Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Marzena Kowaluk-Romanek

dr Marzena Kowaluk-Romanek
Stanowisko
wykładowca
Jednostki
KATEDRA PEDEUTOLOGII I EDUKACJI ZDROWOTNEJ
Telefon
+48 81 537 63 22 - czynny w godzinach konsultacji
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje


  SEMESTR LETNI 2019/2020  pokój 69B


Konsultacje:


środa, piątek: 11.30 - 12.30


  Uwaga!


W związku z Zarządzeniem 18/2020 Rektora UMCS z dnia 11 marca 2020 r. konsultacje ze Studentami do 15.04.2020 roku będą się odbywały wyłącznie w oparciu o kontakt elektroniczny.


 


 


 


 

Adres

Instytut Pedagogiki, ul. Narutowicza 12, pokój 69 B
Lublin

O sobie

Terapeuta pedagogiczny, pedagog specjalny, logopeda. Zainteresowania: zagadnienia z zakresu pedeutologii, pedagogiki specjalnej oraz edukacji zdrowotnej. Szczególnie bliska jest mi problematyka terapii pedagogicznej dzieci.

Ważniejsze publikacje:

 • Kowaluk M., Efektywność terapii pedagogicznej dzieci z trudnościami w uczeniu się, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2009, 192 strony.
 • Bartkowicz Z., Kowaluk M., Samujło M. (red.), Nauczyciel kompetentny. Teraźniejszość i przyszłość, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2007, s. 412.
 • Kowaluk M., Autorytet nauczyciela – prawda czy fikcja? (w:) E. Kozioł, E. Kobyłecka (red.): Kompetencje nauczyciela – stan, potrzeby i kierunki zmian, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2002, s. 29 – 37.
 • Kowaluk M., Stan wiedzy nauczycieli na temat osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (w:) Z. Kazanowski, D. Osik-Chudowolska (red.): Integracja osób niepełnosprawnych w edukacji i interakcjach społecznych, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2003, s. 379 - 387.
 • Kowaluk M., Nauczyciel wobec trudności wychowawczych we współczesnej szkole (w:) Cz. Kępski (red.): Praca opiekuńczo-wychowawcza w szkole i innych instytucjach oświatowych, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2005, str. 209 – 214.
 • Kowaluk M., Przystosowanie szkolne dzieci z trudnościami w uczeniu się (w:) Palak Z., Lewicka A., Bujnowska A. (red.): Jakość życia a niepełnosprawność. Konteksty psychopedagogiczne, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2006, s. 275 – 286.
 • Kowaluk M., Pomoc dzieciom z trudnościami w uczeniu się, Zeszyty Naukowe WSSP, tom 2 – Pedagogika specjalna, 2006, s. 313 – 337.
 • Kowaluk M., Szkoła i nauczyciel we wspieraniu rozwoju uczniów z trudnościami w uczeniu się (w:) Bartkowicz Z., Kowaluk M., Samujło M. (red.): Nauczyciel kompetentny. Teraźniejszość i przyszłość, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2007, s. 371 – 379.
 • Kowaluk M., Fatyga-Paryż A., Awans zawodowy nauczycieli – wymóg reformy systemu oświaty czy poszerzanie kompetencji (w:) Bartkowicz Z., Kowaluk M., Samujło M. (red.): Nauczyciel kompetentny. Teraźniejszość i przyszłość, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2007, s. 209 – 215.
 • Kowaluk M., Problem diagnozy i terapii trudności w uczeniu się (w:) S. Guz, J. Andrzejewska (red.) Edukacja wobec zagrożeń rozwoju i bezpieczeństwa dzieci, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2008, s. 93– 104.
 • Kowaluk M., Znaczenie terapii pedagogicznej w funkcjonowaniu społecznym dzieci z trudnościami w uczeniu się (w:) G. Miłkowska, B. Olszak-Krzyżanowska (red.) Teraźniejszość i przyszłość osób niepełnosprawnych w kontekście społecznych zmian, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2008, s. 357 – 368.
