Uniwersytet na UMCS w Lublinie (kwiecień 2022).
 • KREATYWNA KOMUNIKACJA ZE STUDENTEM – KOMPETENCJE CYFROWE JAKO KANAŁ KOMUNIKACJI – 8-godzinne szkolenie w ramach Stypendium Rozwojowego Santander Personal Branding dla pracowniczek i pracowników UMCS (maj 2022).
 • PO PROSTU SPRÓBUJ, CZYLI DESIGN THINKING NA WESOŁO – 2-godzinne warsztaty w ramach I Dnia Jakości Kształcenia w UMCS w Lublinie (czerwiec 2022).
 • PROJEKTOWANIE UNIWERSALNE - 10-godzinne szkolenie w ramach projektu "Doskonałość dydaktyczna uczelni" (kwiecień 2023).
 • KOMUNIKACJA WIZUALNA– 2-godzinne warsztaty w ramach III Dnia Jakości Kształcenia w UMCS w Lublinie (czerwiec 2023).


Komentarze i rozmowy:

https://www.umcs.pl/pl/wszystkie-aktualnosci,23641,trudnosci-w-uczeniu-sie-czyli-dziecko-zagubione-w-gaszczu-informacji-komentarz-ekspercki-dr-marzeny-kowaluk-romanek-z-katedry-pedeutologii-i-edukacji-zdrowotnej-umcs,131216.chtm

https://www.eska.pl/lublin/trudnosci-w-uczeniu-sie-moga-rzutowac-na-dalsze-losy-zyciowe-audio-aa-Qv6C-C3Md-Cedp.html

https://centrum.fm/dr-marzena-kowalik-romanek-agresja-moze-miec-wiele-czynnikow


Działalność naukowa

Ważniejsze publikacje:

