Warunki uczestnictwa

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W KURSACH JĘZYKOWYCH W CENTRUM JĘZYKA PORTUGALSKIEGO/CAMÕES:

Ogólne warunki uczestnictwa w kursach językowych

  1. Kursy prowadzone są w dwóch semestrach roku akademickiego 2021/2022: zimowym i letnim (I semestr: 60 jedn. lekcyjnych/45 min., II semestr 60 jedn. lekcyjnych/45 min. Razem = 120 jedn. lekcyjnych).
  2. Kursy prowadzone są zarówno w trybie stacjonarnym jak i zdalnym. W przypadku zmian przepisów prawa powszechnie obowiązującego lub przepisów wewnętrznych Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, tryb stacjonarny może zostać zamieniony na tryb zdalny.
  3. Uczestnictwo w kursach języka portugalskiego organizowanych przez Centrum Języka Portugalskiego/Camões jest płatne. W roku akademickim 2021/2022 cena 1 jedn. lekcyjnej/45 min. kursu wynosi: - 17 zł (dla nowych słuchaczy tworzących grupę poniżej 5 osób); - 15 zł (dla nowych słuchaczy tworzących grupę powyżej 5 osób); - 13 zł (dla słuchaczy kontynuujących kurs).
  4. Opłata za kurs może być wniesiona jednorazowo bądź w ratach: I rata – do 29 października 2021, II rata – do 15 grudnia 2021 / I semestr, III rata – do 10 marca 2022, IV rata – do 10 maja 2022 / II semestr.
  5. Opłatę uiścić należy na konto UMCS o nr 21 1140 1094 0000 2905 1600 1103, w tytule przelewu wpisując imię i nazwisko + opłata za kurs języka portugalskiego i nr raty.
  6. Centrum może zaproponować inną ilość godzin bądź zmienić wysokość opłat ze względu na zmniejszenie się lub zwiększenie się liczby osób w grupie.
  7. Słuchacz, który zobowiązał się do uczęszczania na zajęcia dobranego przez lektora poziomu kursu, jest obowiązany do systematycznego uczęszczania na zajęcia. Dopuszcza się 20% nieobecności w semestrze.
  8. Słuchacz, który ukończy kurs językowy otrzyma zaświadczenie potwierdzające jego uczestnictwo w kursie.
  9. Słuchacz w trakcie przebywania na terenie Centrum, w której odbywają się zajęcia, obowiązany jest do dostosowania się do wszelkich instrukcji ustalonych przez Centrum oraz do respektowania na tym terenie zasad porządku publicznego. Słuchacz ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych za wyrządzone przez siebie szkody w przedmiotach należących do innych uczestników kursu, lektorów. Słuchacz przejmuje także niniejszym na siebie pełną i niczym nieograniczoną odpowiedzialność za szkody, jakie wyrządzi on w mieniu Centrum w trakcie przebywania na terenie jego siedziby.

Pełen regulamin znajduje się w załączeniu.