Egzamin CELPE-BRAS

Egzamin Celpe-Bras poświadcza znajomość języka portugalskiego w wersji brazylijskiej.

Przygotowywany jest przez Ministerstwo Edukacji Brazylii (Ministério da Educação - MEC) przy współpracy z INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) i Ministerstwem Spraw Zagranicznych Brazylii (Ministério das Relações Exteriores - MRE).

Jest to jedyny egzamin oficjalnie uznawany przez instytucje brazylijskie. Przyznaje certyfikaty znajomości języka na czterech poziomach:

 • średniozaawansowanym 1 ( intermediário),
 • średniozawansowanym 2 (intermediário superior),
 • zaawansowanym 1 (avançado),
 • zaawansowanym 2 (avançado superior).

Cudzoziemcy ubiegający się o przyjęcie na studia lub poszukujący pracy w Brazylii zobowiązani są do przedstawienia certyfikatu z egzaminu Celpe-Bras. Taki certyfikat wymagany jest również bardzo często przez firmy bądź instytucje związane z Brazylią.

Otrzymanie certyfikatu z egzamin Celpe-Bras, bez wględu na poziom jaki dana osoba osiągnie, nie uprawnia do nauczania języka portugalskeigo w wersji brazylijskiej.

Egzamin przeprowadzany jest dwa razy w roku: kwiecień/maj oraz październik/listopad (konkretne miesiące każdorazowo wyznacza INEP. Jednego roku może to być kwiecień i październik, innym razem maj i listopad). Informacje te trzeba sprawdzać z wyprzedzeniem przed każdą edycją na stronach INEP.

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie jest jedynym ośrodkiem akredytowanym do przeprowadzania tego typu egzaminu w Polsce i w Europie Wschodniej.

Adres:
Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej
Katedra Portuglistyki im. Luisa Lindleya Cintry
Plac Marii Curie Skłodowskiej 4ª
20-031 Lublin
Tel/fax.: 48 512 028 874, 48 81 537 27 20
E-mail: barbara.hlibowicka-weglarz@mail.umcs.pl / natalia.klidzio@mail.umcs.pl

 1. Zgłoszenia dokonuje się drogą elektroniczną wypełniając poprawnie formularz dostępny na stronie internetowej:https://www.gov.br/pt-br/servicos/fazer-o-exame-para-certificado-de-proficiencia-em-lingua-portuguesa-para-estrangeiros Uwaga! Wypełniając formularz elektroniczny nie wstawia się znaków polskich: ł, ś, ć, ó itp., gdyż nie są one rozpoznawane przez system.
 2. Kandydat, który dokonał elektronicznej rejestracji, w następnej kolejności, kieruje na adres: barbara.hlibowicka-weglarz@mail.umcs.pl bądź natalia.klidzio@mail.umcs.pl maila, z powiadomieniem, iż jest zarejestrowany. W następstwie otrzymuje maila zwrotnego z nr konta i innymi niezbędnymi danymi do dokonania opłaty za egzamin, która wynosi 85 euro.
 3. Dowód wpłaty kandydat obowiązany jest dostarczyć osobiście, drogą mailową bądź pocztą/kurierem na UMCS w terminie wyznaczonym przez INEP.
 4. W przypadku niespełnienia w/w punktów kandydat nie jest dopuszczony do egzaminu. W przypadku, kiedy kandydat dokona zapisu i wpłaty, ale w późniejszym czasie zrezygnuje z przystąpienia do egzaminu, nie może liczyć na zwrot wpłaconej kwoty.
 5. W momencie otrzymania dowodu wpłaty następuje oficjalne dopuszczenie kandydata do egzaminu przez jednostkę akredytacyjną.
 6. Po zakończeniu tego etapu osoby dopuszczone do egzaminu dostają informację drogą elektroniczną odnośnie dnia i godziny odbywania się egzaminu, nr budynku, pokoju itp. Wymagane jest przybycie kandydata pod wskazane miejsce na około 30 min. przed rozpoczęciem egzaminu. Kandydat powinien mieć ze sobą aktualny dokument tożsamości.
 7. Egzamin składa się z części ustnej i pisemnej. W przypadku małej ilości kandydatów, egzamin pisemny i ustny odbywa się jednego dnia. Wypowiedź ustna kandydata jest nagrywana.
 8. Egzamin przygotowywany i sprawdzany jest przez specjalistów z Ministerstwa Edukacji Brazylii (MEC). Egzamin dla wszystkich kandydatów jest taki sam. Poziom, jaki osiągnie dany kandydat określany jest przez w/w ministerstwo Brazylii na podstawie weryfikacji wypowiedzi pisemnej i ustnej kandydata.
 9. UMCS nie posiada testów sprawdzających dla kandydatów pragnących przystąpić do egzaminu Celpe-Bras.
 10. Czas oczekiwania na wyniki egzaminu wynosi około 3 miesięcy. Wyniki ogłaszane są w Diário Oficial da União (DOU) i na stronie internetowej https://www.gov.br/inep/pt-br/centrais-de-conteudo/legislacao/celpe-bras
 11. Certyfikat poświadczający zdanie egzaminu generowany jest drogą elektroniczną. Osoba, która przystępowała do egzaminu może pobrać taki certyfikat na stronie INEP: https://www.gov.br/pt-br/servicos/fazer-o-exame-para-certificado-de-proficiencia-em-lingua-portuguesa-para-estrangeiros Dane osoby, jakie pojawią się na certyfikacie są danymi, jakie kandydat wpisał w formularzu w momencie zapisywania się na egzamin.

Więcej informacji dotyczących egzaminu Celpe-Bras, w wersji portugalskiej, można znaleźć na stronie internetowej:

https://www.gov.br/pt-br/servicos/fazer-o-exame-para-certificado-de-proficiencia-em-lingua-portuguesa-para-estrangeiros