 • Kowaluk-Romanek M., Samujło M., Sokołowska-Dzioba T., Budowanie relacji w przestrzeni edukacyjnej, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2022, 196 stron.
 • Kowaluk M., Efektywność terapii pedagogicznej dzieci z trudnościami w uczeniu się, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2009, 192 strony.
 • Bartkowicz Z., Kowaluk M., Samujło M. (red.), Nauczyciel kompetentny. Teraźniejszość i przyszłość, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2007, 412 stron.
 • Kowaluk M., Autorytet nauczyciela – prawda czy fikcja? (w:) E. Kozioł, E. Kobyłecka (red.): Kompetencje nauczyciela – stan, potrzeby i kierunki zmian, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2002, s. 29 – 37.
 • Kowaluk M., Stan wiedzy nauczycieli na temat osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (w:) Z. Kazanowski, D. Osik-Chudowolska (red.): Integracja osób niepełnosprawnych w edukacji i interakcjach społecznych, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2003, s. 379 - 387.
 • Kowaluk M., Nauczyciel wobec trudności wychowawczych we współczesnej szkole (w:) Cz. Kępski (red.): Praca opiekuńczo-wychowawcza w szkole i innych instytucjach oświatowych, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2005, str. 209 – 214.
 • Kowaluk M., Przystosowanie szkolne dzieci z trudnościami w uczeniu się (w:) Palak Z., Lewicka A., Bujnowska A. (red.): Jakość życia a niepełnosprawność. Konteksty psychopedagogiczne, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2006, s. 275 – 286.
 • Kowaluk M., Pomoc dzieciom z trudnościami w uczeniu się, Zeszyty Naukowe WSSP, tom 2 – Pedagogika specjalna, 2006, s. 313 – 337.
 • Kowaluk M., Szkoła i nauczyciel we wspieraniu rozwoju uczniów z trudnościami w uczeniu się (w:) Bartkowicz Z., Kowaluk M., Samujło M. (red.): Nauczyciel kompetentny. Teraźniejszość i przyszłość, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2007, s. 371 – 379.
 • Kowaluk M., Fatyga-Paryż A., Awans zawodowy nauczycieli – wymóg reformy systemu oświaty czy poszerzanie kompetencji (w:) Bartkowicz Z., Kowaluk M., Samujło M. (red.): Nauczyciel kompetentny. Teraźniejszość i przyszłość, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2007, s. 209 – 215.
 • Kowaluk M., Problem diagnozy i terapii trudności w uczeniu się (w:) S. Guz, J. Andrzejewska (red.) Edukacja wobec zagrożeń rozwoju i bezpieczeństwa dzieci, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2008, s. 93– 104.
 • Kowaluk M., Znaczenie terapii pedagogicznej w funkcjonowaniu społecznym dzieci z trudnościami w uczeniu się (w:) G. Miłkowska, B. Olszak-Krzyżanowska (red.) Teraźniejszość i przyszłość osób niepełnosprawnych w kontekście społecznych zmian, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2008, s. 357 – 368.
 • Kowaluk M., Funkcjonowanie szkolne uczniów z problemami zdrowotnymi (w:) A. Bochniarz, J. Bogucki, A. Grabowiec (red.) Zdrowa szkoła – zdrowy uczeń. Teoria i praktyka edukacji zdrowotnej. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo NeuroCentrum, Lublin 2008, s. 123 – 133.
 • Kowaluk M., Adaptive behaviours and mental well-being of children with developmental dyslexia (w:) J. Daniluk (red.) Education vs. wellness, Wydawnictwo NeuroCentrum, Lublin 2009, s. 233 – 242.
 • Kowaluk M., Bieganowska A., Edukacja akademicka osób niepełnosprawnych (w:) Byra S., Parchomiuk M. (red.) Student niepełnosprawny. Wybrane konteksty, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2010, s. 133 – 145.
 • Kowaluk M., Dysleksja a funkcjonowanie emocjonalno-społeczne uczniów (w:) A. Witek, J.M. Łukasik, A. Buczak (red.) Zasoby osobiste i społeczne. Zdrowa szkoła – zdrowy uczeń. Między teorią a praktyką, Wydawnictwo NeuroCentrum, Lublin 2010, s. 67 – 86.
 • Kowaluk M., Profilaktyka dysleksji rozwojowej (w:) Z. B. Gaś (red.) Profesjonalna profilaktyka w szkole. Nowe wyzwania, Wydawnictwo Naukowe WSEI, Lublin 2011, s. 91 – 109.
 • Kowaluk M., Sytuacja rodzinna a przystosowanie społeczne dzieci ryzyka dysleksji (w:) A. Bogucka-Kocka, M. Feldo, J. Kocki (red.) Wybrane uwarunkowania medyczne i społeczne rozwoju dziecka niepełnosprawnego, Polihymnia, Lublin 2011, s. 99 – 119.
 • Kowaluk M., Skuteczność programu wspierającego naukę czytania i pisania dzieci ryzyka dysleksji, Zeszyty Naukowe WSSP 2011, tom 11, s. 167 – 186.
 • Kowaluk M., O krok od bezradności, czyli nauczyciel wobec uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,  (w:) J. Kirenko, T. Zubrzycka-Maciąg, D. Wosik-Kawala (red.) Wychowawcza rola szkoły, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2012, s. 249 - 270.
 • Kowaluk-Romanek M., Bednarz-Grzybek R., Dziecko w matni rozwodu rodziców, Roczniki Pedagogiczne TOM IV (40) nr 3, Towarzystwo Naukowe KUL 2012, s. 73-92.
