Warunki uczestnictwa

Ogólne warunki uczestnictwa w kursach językowych

  1. Kursy prowadzone są w dwóch semestrach roku akademickiego 2022/2023: zimowym i letnim (I semestr: 60 jedn. lekcyjnych/45 min., II semestr 60 jedn. lekcyjnych/45 min. Razem = 120 jedn. lekcyjnych).
  2. Kursy prowadzone są zarówno w trybie stacjonarnym jak i zdalnym. W przypadku zmian przepisów prawa powszechnie obowiązującego lub przepisów wewnętrznych Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, tryb stacjonarny może zostać zamieniony na tryb zdalny.
  3. Uczestnictwo w kursach języka portugalskiego organizowanych przez Centrum Języka Portugalskiego/Camões jest płatne. W roku akademickim 2022/2023 cena 1 jedn. lekcyjnej/45 min. kursu wynosi: - 18 zł (dla nowych słuchaczy tworzących grupę poniżej 5 osób); - 16 zł (dla nowych słuchaczy tworzących grupę od 5 osób); - 14 zł (dla słuchaczy kontynuujących kurs); -50 zł (dla słuchaczy indywidualnych).
  4. Opłata za kurs może być wniesiona jednorazowo bądź w 2 ratach na każdy semestr: I rata – do 31 października 2022, II rata – do 16 grudnia 2022 / I semestr, III rata – do 10 marca 2023, IV rata – do 10 maja 2023 / II semestr.
  5. Opłatę uiścić należy na konto UMCS o nr 21 1140 1094 0000 2905 1600 1103, w tytule przelewu wpisując imię i nazwisko + opłata za kurs języka portugalskiego i nr raty.
  6. Centrum może zaproponować inną ilość godzin bądź zmienić wysokość opłat ze względu na zmniejszenie się lub zwiększenie się liczby osób w grupie.
  7. Słuchacz, który zobowiązał się do uczęszczania na zajęcia dobranego przez lektora poziomu kursu, jest obowiązany do systematycznego uczęszczania na zajęcia. Dopuszcza się 20% nieobecności w semestrze.
  8. Słuchaczowi, który ukończy kurs językowy, Centrum wystawi zaświadczenie potwierdzające jego uczestnictwo w kursie, które będzie możliwe do odbioru w siedzibie jednostki (Lublin, ul. Sowińskiego 12). W przypadku zajęć zdalnych, zaświadczenia wysyłane będą w formie PDF na podany w formularzu mail uczestnika kursów.
  9. Słuchacz w trakcie przebywania na terenie Centrum, w której odbywają się zajęcia, obowiązany jest do dostosowania się do wszelkich instrukcji ustalonych przez Centrum oraz do respektowania na tym terenie zasad porządku publicznego. Słuchacz ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych za wyrządzone przez siebie szkody w przedmiotach należących do innych uczestników kursu, lektorów. Słuchacz przejmuje także niniejszym na siebie pełną i niczym nieograniczoną odpowiedzialność za szkody, jakie wyrządzi on w mieniu Centrum w trakcie przebywania na terenie jego siedziby.

Pełen regulamin znajduje się w załączeniu.

Załączniki