Studencki Zespół Badawczy przy Centrum Europejskim UMCS

Studencki Zespół Badawczy przy Centrum Europejskim UMCS jest organizacją ogólnouczelnianą, zrzeszająca studentów i doktorantów z Wydziału Politologii i Dziennikarstwa oraz Wydziału Prawa i Administracji. Organizacja działa w obszarze szeroko pojętej problematyki integracji europejskiej.

***

 Po wejściu w życie Traktatu z Lizbony rozpoczął się nowy etap procesów integracyjnych w Unii Europejskiej. Uległ odtąd istotnym zmianom szereg jej kluczowych wektorów rozwoju, został poddany rekonceptualizacji sposób całościowego postrzegania przyszłości oraz misji Unii. Nawarstwiające się od dłuższego czasu wyzwania na czele z Brexitem, permanentnie uderzają w filozoficzne podwaliny skutecznego oraz wyjątkowego na skalę światową funkcjonowania tej organizacji międzynarodowej o cechach quasi-państwowych. 

 ***

Wszystkie te dynamiczne, wielowątkowe zmiany i procesy integracyjne wymagają dogłębnej analizy, uporządkowania oraz oceny. Na tych zadaniach skupia się między innymi Centrum Europejskie UMCS. Od sierpnia 2019 roku studenci i doktoranci naszej uczelni, których pasjonuje Unia Europejska, również zajmują się problematyką integracji europejskiej w ramach Studenckiego Zespołu Badawczego. 

 ***

W związku z powyższym, SZB stawia sobie za cel wykonywanie następujących czynności:

  • promowanie działalności różnych aktywności związanych z integracją europejską,
  • promowanie działań Centrum Europejskiego UMCS związanych z integracją europejską, 
  • wdrażanie studentów do pracy naukowej i badawczej w zakresie problematyki związanej z integracją europejską, 
  • promocja Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 
  • międzywydziałowa integracja Studentów zainteresowanych tematyką funkcjonowania Unii Europejskiej, 
  • rozwijanie naukowych zainteresowań studentów w obszarze szeroko pojętej integracji europejskiej. 

 ***

Studencki Zespół Badawczy realizuje powyższe cele poprzez:

  • organizację tematycznych konferencji, warsztatów, dyskusji oraz innych form mających na celu rozpowszechnianie badań prowadzonych w ramach organizacji,
  • publikowanie artykułów i innych krótszych form pisarskich dotyczących problematyki integracji europejskiej, 
  • współpracę z ośrodkami zagranicznymi, 
  • organizację spotkań z przedstawicielami teorii oraz praktyki z zakresu prawa europejskiego i polityk prowadzonych w ramach funkcjonującej Unii Europejskiej.