Centrum Europejskie Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie  jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjnej, która prowadzi działalność badawczą i dydaktyczną w zakresie problematyki integracji europejskiej w perspektywie interdyscyplinarnej.

Podstawowe  zadania Centrum Europejskiego UMCS to w szczególności:

1)    współpraca  z instytucjami partnerskimi w celu rozwoju istniejących w uczelniach  oraz tworzenia nowych programów badawczych  i dydaktycznych w dziedzinie studiów europejskich;

2)    wsparcie badań interdyscyplinarnych w zakresie studiów europejskich ze szczególnym uwzględnieniem badań nad integracją europejską i UE;

3)    organizacja studiów oraz innych programów dydaktycznych w dziedzinie interdyscyplinarnych studiów europejskich z koncentracją na studiach prawniczych, politologicznych, administracyjnych oraz z zakresu zarządzania;

4)    rozwój  i promocja edukacji na rzecz integracji europejskiej w Ukrainie ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia pracowników sektora publicznego  oraz edukacji obywatelskiej;

5)    rozwój i wymiana pomiędzy Stronami dobrych praktyk w zakresie studiów europejskich;

6) transfer wiedzy w zakresie integracji do sektora gospodarczego, administracji publicznej,  samorządu, sektora pozarządowego.