Tytuł Projektu:

ŚWIADOMY OBYWATEL UE - SZKOLENIA Z TEMATYKI UNIJNEJ 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa III Szkolnictwo Wyższe Dla Gospodarki I Rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje W Szkolnictwie Wyższym

 Okres realizacji Projektu 1 stycznia 2019  - 31 grudnia 2021   

Wartość Projektu 167 979, 74 PLN

Cel główny Projektu Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych, społecznych i obywatelskich związanych z członkostwem Polski w Unii Europejskiej u uczniów klas maturalnych i przedmaturalnych szkół średnich województwa lubelskiego. 

Opis Projektu Projekt zakłada realizację zajęć (modułów) poświęconych szeroko pojętej tematyce unijnej . Każdy uczestnik projektu weźmie udział w 2 modułach zajęć, po 1 z każdego bloku tematycznego.

BLOK A (zajęcia prowadzone przez pracowników Wydziału Prawa i Administracji UMCS)

  • Bezpieczeństwo wewnętrzne w UE (8 godz.)
  • Ochrona własności intelektualnej w UE (8 godz.)
  • Ogólna problematyka funkcjonowania UE (8 godz.)
  •  Swobody rynku wewnętrznego w UE (8 godz.)

 BLOK B (zajęcia prowadzone przez pracowników Wydziału Politologii UMCS)

  • Mobilność zawodowa w UE (6 godz.)
  • Przedsiębiorczość w UE (6 godz.)
  • Środowisko edukacyjne w UE (6 godz.)
  • Aktywność społeczna w UE (6 godz.)

Grupa docelowa  600 uczniów (360 kobiet oraz 240 mężczyzn) klas przedmaturalnych lub maturalnych szkół średnich z województwa lubelskiego. Działania w projekcie prowadzone są z poszanowaniem zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn.