O projekcie

Tytuł Projektu:

ŚWIADOMY OBYWATEL UE - SZKOLENIA Z TEMATYKI UNIJNEJ 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa III Szkolnictwo Wyższe Dla Gospodarki I Rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje W Szkolnictwie Wyższym

 Okres realizacji Projektu 1 stycznia 2019  - 31 grudnia 2021   

Wartość Projektu 167 979, 74 PLN

Cel główny Projektu Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych, społecznych i obywatelskich związanych z członkostwem Polski w Unii Europejskiej u uczniów klas 6-8 szkół podstawowych i uczniów szkół średnich województwa lubelskiego. 

Opis Projektu Projekt zakłada realizację zajęć (modułów) poświęconych szeroko pojętej tematyce unijnej . Każdy uczestnik projektu weźmie udział w 2 modułach zajęć, po 1 z każdego bloku tematycznego.

SZKOŁY PODSTAWOWE

BLOK A (zajęcia prowadzone przez pracowników Wydziału Prawa i Administracji UMCS)

  • Prawa i obowiązki obywatela UE (8 godz.)

BLOK B (zajęcia prowadzone przez pracowników Wydziału Politologii i Dziennikarstwa UMCS)

  • Różnorodność kulturowa Europy (6 godz.)

SZKOŁY ŚREDNIE (po 1 temacie z bloku do wyboru)

BLOK A (zajęcia prowadzone przez pracowników Wydziału Prawa i Administracji UMCS)

  • Bezpieczeństwo wewnętrzne w UE (8 godz.)
  • Ochrona własności intelektualnej w UE (8 godz.)
  • Ogólna problematyka funkcjonowania UE (8 godz.)
  •  Swobody rynku wewnętrznego w UE (8 godz.)

 BLOK B (zajęcia prowadzone przez pracowników Wydziału Politologii i Dziennikarstwa UMCS)

  • Mobilność zawodowa w UE (6 godz.)
  • Przedsiębiorczość w UE (6 godz.)
  • Środowisko edukacyjne w UE (6 godz.)
  • Aktywność społeczna w UE (6 godz.)

Grupa docelowa  600 uczniów (360 kobiet oraz 240 mężczyzn) z klas 6-8 szkół podstawowych oraz wszystkich klas szkół średnich z terenu województwa lubelskiego. Działania w projekcie prowadzone są z poszanowaniem zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn.