CENTRUM EUROPEJSKIE UMCS

Centrum Europejskie UMCS powstało na mocy Zarządzenia nr 36/2018 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie utworzenia ogólnouczelnianej jednostki organizacyjnej Centrum Europejskie Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Zgodnie z § 3 Zarządzenia Centrum prowadzi działalność badawczą i dydaktyczną w zakresie problematyki integracji europejskiej w perspektywie interdyscyplinarnej.

***

Powstanie Centrum było kontynuacją wieloletniej współpracy pomiędzy UMCS (głównie w obrębie Katedry Prawa UE WPiA UMCS) a Uniwersyteckim Centrum Europejskim w Nancy (Francja) zainicjowanej przez dr hab. Ewę Skrzydło-Tefelską i prof. Jean-Denis Mouton.  

***

W miesiącu lipcu 2017 r. J.M. prof. dr hab. Stanisław Michałowski, Rektor UMCS wraz z Prezydentem Miasta Lublin dr-em Krzysztofem Żukiem zainicjowali rozpoczęcie prac nad powołaniem Centrum Europejskim UMCS. W dniu 14 sierpnia 2017 roku miało miejsce spotkanie Rektora i przedstawicieli UMCS z władzami miasta Lublina oraz Merem Nancy Laurent Hénart'em, przedstawicielami miasta Nancy (miasta partnerskiego Lublina) i Centrum Europejskiego Uniwersytetu Lotaryńskiego. W spotkaniu uczestniczył również Czesław Bartela, Honorowy Konsul Rzeczypospolitej Polskiej (Konsulat RP w Nancy), który był jednym z pomysłodawców utworzenia Centrum Europejskiego w Lublinie. W trakcie spotkania ustalony został kalendarz działań mających na celu powołanie Centrum Europejskiego UMCS, a także podstawowe zasady współpracy pomiędzy partnerami. W okresie do maja 2018 roku trwały intensywne przygotowania do powołania Centrum, w których dużą rolę odegrała współpraca Wydziału Politologii i Dziennikarstwa UMCS (prof. dr hab. Marek Pietraś, prof. dr hab. Walenty Baluk, dr Julita Rybczyńska) i Wydziału Prawa i Administracji UMCS (prof. dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak, dr Kinga Wernicka). Zainteresowanie ze strony wielu partnerskich uczelni ukraińskich podjęciem współpracy badawczej i dydaktycznej w zakresie integracji europejskiej również przyczyniło się do sukcesu przedsięwzięcia.

 ***

W dniu 28 listopada 2017 r. podpisany został list intencyjny w celu podjęcia przez Strony porozumienia czynności zmierzających do utworzenia Centrum Europejskiego w UMCS. List podpisali przedstawiciele Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetu Lotaryńskiego, Uniwersyteckiego Centrum Europejskiego w Nancy (CEU), Instytutu Stosunków Międzynarodowych Kijowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Tarasa Szewczenki, Czerniowieckiego Uniwersytetu Narodowego im. Jurija Fedkowycza, Przykarpackiego Uniwersytetu Narodowego im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankiwsku oraz Miasto Lublin i Miasto Nancy. 

***

Podpisane w dniu 7 maja 2018 r. porozumienie o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetem Lotaryńskim, Uniwersyteckim Centrum Europejskim w Nancy (CEU), Instytutem Stosunków Międzynarodowych Kijowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Tarasa Szewczenki, Czerniowieckim Uniwersytetem Narodowym im. Jurija Fedkowycza, Przykarpackim Uniwersytetem Narodowym im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankiwsku oraz Gminą Lublin i Miastem Nancy miało na celu podjęcie niezbędnych działań zmierzających do utworzenia w Lublinie Centrum Europejskiego prowadzącego działalność badawczą i dydaktyczną w zakresie problematyki integracji europejskiej w perspektywie interdyscyplinarnej.

***

Dnia 1 czerwca 2018 r. Centrum Europejskie Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej  rozpoczęło działanie na podstawie Zarządzenia nr 36/2018 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie utworzenia ogólnouczelnianej jednostki organizacyjnej Centrum Europejskie Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej).

***

Centrum Europejskie Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną, która prowadzi działalność badawczą i dydaktyczną w zakresie problematyki integracji europejskiej w perspektywie interdyscyplinarnej.

***

Do podstawowych zadań Centrum Europejskiego UMCS należą:

  • współpraca z partnerami Centrum Europejskiego UMCS w celu rozwoju istniejących w uczelniach oraz tworzenia nowych programów badawczych i dydaktycznych w dziedzinie studiów europejskich;
  • wsparcie badań interdyscyplinarnych w zakresie studiów europejskich ze szczególnym uwzględnieniem badań nad integracją europejską i UE;
  • organizacja studiów oraz innych programów dydaktycznych w dziedzinie interdyscyplinarnych studiów europejskich z koncentracją na studiach prawniczych, politologicznych, administracyjnych oraz z zakresu zarządzania;
  • rozwój i promocja edukacji na rzecz integracji europejskiej;
  • transfer wiedzy w zakresie integracji europejskiej do sektora gospodarczego, administracji publicznej, samorządu, sektora pozarządowego.