 • Kowaluk M., Funkcjonowanie szkolne uczniów z problemami zdrowotnymi (w:) A. Bochniarz, J. Bogucki, A. Grabowiec (red.) Zdrowa szkoła – zdrowy uczeń. Teoria i praktyka edukacji zdrowotnej. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo NeuroCentrum, Lublin 2008, s. 123 – 133.
 • Kowaluk M., Adaptive behaviours and mental well-being of children with developmental dyslexia (w:) J. Daniluk (red.) Education vs. wellness, Wydawnictwo NeuroCentrum, Lublin 2009, s. 233 – 242.
 • Kowaluk M., Bieganowska A., Edukacja akademicka osób niepełnosprawnych (w:) Byra S., Parchomiuk M. (red.) Student niepełnosprawny. Wybrane konteksty, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2010, s. 133 – 145.
 • Kowaluk M., Dysleksja a funkcjonowanie emocjonalno-społeczne uczniów (w:) A. Witek, J.M. Łukasik, A. Buczak (red.) Zasoby osobiste i społeczne. Zdrowa szkoła – zdrowy uczeń. Między teorią a praktyką, Wydawnictwo NeuroCentrum, Lublin 2010, s. 67 – 86.
 • Kowaluk M., Profilaktyka dysleksji rozwojowej (w:) Z. B. Gaś (red.) Profesjonalna profilaktyka w szkole. Nowe wyzwania, Wydawnictwo Naukowe WSEI, Lublin 2011, s. 91 – 109.
 • Kowaluk M., Sytuacja rodzinna a przystosowanie społeczne dzieci ryzyka dysleksji (w:) A. Bogucka-Kocka, M. Feldo, J. Kocki (red.) Wybrane uwarunkowania medyczne i społeczne rozwoju dziecka niepełnosprawnego, Polihymnia, Lublin 2011, s. 99 – 119.
 • Kowaluk M., Skuteczność programu wspierającego naukę czytania i pisania dzieci ryzyka dysleksji, Zeszyty Naukowe WSSP 2011, tom 11, s. 167 – 186.
 • Kowaluk M., O krok od bezradności, czyli nauczyciel wobec uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,  (w:) J. Kirenko, T. Zubrzycka-Maciąg, D. Wosik-Kawala (red.) Wychowawcza rola szkoły, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2012, s. 249 - 270.
 • Kowaluk-Romanek M., Bednarz-Grzybek R., Dziecko w matni rozwodu rodziców, Roczniki Pedagogiczne TOM IV (40) nr 3, Towarzystwo Naukowe KUL 2012, s. 73-92.
 • Kowaluk-Romanek M., Bieganowska A., The child in the world of electronic media - opportunities and threats, that are two sides of the coin, ВІСНИК ЛУГАНСЬКОГО НАЩОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНИ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА, nr 13 (272) 2013, s. 57-69.
 • Kowaluk-Romanek M., Bieganowska A., Wczesne wspomaganie dzieci o dysharmonijnym rozwoju psychomotorycznym, Zeszyty Naukowe WSSP, tom 16, 2013, s. 25-43.
 • Kowaluk-Romanek M., Bieganowska A., Miejsce edukacji żywieniowej w autorskich miniprojektach edukacyjnych (w:) A. Wiatrowska, A. Bieganowska, A. Witek (red.) Lubelski Rocznik Pedagogiczny XXXII, Wydanie specjalne - Problemy żywieniowe dzieci i młodzieży, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2013, s. 69-79.
 • Kowaluk-Romanek M., recenzja książki "Dysleksja u osób dorosłych" autorstwa M. Łockiewicz i K. M. Bogdanowicz, wydanej przez Oficynę Wydawniczą Impuls w 2013 roku, Studia Edukacyjne nr 29, Poznań 2013, s. 371-376.
 • Kowaluk-Romanek M., Bieganowska A., Internet - rzetelnym źródłem wiedzy o niepełnosprawności? (w:) R. Wawer, M. Pakuła (red.) Technologie informacyjno-komunikacyjne w edukacji XXI wieku, Lubelskie Towarzystwo Naukowe, Lublin 2014, s. 103-113.