 • Kowaluk-Romanek M., Bieganowska A., The child in the world of electronic media - opportunities and threats, that are two sides of the coin, ВІСНИК ЛУГАНСЬКОГО НАЩОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНИ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА, nr 13 (272) 2013, s. 57-69.
 • Kowaluk-Romanek M., Bieganowska A., Wczesne wspomaganie dzieci o dysharmonijnym rozwoju psychomotorycznym, Zeszyty Naukowe WSSP, tom 16, 2013, s. 25-43.
 • Kowaluk-Romanek M., Bieganowska A., Miejsce edukacji żywieniowej w autorskich miniprojektach edukacyjnych (w:) A. Wiatrowska, A. Bieganowska, A. Witek (red.) Lubelski Rocznik Pedagogiczny XXXII, Wydanie specjalne - Problemy żywieniowe dzieci i młodzieży, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2013, s. 69-79.
 • Kowaluk-Romanek M., recenzja książki "Dysleksja u osób dorosłych" autorstwa M. Łockiewicz i K. M. Bogdanowicz, wydanej przez Oficynę Wydawniczą Impuls w 2013 roku, Studia Edukacyjne nr 29, Poznań 2013, s. 371-376.
 • Kowaluk-Romanek M., Bieganowska A., Internet - rzetelnym źródłem wiedzy o niepełnosprawności? (w:) R. Wawer, M. Pakuła (red.) Technologie informacyjno-komunikacyjne w edukacji XXI wieku, Lubelskie Towarzystwo Naukowe, Lublin 2014, s. 103-113.
 • Kowaluk-Romanek M., Nowe technologie we wspomaganiu rozwoju dzieci i młodzieży ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, Edukacja-Technika-Informatyka, część 2, nr 5, Rzeszów 2014, s. 74-81. 
 • Kowaluk-Romanek M., Obraz siebie młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym-sprawozdanie z badań (w:) B. Balogová, D. Šoltésová (red.) Vplyv širšieho sociálneho prostredia v procese integrácie detí z detského domova, Inštitút edukológie a sociálnej práce FF PU, Detský domov Secovce, Trebišov 2014, s. 25-39.
 • Kowaluk-Romanek M., Bieganowska A., ”Prawidła życia” – recepcja poglądów Janusza Korczaka w opinii przyszłych pedagogów (w:) M. Czepil, R. Bednarz-Grzybek, M. Hajkowska (red.) Janusz Korczak przyjaciel dzieci. W nurcie rozważań pedagogicznych, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2015, s. 39-55.
 • Kowaluk-Romanek M., Nowoczesne technologie w edukacji - kompetentny nauczyciel potrzebny od zaraz (w:) R.Wawer, W. Czerski (red,) Nowoczesne media w przestrzeniach edukacyjnych, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2015, s. 77-89.
 • Kowaluk-Romanek M., Agnieszka Bochniarz A., About anxiety, or what pupils at school are afraid of (w:) M. Chepil, A. M. Żukowska, O. Karpenko (red.) In the sphere of education and artistic work, Drohobych 2016, s. 109-119.
 • Kowaluk-Romanek M., Dysleksja. Czy taki diabeł straszny, jak go malują? LUBELSKI ROCZNIK PEDAGOGICZNY, tom XXXV, nr 3, UMCS 2016, s. 305-320.
 • Kowaluk-Romanek M., Self-Esteem and Coping with Difficulties Among Dyslectic Students  (w:) R. Franczak, O. Karpenko, J. Wierzejska (red.) Current Research Problems of Polish Education, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2017, s. 115-130.
 • Kowaluk-Romanek M., Sport w profilaktyce zachowań agresywnych młodzieży (w:) M. Dubis (red.) Pedagogiczno-psychologiczne uwarunkowania wybranych zachowań ryzykownych, Wydawnictwo Naukowe WSEI, Lublin 2017, s. 277-290.
 • Kowaluk-Romanek M.,Wawer R.,Procesy wzrokowe u osób ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, Edukacja-Technika-Informatyka, część 4, nr 22, Rzeszów 2017, s. 176-183.
 • Kowaluk-Romanek M.,Wawer R.,Eye trackingowe badanie weryfikacyjne procesów wzrokowych u dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, Edukacja-Technika-Informatyka, część 4, nr 22, Rzeszów 2017, s. 184-191.
 • Kowaluk-Romanek M., Poczucie własnej skuteczności a stanowienie o sobie uczniów z dysleksją, LUBELSKI ROCZNIK PEDAGOGICZNY, tom 37, nr 4, UMCS 2018, s. 67-78.
 • Kowaluk-Romanek M., Wawer R., Obrazy i ich funkcje w procesie badawczym, Edukacja-Technika-Informatyka, część 4, nr 26, Rzeszów 2018, s. 240-246.
 • Kowaluk-Romanek M., Korzystanie z Internetu a poziom lęku i radzenie sobie ze stresem uczniów w  okresie adolescencji, Edukacja-Technika-Informatyka, część 4, nr 26, Rzeszów 2018, s. 175-181.
 • Kowaluk-Romanek M., Cyfrowe dzieciństwo. Nowe technologie a rozwój dziecka, Edukacja-Technika-Informatyka, część 1, nr 27, Rzeszów 2019, s. 194-201.
 • Kowaluk-Romanek M., Wawer R., Eyetrackingowe badanie weryfikacyjne procesu czytania u dzieci ryzyka dysleksji – analiza przypadków, Problemy Wczesnej Edukacji, tom 44, nr 1, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego 2019, s. 18-29.
 • Kowaluk-Romanek M., Ryzyko dysleksji a strategie radzenia sobie w sytuacjach trudnych społecznie przez dzieci w młodszym wieku szkolnym, LUBELSKI ROCZNIK PEDAGOGICZNY, tom 38, nr 3, UMCS 2019, s. 271-283.
 • Kowaluk-Romanek M., Wsparcie edukacyjne postrzegane przez uczniów z trudnościami w uczeniu się o niższym poziomie poczucia kompetencji, LUBELSKI ROCZNIK PEDAGOGICZNY, tom 41, nr 1, UMCS 2022, s. 95-107.