Warunki uczestnictwa

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W KURSACH JĘZYKOWYCH W CENTRUM JĘZYKA PORTUGALSKIEGO/CAMÕES

  1. Kursy prowadzone są w dwóch semestrach: zimowym i letnim.
  2. Zajęcia odbywają sie 2 razy w tygodniu po 2 jednostki lekcyjne.
  3. Uczestnictwo w kursach języka portugalskiego organizowanych przez Centrum Języka Portugalskiego jest płatne. Opłata może być rozłożona w ratach.
  4. Centrum może zaproponować inną ilość godzin bądź zmienić wysokość opłat ze względu na mniejszą niż 5 ilość osób w grupie.
  5. Słuchacz, który zobowiązał się do uczęszczania na zajęcia dobranego przez lektora poziomu kursu, jest obowiązany do systematycznego uczęszczania na zajęcia. Dopuszcza się 20% nieobecności w semestrze.
  6. Rezygnacja słuchacza z uczestnictwa może być spowodowana wyłącznie przypadkami losowymi, o których słuchacz powinien poinformować prowadzącego zajęcia lektora oraz kierownictwo Centrum w formie pisemnej, tak szybko jak będzie to możliwe.
  7. Centrum zastrzega sobie prawo do zmiany lektora prowadzącego zajęcia z daną grupą w trakcie trwania roku szkolnego z przyczyn techniczno-organizacyjnych bądź innych przyczyn niezależnych od Centrum.
  8. Słuchacz, który ukończy kurs językowy, otrzyma zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w kursie.