Warunki uczestnictwa

Kursy prowadzone są w dwóch semestrach roku akademickiego 2023/2024: zimowym i letnim (I semestr: 60 jedn. lekcyjnych/45 min., II semestr 60 jedn. lekcyjnych/45 min. Razem = 120 jedn. lekcyjnych).

Aktualne zapisy dotyczą semestru letniego 2023/2024 w wymiarze 60 jedn. lekcyjnych/45 min.

Kursy w semestrze letnim prowadzone są w trybie zdalnym.


Uczestnictwo w kursach języka portugalskiego organizowanych przez Centrum Języka Portugalskiego/Camões jest płatne. W roku akademickim 2023/2024, w semestrze letnim, cena 1 jedn. lekcyjnej/45 min. kursu dla słuchaczy zaczynających lub wznawiających naukę wynosi:

  • 20 zł (dla nowych słuchaczy tworzących grupę od 5 osób)
  • 17 zł (dla słuchaczy wznawiających naukę)
  • 60 zł (dla słuchaczy indywidualnych)

Opłata za kurs może być wniesiona jednorazowo bądź w 2 ratach na semestr:

I rata – do 11 marca 2024, II rata – do 10 maja 2024

Opłatę należy przesłać na konto UMCS:

  • 21 1140 1094 0000 2905 1600 1103
  • tytuł przelewu: imię i nazwisko + opłata za kurs języka portugalskiego i nr raty

Centrum może zaproponować inną ilość godzin bądź zmienić wysokość opłat ze względu na zmniejszenie się lub zwiększenie się liczby osób w grupie.

Słuchacz, który zobowiązał się do uczęszczania na zajęcia dobranego przez lektora poziomu kursu, jest obowiązany do systematycznego uczęszczania na zajęcia. Dopuszcza się 20% nieobecności w semestrze.

Słuchaczowi, który ukończy kurs językowy, Centrum wystawi zaświadczenie potwierdzające jego uczestnictwo w kursie, które będzie możliwe do odbioru w siedzibie jednostki (Lublin, ul. Sowińskiego 12). W przypadku zajęć zdalnych, zaświadczenia wysyłane będą w formie PDF na podany w formularzu mail uczestnika kursów.