 • Kowaluk-Romanek M., Nowe technologie we wspomaganiu rozwoju dzieci i młodzieży ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, Edukacja-Technika-Informatyka, część 2, nr 5, Rzeszów 2014, s. 74-81. 
 • Kowaluk-Romanek M., Obraz siebie młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym-sprawozdanie z badań (w:) B. Balogová, D. Šoltésová (red.) Vplyv širšieho sociálneho prostredia v procese integrácie detí z detského domova, Inštitút edukológie a sociálnej práce FF PU, Detský domov Secovce, Trebišov 2014, s. 25-39.
 • Kowaluk-Romanek M., Bieganowska A., ”Prawidła życia” – recepcja poglądów Janusza Korczaka w opinii przyszłych pedagogów (w:) M. Czepil, R. Bednarz-Grzybek, M. Hajkowska (red.) Janusz Korczak przyjaciel dzieci. W nurcie rozważań pedagogicznych, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2015, s. 39-55.
 • Kowaluk-Romanek M., Nowoczesne technologie w edukacji - kompetentny nauczyciel potrzebny od zaraz (w:) R.Wawer, W. Czerski (red,) Nowoczesne media w przestrzeniach edukacyjnych, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2015, s. 77-89.
 • Kowaluk-Romanek M., Agnieszka Bochniarz A., About anxiety, or what pupils at school are afraid of (w:) M. Chepil, A. M. Żukowska, O. Karpenko (red.) In the sphere of education and artistic work, Drohobych 2016, s. 109-119.
 • Kowaluk-Romanek M., Dysleksja. Czy taki diabeł straszny, jak go malują? LUBELSKI ROCZNIK PEDAGOGICZNY, tom XXXV, nr 3, UMCS 2016, s. 305-320.
 • Kowaluk-Romanek M., Self-Esteem and Coping with Difficulties Among Dyslectic Students  (w:) R. Franczak, O. Karpenko, J. Wierzejska (red.) Current Research Problems of Polish Education, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2017, s. 115-130.
 • Kowaluk-Romanek M., Sport w profilaktyce zachowań agresywnych młodzieży (w:) M. Dubis (red.) Pedagogiczno-psychologiczne uwarunkowania wybranych zachowań ryzykownych, Wydawnictwo Naukowe WSEI, Lublin 2017, s. 277-290.
 • Kowaluk-Romanek M.,Wawer R.,Procesy wzrokowe u osób ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, Edukacja-Technika-Informatyka, część 4, nr 22, Rzeszów 2017, s. 176-183.
 • Kowaluk-Romanek M.,Wawer R.,Eye trackingowe badanie weryfikacyjne procesów wzrokowych u dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, Edukacja-Technika-Informatyka, część 4, nr 22, Rzeszów 2017, s. 184-191.
 • Kowaluk-Romanek M., Poczucie własnej skuteczności a stanowienie o sobie uczniów z dysleksją, LUBELSKI ROCZNIK PEDAGOGICZNY, tom 37, nr 4, UMCS 2018, s. 67-78.
 • Kowaluk-Romanek M., Wawer R., Obrazy i ich funkcje w procesie badawczym, Edukacja-Technika-Informatyka, część 4, nr 26, Rzeszów 2018, s. 240-246.
 • Kowaluk-Romanek M., Korzystanie z Internetu a poziom lęku i radzenie sobie ze stresem uczniów w  okresie adolescencji, Edukacja-Technika-Informatyka, część 4, nr 26, Rzeszów 2018, s. 175-181.
 • Kowaluk-Romanek M., Cyfrowe dzieciństwo. Nowe technologie a rozwój dziecka, Edukacja-Technika-Informatyka, część 1, nr 27, Rzeszów 2019, s. 194-201.
 • Kowaluk-Romanek M., Wawer R., Eyetrackingowe badanie weryfikacyjne procesu czytania u dzieci ryzyka dysleksji – analiza przypadków, Problemy Wczesnej Edukacji, tom 44, nr 1, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego 2019, s. 18-29.
 • Kowaluk-Romanek M., Ryzyko dysleksji a strategie radzenia sobie w sytuacjach trudnych społecznie przez dzieci w młodszym wieku szkolnym, LUBELSKI ROCZNIK PEDAGOGICZNY, tom 38, nr 3, UMCS 2019, s. 271-283.